National Repository of Grey Literature 53 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
ChatGPT: Principles, benefits and pitfalls
Ulman, Daniel ; Ellederová, Eva (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Díky rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence v posledních několika letech je pravděpodobné, že bude lidstvo na umělou inteligenci spoléhat čím dál více v nejrůznějších oblastech. Jednou takovou zajímavou rozvíjející se oblastí v rámci umělé inteligence se stávají chatboti. V této bakalářské práci je nejprve představen vývoj umělé inteligence, který poskytuje kontext pro základní princip fungování chatbotů. Poté je popsáno vnitřní fungování chatbotů a představeno několik typů chatbotů rozdělených dle několika různých klasifikací. Tyto fakta slouží jako podklad pro zkoumání hlavního tématu této práce, ChatGPT. Poznatky z rešerše literatury ukazují, že velké jazykové modely, jako je právě ChatGPT, mohou být přelomem v lidské interakci s umělou inteligencí, otevírající nové možnosti v digitální éře, ale také vyvolávající obavy o jejich úskalích.
Electroculture: A New Way of Boosting Crops?
Šácha, Michal ; Langerová, Petra (referee) ; Špoula, Jakub (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato práce se zabývá hypotézou elektrokultury, která zkoumá vliv magnetického pole na osiva jež nebyla zaseta, sazenice a dospělé rostliny. Práce podrobně zkoumá výzkumy, které podporují hypotézu elektrokultury, včetně zjištění o zrychlení klíčivosti, zvýšení vitality a specifické přínosy u jednotlivých druhů. Studie klade důraz na vztah mezi intenzitou magnetického pole a délkou expozice, spolu s pozorovanými účinky jež mohou mít pozitivní či negativní výsledky. Kromě toho práce rozebírá elektrokultivační zařízení, včetně metody e-ventus, a zkoumá důvody, jež stojí za nálepkou pseudovědy s níž bývá elektrokultura často spojována. Je provedeno srovnávání mezi chemickými prostředky používanými v zemělděství a metodou e-ventus, přičemž výsledky průzkumu ukazují podobné či dokonce lepší výsledky při chemickém ošetření. Nakonec je uvedena kritická analýza elektrokultury a její potencionální budoucnosti, která naznačuje, že ačkoli elektrokultura nemusí být nejvhodnější pro velkoplošné zemědělství, mohla by si najít místo v ekologickém zemědělství.
Malware: Behaviour, Detection and Prevention
Langer, Jakub ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o formě počítačové kriminality, která využívá škodlivý software zvaný malware. Nastiňuje základy počítačových bezpečnostních hrozeb a vysvětluje relevantní pojmy a koncepty. Poté práce postupuje přes nejběžnější a nejnebezpečnější typy malwaru, přičemž každý z nich popisuje a zároveň začleňuje informace o tom, jak konkrétní druh malwaru ovlivnil svět. Práce se dále zabývá základy detekce malwaru a popisuje, jak se uživatelé mohou chránit pomocí preventivních technik. Cílem práce je vytvořit manuál, který by mohli použít běžní uživatelé počítačů ke své vlastní ochraně před malwarem.
Facial Recognition in Video and its Applications in Law Enforcement
Fabián, Jan ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
This bachelor thesis aims to describe the facial recognition technology and its use in practice. In recent years, facial recognition technology became a heavily discussed topic, whether in connection with the deployment of this technology in China or due to its general potential for law enforcement. Facial recognition technology is a perfect example of a two-sided coin, as it brings many new possibilities of crime prevention etc. but also has the risk of being used to invade personal privacy. This thesis is based on a literature survey of some of the available resources dealing with this topic. It focuses on the history of this technology, methods used by facial recognition and mentions some examples of the use of video-based facial recognition in practice along with the social risks of the application of this technology.
The Use of 3D Printers in Medicine
Shchennikov, Vladislav ; Froehling, Kenneth (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
The text deals with a rapid development of three-dimensional printers, description of their general components, and the utilization of 3D printers in medicine. In our contemporary world, three-dimensional printers have appeared more recently and immediately were applied in various fields and industries. 3D printing is innovative and forward-looking technology that will unimaginably change people’s lives and will reduce an enormous amount of time and resources, that is spent on creating certain products. The opportunity of using such technology in different areas particularly in medicine are described in this bachelor thesis, as well as the differences between individual technologies and their advantages and disadvantages.
Analysis of future technologies and their impact on society as presented in the show Black Mirror
Kaplan, Miloslav ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
The bachelor thesis is focused on the description of robots and social media from selected episodes from the television series Black Mirror. It briefly deals with the description of the story and the message of selected episodes. For each selected episode, it focuses mainly on the technical feasibility of the depicted technologies. In this work, robots and social media from the Black Mirror are compared with modern equivalents from the real world. The bachelor thesis also discusses the advantages and disadvantages of social media and robots, including their impact on our society. It also deals with the ethical and social aspects of these technologies. The main aim of the bachelor thesis is to provide insight into the technologies used in the Black Mirror series.
Technology in contemporary cinema and its impact on film production and reception
Tetour, Daniel ; Jašková, Jana (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na techniky využívané v současném filmovém průmyslu. V první části se práce zabývá barevným klíčováním, snímáním pohybu a tvorbou animací. Druhá část práce je poté zaměřena na dopad těchto technik. Práce bere v úvahu nejen dopad na produkci filmu, ale také skutečnost, jak tyto techniky ovlivňují samotné přijetí filmu ze strany diváků.
Gender Stereotypes in Gaming Environment
Papusha, Valentyn ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Předmětem této bakalářské práce je analýza genderových stereotypů ve vypravěčské linii a designu videoher. Jsou zde také vyjmenovány klíčové historické momenty pro zásadní pochopení videoherního průmyslu a přítomnosti genderových stereotypů v něm. Dává příležitost vidět, jak události v reálném světě a veřejné mínění ovlivňují videohry a vytvářejí nebo snižují genderové stereotypy v nich. Teze nabízí vhled do problematiky nadměrné sexualizace mužů i žen, včetně toho, jak může ovlivnit vnímání sebepojetí u různých lidí. Otázka sexualizace je posuzována z několika pohledů, mezi nimiž existuje kulturní rozdíl mezi východními a západními zeměmi. V této práci je navíc představen seznam stereotypních genderových rolí, do nichž jsou lidé často zařazováni. Přináší světlo na důsledky, které z rolí vyplývají.
Use of GPS in the Car Industry Oriented on Self-driving Vehicles
Gróf, Marko ; Sedláček, Pavel (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody těchto automobilů a popsat různé hardwary a softwary, které dále využívají. První polovina práce nejprve do velkých detailů charakterizuje GPS, aby se čtenář seznámil s tím, jak navigační systém pracuje. V druhé části se čtenář dozví o autonomních vozech, do jakých úrovní jsou rozdělena, a které systémy používají. Dále jsou zde popsány výhody a nevýhody těchto vozidel a také hlavní rozdíly mezi dnešními a autonomními auty. Závěr této práce je soustředěn na benefity inteligentní dopravy, ale i na pohled do budoucnosti vozidel či celé dopravy.
History of audio carriers and transmission of sound
Šimarová, Lucie ; Krhutová, Milena (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj zvukových nosičů. Tato bakalářská práce poskytuje náhled do historie a současnosti zvukových nosičů. Nejprve seznamuje čtenáře s teorií přenosu zvuku. Tato část je zaměřena na přenos vlnění a popisuje rozdíly mezi vlnami. Následně jsou probírány analogové a digitální způsoby záznamu zvuku. Hlavní část práce se věnuje uchovávání hudby. Nejprve se práce zabývá uchováním hudby před mechanickým záznamem, tato část zahrnuje notaci, tabulatury a automatofony. V další části je již popsán mechanický záznam zvuku, a to v analogové formě. Poslední kapitola je zaměřena na digitální záznam zvuku. V neposlední řadě práce obeznamuje čtenáře s kulturním a hudebním vlivem jednotlivých nosičů. Znalosti jsou nabyty z různých zdrojů, především z literatury.

National Repository of Grey Literature : 53 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Šedrlová, Martina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.