Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Působení školní psycholožky/psychologa v oblasti učitelského vyhoření
Bartoňová, Anna ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Pavlas Martanová, Veronika (oponent)
Diplomová práce se zabývá působením školních psychologů/psycholožek v oblasti učitelského vyhoření. Cílem předkládané práce je zjistit a popsat, jak školní psychologové/psycholožky vnímají syndrom vyhoření a jakým způsobem přispívají k prevenci či samotnému řešení syndromu vyhoření u učitelů/učitelek na základních školách, kde působí. Teoretická východiska se věnují vymezení školní psychologie vzhledem k aktuální legislativě a na základě dostupných výzkumů. Důraz je přitom kladen na práci školních psychologů/psycholožek s vyučujícími. Dále pojednávají o syndromu vyhoření, jeho příčinách, projevech, prevenci, ale i možnostech řešení. Přičemž pozornost je věnována především učitelství jako rizikovému povolání. Empirická část seznamuje s průběhem a výsledky kvalitativního výzkumu. Ten byl realizován prostřednictvím rozhovorů s 10 školními psycholožkami a 1 školním psychologem. Prostřednictvím jejich analýzy jsem zjistila, že školní psycholožky a psycholog vnímají syndrom vyhoření u učitelů/učitelek jako aktuální téma a učitelství jako rizikové povolání. Ve škole nevyužívají žádné diagnostické nástroje pro zjištění profesní spokojenosti učitelů/učitelek a ani jimi nedisponují. V některých případech však situaci ve škole monitorují. Svým působením na škole přispívají k prevenci učitelského vyhoření, i...
Ideální učitel očima dětí na prvním stupni základní školy
Černá, Dominika ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Mašková, Anna (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl najít nejideálnějšího učitele pro děti na prvním stupni, na základě jejich představ a podnětů, které byly zpracovány formou kvalitativního výzkumu. Teoretická část práce se zabývá osobností učitele, jeho vzhledem a povahou, profesí učitele a jeho autoritou. Věnuje se také pedagogickým metodám a dovednostem, vztahu žáka a učitele, hodnocení žáků a rizikovému chování pedagogů. Zaměřuje se na mladší školní věk, jeho vymezení a stručnou charakteristiku. Jsou také zmíněny typologie učitelů. Empirická část se zaměřuje na analýzu a porovnání výsledků skupinové činnosti žáků na prvním stupni. Výzkum byl realizován na dvou pražských základních školách, kde žáci pracovali ve skupinách, vytvářeli kresby učitelů a poté jsme nad kresbami diskutovali. Kvalitativní výzkumné šetření bylo zpracováno metodou zakotvené teorie. Při sběru dat byla využita metoda kresby a skupinový rozhovor. Cílem práce je zmapovat, jaké představy mají žáci na prvním stupni o ideálním a nejhorším učiteli, který by je mohl učit. Výsledky ukázaly, jaká přání a požadavky mají prvostupňoví žáci na ideální učitele. Výzkum také přinesl poznatky o tom, jak by podle názorů dětí mladšího školního věku vypadali nejhorší možní učitelé. V závěru práce je nastíněno, jak by měl vypadat ideální učitel z pohledu...
Analýza školního preventivního programu
Čmelíková, Šárka ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Chomynová, Pavla (oponent)
Východiska: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu Školního preventivního programu ZŠ Komenského v Náchodě. Cíle výzkumu: Porovnává doporučené strukturu školního preventivního programu s programem konkrétní školy. Sleduje spolupráci a činnost pracovníků školy, kteří se podílejí na tvorbě programu a zavedení prevence jednotlivých forem rizikového chování dle doporučeného hodinového rozsahu. Na základě toho hodnotí nastavení prevence na ZŠ Komenského v Náchodě. Metody výzkumu: Výzkum analyzoval dokumenty školy především Minimální preventivní program, Výroční zpráva o činnosti školy, Školní vzdělávací program školy. Z těchto dokumentů vytahuje téma prevence rizikového chování. Popis dokumentů je doplněn polostrukturovanými rozhovory a ředitelem školy, speciálním pedagogem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a metodikem prevence v psychologicko- pedagogické poradně. Výsledky: Škola je oblasti prevence rizikového chování otevřená. Jednotlivé funkce jsou rozděleny mezi různé pedagogy, aby se funkce nekumulovaly, ti mezi sebou spolupracují. Školní preventivní program má formální podobu, má prostor pro vylepšení v oblasti zpracování cílů a zapojení prevence jednotlivých forem rizikového chování. Závěr a doporučení: Školní preventivní program ZŠ Komenského je vytvořen dle formálních požadavků....
Evaluace práce s dětskou terapeutickou skupinou
Syrovátková, Nikola ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Heider, David (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá evaluací práce s dětskými terapeutickými skupinami. Ukazuje hodnocení programu dětských terapeutických skupin z pohledu rodičů a jejich dětí. Zároveň představuje také to, na čem se v hodnocení shodují a v čem naopak rozchází. Teoretická část se zaměřuje na vymezení skupinové psychoterapie, dále na dítě mladšího školního věku. Důležitou částí je skupinová psychoterapie s dětmi a zapojení rodiče v procesu terapie. Rozebírá také zasazení dítěte mladšího školního věku do jeho vývojového období a na to navazující specifika. V empirické části je představen kvalitativní výzkum. Data byla sesbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů se sedmi rodiči a dotazníků se sedmi dětmi. Data byla analyzována vytvářením tematických trsů. Vyhodnocování bylo inspirováno metodou zakotvené teorie. Výsledky ukazují, že v hodnocení programu dětských terapeutických skupin se rodiče i děti převážně shodují. Významné pro obě skupiny se zdá navázání blízkých vztahů s ostatními členy. Jako důležitý faktor celého procesu se ukázal způsob komunikace o skupině mezi rodičem a dítětem. KLÍČOVÁ SLOVA: skupinová psychoterapie, dětská psychoterapie, rodičovský skupina
Problematický žák z pohledu učitele
Sodomková, Nikola ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Timurová, Lenka (oponent)
Název: Problematický žák z pohledu učitele Autor práce: Bc. et Bc. Nikola Sodomková Vedoucí práce: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. Katedra: Psychologie Abstrakt Diplomová práce se věnuje oblasti problematického žáka na základní škole. Hlavním cílem práce je zmapovat, jak vnímají problémového žáka vyučující, konkrétně školní metodici prevence. Teoretická část se v úvodu zabývá problémovým chováním obecně. Následující kapitoly jsou věnovány konkrétně problémovému chování ve škole. Jsou zde zmíněny jeho příčiny, rozdíly mezi žákem s poruchami chování a žákem s problematickým chováním a také vlastnosti problémového dítěte. Třetí kapitola se věnuje rodině problémového žáka a komunikaci mezi školou a rodiči. V další části textu jsou zmíněny některé výzkumy, které se zaměřovaly na vnímání problematických žáků pedagogy, jejich vztah a přístup k nim, včetně podkapitol týkajících se osobnosti pedagoga a syndromu vyhoření. Poslední kapitola je zaměřena na vztahy problematického žáka s vrstevníky. V empirické části práce je představen výzkum, který byl realizován formou polostrukturovaných rozhovorů s celkem pěti školními metodiky prevence. Pro zpracování interview byla použita metoda Zakotvené teorie. V závěru textu jsou prezentovány výsledky výzkumu. Klíčová slova problematický žák, školní poradenství, školní...
Vzdělávání dětí se zdravotním postižením očima rodičů
Babková, Michaela ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Pavlas Martanová, Veronika (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice vzdělávání dětí se zdravotním postižením z pohledu jejich rodičů. Teoretická část se zaměřuje na seznámení se základními pojmy, jako je zdravotní postižení, dále konkrétní typy zdravotního postižení jako je mentální postižení, dětská mozková obrna, vývojová dysfázie a poruchy autistického spektra. Další kapitoly jsou zaměřeny na seznámení se specifiky rodiny s dítětem se zdravotním postižením, možnostmi vzdělávání a seznámení se Sdružením na pomoc dětem s postižením, z. ú., kde byl realizován výzkum. Těžištěm práce je kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů poodhalit, jak vnímají rodiče vzdělávání svých dětí. Na základě realizovaného výzkumu bylo zjištěno, že pohled rodičů na vzdělávání svých dětí se zdravotním postižením je ovlivněn typem postižení, jeho hloubkou, kvalitou komunikace se školou a lidským přístupem pedagogických pracovníků.
Žák s ADHD s problematickým chováním z pohledu učitele
Pohlová, Aneta ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Mašková, Anna (oponent)
Diplomová práce pojednává o zkušenostech učitelů k žákům, kteří mají diagnostikován syndrom ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Cílem práce bylo prozkoumat, co učitelé považují za důležité při práci s dětmi a jaké faktory ovlivňují vztah mezi učitelem a žákem. V první části jsou popsány projevy dítěte s ADHD ve školním prostředí, vztahy učitel - žák, škola - rodina a emoční prožívání pedagogů. Teoretická část vychází z již realizovaných výzkumů. Empirická část se zabývá kvalitativním výzkumem, který hledá odpovědi na otázky, jaký je pohled učitelů na problematiku ADHD a problematické chování u dítěte. Výsledky ukazují, že učitelé se zaměřují při práci se žáky s ADHD na získávání informací z rodinného prostředí, aby lépe porozuměli žákovi. K nejčastějším problémům, se kterými se učitelé setkávají, patří nefungující komunikace, malá spolupráce rodičů, převaha negativních emocí u učitelů a nepřetržitá nutnost nacházení speciálních metod, které pomohou žákovi s ADHD ve výchovně-vzdělávacím procesu. Klíčová slova Žák školního věku, problematické chování, škola, vzdělání, výuka, učitelský pohled, ADHD
Evaluace projektu Revolution train
Kunášková, Jana ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Drápalová, Eva (oponent)
Východiska: Bakalářská práce se zabývá tématem Protidrogového vlaku, jinak také nazýván Revolution Train. Jedná se o primárně preventivní program v podobě vlaku s šesti vagóny. V názoru na projekt panuje mezi adiktologickými odborníky mnoho neshod. Někteří jej vnímají jako nekvalitní a neefektivní v oblasti rizikového chování. Cíle výzkumu: Práce si klade za cíl zhodnotit projekt Revolution Train dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a analyzovat názory některých adiktologických odborníků a pedagogických pracovníků. Soubor a metody: Výzkum využil komparaci s nároky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování. Dále probíhal prostřednictvím rozhovorů s odborníky v oblasti adiktologie a s pedagogickými pracovníky základních škol ústeckého kraje, kteří projekt Revolution Train navštívili. Pro výzkum je využita kvalitativní metoda, a to ve formě případové studie. Výsledky: Názory odborníků a pedagogů se rozcházejí především v pohledu na příběh. Při hodnocení dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování by projekt Revolution Train neobstál. Závěr a doporučení: Projekt Revolution Train má silné i slabé stránky. Doporučení pro zvýšení kvality a...
Dětské skupiny v poradenství v kontextu aktivní spolupráce rodiče
Nováková, Marie ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Heider, David (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dětskými skupinami v poradenství v kontextu aktivní spolupráce rodiče. Mapuje prožívání rodiče na skupinách z pohledu matek a terapeutů. Teoretická část se zaměřuje na vymezení skupinové psychoterapie, specifik dětské psychoterapie a podpůrných skupin. Dále je zde věnována pozornost prožívání rodiče problémového dítěte a jeho aktivní roli v procesu dětské psychoterapie. Věnuje se také roli terapeuta. V empirické části je představen kvalitativní výzkum. Byly provedeny polostrukturované rozhovory s 5 matkami a se 4 terapeuty. Tyto rozhovory byly analyzovány dle metody vytváření tematických trsů. Vyhodnocování dat bylo inspirováno také metodou zakotvené teorie. Výsledky dokazují, že pohledy rodičů a terapeutů se ve většině oblastech shodují. Obě skupiny vnímají velký význam rodiče na skupině. Skupina působí terapeuticky jak na dítě, tak i na rodiče. Toto působení ovlivňuje průběh celého procesu. KLÍČOVÁ SLOVA: dětská psychoterapie, skupinová psychoterapie, podpůrné skupiny, rodič problémového dítěte, spolupráce s rodičem

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.