Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
From XML to MARC: RDF Behind the Scenes
Nicolas, Yann
We collect heterogeneous metadata packages from various publishers. Although all of them are in XML, they vary a lot in terms of vocabulary, structure, granularity, precision, and accuracy. It is quite a challenge to cope with this jungle and recycling it to meet the needs of the Sudoc, the French academic union cataloguing system. How to integrate and enrich these metadata? How to integrate them in order to process them in a regular way, not through ad hoc processes? How to integrate them with specific or generic controlled vocabularies ? How to enrich them with author identifiers, for instance? RDF looks like the ideal solution for integration and enrichment. Metadata are stored in the Virtuoso RDF database and processed through a workflow steered by the Oracle DB. We will illustrate this generic solution with Oxford UP metadata: ONIX records for printed books and KBART package description for ebooks. So. A relational database as glue and pipeline engine… RDF as internal model… MARC as output …. Quite weird… Was this abstract written by an ELAG-specific random text generator?
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
ABC: Amsterdam Blended Collections: The Local Amsterdam Cultural Heritage Linked Open Data Network
Koster, Lukas
The presentation will discuss the organisational and technical issues of the project on two levels: 1) the central platform (blend/aggregate or de-blend/distribute) and 2) the various local situations of participating institutions, leading to different blending/de-blending approaches, focusing on the Library of the University of Amsterdam Special Collections (using Catmandu as ETL tool for MARC to RDF).
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
DeepGreen: Blending Data to Transform the German Scientific Publication Landscape to More Open Access
Dierkes, Thomas ; Goltz-Fellgiebel, Julia A.
In this talk, the technical difficulties and the corresponding solutions of the tasks at hand, to automatically blend in legal information with given metadata, are illustrated. Preliminary results with pilot publishing houses are presented and possible shortcomings of the project are discussed. Finally, the outlook of establishing a central, nation-wide service for a liable, automatic transformation of any OA-entitled publication will be given.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Archiv+
Jankovichová, Ludmila ; Toman, Radek (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Kartotéka, ako odkaz všetkých dát archívu, je ťažiskom bádateľne a okolitých depozitárov, kde sú v tme a suchu roztriedené jednotlivé archiválie.
Statistika & My (č. 10/2017): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Integrace metadat datového skladu
Volf, Karel ; Matějka, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, Ota (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou implementace byznys metadat specificky v kontextu datových skladů a Business Intelligence nástrojů. Metadata mohou poskytnout organizaci významné přínosy, pomoci vyřešit některé regulatorní požadavky a zvýšit využití BI nástrojů, a vyhnout se tak problému odmítnutí uživateli. Hlavními cíli diplomové práce jsou: návrh řešení integrace metadat dle teoretických poznatků z první části této práce a praktická implementace řešení konsolidující byznys i technická metadata v druhé části práce. V první kapitole jsou definovány cíle práce a očekávané přínosy. Ve druhé kapitole je vymezen pojem metadat a klasifikovány jednotlivé druhy a standardy. Ve třetí kapitole jsou metadata zasazena do kontextu z pohledu datové governance firmy a shrnuty analýzy trhu s nástroji pro správu metadat a datové integrace. Čtvrtá kapitola hodnotí využitelnost metadat na základě rešerše výzkumů na toto téma. Pátá kapitola popisuje jedno z možných řešení integrace metadat dle teoretických poznatků shrnutých v předcházejících kapitolách. Šestá kapitola shrnuje praktické zkušenosti z implementace řešení do prostředí pojišťovny. Hlavním přínosem práce je popis implementace reálného řešení do praxe a jeho zhodnocení.
Zpracování obrázkových metadat v XSLT/XQuery
Šubrt, Matěj ; Kosek, Jiří (vedoucí práce) ; Vojíř, Stanislav (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o způsobu, jak získat informace z obrázkových formátů a to především těch, které využívají pro ukládání metadat specifikaci Exif, jež nabízí mnoho informací k danému obrázku. Práce se dále zaměřuje na tvorbu knihovny, která tyto meta-data z obrázku získá pomocí XSLT, XQuery a XPath. Součástí práce je i jednoduchá apli-kace/transformace, která z přiložených obrázků dokáže vytáhnout zmíněná metadata a zobrazit je uživateli.
Možnosti Self-Service Business Intelligence nástrojů v oblasti metadat
Šebák, Ctibor ; Matějka, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, Ota (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na použití metadat v prostředí Self-Service Business Intelli-gence. Metadata jsou strukturovaná data popisující jiná data. Obsahují informace o původu, účelu, umístění, obsahu dat a jiné. Hlavní výhoda self-service nástrojů spočívá v tom, že výstupy (reporty, vizualizace dat atp.) si vytváří sám koncový uživatel podle vlastních krité-rií a požadavků. Cílem práce je stručně vysvětlit a vymezit pojem Self-Service Business Intelligence a pojem metadata. Popsat smysl a přínosy využívání business metadat. Prozkoumat možnosti vybra-ných nástrojů práce s metadaty, a to především s business metadaty. Hlavním přínosem práce je tedy odkrytí možností práce s business metadaty u vybraných nástrojů a její praktické vyzkoušení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.