National Repository of Grey Literature 27 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Current trends in translation technologies
Havlín, Viktor ; Krhutová, Milena (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
The thesis summarizes available literature about translation technologies. The history of machine translation is extensively talked about and offers varying viewpoints on machine translation from different countries. Main approaches toward machine translation are provided, with examples of function for each one. Some of the most popular machine translators are showcased. A brief summary of translation evaluation is given and computer-assisted translation and its tools are explained extensively. Advantages and disadvantages of these systems is also talked about. The shift in the translation profession is also presented. Lastly, the practical part focuses on the importance of the human element and post-edit in current translation technologies.
Qualitative analysis of professional terminology in specialized fields
Homolka, Adam ; Zmrzlá, Petra (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Cílem bakalářské práce je charakterizovat odborný styl (rysy, funkce, forma, syntax, lexikum) a následně shrnout teoretické poznatky z oblasti překladu odborného stylu týkající se terminologie a překladatelských postupů na úrovni lexikální a gramatické. Praktická část bakalářské práce se zaměří na aplikaci teoretických poznatků v rámci kvalitativní analýzy vybraných odborných textů.
Design of Educational Videos for the Study Programme English in Electrical Engineering and Informatics
Starykovska, Vladyslava ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
V současné době se informační technologie aktivně zapojují do vzdělávání po celém světě, zejména po celosvětové pandemii. Pokroky a inovace v oblasti vzdělávacích technologií, jako je přístup k internetu, multimediální technologie a přenosná zařízení, vedly k významným změnám ve způsobu interakce a učení. Rostoucí tendence k využívání technologií a jejich zařazení do školních osnov získaly zásadní význam. Zejména využití videa jako audiovizuálního materiálu v hodinách cizího jazyka se rychle rozšířilo, protože se stále více klade důraz na komunikativní přístup a využívání videa představuje pro učitele cizích jazyků velký přínos při zprostředkování výuky. Cílem této bakalářské práce je diskutovat o významu využití videa v hodinách technických předmětů vyučovaných v anglickém jazyce a pokusit se definovat charakteristické vlastnosti kvalitního edukačního videa. K identifikaci a zkoumání relevantních teorií a metod souvisejících s konceptem edukačního videa byla použita rešerše literatury, která odhalila, že edukační videa se stala klíčovou součástí vysokoškolského vzdělávání a poskytují důležitý nástroj pro výuku obsahu v převráceném, kombinovaném a online vyučování. Videa také zvyšují angažovanost studentů, což vede ke zlepšení jejich studijních výsledků. Používání videí stimuluje kognitivní procesy myšlení, uvažování, řešení problémů, rozhodování a tvoření. Videa přenesou studenta nad rámec aktivit souvisejících s vybavováním si probrané látky a vytvářením souvislostí. Praktická část představuje proces tvorby vzdělávacích videomateriálů a zaměřuje se na tvorbu sérií edukačních videí pro vybrané elektrotechnické a informatické předměty vyučované v angličtině.
Methods of websites localization
Nikulcha, Maxim ; Jašková, Jana (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Podniky se už dlouho snaží rozšířit své trhy do globálního měřítka. V počátcích mezinárodního obchodu bylo poměrně obtížné navazovat spojení mezi jednotlivými zeměmi kvůli nedostatku spolehlivých komunikačních systémů. Avšak situace se změnila, když se internet stal globálním zdrojem komunikace. Internet zavedl nový způsob prodeje výrobků a služeb pomocí webových stránek. Cílem této práce je rozšířit současné znalosti o lokalizaci webových stránek. V práci je definován proces lokalizace v rámci translatologie, její vznik a rozdíl mezi lokalizací a kulturní adaptací. Kromě toho se bakalářská práce popisuje klíčový metody lokalizace, se zabývá typickými chybami při lokalizaci a poskytuje doporučené postupy. Praktická část provádí analýzu lokalizace vybraných webových stránek s důrazem na jejich funkčnost. Výsledky práce by pomohly vývojářům a překladatelům lépe porozumět procesu lokalizace a vyhnout se chybám v budoucích projektech.
Online machine translation of technical texts
Juřík, Michal ; Smutný, Milan (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
This bachelor thesis discusses and then tests the methods of evaluating two machine translators, namely from Google and Microsoft. Based on established criteria, from data received each translator is assigned their error rate. When evaluating translators, the work focuses not only on whether the translator was able to translate a set of texts correctly (spelling, stylistics), but also whether the professional terminology together with the idea behind the sentence corresponds to the original text. In conclusion, the obtained error rate data enable to assess the given translators for suitability in terms of their usage.
British VS. American English – A comparative study
Ohrazda, David ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání rozdílů Britské a Americké angličtiny, dvou nejrozšířenějších variací anglického jazyka, který je po celém světě využíván ať už jako mateřský jazyk nebo vyučovaný druhý jazyk pro snazší mezinárodní komunikaci. Práce se stručně zabývá historií jazyka a následně rozebírá rozdíly v oblastech gramatiky, výslovnosti a slovníku s příklady dané problematiky. Práce rovněž pojednává o kulturních vlivech, které ovlivnily vývoj jazyka. Pro práci jsem použil knižní a internetové zdroje. Hlavním cílem bakalářské práce je poskytnout a ukázat jakým způsobem se jeden jazyk může lišit na základě odlišné národnosti.
Do alternative search engines comparable to Google exist?
Černovický, Otto ; Walek, Agata (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Tato bakalářská práce se věnuje internetovým vyhledávačům. Skoro každý v dnešní době nějaký používá, většina z nás ovšem netuší, jak tento proces funguje. Cílem této práce je z jisté části pochopit, jak internetový prohlížeč funguje, stejně jako se seznámit s historií Googlu, Microsoftu a Yahoo!. Jelikož Google je nejpopulárnější z trojice, tak kromě historie i propagace a YouTube jsou zmíněny. Dalším důležitým bodem této semestrální práce je, jak internetový vyhledávač značky Google funguje. Pro lepší porozumění se první část tohoto bodu věnuje obecně vyhledávači a popisuje, jak k vyhledávání dochází. Druhá část se už věnuje konkrétním aktualizacím. Vzhledem k obrovské rychlosti vývoje internetových vyhledávačů, jsem převážně čerpal z internetových a knižních zdrojů. Pro lepší reprezentaci vlivů určitých algoritmů, jsou poskytnuty fotky vyhledávání přímo z Googlu.
The possibility of using of jumping in biathlon's training.
Šťastná, Dagmar ; Graclík, Petr (advisor) ; Sucharda, Jan (referee)
Názevpráce Možnost využití trampolínek v aerobním a střeleckém tréninku biatlonistů Tbe title ofthe dissertation The possibilitv ofusing of jumping in biathlon's training Cíle práce: Využití jumpingu v tréninku biatlonistů a biatlonistek při aerobní činnosti a možnost využití trampolínek pro lepší stabilitu při střelbě vstoje. Zpestření a zkvalitnění tréninkových jednotek v přípravě biatlonistů. Targets of the work: Advantages of jumping in biathlonisťs training during aerobies activities and possibility ofusage of little trampolins for better stability during shoot standing. Diversification and enhancment oftraining units in biathlonisťs preparation. Metoda: Teoretické poznatky byly čerpány z odborné literatury souvisejících oborů a aplikovány do prostředí biatlonu. Method: Theoretical knowlidge was gathered from special literature of related branches of activities and applied to the biathlon backgroWld. Výsledky: Osvětlování použití trampolín v aerobním a střeleckém tréninku biatlonistů a biatlonistek, které se jeví jako možná alternativní metoda oživující tréninkový proces. Results: Demonstrating of usage of little trampolins in aerobies and shooting trainings of biathlonists which seems to be a possible alternative method brightening the training process. Klíčová slova: Biatlon, trampolínky -...
E- and Smart-: Discourse of Selling, Promoting and Advertising Technology
Tichý, Martin ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat.
Natural Language Processing: Analysis of Information Technology Students’ Spoken Language
Stanković, Aleksandar ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nových technologií umělé inteligence při zpracování přirozeného jazyka. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část přistupuje k problému rozdělením do tří kapitol: umělá inteligence a statistika, zpracování přirozeného jazyka a IBM Watson Natural Language Understanding. Každá z těchto kapitol je rozpracována včetně uvedení alespoň jednoho příkladu z praxe. V první kapitole je hlavním cílem vymezit teoretický rámec umělé inteligence a jejích postupů, zatímco ve druhé kapitole je vysvětlena problematika zpracování přirozeného jazyka a jeho primární funkce včetně jeho vztahu k samotné umělé inteligenci. Cílem třetí kapitoly je představit porozumění přirozenému jazyku jako primární nástroj pro analýzu, která je realizována v analytické části práce. Analytická část se zabývá analýzou mluveného jazyka studentů prostřednictvím různých metod. Transkripce shromážděných vzorků videí je provedena strojovým překladem jako aplikací zpracování přirozeného jazyka, zatímco textový výstup je analyzován prostřednictvím nástroje porozumění přirozenému jazyku. V analytické části, která popisuje výzkumnou metodologii, prezentuje a interpretuje výsledky výzkumu, jsou využívány aplikované znalosti z teoretické části práce.

National Repository of Grey Literature : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 Šťastná, Dana
2 Šťastná, Denisa
1 Šťastná, Dominika
1 Šťastná, Dora
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.