Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Random marked sets and dimension reduction
Šedivý, Ondřej ; Beneš, Viktor (vedoucí práce) ; Janáček, Jiří (oponent) ; Mrkvička, Tomáš (oponent)
Náhodné uzavřené množiny a náhodné kótované uzavřené množiny představují důležitý obecný koncept pro popis náhodných objektů v topologickém prostoru, speciálně v Euklidovském prostoru. Tato práce se zabývá dvěma hlavními tématy. Tím prvním je problém redukce dimenze, kde je studována závislost náhodné uzavřené množiny na doprovodných prostorových proměnných. Řešení tohoto problému umožňuje nalézt nejvýznamnější regresory, případně identifikovat ty, které jsou naopak přebytečné. V práci byly docíleny jednak teoretické výsledky, založené na rozšíření metod inverzní regrese z klasické do prostorové statistiky, a také numerické ověření těchto metod prostřednictvím simulačních studií. Druhým tématem je odhad charakteristik náhodných kótovaných uzavřených množin, přičemž prvotní motivací je aplikace v mikrostrukturním výzkumu. Náhodné kótované uzavřené množiny představují matematický model pro teoretický popis jemnozrnných mikrostruktur kovů. V práci jsou vyvinuty metody statistického odhadu jejich vybraných charakteristik. Správný kvantitativní popis mikrostruktury kovů umožňuje lepší pochopení jejich makroskopických vlastností.
On Selected Geometric Properties of Brownian Motion Paths
Honzl, Ondřej ; Rataj, Jan (vedoucí práce) ; Beneš, Viktor (oponent) ; Mrkvička, Tomáš (oponent)
Název práce: Vybrané geometrické vlastnosti trajektorií Brownova pohybu Autor: Mgr. Ondřej Honzl Emailová adresa: honzl@karlin.mff.cuni.cz Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. Emailová adresa: rataj@karlin.mff.cuni.cz Katedra: Matematický ústav UK Abstrakt: Práce se zaměřuje na studium geometrických vlastností Brownova pohybu. Nejprve pojednává o kuželových bodech Brownova pohybu v rovině a jejich sou- vislosti s kritickými body. Motivace studia kritických bodů je skryta v příjemných vlastnostech distanční funkce mimo tyto body. Je dokázána věta o neexistenci dvou π+ kuželových bodů na pevné přímce. Toto tvrzení nás vede k hypotéze, že kritických bodů Brownova pohybu v rovině je nejvýše spočetně. Dále se práce zabývá studiem asymptotických vlastností povrchu r-okolí Browno- va pohybu zvaného Wienerova klobása. Za užití vlastností Kneserovy funkce je dokázáno tvrzení o vztahu Minkowského objemu a S-objemu. Jako důsledek dostáváme limitní chování povrchu Wienerovy klobásy skoro jistě v dimensích d ≥ 3. Nakonec je studována asymptotika počtu souvislých komponent doplňku Wiener- ovy klobásy v rovině. Motivací se nám stala otázka z článku [?]...
Testy dobré shody v bodových procesech.
Perevorskyy, Taras ; Mrkvička, Tomáš (vedoucí práce) ; Pawlas, Zbyněk (oponent)
Hlavním cílem této práce je provést srovnávací analýzu různých testů modelů bodových procesů, které jsou nyní k dispozici. Za tímto účelem byl pro statistický software R napsán skript ve kterém jsou implementované různé testy modelů bodových procesů. Pomocí tohoto softwaru byla provedena rozsáhlá simulační studia skládající se z více než 500 000 testů. Velká pozoronost byla věnována teprve nedávno zveřejněnému envelopes testu. kromě toho byly testovány další dvě simulační metody a také J-test a quadrant-count test. Pro testování jsme zvolili 5 různých typů procesů. Získané výsledky byly pečlivě analyzovány a zdokumentovány.
Kritický pohled na internetová očekávání
Pobežal, Michal ; Mrkvička, Tomaš (vedoucí práce) ; Prázová, Irena (oponent)
Cílem této diplomové práce je kritický pohled na vize, které vznikly v souvislosti s internetem, a to jak, a zda se tyto vize naplnily. Hypotézou je, že internet čeká stejný vývoj, jaký potkal tisk, rozhlas či televizi - tedy, že se stává médiem, které bude sice masově využíváno, avšak možnost ovlivit jej, bude mít pouze několik málo subjektů, které budou rozhodovat o tom, jaké informace se dostanou právě k masám recipientů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Zobrazování komplexních 3D scén
Mrkvička, Tomáš ; Kršek, Přemysl (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problémem zobrazování rozsáhlých a obsahově velmi bohatých 3D scén, které jsou běžné např. pro moderní počítačové hry. Cílem práce je vytvoření tzv. datově řízeného zobrazovacího systému, který na základě popisu scény bude schopen sám scénu správně zobrazovat. Popis scény přitom musí být velmi jednoduchý tak, aby jej mohli vytvářet i lidé bez hlubších znalostí programování. První část této práce se zaměřuje především na navržení způsobu popisu scény a jeho následného využití při zobrazování scény. Druhá část práce se následně zabývá již vlastním využitím navrženého popisu scény při implementaci zobrazovacího systému.
Manažerské propočty z hlediska logiky, analytické mikroekonomie a dalších teoretických disciplin
Hašková, Simona ; Jiroušek, Radim (vedoucí práce) ; Mrkvička, Tomáš (oponent) ; Peregrin, Jaroslav (oponent) ; Volf, Petr (oponent)
Není žádným tajemstvím, že "manažerská" řešení nebývají v průměru zdaleka tak spolehlivá jako řešení "technická". Tím, proč tomu tak je, a hledáním cest, jak spolehlivost manažerských řešení zvýšit, se zabývá předložená práce. Příčiny tohoto stavu jsou jednak subjektivní (selhávání lidského faktoru), které ovlivnit lze, jednak objektivní (komplexita problému, specifika lidského chování apod.), u nichž to lze jen stěží. Jako významné subjektivní příčiny jsou v práci identifikovány: a. kognitivní zkreslení v mentální rovině myšlení řešitele, b. nedostatky ve zdůvodňování (vyvozování) závěrů, c. nekorektní argumentace. K redukci těchto příčin vedou dvě cesty: 1. kultivace manažerského myšlení řešitelů a 2. využívání rezerv v uplatňování přístupů a nástrojů teoretických disciplín, které jinde již úspěšně fungují a jsou přínosnými i pro manažerská řešení. První z cest konfrontuje manažerské postupy řešení formulované v jazyce příslušné disciplíny (jazyk managementu), k jehož výrazovým prostředkům patří jak výrazy přirozeného jazyka, tak i řetězce formulí (propočtů) a vizuální (grafické) prostředky ve formě manažerských rozhodovacích stromů, schémat a diagramů s pravidly "manažerské logiky", kterou se zde obecně rozumí soubor přístupů, nástrojů, metod a dovedností, potřebných k důvěryhodnému zdůvodňování řešení manažerských úloh. Konkrétně jde o: - přístup case-based reasoning, nacházející nejvýhodnější úhel pohledu na daný problém a v jeho rámci pak krok za krokem detailně analyzující všechny zvažované aspekty; - překlad nástrojů a metod moderní logiky (zejména její intuicionistické verze) z jazyka logiky do jazyka managementu, zohledňující věcný obsah výrazových prostředků jazyka managementu včetně schopnosti jejich efektivní aplikace; - respektování zásad racionální a etické argumentace. Druhá z cest obchází manažerské postupy řešení tím, že přeformuluje manažerskou úlohu na úlohu exaktní disciplíny (logiky, teorie her apod.), a správný výsledek odvodí tam. V té souvislosti mluvíme o využití poznatků teoretických disciplín v managementu. Obě tyto cesty jsou v práci demonstrovány řadou ilustračních příkladů a přiložených případových studií řešících konkrétní úlohy manažerské praxe.
Co říkají ryby o kvalitě vodních ekosystémů
Blabolil, Petr ; Říha, Milan ; Peterka, Jiří ; Prchalová, Marie ; Vašek, Mojmír ; Jůza, Tomáš ; Čech, Martin ; Draštík, Vladislav ; Kratochvíl, Michal ; Muška, Milan ; Tušer, Michal ; Frouzová, Jaroslava ; Ricard, Daniel ; Mrkvička, Tomáš ; Sajdlová, Zuzana ; Vejřík, Lukáš ; Šmejkal, Marek ; Borovec, Jakub ; Matěna, Josef ; Boukal S., David ; Kubečka, Jan
Byla vytvořena první česká metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů pomocí společenstev ryb. Před vlastním vývojem metodiky byla vypracována typologie vodních útvarů rozlišující mezi útvary v různých nadmořských výškách a různou průměrnou hloubkou. K vytváření metodiky byly použity údaje z monitoringu nádrží standardizovanou metodou odlovů ryb mnohoočkovými tenatními sítěmi. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Na základě těchto analýz byly vybrány nejspolehlivější indikátory, které navíc splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES), tedy zahrnující hodnocení četnosti, složení a věkové struktury rybího společenstva. Pro každou nádrž byl kombinací vybraných indikátorů spočten poměr ekologické kvality (Ecological Quality Ratio, EQR), který vyjadřuje míru odchýlení aktuálního od maximálního ekologického potenciálu nádrže. Dále byla provedena validace spolehlivosti EQR, a to za prvé s indexem popisujícím degradaci prostředí, a za druhé pomocí časové stability EQR u nádrži s daty zahrnujícími více let vzorkování. Validace prokázaly schopnost námi vyvinutého indexu (vyjádřeného hodnotami EQR) rozlišit mezi silně a slabě antropicky degradovanými nádržemi a malou časovou variabilitu tohoto indexu. Tato metodika tak splňuje požadavky na ní kladené Rámcovou směrnicí vodní politiky (2000/60/ES) a může být použita k hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.