Ústav dějin umění

Nejnovější přírůstky:
2021-08-08
00:05
Sepulkrální památky v praxi památkové péče
Roháček, Jiří ; Müller, K. ; Chlíbec, Jan ; Slavík, J.
Komplexní metodická příručka, integrující poznatky k funkční, uměleckohistorické, epigrafické a heraldické stránce sepulkrálních památek. Podrobně se poté zabývá jejich památkovou ochranou, dokumentací, evidencí a prezentací. Je doplněna bibliografií a přílohami.

Úplný záznam
2021-05-02
00:01
Zhotovení a prezentace fotografií formou tzv. newprintů
Bohdan, Vlado ; Mašterová, Katarína
Jádrem památkového postupu je praktický návod na zhotovení tzv. newprintů - nových analogových fotografií – černobílých bromostříbrných pozitivů (zvětšenin anebo kontaktních kopií) z originálních historických negativů. Předpokladem porozumění postupu je znalost práce v temné komoře. Památkový postup je určen veřejným i soukromým sbírkám a institucím, které usilují o prezentaci negativů již nežijícího fotografa formou pozitivu, blížícího se dílu autora v co nejbližší možné míře. Postup byl vypracován na specifické sbírce negativů Josefa Sudka s náměty reprodukcí uměleckých děl a architektury. Součástí textu jsou teoretická zdůvodnění postupu i ukázky jeho praktického užití.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2021-05-02
00:01
Identifikace negativů a způsoby jejich uložení dle typu podložky
Cíglerová, Tereza ; Doležalová, Kateřina
Památkový postup představuje používané způsoby identifikace fotografických negativů na polymerních podložkách, zejména na bázi nitrátu a acetátu celulózy, a závislost volby konkrétních technik na různých faktorech, jako jsou velikost a fyzický stav sbírky, vybavenost pracoviště, finanční a časové možnosti nebo též zkušenosti identifikujících osob. Pro svou nespornou informační hodnotu je v památkovém postupu vyzdvihován pilotní průzkum, který poskytuje první představu o materiálovém složení a fyzickém stavu sbírky a následně pomáhá s volbou identifikačních metod aplikovaných při zkoumání celé sbírky. Ve druhé části se metodika věnuje problematice dlouhodobého uložení negativů, srovnává doporučované standardy s obvyklými možnostmi menších institucí a navrhuje vhodná či alespoň přijatelná řešení.
Plný tet: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2021-02-24
00:44
Literární zdroj nápisové desky Žerotínského paláce v Olomouci
Dolejší, Kateřina
This conference paper deals with Latin inscription on monumental sandstone slab of the Žerotín Palace in Olomouc. The large late Renaissance heraldic slab with ornamental cartouches was ordered around 1597 by the Moravian captain Fridrich the Elder from Žerotín. Fourteen line long moralizing Latin inscription is literal quote from the book Melodaesia sive Epulum Musaeum by neo-Latin poet Friedrich Taubmann from 1597.

Úplný záznam
2021-02-24
00:44

Úplný záznam
2021-02-24
00:44
Sepulkrální sochařství v Čechách 1420-1471
Chlíbec, Jan
The text is devoted to a production of sepulchral monuments in Bohemia in the period 1420 – 1471. It defines the reasons of a dominating low quality, small number of preserved tombstones and a domination of heraldic tombstones over figural works of that time. The main influence on this condition had Utraquist ideology critisizing luxurious tombstones and also emigration of qualified artists in the time of Hussite wars.

Úplný záznam
2021-02-24
00:44
Epigraphica & Sepulcralia 9. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
The proceedings of the 16th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 25 October - 27 October 2017. It contains seventeen papers in total, which deal directly or contextually with sepulchral monuments from the Late Middle Ages to the 21st century. Besides, the territorially Bohemian and Moravian issue as well as the Slovak and Polish issues have a significant share. The proceedings are divided in to three parts, in terms of the religious context of the discussed themes - hence into parts devoted to Christian, Jewish and finally supplemental, but still in the Central European milieu, Islamic sepulchral monuments.

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Divoký Východ aneb Na zbojnickou notu v českých muzikálech
Opekar, Aleš
Autor si všímá nebývalého nárůstu různých zpracování staré zbojnické tematiky v československém divadelním a filmovém prostoru 70. let 20. století, tedy v době vlády autoritářského komunistického režimu. V centru jeho pozornosti jsou česká nastudování polského muzikálu Na szkle malowane a dále různé podoby českých muzikálů, jejichž děj zpracovává osudy skutečných zbojníků, historických postav známých mimo jiné z folkloru (Juraj Jánošík, Ondráš z Janova, Nikola Šuhaj). Autor studuje dobové recenze, způsob, jakým se autoři i recenzenti vyrovnávali s kategorií „muzikál“ a zkoumá proměnlivé formy, jakými zpracovávaná látka přicházela k publiku (gramofonová deska – komorní muzikál – středně velký muzikál s předtočenou živou hudbou, filmový muzikál, multimediální představení). Autor dospívá k závěru, že nadprodukce zbojnické tematiky v českých muzikálech v 70. letech 20. století byla mimo jiné důsledkem sílícího omezování projevů společenské kritiky a stala se tak náhradní možností poukázat alespoň nepřímo na téma revolty proti vládnoucím vrstvám potlačujícím svobodu.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Podoba venkovské architektury v 19. století v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Lidová nebo venkovská?
Hůrková, Ludmila
Chápání pojmu lidová architektura a stavitelství se v posledních desetiletích zvláště v okruhu odborníků, kteří se tímto projevem lidové kultury zabývají, velmi proměňuje. Co je příčinou této proměny a z čeho vychází? Příspěvek shrnuje vývoj tohoto odborného termínu v průběhu uplynulých dvou století a na počátku nového tisíciletí, a to zejména od osmdesátých let 19. století, kdy se zájem o venkovské stavitelství výrazně zvýšil, po úvahy autorů, kteří se tímto tématem zabývají v posledních desetiletích.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Zrození venkovského lidu
Machalíková, Pavla ; Winter, Tomáš
Text je úvodem sborníku z plzeňského sympozia. Vysvětluje základní tematiku, které je kniha věnována.

Úplný záznam