National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Language and discourse of Processed World
Urban, Michal ; Haupt, Jaromír (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Tato práce pojednává o historii počítačů, o postupném rozšiřování technologií do světa obyčejných lidí a o tom, jak tato skutečnost tyto lidi ovlivnila. Současně tím poskytuje základní pozadí k tématům v časopise Processed World. Stručně popisuje historii počítačů rozdělenou na jednotlivé generace, a tím umožňuje představit si, jakým způsobem probíhal a jak rychlý byl vývoj technologií s počítači spojen. Práce se věnuje také vlivu počítačů na uživatele a šíření počítačů do amerických domácností v rozmezí let 1990 a 2000. Pozornost je věnována také často opomíjeným negativním aspektům počítačových technologií, které se v časopise objevují. Časopis Processed World, který byl založen roku 1981, je výsledkem frustrace kancelářských pracovníků ze San Francisca, kteří tak chtěli neotřelou a informativní formou podpořit lidi ve stejné či podobné situaci. Práce se blíže věnuje ilustracím a jejich významu v tomto časopise. Analýzou konkrétních textů také poskytuje představu o článcích, které se v časopise objevují.
Commented translation of a text on science and technology
Smejkal, Libor ; Mihai, Hana (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Cílem této bakalářské práce je překlad technického textu z českého jazyka do anglického a okomentovat aspekty překladu a problémy s tím spojené. Vybraný text jsou elektronická skripta, sdílená na e-learningu a používána Vysokým Učením Technickým v Brně výhradně pro výukové účely v oboru mikroelektrotechnika. Teoretická část uvádí teorii překladu, její procedury, postupy a typy. Také obsahuje popis funkčních stylů, obzvláště stylu odborného. Praktická část je reprezentována překladem prvních dvou kapitol – Úvodem a technologií CMOS. Závěrečná – analytická část obsahuje komentáře různých problémů z odlišných lingvistických hledisek.
The impact of mobile phone technology on Africa
Kendík, Martin ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mobilních technologií na Afriku. Cílem této práce je stanovit nejvlivnější technologie a jejich dopad na Afriku. První část této semestrální práce je zaměřena na samotné mobilní technologie. V kapitole, která se zaměřuje na mobilní telefony budou také popsány aplikace pro smartphony, které se podílejí na dopadu na Afriku. V druhé části bude určen dopad na společnost ve dvou částech sestávající z dvou částí, a to dopad na vzdělávání a zdraví, kde budou určeny různé aspekty každého dopadu. Ve třetí části bude popsán dopad na ekonomii a bankovnictví.
How to make a technical speech/presentation original and impressive.
Gilyazov, Danil ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Walek, Agata (advisor)
Velké množství učitelských technik veřejného projevu vznikla již v době kdy se lidé naučili komunikovat, toto dělá dnešní prezentaci něčím víc než pouze projevem řeči. Lidé studující lungvistiku prokázali že effectivní prezentace by se měla skládat z několika aspektů, aby zapůsobila na obecenstvo a vyvolala pocit důležitosti. V této tézy bych rád identifikoval tyto aspekty a popsal jak obecenctvo příjímá každé slovo dané prezentace.
Technological Innovation Ecosystems and the Start-up Owner’s Manual
Albrecht, Robert ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je analyza ekosystémů, které jsou nejen domovem úspěšnych firem, ale také podporují vznik a růst startupovych firem. Tato práce rovněž zahrnuje manuál obsahující užitečné informace pro nezkušené podnikatele, které jim umožní pochopit základní myšlenky spojené se založením firmy. V poslední části jsou zmíněna některá místa v brněnském regionu, která podporují nebo napomáhají startupovym firmám. Obsah manuálu je založen na autorovych praktickych zkušenostech ze startapového prostředí a z různych akcí pořádanych pro začínající podnikatele.
The Discourse of Mobile Technologies Advertising
Šutera, Ondřej ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o rozboru jazyka reklamy na daných příkladech současné reklamy. Rozebírá a analyzuje reklamu jako takovou, její historii a klasifikaci. Praktická část rozebírá aktuální příklady reklamy. Práce shromažďuje teoretické a praktické znalosti o reklamě a jazyce v ní obsažené.
New technologies in art
Djordjevic, Ilija ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Tato práce se zabývá s problematikou nových technologií v umění. Práce je rozdělena na tří části: Nové technologie v umění, Nové tipy umění a Vliv internetu na umění. Každá z těchto tři částí je interpretována alespoň jedním příkladem z praxe. Téma první části je Virtuální realita a jejích praktické použití v umění, druhá část se zabývá videohrami a tím, co je může klasifikovat jako umění, v závěru se pak práce zabývá vlivem sociálních medií na umění, umělce a také na lidi, kteří to umění sledují. Jako příklad sociálního média je uvedená webová stránka reddit.com.
Effectiveness of Machine Translation
Kvapil, Lukáš ; Reich, Pavel (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Práce hodnotí strojový překlad z hlediska problémů kterým čelí, popisuje nejčastější metody a přístupy a s pomocí praktických ukázkek překladů, hodnotí, kvality a možností využití. Problémem jsou v první řadě odlišnosti mezi jazyky, které mohou mít odlišnou flexi, mluvnické kategorie nebo slovosled, a jsou tedy vyžadovány metody, které by tyto morfologické, gramatické a syntaktické odlišnosti zohledňovali. Další problémy jsou na úrovni sémantiky, kde musí překladače správně identifikovat význam slova a zvolit vhodný překlad. Ovšem možnosti porozumění významu jakožto i zohledňování kontextu jsou u počítačů omezené, stejně tak jako větší překladatelská rozhodnutí ohledně celého textu. Úspěšné řešení těchto problémů by vyžadovalo kompletní umělou inteligenci, která však v současnosti není k dispozici. Nejvyšší úrovně umělé inteligence dosahují patrně překladače, používající neuronové sítě, což je nejmodernější metoda strojového překladu, kterou již používají i některé běžně dostupné internetové překladače. Praktická ukázka na několika typech textů, přeložených z Angličtiny do Češtiny a naopak pomocí Google Translate ukázala, že strojový překlad pomocí neuronových sítí se velice úspěšně vypořádává s množstvím jazykových odlišností a dovede překládat termíny a delší fráze, stále ovšem produkuje množství chyb často bez předvídatelné příčiny a jeho chování je celkově nekonzistentí a citlivé na změny. Doposud tedy neexistuje universální systém, který by byl schopen plně automatického překladu vysoké kvality. Aplikace strojového překladu je vždy omezena buď sníženou kvalitou textu, nebo nutností návrhu systému pouze pro specifický účel a omezené pole působnosti. Strojový překlad tedy může zvyšovat efektivitu překladu jako takového pří nutnosti lidského zapojení, ale v dohledné době nenahradí lidské překladatele.
Commented translation
Novák, Přemek ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Bakalářská práce se zabývá překladem odborného českého textu do anglického jazyka. Cílem je přeložit a okomentovat studijní materiál týkající se počítačové architektury. Práce využije různé lingvistické prostředky pro určení a pojmenování rozdílů mezi českým a anglickým jazykem, a také jak udržet stejný význam v žánru odborného stylu.
Commented translation III
Klouda, Adam ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Cílem semestrální práce “Elektrotechnika – komentovaný překlad” je překlad českého odborného textu do angličtiny, který slouží jako studijní materiál pro studenty elektrotechnologie, a provést komparativní analýzu originálu a přeloženého textu. Zdrojový text je rozdělen do devíti kapitol, z kterých bylo vybráno několik výňatků na nichž byla následně provedena analýza z lingvistického hlediska. Každý z nich se zabývá jinou oblastí elektrotechniky a použivá k tomu odlišnou škálu odborných výrazů. Tato bakalářská práce take nabízí základní teorii zabývající se překladem textů psaných ve stylu vědy a techniky.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
2 Kotásek, Marek
1 Kotásek, Martin
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.