National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Methodology of Concept of Landscape Layout for Protection and Regeneration of Cultural, Historical and Natural Values
Kučera, Petr ; Flekalová, Markéta ; Trpáková, Lenka ; Sedláček, Jozef ; Matějka, Daniel ; Lacina, Darek
The methodology is focused on the formulation of requirements of Ministry of Culture, integral part while creating one of the three basic concepts of the current zoning plan: urban design, landscape layout and concept of technical infrastructure. The concept of landscape layout is based on solving conflicts and problems in the area, which arose due to discrepancies between primary, secondary and tertiary structure of the landscape. The methodology is aimed to find tools for the restoration of cultural, historical and natural landscape values.
Fulltext: Download fulltextPDF
Methodics of identification of designed landscape
Kulišťáková, Lenka ; Kučera, Petr ; Salašová, Alena ; Flekalová, Markéta ; Matějka, Daniel ; Sedláček, Jozef ; Vítovská, Daniela ; Matáková, Barbora ; Lacina, Darek
The methodology of identification composed landscapes presents procedures, which are used to identify traces and signs of intentional creation of space according landscape architectural principles in today's cultural landscape . Landscape composition is still often involved in the organization of space, its identity and characteristics of the landscape, but ignorance of their composition and integrity leads to the disruption and damage caused by rough spatial development.
Fulltext: Download fulltextPDF
Metodický postup získání‚ zpracování a jednotného udržování dat různých stupňů územní ekologické stability a návrh vytvoření informačního systému Správy datového centra ÚSES ČR
AGERIS, s.r.o., Brno ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Kocián, Jiří ; Glos, Josef ; Petrová, Andrea ; Slavík, Petr ; Mackovčin, Peter ; Lacina, Darek
Cílem projektu je podrobná analýza stávajícího rozmístění a uchovávání dat ÚSES ČR všech úrovní, vypracování metodického postupu sběru dat pro následnou správu vytvořené databáze, vytvoření a ověření funkčnosti informačního systému Správy datového centra ÚSES ČR, který bude provázán s Informačním systémem ochrany přírody AOPK ČR (ISOP). Zpráva obsahuje výsledky řešení za rok 2002, kdy byla práce zaměřena na analýzy současného stavu vlastních dokumentací ÚSES, jejich využívání a prostorové rozmístění v ČR. Byly specifikovány a definovány základní požadavky na informační systém, jeho strukturu a zásady fungování. současně je navrženo základní terminologické členění nezbytné pro popis vlastního informačního systému. Součástí zprávy je i metodický návod pro shromažďování vybraných údajů dokumentací ÚSES, podle kterého v průběhu roku provedli sběr dat pracovníci AOPK ČR.
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno ; Kubešová, Svatava ; Šálek, Jan ; Heteša, Jiří ; Marvan, Petr ; Vatolíková, Zuzana ; Stránská, Jarmila ; Jahodová, Dagmar ; Lacina, Darek ; Kokeš, Jiří ; Šálek, Jan ; Jurajda, Pavel ; Brtníková, Helena ; Forejtníková, Milena ; Kupec, Petr ; Rozkošný, Miloš
Práce na projektu jsou zaměřeny na monitoring jednotlivých složek vybraných revitalizovaných vodních a mokřadních ekosystémů v povodí toků s cílem určit míru jejich odezvy na provedená opatření či míru přiblížení stanovenému cílovému stavu. Zpráva obsahuje výsledky rešeršních prací provedených v roce 2005, konečný přehled zvolených pilotních lokalit a stručný popis metodiky jejich výběru, přehled sledovaných indikátorů stavu vodních ekosystémů, podkladovou dokumentaci k pilotním lokalitám a informace o komplexním monitoringu vybraných lokalit, dílčí výsledky tohoto monitoringu.
Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Finstrle, Luděk ; Svoboda, A. M. ; Švamberk, Zdeněk ; Petrů, Jaroslav ; Javorková, Lenka ; Motl, Ivo ; Wolfová, Hana ; Hlinovská, Milada¨ ; Lacina, Darek ; Zapletalová, Olga ; Fridrich, Lubor ; Vaculová, Kateřina ; Langar, Filip ; Maděra, Petr ; Kynčl, Milan ; Hudec, Karel ; Nováková, Miriam ; Štelcl, Václav ; Hartl, Pavel ; Choroboczková, Milada ; Beneš, Martin
Cílem projektu je získat poznatky a údaje o přírodních parcích, významných krajinných prvcích (VKP) a územních systémech ekologické stability (ÚSES) v urbanizovaném prostoru a na základě jejich kritického vyhodnocení zpracovat typologii těchto nástrojů ze zákona 114/1992 Sb. Podle typologie a rozboru problémů při vymezování ÚSES bude navržen soubor legislativních, ekonomických, správních a organizačních opatření a nástrojů k usměrňování rozvoje přírodních parků, VKP i ÚSES v urbanizovaném prostoru. Projekt je výrazně aplikační, pro využití obcemi.

See also: similar author names
6 Lacina, David
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.