Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  začátekpředchozí58 - 67další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The expression of interpersonal metadiscourse in English and Czech academic texts
Sudková, Marcela ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Šaldová, Pavlína (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá prostředky vyjadřování interpersonální funkce v českých a anglických odborných textech. Tyto prostředky nacházíme na různých jazykových rovinách a naše klasifikace zohledňuje jak funkční, tak formální hledisko popisu. Z různých přístupů k metadiskurzu jsme vybrali přístup integrační, zahrnující jak textové, tak interpersonální rysy metadiskurzu. Tato práce se však zaměřuje pouze na rysy interpersonální. V první části práce byla provedena detailní analýza čtyř vědeckých článků a na jejím základě pak byl vybrán repertoár výrazů pro kontrolní vyhledávání. Účelem kontrolního vyhledávání bylo ověřit naše zjištění z detailní analýzy a zjistit, do jaké míry jsou vybrané výrazy zastoupené ve větším souboru dat. Pro toto vyhledávání jsme shromáždili dvacet odborných článků z oblasti jazykovědy, deset pro každý jazyk. I přes odlišné jazykové typy vyjadřují čeština a angličtina interpersonální složku metadiskurzu podobně. Největší rozdíl jsme zaznamenali v kategorii relačních markerů a self-mentions, ostatní kategorie jsou z hlediska frekvence srovnatelné. Při diskuzi výsledků bylo zohledněno také pragmatické hledisko. Klíčová slova: metadiskurz, interpersonální funkce, čeština, angličtina, odborný styl, jazykověda
Southeast Asian Englishes and their perception
Bukraba, Maria ; Matuchová, Klára (vedoucí práce) ; Bojarová, Marie (oponent)
Cílem této práce je dokázat, že slova z Jihovýchodních Asijských odrůd angličtin, které byly zahrnuty do Oxfordského slovníku anglického jazyka mají unikátní význam a tudíž jsou nezaměnitelné. Teoretická část uvádí klasifikaci angličtin podle Braj Kachrua a následně zkoumá historické a sociálně politické prvky anglického jazyka v zemích, kde ho ovládá převážná většina obyvatel jako například v Malajsii, Singapuru, Filipínach a Hong Kongu, který sice patří k Východní Asii, ale z lingistických důvodu je zařazen do této práce. Praktická část zkoumá seznamy slov, které byly zahrnuty do Oxfordské slovníku anglického jazyka z výše zmíněných druhu angličtin do svých řad pomocí místního kontextu jako například v časopisů, blogů, novin a jiných neoficiálních zdrojů. Na základě výsledku tohoto výzkumu se může usuzovat, že slova z Jihovýchodních Asijských odrůd angličtin jsou nenahraditelné díky jejich osobitému významu.
Výuka angličtiny v běžné MŠ
COUFALOVÁ, Martina
V České republice je povinná výuka angličtiny od třetího ročníku základní školy. Většina základních škol ale začíná s výukou od první třídy. V dnešní době je velký trend děti s angličtinou seznamovat již v předškolním zařízení a stále více mateřských škol tuto nadstandardní aktivitu pro děti, ale hlavně pro jejich rodiče nabízí. Cílem této práce je teoretické seznámení s metodami používanými k seznamování předškolních dětí s angličtinou, představení několika dokumentů, které se tímto tématem zabývají a také vývoj předškolního dítěte na základě nastudované odborné literatury. V praktické části popisuji výuku angličtiny ve třech mateřských školách. Formou pozorování a rozhovoru zjišťuji, jak seznamování s angličtinou v běžné mateřské škole prakticky vypadá.
Pro lidi srozumitelný jazyk temporální logiky
Žilka, Lukáš ; Letko, Zdeněk (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá automatickým překladem z přirozeného jazyka do temporální logiky. Existující výzkum na toto téma je shrnut a práce je na něm založena. Pro specifikaci temporálních vlastností, je vytvořen kontrolovaný jazyk, podmnožina anglického jazyka. Hlavním přínosem práce jsou algoritmy pro překlad mezi přirozeným jazykem a temporální logikou, založený na zpracovávání a prohledávání vzorů v gramatických závislostech Standfordského parseru angličtiny. Další směr vývoje je diskutován na konci.
Internetový robot plnící funkci kalendáře
Klos, Jakub ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením internetového robota, který funguje jako správce kalendáře událostí. Robot s uživatelem komunikuje pomocí podmnožiny přirozeného anglického jazyka. Uživatel se nemusí učit speciální syntaxi příkazů a používání robota-kalendáře je mu tak maximálně usnadněno, což je hlavním přínosem této práce. Tento způsob ovládání by měl pomoci zejména počítačově méně zdatným uživatelům, pro které by ovládání speciálními příkazy mohlo být překážkou. Pro komunikaci, která se odehrává formou instant messagingu, je využit protokol XMPP. Ke strojovému zpracování přirozeného jazyka bylo využito nástroje NLTK. Program robota byl kompletně vytvořen v programovacím jazyce Python. Práce se také zabývá dalšími možnostmi rozšiřování funkcionality robota.
Kulturně-lingvistické nástroje v diplomatickém vyjednávání. - Případová studie USA.
Vacková, Jana ; Lehmannová, Zuzana (vedoucí práce) ; Peterková, Jana (oponent)
Tato práce shrnuje poznatky z antropologie a lingvistiky a poukazuje na úlohu jazyka ve společnosti. Na konceptech lingvistické antropologie a sociolingvistiky dokazuje význam jazyka v kultuře a tedy možnost jeho využití v diplomatickém vyjednávání. Dále se zabývá praktickým využitím anglického jazyka a vlivem americké kultury v domácí a zahraniční politice Spojených států - především tedy zmiňuje amerikanizační programy a šíření angličtiny v zahraničí. Poslední část se zabývá současnými programy kulturní a veřejné diplomacie USA, snaží se identifikovat programy, prostřednictvím kterých dochází k aktivnímu šíření angličtiny a americké kultury.
Národní program ČR na zmírnění dopadů změny klimatu‚ vědecké a technické aspekty vstupu do EU: National Greenhouse Gas Emission Inventory Report of the Czech Republic (Reported inventory 2003)
KONEKO marketing s.r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Havránek, Miroslav ; Bláha, Jan ; Neužil, Vladimír ; Vácha, Dušan ; Pretel, Jan ; Fott, Pavel
Národní inventarizační zpráva v anglickém jazyce. Introduction and general Issues. Trend in Total Emissions. Energy (CRF Sector 1). Industrial Process (CRF Sector 2). Solvent and Other Product Use (CRF Sector 3). Agriculture (CRF Sector 4). Land Use Change and Forestry (CRF Sector 5). Waste (CRF Sector 6). Recalculation. References.
Kulturně-lingvistické nástroje v mezinárodní politice. Úloha jazyka při prosazování velmocenských zájmů USA
Toboříková, Aneta ; Lehmannová, Zuzana (vedoucí práce) ; Kollertová, Olga (oponent)
Tato práce shrnuje poznatky z antropologie, lingvistiky a lingvistické antropologie a ukazuje vývoj reflexe úlohy jazyka ve společnosti. Na konceptech jazykového kontaktu a jazykového areálu dokazuje význam jazyka v kultuře a tedy možnost jeho využití v kulturní diplomacii. Dále se zabývá praktickým využitím v domácí a zahraniční politice Spojených států - především tedy zmiňuje amerikanizační programy a šíření angličtiny v zahraničí. Poslední část se dívá na kulturní diplomacii Spojených států jako celek, snaží se identifikovat místa, kde dochází k aktivnímu šíření angličtiny a na závěr uvádí zprávy zpracované pro kongres a ministerstvo zahraničních věcí, které hodnotí úroveň kulturní diplomacie a navrhují případné změny.
Prvé zkušenosti katedry informačního inženýrství na PEF ČZU v Praze s navazujícím magisterským studiem Aplikovaná informatika v angličtině
Klimešová, Dana ; Merunka, V. ; Pergl, R. ; Toman, P. ; Vaníček, J. ; Veselý, I. ; Vrana, I.
Příspěvek informuje o navazujícím magisterském studiu Aplikovaná informatika na PEF ČZU Praha v anglickém jazyce a o prvých zkušenostech katedry s touto výukou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   začátekpředchozí58 - 67další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.