National Repository of Grey Literature 49 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Functionality of corporate information systems ERP
Zainutdinov, Ilnaz ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Tato bakalářská práce nabízí komplexní analýzu systémů plánování podnikových zdrojů (ERP) s důrazem na jejich architekturu, funkčnost a význam v současném podnikání. Zabývá se vývojem, principy a klíčovými komponentami ERP systémů, včetně modulů pro prodej, marketing, finance, IT a kybernetickou bezpečnost, řízení dodavatelského řetězce a služby. Zvláštní pozornost je věnována zkoumání významných příkladů ERP, jako jsou Microsoft Dynamics 365 a Oracle NetSuite, přičemž jsou zdůrazněny jejich aplikace v různých korporátních oblastech. Dále se studie zabývá integrací Business Intelligence (BI) do ERP systémů, diskutuje jejich roli a dopad prostřednictvím analytiky a reportingu. Významný přínos této práce spočívá ve spojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi získanými z rozsáhlé studie ve společnosti Tricentis. Tato analýza se věnuje využití systému ERP, přičemž klade důraz na nuance implementace, jako jsou zpožděné reakce, umělá decentralizace a vliv interakce uživatelů na efektivitu systému. Tím, že práce propojuje teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi, si klade za cíl doplnit informace týkající se ERP ve smyslu architektury a funkčnosti systémů ERP a jejich soulad s obchodními strategiemi.
Digital Detox at Brno University of Technology
Kozlovský, Dominik ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je popsat závislost na digitálních technologiích a digitální detox a provézt výzkum zabývající se závislostí na digitálních technologiích a zkušenostmi s digitálním detoxem u studentů a učitelů na Vysokém učení technickém v Brně. Práce zahrnuje rešerši literatury na téma digitální závislosti, digitálního detoxu a výzkum prostřednictvím dotazníku, který byl distribuován studentům a učitelům. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že více než 70 % respondentů stráví více než dvě hodiny denně na telefonu, přičemž nejpoužívanější aplikace jsou Facebook a Instagram. Současně téměř 70 % respondentů přiznalo, že používají telefon více, než původně zamýšleli, což naznačuje možné symptomy digitální závislosti. Povědomí o digitálním detoxu mělo téměř 90 % respondentů a téměř 50 % respondentů mělo zkušenost s nějakou formou digitálního detoxu. Většina respondentů doporučila digitální detox, což naznačuje jejich povědomí o jeho pozitivních účincích.
Facial Recognition in Video and its Applications in Law Enforcement
Fabián, Jan ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
This bachelor thesis aims to describe the facial recognition technology and its use in practice. In recent years, facial recognition technology became a heavily discussed topic, whether in connection with the deployment of this technology in China or due to its general potential for law enforcement. Facial recognition technology is a perfect example of a two-sided coin, as it brings many new possibilities of crime prevention etc. but also has the risk of being used to invade personal privacy. This thesis is based on a literature survey of some of the available resources dealing with this topic. It focuses on the history of this technology, methods used by facial recognition and mentions some examples of the use of video-based facial recognition in practice along with the social risks of the application of this technology.
Natural Language Processing: Analysis of Information Technology Students’ Spoken Language
Stanković, Aleksandar ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nových technologií umělé inteligence při zpracování přirozeného jazyka. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část přistupuje k problému rozdělením do tří kapitol: umělá inteligence a statistika, zpracování přirozeného jazyka a IBM Watson Natural Language Understanding. Každá z těchto kapitol je rozpracována včetně uvedení alespoň jednoho příkladu z praxe. V první kapitole je hlavním cílem vymezit teoretický rámec umělé inteligence a jejích postupů, zatímco ve druhé kapitole je vysvětlena problematika zpracování přirozeného jazyka a jeho primární funkce včetně jeho vztahu k samotné umělé inteligenci. Cílem třetí kapitoly je představit porozumění přirozenému jazyku jako primární nástroj pro analýzu, která je realizována v analytické části práce. Analytická část se zabývá analýzou mluveného jazyka studentů prostřednictvím různých metod. Transkripce shromážděných vzorků videí je provedena strojovým překladem jako aplikací zpracování přirozeného jazyka, zatímco textový výstup je analyzován prostřednictvím nástroje porozumění přirozenému jazyku. V analytické části, která popisuje výzkumnou metodologii, prezentuje a interpretuje výsledky výzkumu, jsou využívány aplikované znalosti z teoretické části práce.
Do alternative search engines comparable to Google exist?
Černovický, Otto ; Walek, Agata (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Tato bakalářská práce se věnuje internetovým vyhledávačům. Skoro každý v dnešní době nějaký používá, většina z nás ovšem netuší, jak tento proces funguje. Cílem této práce je z jisté části pochopit, jak internetový prohlížeč funguje, stejně jako se seznámit s historií Googlu, Microsoftu a Yahoo!. Jelikož Google je nejpopulárnější z trojice, tak kromě historie i propagace a YouTube jsou zmíněny. Dalším důležitým bodem této semestrální práce je, jak internetový vyhledávač značky Google funguje. Pro lepší porozumění se první část tohoto bodu věnuje obecně vyhledávači a popisuje, jak k vyhledávání dochází. Druhá část se už věnuje konkrétním aktualizacím. Vzhledem k obrovské rychlosti vývoje internetových vyhledávačů, jsem převážně čerpal z internetových a knižních zdrojů. Pro lepší reprezentaci vlivů určitých algoritmů, jsou poskytnuty fotky vyhledávání přímo z Googlu.
E- and Smart-: Discourse of Selling, Promoting and Advertising Technology
Tichý, Martin ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat.
Translation tools for specialized electrotechnical texts
Bálka, Miroslav ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato semestrální práce je zaměřená na zkoumání překladatelských nástrojů a překlad odborného textu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se zabývá tím, co je to překlad a jaký je rozdíl mezi zastaralým a moderním přístupem. Druhá část je zaměřena na různé překladatelské nástroje a jejich popis. Třetí část definuje, co je to odborný text a poukazuje na obtíže a zvláštnosti při jeho překladu. Čtvrtá část je zaměřená na praktický výzkum formou dotazníku.
English as a Lingua Franca in Business Corporations
Pankina, Sofia ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Zmrzlá, Petra (advisor)
Semestrální projekt prozkoumá termín lingua franca, určí její zdroje, klíčové oblasti a praktické důsledky. Rovněž zahrne definice obchodního jazyka a různé druhy diskurzu, žánrů a jejich rozdíly mezi nimi. Poslední část zahrne porovnání psaných textů různých žánrů pro obchodní účely.
British VS. American English – A comparative study
Ohrazda, David ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání rozdílů Britské a Americké angličtiny, dvou nejrozšířenějších variací anglického jazyka, který je po celém světě využíván ať už jako mateřský jazyk nebo vyučovaný druhý jazyk pro snazší mezinárodní komunikaci. Práce se stručně zabývá historií jazyka a následně rozebírá rozdíly v oblastech gramatiky, výslovnosti a slovníku s příklady dané problematiky. Práce rovněž pojednává o kulturních vlivech, které ovlivnily vývoj jazyka. Pro práci jsem použil knižní a internetové zdroje. Hlavním cílem bakalářské práce je poskytnout a ukázat jakým způsobem se jeden jazyk může lišit na základě odlišné národnosti.
Commented translation - smart home technologies.
Los, Marek ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
The Bachelor’s thesis deals with the translation of a professional technical text from Czech to English language and the linguistic items encountered in the translation process. The original Czech text on the topic of smart home technologies has been chosen, translated into English and then analysed by the linguistic means. The analysis addressed linguistic features such as terms, acronyms, neologisms and cohesion. The thesis disclosed many difficulties encountered by a translator during the translation from Czech to English. Most of these difficulties are linked to fidelity to the original idea of the source text.

National Repository of Grey Literature : 49 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 Šťastná, Dana
2 Šťastná, Denisa
2 Šťastná, Dominika
1 Šťastná, Dora
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.