Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza školního preventivního programu
Čmelíková, Šárka ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Chomynová, Pavla (oponent)
Východiska: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu Školního preventivního programu ZŠ Komenského v Náchodě. Cíle výzkumu: Porovnává doporučené strukturu školního preventivního programu s programem konkrétní školy. Sleduje spolupráci a činnost pracovníků školy, kteří se podílejí na tvorbě programu a zavedení prevence jednotlivých forem rizikového chování dle doporučeného hodinového rozsahu. Na základě toho hodnotí nastavení prevence na ZŠ Komenského v Náchodě. Metody výzkumu: Výzkum analyzoval dokumenty školy především Minimální preventivní program, Výroční zpráva o činnosti školy, Školní vzdělávací program školy. Z těchto dokumentů vytahuje téma prevence rizikového chování. Popis dokumentů je doplněn polostrukturovanými rozhovory a ředitelem školy, speciálním pedagogem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a metodikem prevence v psychologicko- pedagogické poradně. Výsledky: Škola je oblasti prevence rizikového chování otevřená. Jednotlivé funkce jsou rozděleny mezi různé pedagogy, aby se funkce nekumulovaly, ti mezi sebou spolupracují. Školní preventivní program má formální podobu, má prostor pro vylepšení v oblasti zpracování cílů a zapojení prevence jednotlivých forem rizikového chování. Závěr a doporučení: Školní preventivní program ZŠ Komenského je vytvořen dle formálních požadavků....
Evaluace práce s dětskou terapeutickou skupinou
Syrovátková, Nikola ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Heider, David (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá evaluací práce s dětskými terapeutickými skupinami. Ukazuje hodnocení programu dětských terapeutických skupin z pohledu rodičů a jejich dětí. Zároveň představuje také to, na čem se v hodnocení shodují a v čem naopak rozchází. Teoretická část se zaměřuje na vymezení skupinové psychoterapie, dále na dítě mladšího školního věku. Důležitou částí je skupinová psychoterapie s dětmi a zapojení rodiče v procesu terapie. Rozebírá také zasazení dítěte mladšího školního věku do jeho vývojového období a na to navazující specifika. V empirické části je představen kvalitativní výzkum. Data byla sesbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů se sedmi rodiči a dotazníků se sedmi dětmi. Data byla analyzována vytvářením tematických trsů. Vyhodnocování bylo inspirováno metodou zakotvené teorie. Výsledky ukazují, že v hodnocení programu dětských terapeutických skupin se rodiče i děti převážně shodují. Významné pro obě skupiny se zdá navázání blízkých vztahů s ostatními členy. Jako důležitý faktor celého procesu se ukázal způsob komunikace o skupině mezi rodičem a dítětem. KLÍČOVÁ SLOVA: skupinová psychoterapie, dětská psychoterapie, rodičovský skupina
Problematický žák z pohledu učitele
Sodomková, Nikola ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Timurová, Lenka (oponent)
Název: Problematický žák z pohledu učitele Autor práce: Bc. et Bc. Nikola Sodomková Vedoucí práce: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Katedra: Psychologie Abstrakt Diplomová práce se věnuje oblasti problematického žáka na základní škole. Hlavním cílem práce je zmapovat, jak vnímají problémového žáka vyučující, konkrétně školní metodici prevence. Teoretická část se v úvodu zabývá problémovým chováním obecně. Následující kapitoly jsou věnovány konkrétně problémovému chování ve škole. Jsou zde zmíněny jeho příčiny, rozdíly mezi žákem s poruchami chování a žákem s problematickým chováním a také vlastnosti problémového dítěte. Třetí kapitola se věnuje rodině problémového žáka a komunikaci mezi školou a rodiči. V další části textu jsou zmíněny některé výzkumy, které se zaměřovaly na vnímání problematických žáků pedagogy, jejich vztah a přístup k nim, včetně podkapitol týkajících se osobnosti pedagoga a syndromu vyhoření. Poslední kapitola je zaměřena na vztahy problematického žáka s vrstevníky. V empirické části práce je představen výzkum, který byl realizován formou polostrukturovaných rozhovorů s celkem pěti školními metodiky prevence. Pro zpracování interview byla použita metoda Zakotvené teorie. V závěru textu jsou prezentovány výsledky výzkumu. Klíčová slova problematický žák, školní poradenství, školní...
Vzdělávání dětí se zdravotním postižením očima rodičů
Babková, Michaela ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Pavlas Martanová, Veronika (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice vzdělávání dětí se zdravotním postižením z pohledu jejich rodičů. Teoretická část se zaměřuje na seznámení se základními pojmy, jako je zdravotní postižení, dále konkrétní typy zdravotního postižení jako je mentální postižení, dětská mozková obrna, vývojová dysfázie a poruchy autistického spektra. Další kapitoly jsou zaměřeny na seznámení se specifiky rodiny s dítětem se zdravotním postižením, možnostmi vzdělávání a seznámení se Sdružením na pomoc dětem s postižením, z. ú., kde byl realizován výzkum. Těžištěm práce je kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů poodhalit, jak vnímají rodiče vzdělávání svých dětí. Na základě realizovaného výzkumu bylo zjištěno, že pohled rodičů na vzdělávání svých dětí se zdravotním postižením je ovlivněn typem postižení, jeho hloubkou, kvalitou komunikace se školou a lidským přístupem pedagogických pracovníků.
Žák s ADHD s problematickým chováním z pohledu učitele
Pohlová, Aneta ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Mašková, Anna (oponent)
Diplomová práce pojednává o zkušenostech učitelů k žákům, kteří mají diagnostikován syndrom ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Cílem práce bylo prozkoumat, co učitelé považují za důležité při práci s dětmi a jaké faktory ovlivňují vztah mezi učitelem a žákem. V první části jsou popsány projevy dítěte s ADHD ve školním prostředí, vztahy učitel - žák, škola - rodina a emoční prožívání pedagogů. Teoretická část vychází z již realizovaných výzkumů. Empirická část se zabývá kvalitativním výzkumem, který hledá odpovědi na otázky, jaký je pohled učitelů na problematiku ADHD a problematické chování u dítěte. Výsledky ukazují, že učitelé se zaměřují při práci se žáky s ADHD na získávání informací z rodinného prostředí, aby lépe porozuměli žákovi. K nejčastějším problémům, se kterými se učitelé setkávají, patří nefungující komunikace, malá spolupráce rodičů, převaha negativních emocí u učitelů a nepřetržitá nutnost nacházení speciálních metod, které pomohou žákovi s ADHD ve výchovně-vzdělávacím procesu. Klíčová slova Žák školního věku, problematické chování, škola, vzdělání, výuka, učitelský pohled, ADHD
Evaluace projektu Revolution train
Kunášková, Jana ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Drápalová, Eva (oponent)
Východiska: Bakalářská práce se zabývá tématem Protidrogového vlaku, jinak také nazýván Revolution Train. Jedná se o primárně preventivní program v podobě vlaku s šesti vagóny. V názoru na projekt panuje mezi adiktologickými odborníky mnoho neshod. Někteří jej vnímají jako nekvalitní a neefektivní v oblasti rizikového chování. Cíle výzkumu: Práce si klade za cíl zhodnotit projekt Revolution Train dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a analyzovat názory některých adiktologických odborníků a pedagogických pracovníků. Soubor a metody: Výzkum využil komparaci s nároky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování. Dále probíhal prostřednictvím rozhovorů s odborníky v oblasti adiktologie a s pedagogickými pracovníky základních škol ústeckého kraje, kteří projekt Revolution Train navštívili. Pro výzkum je využita kvalitativní metoda, a to ve formě případové studie. Výsledky: Názory odborníků a pedagogů se rozcházejí především v pohledu na příběh. Při hodnocení dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování by projekt Revolution Train neobstál. Závěr a doporučení: Projekt Revolution Train má silné i slabé stránky. Doporučení pro zvýšení kvality a...
Dětské skupiny v poradenství v kontextu aktivní spolupráce rodiče
Nováková, Marie ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Heider, David (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dětskými skupinami v poradenství v kontextu aktivní spolupráce rodiče. Mapuje prožívání rodiče na skupinách z pohledu matek a terapeutů. Teoretická část se zaměřuje na vymezení skupinové psychoterapie, specifik dětské psychoterapie a podpůrných skupin. Dále je zde věnována pozornost prožívání rodiče problémového dítěte a jeho aktivní roli v procesu dětské psychoterapie. Věnuje se také roli terapeuta. V empirické části je představen kvalitativní výzkum. Byly provedeny polostrukturované rozhovory s 5 matkami a se 4 terapeuty. Tyto rozhovory byly analyzovány dle metody vytváření tematických trsů. Vyhodnocování dat bylo inspirováno také metodou zakotvené teorie. Výsledky dokazují, že pohledy rodičů a terapeutů se ve většině oblastech shodují. Obě skupiny vnímají velký význam rodiče na skupině. Skupina působí terapeuticky jak na dítě, tak i na rodiče. Toto působení ovlivňuje průběh celého procesu. KLÍČOVÁ SLOVA: dětská psychoterapie, skupinová psychoterapie, podpůrné skupiny, rodič problémového dítěte, spolupráce s rodičem
Učitelské vyhoření a copingové strategie
Hozáková, Veronika ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Pavlas Martanová, Veronika (oponent)
Diplomová práce má za cíl zmapovat, zda existují rozdíly mezi vyučujícími na různých stupních a typech škol v míře ohrožení syndromem vyhoření. Dalším cílem práce je zjistit, zda jsou nějaké rozdíly ve zvládání syndromu vyhoření a stresu mezi muži a ženami a zda se liší jejich copingové strategie, a to ve vazbě na vznik syndromu vyhoření. Teoretická část diplomové práce se zabývá představením syndromu vyhoření, jeho příznaků a dopadů. Součástí teoretické práce je také rozbor copingových strategií. Empirická práce vychází z realizovaného výzkumu. Výzkum byl dvoufázový a využíval smíšený (kvantitativně-kvalitativní) design. V první fázi vyučující vyplnili dotazník týkající se syndromu vyhoření. V druhé fázi výzkumu byly realizovány rozhovory s ženami a muži vybranými podle výsledků v první fázi. Respondenty ve výzkumu jsou vyučující ze základních škol, středních odborných škol, gymnázií a učilišť. Rozhovory byly realizovány s šesti respondenty. Data získaná z dotazníků i z rozhovorů byla srovnávána v rámci stupňů a typů škol a v rámci pohlaví/genderu. Stěžejní výsledky mnou realizovaného výzkumu jsou následující. Pohlaví se neliší v projevech vyhoření, projevy nejsou závislé na genderu. Četnost projevů syndromu vyhoření se liší v závislosti na stupni a typu školy. Výsledky ukazují, že rozdíl mezi...
Role a podoba cílů v koučování
Valášková, Kristýna ; Heider, David (vedoucí práce) ; Pavlas Martanová, Veronika (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem role a podoby cílů v koučování. Téma je nahlédnuto z několika perspektiv, které jsou vzájemně konfrontovány. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, popsány psychologické principy a podstata koučování, objasněno místo cílů v koučování, shrnuty psychologické přístupy v koučování, diskutována možná úskalí cílů v koučování a na závěr teoretické části je podán stručný přehled aktuálních výzkumů. Druhá, empirická část má charakter kvantitativního výzkumu, ve kterém jsou zjišťovány postoje koučů k práci s cíli, celková orientace na cíle a kompetence vztahující se k práci s cíli. Výzkumným souborem jsou profesionální koučové v České republice. Sběr dat je realizován formou administrace sebeposuzovacího dotazníku. Položky v dotazníku se týkají stanovování cílů s koučovaným, jejich průběžného vyhodnocování a vnímaného významu. Dotazník je statisticky vyhodnocen. Ve výzkumné části práce bylo zjištěno, že většina koučů se svými klienty stanovuje cíle v koučování a pracuje s nimi v průběhu celého procesu koučování. V mezinárodním porovnání dosáhli koučové v České republice vyššího celkového skóre orientace na cíle než koučové v USA a Evropě. KLÍČOVÁ SLOVA Koučování, kouč, koučovací kompetence, cíle, nastavení cíle,...
Evaluace primárně preventivního programu Boys and Girls Plus
Frombergerová, Anna ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Čermáková, Markéta (oponent)
Název: Evaluace primárně preventivního programu Boys and Girls Plus Autor: Bc. Anna Frombergerová Katedra: Psychologie Vedoucí práce: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Abstrakt: V rámci diplomové práce byla provedena evaluace primárně preventivního programu Boys and Girls Plus, který se realizoval v České republice na základních a středních školách. Program probíhal současně v osmi evropských zemích. V diplomové práci jsou zpracována, vyhodnocena a následně interpretována data za Českou republiku, která byla shromážděna realizátory projektu. V teoretické části je popsán samotný projekt Boys and Girls Plus, jeho průběh a realizace. Teoretická část se také věnuje různým přístupům k evaluaci primárně preventivních programů a zkoumání efektivity programů v praxi. V empirické části jsou vyhodnocena získaná data od účastníků projektu (přes 600 žáků a 27 vyučujících). Žáci vyplňovali postojové dotazníky před a po intervenci, dále hodnotili samotný program Boys and Girls Plus. Jejich výpovědi se zpracovávaly kvantitativně. Metodici prevence se vyjadřovali po realizaci programu, jejich výpovědi jsou zpracovány kvalitativní i kvantitativní metodou. Evaluace se zaměřovala především na zhodnocení efektivnosti programu vzhledem k vytyčeným cílům tvůrců programu. Klíčová slova: Primární prevence, evaluace,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.