Metodiky

Metodiky Nalezeno 696 záznamů.  začátekpředchozí627 - 636dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika detekce pšeničného a ječného kmene viru zakrslosti pšenice v jejich vektoru křísku polním pomocí PCR - RFLP
Jaňourová, Blanka ; Ripl, Jan ; Kumar, Jiban
Zakrslost pšenice (původce Wheat dwarf virus - WDV) patří mezi nejvýznamnější choroby obilnin v ČR. Na našem území může způsobit velké hospodářské škody na pšenici, ječmeni, tritikále, žitě a ovsu. Jediným dosud známým přenašečem WDV je křísek polní. Jiné přenosy viru nejsou známy. V této metodice jsou uvedeny metody polymerázové řetězové reakce (PCR) pro citlivou detekci viru zakrslosti pšenice v křísku polním a RFLP pro specifickou identifikaci ječného a pšeničného kmene.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika hodnocení rezistence blýskáčka řepkového k insekticidům: metodika pro praxi
Stará, Jitka ; Falta, Vladan ; Kocourek, František
Metodika pro hodnocení rezistence blýskáčka řepkového k insekticidům zahrnuje metodické přístupy, které umožňují rychle a spolehlivě prokázat rezistenci k insekticidům ze skupiny pyretroidů a organofosfátů. Součástí předkládané metodiky jsou informace o mechanismech rezistence škůdců k zoocidům a o metodách, kterými lze rezistenci škůdců hodnotit. Pro zabránění nebo zpomalení nástupu rezistence je uveden návrh opatření, které by pěstitelé řepky měli dodržovat (tzv. antirezistentní strategie). Metodika je využitelná jak pro pěstitele řepky, tak pro potřeby orgánů státní správy při provádění monitoringu rezistentních populací škůdců k zoocidům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Určení infiltračních oblastí pomocí vodního stresu vegetace na základě dálkového průzkumu Země a pozemních měření
Duffková, R. ; Brom, J. ; Žížala, D. ; Zemek, František ; Procházka, J. ; Nováková, E. ; Zajíček, A. ; Kvítek, T.
Infiltrační oblasti povodí s vysokou půdní propustností jsou kritickými zdrojovými lokalitami plošného zemědělského znečištění. Jejich vymezení je podmínkou cíleného zemědělského managementu v ochranných pásmech vodních zdrojů. Zvýšený odtok vody z propustných půd infiltračních oblastí snižuje aktuální evapotranspiraci a podporuje rychlejší nástup vegetačního vodního stresu ve srovnání s ostatními částmi povodí. Vymezení infiltračních oblastí na základě tohoto předpokladu bylo provedeno na malém (částečně odvodněném) povodí kombinací leteckého snímkování v infračervené a optické části spektra elektromagnetického záření, které vytvořilo základ pro modelování složek povrchové energetické bilance a plodinového vodního stresového indexu (CWSI). Jako nejlepší indikátory vegetačního vodního stresu pro vymezení infiltračních oblastí (orné půdy se zapojeným porostem) se na základě statistické analýzy jevily evaporační frakce, CWSI a teplota povrchu. Výsledky byly podpořeny detailním pedologickým průzkumem.
Metodika k monitoringu velkých šelem
Hnutí DUHA, Olomouc ; Kutal, Miroslav
Byla vytvořena Metodika monitoringu založená na validaci dat podle zkušeností obdobného projektu SCALP probíhající v Alpských zemích a s přihlédnutím k lokálním specifikům ČR . Metodika byla konzultována s AOPK ČR a stane se součástí monitoringu druhů Canis lupus, Lynx lynx a Ursus arctos dle Směrnice o stanovištích 92/43/ECC. Dle vytvořené metodiky bylo validováno 86 záznamů o druhu Canis lupus, 184 záznamů o druhu Lynx lynx a 26 záznamů druhu Ursus arctos v CHKO Beskydy.
Posouzení vlivu navrhované stavby‚ činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (metodický postup případového hodnocení konkrétních záměrů)
Ateliér V, Praha ; Sklenička, Petr ; Vorel, Ivan
Cílem metodického postupu je stanovení způsobu, principů a jednotlivých fází posouzení vlivu navrhovaného záměru (staveb, činnosti nebo využití území) na krajinný ráz na základě definice pojmů § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Jedná se o odborný nástroj, prakticky využitelný v rozhodovací činnosti orgánů ochrany přírody a aplikovatelný ve většině běžných případů. Metodický postup případového hodnocení bude využit k jednotnému a standardizovanému posuzování navrhovaných záměrů na krajinný ráz. Posouzení zpracované podle tohoto metodického postupu představuje objektivizovaný podklad pro rozhodování dle § 12 zákona, ohraničující možnosti neadekvátního užívání subjektivních pohledů na hodnocení.
Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem
SLEEKO, Praha ; Váňa, Jaroslav ; Kotoulová, Zdenka
Příručka je podkladem pro rozhodování orgánů veřejné správy i provozních firem o způsobech nakládání s bioodpadem. Jsou rozvedeny podmínky a způsoby nakládání s bioodpadem, doporučené postupy odděleného sběru, kvantitativní znaky sbíraných druhů, technologie a organizační systémy kompostování včetně domácího a komunitního, územně technické požadavky na výstavbu zařízení, stavební řešení a technické vybavení i požadavky na zajištění provozu kompostáren. Je zmíněno zpracování bioodpadu na bioplynových stanicích.
Návrh metodiky laboratorního stanovení embryotoxického a teratogenního potenciálu odpadních látek
EmbryoTox, Laboratoř pro testování embryotoxicity faktorů zevního prostředí ; Jelínek, Richard ; Novotná, Božena ; Bednář, Vladimír
S ohledem na současnou kvalitu zabezpečení skládek odpadů, při nutnosti uvažovat nejhorší varianty případné kontaminace životního prostředí odpadními látkami, je nezbytné stanovit riziko negativních vlivů definovaných odpadů a jejich degradačních produktů na biologické složky ekosystému. Na druhé straně je třeba uvažovat i působení směsí skládkovaných odpadů pronikajících do životního prostředí v podobě vodných výluhů. Stanovené bezpečnostní limity pro jednotlivé odpadní látky se totiž mohou v rámci kombinovaných expozic ukázat jako nanejvýš iluzorní. V zájmu strategie zlepšování kvality zevního prostředí je proto nutné vypracovat alespoň základní schéma klasifikace a kategorizace odpadů z hlediska jejich přímého i zprostředkovaného vlivu na dospělé a zvláště pak na vyvíjející se organismy.
Přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v nivách: Zjednodušená metodika určená k podpoře činnosti AOPK ČR v oblasti hodnocení zásahů do vodních toků a údolních niv
Šindlar, Hradec Králové
Metodiku je možné velmi operativně metodiku použít tam, kde již byl projekt GIS vyhotoven a podrobná data včetně potřebných analýz jsou shromážděna. Tento proces je ale nutné přizpůsobit skutečnosti, že aktivity v protipovodňové ochraně a ve všech ostatních aktivitách společnosti, zasahujících do toků a údolních niv, je nutné aplikovat neprodleně a v takové struktuře, která bude snadno uchopitelná širokým proškoleným týmem hodnotitelů.
Novela Metodického pokynu odboru odpadů MŽP - nakládání se stavebními a demoličními odpady
Veverková, Milena
Metodika je přepracována v souladu s novou právní úpravou, jsou doplněny postupy odběru vzorků vybraných druhů stavebních odpadů pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a pro účely využití stavebního odpadů k terénním úpravám nebo pro uložení na skládku. Byl sjednocen odběr vzorků z liniových staveb a stavebních demolic a bylo připraveno jednotné hodnocení těchto vzorků.
Analýza místních rozpočtů a jejich efektivnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí: Metodika hodnocení efektivnosti výdajů obcí na životní prostředí
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno ; Šelešovský, Jan ; Hřebíček, Jiří ; Bakoš, Eduard ; Soukopová, Jana
Metodika podává jednoduchý, stručný a jasný návod na hodnocení prostředků alokovaných do oblasti ochrany životního prostředí, obsahuje hodnocení efektivnosti výdajů z pohledu trvale udržitelného rozvoje (výdaje jsou hodnoceny ze tří hledisek - environmentálního, sociálního a ekonomického), poskytuje základ pro plánování, rozhodování, jednání, kontrolu a případně argumenty pro obhajobu prováděných činností a s nimi spojené finanční prostředky, podporuje sledování efektivity v reálném čase, nabízí postup při optimalizaci finančních prostředků vzhledem k cílům a potřebám. Používání této metodiky vede ke snížení počtu chybných nebo neefektivních alokací prostředků. Metodika je určena místním úřadům.

Metodiky : Nalezeno 696 záznamů.   začátekpředchozí627 - 636dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.