Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
ABC: Amsterdam Blended Collections: The Local Amsterdam Cultural Heritage Linked Open Data Network
Koster, Lukas
The presentation will discuss the organisational and technical issues of the project on two levels: 1) the central platform (blend/aggregate or de-blend/distribute) and 2) the various local situations of participating institutions, leading to different blending/de-blending approaches, focusing on the Library of the University of Amsterdam Special Collections (using Catmandu as ETL tool for MARC to RDF).
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
DeepGreen: Blending Data to Transform the German Scientific Publication Landscape to More Open Access
Dierkes, Thomas ; Goltz-Fellgiebel, Julia A.
In this talk, the technical difficulties and the corresponding solutions of the tasks at hand, to automatically blend in legal information with given metadata, are illustrated. Preliminary results with pilot publishing houses are presented and possible shortcomings of the project are discussed. Finally, the outlook of establishing a central, nation-wide service for a liable, automatic transformation of any OA-entitled publication will be given.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Archiv+
Jankovichová, Ludmila ; Toman, Radek (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Kartotéka, ako odkaz všetkých dát archívu, je ťažiskom bádateľne a okolitých depozitárov, kde sú v tme a suchu roztriedené jednotlivé archiválie.
Statistika & My (č. 10/2017): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Integrace metadat datového skladu
Volf, Karel ; Matějka, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, Ota (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou implementace byznys metadat specificky v kontextu datových skladů a Business Intelligence nástrojů. Metadata mohou poskytnout organizaci významné přínosy, pomoci vyřešit některé regulatorní požadavky a zvýšit využití BI nástrojů, a vyhnout se tak problému odmítnutí uživateli. Hlavními cíli diplomové práce jsou: návrh řešení integrace metadat dle teoretických poznatků z první části této práce a praktická implementace řešení konsolidující byznys i technická metadata v druhé části práce. V první kapitole jsou definovány cíle práce a očekávané přínosy. Ve druhé kapitole je vymezen pojem metadat a klasifikovány jednotlivé druhy a standardy. Ve třetí kapitole jsou metadata zasazena do kontextu z pohledu datové governance firmy a shrnuty analýzy trhu s nástroji pro správu metadat a datové integrace. Čtvrtá kapitola hodnotí využitelnost metadat na základě rešerše výzkumů na toto téma. Pátá kapitola popisuje jedno z možných řešení integrace metadat dle teoretických poznatků shrnutých v předcházejících kapitolách. Šestá kapitola shrnuje praktické zkušenosti z implementace řešení do prostředí pojišťovny. Hlavním přínosem práce je popis implementace reálného řešení do praxe a jeho zhodnocení.
Zpracování obrázkových metadat v XSLT/XQuery
Šubrt, Matěj ; Kosek, Jiří (vedoucí práce) ; Vojíř, Stanislav (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o způsobu, jak získat informace z obrázkových formátů a to především těch, které využívají pro ukládání metadat specifikaci Exif, jež nabízí mnoho informací k danému obrázku. Práce se dále zaměřuje na tvorbu knihovny, která tyto meta-data z obrázku získá pomocí XSLT, XQuery a XPath. Součástí práce je i jednoduchá apli-kace/transformace, která z přiložených obrázků dokáže vytáhnout zmíněná metadata a zobrazit je uživateli.
Možnosti Self-Service Business Intelligence nástrojů v oblasti metadat
Šebák, Ctibor ; Matějka, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, Ota (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na použití metadat v prostředí Self-Service Business Intelli-gence. Metadata jsou strukturovaná data popisující jiná data. Obsahují informace o původu, účelu, umístění, obsahu dat a jiné. Hlavní výhoda self-service nástrojů spočívá v tom, že výstupy (reporty, vizualizace dat atp.) si vytváří sám koncový uživatel podle vlastních krité-rií a požadavků. Cílem práce je stručně vysvětlit a vymezit pojem Self-Service Business Intelligence a pojem metadata. Popsat smysl a přínosy využívání business metadat. Prozkoumat možnosti vybra-ných nástrojů práce s metadaty, a to především s business metadaty. Hlavním přínosem práce je tedy odkrytí možností práce s business metadaty u vybraných nástrojů a její praktické vyzkoušení.
Dlouhodobé uchování webového obsahu
Kvasnica, Jaroslav ; Pokorný, Jan (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Tato práce řeší problematiku dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů, konkrétně webových stránek. Cílem práce je tuto problematiku vysvětlit, vymezit rozdíly mezi různými přístupy k ní, popsat možnosti dlouhodobého uchování webového obsahu, jako je migrace a emulace nebo vysvětlit jaká jsou rizika a výzvy při zavádění těchto strategií. Na základě této práce je možné si udělat představu o tom, jaké nové problémy přináší snaha o dlouhodobou ochranu webového obsahu a jaká jejich řešení jsou v současné době dostupná. Zároveň práce přináší pohled, jakým způsobem k problematice přistupují některé významné zahraničních institucí. Hlavním výsledkem této práce je podrobná analýza strategie dlouhodobé digitální ochrany Národní knihovny České republiky, která je jedinou institucí zabývající se v takovém rozsahu ochranou českého webu. V práci je podrobně popsán proces přípravy dat, proces vytváření metadat a proces uložení do LTP úložiště NK ČR, včetně příkladů a jejich vysvětlení. V závěru práce je přiblíženo, jako další kroky český webový archiv čekají, aby byl schopný svá data dlouhodobě ochránit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.