National Repository of Grey Literature 27 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Social Distancing Technologies
Pařil, Michal ; Sučková, Magda (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Celosvětová pandemie způsobila mnoho protiepidemických opatření. Cílem této práce bylo zhodnotit řadu dostupných technologií, které umožňují společenský odstup. Vybrané technologie byly popsány z hlediska jejich fungování a dopadu na pandemii. Zhodnoceny byly také jejich výhody a nevýhody. Ukázalo se, že všechny vybrané technologie jsou užitečné a poskytují dostatečná řešení různých problémů způsobených pandemickými opatřeními.
Malware: Behaviour, Detection and Prevention
Langer, Jakub ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o formě počítačové kriminality, která využívá škodlivý software zvaný malware. Nastiňuje základy počítačových bezpečnostních hrozeb a vysvětluje relevantní pojmy a koncepty. Poté práce postupuje přes nejběžnější a nejnebezpečnější typy malwaru, přičemž každý z nich popisuje a zároveň začleňuje informace o tom, jak konkrétní druh malwaru ovlivnil svět. Práce se dále zabývá základy detekce malwaru a popisuje, jak se uživatelé mohou chránit pomocí preventivních technik. Cílem práce je vytvořit manuál, který by mohli použít běžní uživatelé počítačů ke své vlastní ochraně před malwarem.
Virtual reality – technology of the future
Tran, Anh Trieu ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
S rostoucí popularitou virtuální reality se samotná technologie pomalu přesouvá do spotřebitelského segmentu a stává se tak dostupnější pro veřejnost. Tato práce popisuje současný stav virtuální reality, její komponenty, vybavení a uplatnění této technologie v různých oblastech, jako je vzdělávání, zdravotnictví a ozbrojené síly. Zahrnuta je stručná historie a zároveň je diskutován budoucí vývoj s možnými souvisejícími riziky. Praktická část se zabývá možnými vlivy virtuální reality na uživatele a to z hlediska imerze a zdravotního stavu.
ICT and climate change: Are information and communication technologies the problem or the answer?
Abrarova, Alsu ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
The role of Information and Communication Technology (ICT) in addressing climate change is controversial. This thesis aims to identify if ICT is the cause or solution to climate change by analyzing its negative and positive environmental impacts. To begin with, the carbon and energy footprints of the main ICT components will be presented, as well as ways of minimizing the negative impacts. Furthermore, the potential of ICT to reduce carbon emissions in other sectors will be analyzed. Literature related to the latest technologies, climate change, and reports from companies whose main goal is a sustainable future were reviewed. The findings of this study show that ICT has both negative and positive environmental impacts. However, it has a major potential to tackle climate change by reducing the carbon footprint and increasing energy efficiency in other sectors, which outweighs ICT’s negative impacts. It is done with the aid of new technologies, such as 5G, Internet of Things (IoT), and Artificial Intelligence (AI). Moreover, it is important to highlight the importance of further studies and collaboration of government, businesses, and consumers towards environmentally friendly ICT and a sustainable future with reduced climate change.
Intergration of a charging station into a family house photovoltaic system
Liška, Martin ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
This bachelor’s thesis deals with integrating a charging station into a family house photovoltaic system. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical. The purpose of the theoretical part was to conduct research about current possibilities concerning charging stations and their integration into the household. In the practical part, there were created function designs to integrate the charging station into the intelligent household and there was realised the testing of the selected charging station.
ICT in language education in Universities
Šmarda, Pavel ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Předmětem této bakalářské práce je rešerše vhodných a kvalitních softwarových nástrojů, které mohou být použity jako podpůrný element v jazykovém vzdělávání na univerzitách. Rešerše se také zaměřila na softwarové řešení, které lze také použít jako parciální nebo komplexní náhradu prezenční výuky. Práce obsahuje úvod do problematiky, definici a rozdělení základních skupin softwarů a rešerši software s jejich detailním popisem.
Use of GPS in the Car Industry Oriented on Self-driving Vehicles
Gróf, Marko ; Sedláček, Pavel (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody těchto automobilů a popsat různé hardwary a softwary, které dále využívají. První polovina práce nejprve do velkých detailů charakterizuje GPS, aby se čtenář seznámil s tím, jak navigační systém pracuje. V druhé části se čtenář dozví o autonomních vozech, do jakých úrovní jsou rozdělena, a které systémy používají. Dále jsou zde popsány výhody a nevýhody těchto vozidel a také hlavní rozdíly mezi dnešními a autonomními auty. Závěr této práce je soustředěn na benefity inteligentní dopravy, ale i na pohled do budoucnosti vozidel či celé dopravy.
Smart cities of the 21st century
Volný, Jakub ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá konceptem chytrých měst 21. století. Jejím účelem je popsat zmíněný fenomén a diskutovat jeho zavedení. Konkrétně rozebírá šest oblastí, do kterých se koncept dělí a popisuje moderní technologie využívané v chytrých městech. Dále zmiňuje problematiku kyberbezpečnosti ve spojitosti s ochranou osobních dat a zajištěním správného fungování města. Jako příklady chytrých měst jsou uvedené Praha a Londýn, u kterých jsou rozebrány jejich individuální strategie pro zavádění konceptu společně s příklady chytrých projektů, které už města uskutečnila. Na základě dvou vybraných indexů je pak provedeno porovnání úrovně chytrosti daných měst.
Analysis of future technologies and their impact on society as presented in the show Black Mirror
Kaplan, Miloslav ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
The bachelor thesis is focused on the description of robots and social media from selected episodes from the television series Black Mirror. It briefly deals with the description of the story and the message of selected episodes. For each selected episode, it focuses mainly on the technical feasibility of the depicted technologies. In this work, robots and social media from the Black Mirror are compared with modern equivalents from the real world. The bachelor thesis also discusses the advantages and disadvantages of social media and robots, including their impact on our society. It also deals with the ethical and social aspects of these technologies. The main aim of the bachelor thesis is to provide insight into the technologies used in the Black Mirror series.
Cyberfeminism: Women and Cyberspace
Levdonskaya, Alisa ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s myšlenkami kyberfeminismu. Následující kapitoly této práce popisují historii feminismu a zejména cyberfeminismu. Poskytuje čtenáři základní pochopení pojmů sex a genderu z feministického hlediska a představuje pojem tzv. „Kyberprostoru“ a význam tohoto pojmu v moderním světě, jakož i pojem „kyborgové“ a jak podle kyberfeministických teorií mohou ovlivnit genderovou nerovnost. Tato práce také popisuje, jak nové technologie ovlivňovaly ženy a způsobovaly vznik kyberfeminismu, vysvětluje čtenáři Donna Harawayovou myšlenku cyborgské entity a studuje, jak internet svou anonymitou zpochybňuje stávající genderové normy. Poslední kapitola této práce je zaměřena na praktický projev cyberfeminismu.

National Repository of Grey Literature : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Šedrlová, Martina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.