Název: Materiálový rozbor přírodního kamene – sedimentárních a krystalických vápenců („mramorů“) – exaktními laboratorními metodami jako nástroj ke stanovení zdrojové oblasti
Překlad názvu: Material analysis of natural stone - sedimentary and crystalline limestone ("marble") - exact laboratory methods as a tool to determine the source area
Autoři: Přikryl, Richard ; Šťastná, Aneta ; Kozlovcev, Petr ; Přikrylová, Jiřina ; Zamrazilová, Lenka
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu sedimentárních vápenců a mramorů, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis sedimentárních a krystalických vápenců („mramorů“) a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Předkládaná metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených ze sedimentárního nebo krystalického vápence. Výsledky, dosažené pomocí postupů, navržených v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci vápenců a mramorů; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (vápenec a mramor) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu vápence nebo mramoru při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování objektů ze sedimentárního nebo krystalické vápence. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy vápenec nebo mramor. Předložená metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, nebo rozbor zadávají, či výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování. Metodika byla certifikována dne 28. 5. 2015, Osvědčení č. 34(č.j. MK 3363/2015 OVV; sp. zn. MK-S 115/2015 OVV).
Klíčová slova: analýza stabilních izotopů uhlíku a kyslíku; faciální analýza biodetritické složky; geologie; katodová luminiscence; klasifikace vápenců a mramorů; krystalické vápence; magnetická susceptibilita; mineralogické složení; mramor; nerozpustný zbytek; obsah karbonátů; optická a elektronová mikroskopie; petrografická obrazová analýza; petrografický popis; Ramanova spektrometrie; restaurování; RTG difrakční rozbor; sedimentární vápenec; vnitřní horninová stavba; carbonate content; cathodoluminescence; classification of limestones and marbles; crystalline limestone; facial analysis of bioclasts; geology; insoluble residue; isotope ratio mass spectroscopy; magnetic susceptibility; marble; mineralogical composition; optical and electron microscopy; petrographic description; petrographic image analysis; Raman spektrometry; restoration; rock fabric; sedimentary limestone; X-ray diffraction
Číslo projektu: DF13P01OVV008 (CEP)
Poskytovatel projektu: MK ČR
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Akademie výtvarných umění (web)
Externí umístění souboru: http://www.avu.cz/document/certifikovan%C3%A1-metodika-materi%C3%A1lov%C3%BD-rozbor-p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADho-kamene-%E2%80%93-sediment%C3%A1rn%C3%ADch-krystalick%C3%BDch-

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-201441


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Akademie výtvarných umění
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2016-01-20, naposledy upraven 2024-06-03.


Plný text:
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Metodika určování provenience - sedimentární a krystalické vápence)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Osvědčení č. 34 o uznání uplatněné Certifikované metodiky)
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet