Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 109 záznamů.  začátekpředchozí21 - 30dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hosts and transmission of the crayfish plague pathogen Aphanomyces astaci
Svoboda, Jiří ; Petrusek, Adam (vedoucí práce) ; Maguire, Ivana (oponent) ; Jussila, Japo (oponent)
Račí mor decimuje populace evropských druhů raků již více než 150 let, a proto je jeho původce, oomycet Aphanomyces astaci, považován za jednoho ze 100 nejhorších invazních druhů na světě. Původce račího moru je silně přizpůsobený parazitickému způsobu života. Přesto jej lze, podobně jako mnohé další oomycety, izolovat z nemocných raků a pěstovat na agarových médiích (kapitola 7). Životní cyklus A. astaci zahrnuje tři základní stádia: mycelium rostoucí v tkáních hostitelů a zoospory a cysty, což jsou infekční stádia vyskytující se volně ve vodě. Všechny dosud testované severoamerické druhy raků jsou vůči patogenu račímu moru do značné míry odolné, tj. navzdory infekci přežívají poměrně dlouho a nevykazují akutní příznaky nemoci. Proto mohou tyto druhy raků sloužit jako dlouhodobí přenašeči tohoto patogenu. K masivní tvorbě a uvolnění spor z infikovaných severoamerických raků dochází v době svlékání, nebo když jsou raci vystaveni nepříznivým podmínkám či hynou (kapitola 4). Ve svých experimentech jsem však prokázal, že ke sporulaci ze severoamerických raků dochází i mimo období svlékání, a to i když raci nejeví žádné zjevné známky nemoci. Proto musejí být infikovaní severoameričtí raci považováni za stálý zdroj nákazy (kapitola 4). Známé kmeny račího moru byly na základě genetické variability rozděleny do...
Paraziti koček
Vošická, Kristýna ; Jankovská, Ivana (vedoucí práce) ; Kyriánová, Iveta Angela (oponent)
Tato bakalářská páce se zabývá jednotlivými parazity parazitujícími u koček. V této práci se dozvídáme, že mezi nakaženými kočkami je převaha těch venkovních koček a to zejména proto, že venku žijící kočky nemají takovou péči, jako mají kočky domácí- nejsou očkovány, nejsou odčerveny, nestará se jim nikdo o srst a pak se velmi snadno stávají hostiteli parazitů. Je několik druhů parazitů, kteří parazitují na kočkách, mezi ně patří třeba ti paraziti, kteří napadají srst a to je např.: blecha kočičí (Ctenocephalides felis), dále pak trudník (Demodex). Mezi endoparazity napadající vnitřní prostředí koček je nejznámější parazit: kokcidie (Toxoplasma gondii), jejímž mezihostitelem, může být jakýkoliv teplokrevný obratlovec, včetně člověka. Nejčastějším mezihostitelem je myš, která po nakažení ztratí plachost a nabízí se definitivnímu hostiteli a tím je kočka. Dalšími parazity mohou být kokcidie (Cystoisospora felis), motolice (Trematoda), hlístice (Nematoda) a tasemnice psí (Dipylidium caninum). Zajímavostí například je, že blecha kočičí (Ctenocephalides felis) může být přenášečem tasemnice psí (Dipylidium caninum) Nejčastějším zjištěním parazita je pomocí koprologického vyšetření (diagnostika výkalů), toto vyšetření je nejznámější diagnostikou parazita z důvodu rychlosti, ale nemusí být vždy 100 % přesné, bere se několik vzorků výkalů z několika dní a diagnostika se opakuje a i přes to, se parazit nemusí objevit. K přesnému vyhledávaní, se poté využívá metoda PCR, která je přesná ale časově i finančně náročná. Celkově, aby se předešlo nákaze, je nutné dodržovat hygienické opatření, mezi které hlavně patří vyklízení kočičích výkalů, jak venku, tak i uvnitř. Důležité je pravidelně odčervit- odčervení by se mělo pozměňovat, protože se jinak může stát, že se parazit vůči určitému odčervení může stát odolným. Dalším opatřením je očkování, které probíhá na začátku života kočky a pak se očkování opakuje každý rok.
Analýza bezdrátových přenosů v PZTS
Hrobařová, Zuzana ; Hart, Jan (vedoucí práce) ; Hartová, Veronika (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovou komunikací u poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (dále jen PZTS). Hlavním cílem práce je zjistit bezpečnostní rizika bezdrátové komunikace mezi detektory a ústřednou a případně doporučit, jak lze těmto rizikům předcházet.Výzkum probíhal na různých typech detektorů.V první, teoretické, části práce jsou popsány typy detektorů, druhy bezdrátové komunikace a teoretická bezpečnostní rizika těchto komunikací.V praktické části jsou výše popsaná bezpečností rizika zkoumána v praxi a byla měřena komunikace mezi detektory a ústřednou. V závěru práce jsou doporučení, jak se lze těmto rizikům vyhnout.
Laplaceova transformace v automatizaci
Jakal, Martin ; Zatočilová, Jitka (oponent) ; Tomášek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce ilustruje využití Laplaceovy transformace v oblasti automatického řízení. Konkrétně je zpracována analýza optimálního nastavení regulátoru stejnosměrného motoru pomocí Ziegler-Nicholsovy metody. Příslušná úloha je zpracována v prostředí Matlab.
Problematika infekcí spojených se zdravotní péčí u vybraných ošetřovatelských činností
KRAUSE, Martin
Diplomová práce se zabývá problematikou infekcí spojených se zdravotní péčí u vybraných ošetřovatelských činností. Jedná se o teoretickou práci, která byla zpracována metodou review a syntéza. V diplomové práci byly stanoveny celkem čtyři cíle, a to vytvořit souhrnný přehled o problematice infekcí spojených se zdravotní péčí u vybraných ošetřovatelských činností. Dalšími cíli bylo zmapovat a zanalyzovat klinicky relevantní místa přenosu a možnosti prevence infekcí spojených se zdravotní péčí u vybraných ošetřovatelských činností a navrhnout doporučení v prevenci těchto infekcí. Diplomová práce je členěna do několika kapitol, které nejprve pojednávají o charakteristice infekcí spojených se zdravotní péčí, zaměřují se na původce, proces vzniku, šíření a jejich prevenci. Dále se zabývá vlastními ošetřovatelskými činnostmi. První zvolenou činností byla péče o zdravotnické prostředky určené pro opakované použití, zejména se zaměřením na provádění jejich dezinfekce. Další činností bylo zvoleno hygienické zabezpečení rukou jako základní faktor ovlivňující přenos infekcí spojených se zdravotní péčí. Tato kapitola pojednává především o hygienické dezinfekci rukou, o jejích indikacích, způsobech provedení a o dezinfekčních přípravcích. Dále se zabývá strategií pro zlepšení hygieny rukou a používání rukavic při poskytování ošetřovatelské péče. Třetí ošetřovatelskou činností byly zvoleny aseptické techniky, které jsou nezbytnou součástí při poskytování ošetřovatelské péče. V diplomové práci jsou popisovány tři konkrétní klinické ošetřovatelské postupy, a to aseptické provedení odběru venózní krve z periferní žíly, příprava a podání léku do zavedeného periferního žilního katétru a převaz nekomplikované (aseptické) rány. Zpracování diplomové práce vychází z celé řady relevantních zdrojů pocházejících nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Rovněž obsahuje nejrůznější doporučení národních a mezinárodních institucí. Diplomová práce může sloužit jako podklad pro zefektivnění prevence infekcí spojených se zdravotní péčí v určitých oblastech.
Problematika bezdrátových sítí
Šebela, Josef ; Grund, Václav (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátových sítí, jednotlivými druhy technologií a jejich aplikací do reálných síťových topologií.
Bezdrátový přenos zvuku
Jeřábek, Vojtěch ; Bohrn, Marek (oponent) ; Pavlík, Michal (vedoucí práce)
Tématem práce je možnost využití modulu obvodu nRF24L01+ pro bezdrátový přenos zvuku, s co nejmenším možným zpožděním, co nejlepší spolehlivostí a co největší kvalitou přenášeného zvuku. První část se zabývá vnitřní strukturou zařízení pro bezdrátový přenos zvuku i v případě přenosu vícekanálového zvuku. S tím souvisí i popis procesu digitalizace zvuku a požadavků na výslednou kvalitu. Druhá část práce je zaměřena na popis bezdrátového modulu obvodu nRF24L01+, včetně jeho vnitřní struktury a způsobem fungování. Dále je zaměřen na porovnání modulu s ostatními na trhu, včetně výhod a nevýhod. Třetí část práce je zaměřena na návrh takového systému pro elektrickou kytaru.
Digitálně řízený filtr
Rez, Jan ; Szabó, Zoltán (oponent) ; Friedl, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu funkčního prototypu digitálně řízeného univerzálního analogového kmitočtového filtru 2. řádu. Součástí návrhu je výběr vhodné topologie zapojení filtru a výběr konkrétního integrovaného obvodu. Univerzální filtr bude obsahovat filtry typu dolní propust (DP), horní propust (HP), pásmová propust (PP) a pásmová zádrž (PZ). Filtr bude laditelný v oblasti mezního kmitočtu od 100 Hz do 15 kHz. Práce se dále zabývá analýzou zvolené konkrétní struktury zapojení univerzálního filtru a možnostmi číslicového řízení filtrů. Praktická část práce obsahuje návrh desek plošných spojů, návrh softwaru pro řízení filtru a grafické znázornění naměřených výsledků.
Bluetooth vibrační vyzvánění
Dočekal, David ; Dušek, Martin (oponent) ; Povalač, Aleš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci Bluetooth komunikace mezi mobilním telefonem a externím zařízením. První kapitola je zaměřena na Bluetooth technologii obecně. Je zde popsáno rozhraní, rozdělení tříd podle výstupního výkonu, verze Bluetooth, zabezpečení a jakými možnostmi je možné zařízení párovat. Druhá kapitola bakalářské práce pojednává o Bluetooth modulu označovaného pod názvem HC-05. V této kapitole jsou popsány základní vlastnosti a využití modulu v praxi. Jsou zde zobrazeny koncepce jednotky Bluetooth a část, která se zaobírá nastavováním určitých parametrů modulu HC-05 za pomocí AT příkazů. Ve třetí kapitole je popsána realizace zařízení. Programové řešení bakalářské práce se nachází čtvrté kapitole. Výsledky testování a měření navrženého zařízení jsou prezentovány v poslední části této bakalářské práce.
Využití přípojnice jako zdroje tepla
Svoboda, Ondřej ; Macháček, Jan (oponent) ; Radil, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce je věnována problematice využití ztrátového tepla z přípojnice a jejího chlazení. Zabýváme se zde teplotní analýzou přípojnice, jak pomocí numerických simulací v programu SolidWorks, tak praktickou zkouškou oteplení přípojnice. Správnost simulací tedy můžeme verifikovat z reálných naměřených hodnot. Pro určení teplotního profilu přípojnice je nutné provést měření teplot v různých místech přípojnice, a to buď kontaktní metodou pomocí termočlánků, nebo bezkontaktní metodou pomocí termokamery. Měření jsou prováděna na přípojnici LIA1600 zhotovené firmou Siemens Busbar Trunking System Mohelnice. Cílem práce je zanalyzovat teplotu přípojnice, navrhnou nejúčinnější metodu využití odpadního tepla a provést ekonomickou kalkulaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 109 záznamů.   začátekpředchozí21 - 30dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.