Brno University of Technology

Latest additions:
2020-08-02
01:07
Comparison of hemispheric and conical cup in the total trapeziometacarpal joint replacement
Kukučka, Ivan ; Švancara, Pavel (oponent) ; Fuis, Vladimír (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the comparison of total replacement of a trapeziometacarpal joint with a hemispherical cup and replacement of the same joint with a conical cup. In both cases of implants, these are types of replacements with dual mobility. The focus of the diploma thesis is the comparison of the transfer of forces from the head of the prosthesis to the trapezius bone through the different shape of the cup. The work was processed using computer software ANSYS Workbench 19.3.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Srovnávací analýza fyziologické, degenerativní a pooperační bederní páteře pomocí výpočtového modelování
Krejbychová, Adéla ; Návrat, Tomáš (oponent) ; Vosynek, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá srovnávací analýzou fyziologického, degenerativního a pooperačního stavu bederní páteře. Problém byl řešen výpočtovým modelováním pomocí metody konečných prvků. Pro toto řešení bylo potřeba vytvořit vhodné výpočtové modely. S fyziologickým stavem páteře byly porovnávány případy bederní páteře s různou úrovní závažnosti spondylolistézy, případy bederní páteře s různým sakrálním úhlem a bederní páteře se zavedeným fixátorem. Na základě vykonaných analýz bylo zjištěno, že degenerativní stavy mají velký vliv na rozložení napětí v ploténkách i v samotném obratli. S rostoucím stupněm spondylolistézy v porovnání s fyziologickým stavem napětí na ploténkách roste, zatímco napětí v řezu obratle klesá. Dále spondylolistéza ovlivňuje celkový silový tok, čím závažnější spondylolistéza je, tím více se silový tok přesouvá na zadní kloubní vazy. Nejlepších vlastností vzhledem k fyziologickému stavu dosahoval model se zavedeným fixátorem.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Analýza vlivu tlumení na velikost odezvy při dynamickém buzení světlometu
Lukáš, Jan ; Biskup, Martin (oponent) ; Vosynek, Petr (vedoucí práce)
Cílem předkládané diplomové práce je stanovení velikosti tlumení odezvy světlometu na dynamické buzení. V současné době je nezbytné tuto odezvu měřit, protože je jedním z posuzovaných kritérií kvality světlometu. Při porovnání výsledků experimentálního měření a výpočtového modelování je pozorována dobrá shoda rezonančních frekvencí, ale výrazné rozdíly amplitud zrychlení. Příčinou je proměnlivá hodnota tlumení. Teoretická část práce pojednává o polymerních materiálech, základech kmitání a tlumení. Slouží k pochopení mechanismů, které ovlivňují výsledky experimentálního měření. Praktická část je věnována postupu výpočtového modelování a realizaci experimentálního měření. Analýza výsledků experimentálního měření vede ke zjištění nelinearit, které ovlivňují chování světlometu. Výsledky citlivostní analýzy výpočtového modelování slouží k vytvoření křivek, na jejichž základě je odhadnuto tlumení. Zahrnutí odhadnutého tlumení do výpočtového modelování vede ke snížení porovnávaných rozdílů amplitud zrychlení. Závěr práce obsahuje doporučení pro stanovení tlumení při výpočtovém modelování světlometu.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Analýza vlivu přesahu na pevnost svarového spoje součásti z kompozitu
Litera, Jan ; Sedláček, Stanislav (oponent) ; Vosynek, Petr (vedoucí práce)
V současnosti jsou výrobky z kovových materiálů stále více nahrazovány výrobky z plastů nebo kompozitů s polymerní matricí. S tím je spojena problematika výrobních procesů jako např. lisování nebo svařování, tzn. vliv procesních parametrů na výstupní vlastnosti výrobku. Předkládaná práce se zabývá problematikou kombinace lisování a svařování součásti z kompozitu, konkrétně vlivem lisovacího přesahu na pevnost a těsnost svarového spoje. První část je zaměřena na rešerši dostupné literatury týkající se řešeného problému. Druhá část se zabývá řešením problému pomocí experimentálního modelování. Součástí této části je i zahrnutí výpočtového modelování při návrhu experimentu, detailní měření podstatných rozměrů, mikrotomová analýza a statistické zpracování a vyhodnocení. Třetí část se zaměřuje na tvorbu metody pro hodnocení pevnosti svaru na základě lisovacího přesahu pomocí výpočtového modelování. Podstatná je i validace výpočtového modelu na základě předchozího experimentálního měření. Na závěr jsou prezentovány dvě metody pro hodnocení pevnosti svaru. První funguje na základě výpočtového modelování a druhá na základě experimentálního modelování. Zároveň je poukázáno na předpoklady použití vytvořených metod a jejich nedostatky. Dále jsou popsány možnosti jejich implementace při prvotním návrhu svarového spoje a návrh na další postup.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Vliv nastavení a konfigurace rovnačky na výsledky simulace kosoúhlého rovnání
Ščerba, Bořek ; Petruška, Jindřich (oponent) ; Návrat, Tomáš (vedoucí práce)
Doposud prováděné výpočty týkající se procesu rovnání tyčí s kruhovým průřezem na kosoúhlých válcových rovnačkách, buď analytickými metodami nebo pomocí implicitního algoritmu metody konečných prvků (MKP) za použití prutových prvků, jsou efektivní, ovšem obsahují značná zjednodušení. Cílem této práce je proto vytvořit výpočtový model za použití explicitního algoritmu MKP, který umožní modelovat tyč pomocí tělesových prvků bez neúměrného nárůstu výpočetního času, jejichž použití může vést k hlubšímu porozumění procesu rovnání. Následně model verifikovat s použitím rovnacích tabulek výrobce stroje a analýzou procesu kosoúhlého rovnání kvantifikovat vliv nastavení víceválcového rovnacího stoje na výsledky rovnání.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Mechanický návrh simulátoru dopadu za snížené gravitace
Melichar, Marek ; Pokorný, Jan (oponent) ; Návrat, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vývoj konceptu mechanického zařízení, které by splňovalo nutné požadavky pro dosažení úspěšné simulace snížené gravitace či mikrogravitace na testovaném tělese při jeho dopadu. Volba vhodného mechanismu je podložena literární rešerší všech dostupných variant a vyzdvihnutím jejich specifik. Pro vybraný způsob testování jsou vytvořeny cílové hodnoty, při jejichž dosažení bude koncept považován za úspěšný. Za účelem ověření funkčnosti konceptu je sestaven mechanismus ve zmenšeném měřítku. Jednotlivé komponenty mechanismu jsou otestovány a pečlivě selektovány. Všechny podstatné fyzikální děje probíhající v systému jsou matematicky popsány a spojeny do MATLAB skriptu. Je vytvořena samostatná aplikace pro výpočet chování systému na základě zadaných vstupních parametrů.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Využití metody konečných prvků k určování napětí ve vrstvách pro optické aplikace
Tesařová, Anežka ; Ohlídal, Miloslav (oponent) ; Burša, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá mechanickým napětím vznikajícím v tenkých vrstvách nanášených na podložku. Nanášení probíhá při vysokých teplotách a vlivem rozdílných teplotních roztažností materiálů dochází k deformaci vzorku, a tím i ke generování napětí. První část práce obsahuje odvození Stoneyho formule pro uniaxiální a biaxiální napětí ve vrstvě. Dále byly vypracovány analytické výpočty normálového napětí ve vrstvě pro zjednodušený případ prutu a smykového napětí na rozhraní vrstev. Hlavní část práce tvoří řešení problému pomocí MKP modelování. Protože reálné teplotní průběhy při nanášení vrstvy nebyly známé, bylo jako vstup použito fiktivní teplotní zatížení. Pro vzorky potom byly hledány takové hodnoty teplotní roztažnosti vrstvy, aby při daném teplotním zatížení výsledný průhyb odpovídal experimentálním datům. V práci byly vytvořeny tři typy modelů, a to model prutového tělesa, axisymetrický model a objemový model. Axisymetrický model sloužil pro výpočet vzorků tvořících kruhové izolinie při deformaci a objemový model pro vzorky tvořící eliptické izolinie. Výsledkem MKP výpočtů byla normálová napětí v nanesených vrstvách, pro které byly za pomoci regresní analýzy vytvořeny odpovídající vztahy.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Analýza vlivu směrové distribuce kolagenních vláken ve stěně tepny na její mechanické vlastnosti
Fischer, Jiří ; Návrat, Tomáš (oponent) ; Burša, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této závěrečné práce je provedení rešerše literatury se zaměřením na směrovou distribuci kolagenních vláken. Tato znalost je důležitá při výpočtovém modelování stěny tepny. Porovnání vhodnosti různých modelů je provedeno pomocí fitování (blíže popsáno v práci) různých typů pravděpodobnostních rozdělení. Vyhodnocení dopadů různých distribucí vláken na mechanické vlastnosti stěny tepny a vyhodnocení dopadu anizotropie stěny vybrané tepny na její napjatost jsou provedena pomocí MKP. MKP analýza byla provedena na třech typech zatížení – zatížení jednoosým tahem, zatížení ekvibiaxiálním tahem a zatěžování tepny vnitřním tlakem. Výstupem této práce je zhodnocení výsledků pro různé typy uspořádání vláken ve stěně tepny.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Analýza šíření tlakové vlny v aortě
Tichoň, Dušan ; Klas, Roman (oponent) ; Burša, Jiří (vedoucí práce)
Cieľom tejto diplomovej práce je posúdiť využiteľnosť snímania propagácie tlakových vĺn v kardiovaskulárnej sústave v oblasti predikcie a včasnej diagnostiky výdute brušnej aneuryzmy (AAA). Prvá časť práce je zameraná na literárnu rešerš venovanú srdcu a krvným cievam, s definíciou patologickej zmeny aorty v podobe výskytu výdute. Z tohto dôvodu boli prezentované súčasné metódy snímania a liečby tepnových výdutí. Pre ich obťažné klinické využitie plošne v populácií, boli prezentované nové metódy založené na snímaní tlakových vĺn. Analytickým prístupom sme odhadli rozdiel v príchode pulzovej vlny do snímateľného miesta medzi zdravou a patologickou aortou v rádoch jednotiek milisekúnd. Experimentálnym snímaním pomocou fotopletysmografických snímačov sme pozorovali zásadné zmeny rýchlosti pulzových vĺn vzhľadom k mechanickým vlastnostiam steny tepny (najmä spojených s vekom), ktoré sme sa snažili postihnúť použitými hyperelastickými modelmi materiálu pri výpočtových simuláciách šírenia pulzových vĺn na zjednodušených geometriách metódou interakcie telesa s tekutinou. Tieto analýzy mali overiť použiteľnosť FSI simulácií pre ďalší rozvoj diagnostických metód.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Analýza vlivu funkčních parametrů na těsnost nízkotlakého konektoru Common Railu
Ščerban, Bedřich ; Vosynek, Petr (oponent) ; Petruška, Jindřich (vedoucí práce)
Cílem práce je určení citlivosti těsnících vlastností spoje tlakového zásobníku a nízkotlakého konektoru. Byla provedena analýza možných řešení, ze které vyšlo rozhodnutí použít výpočtový experiment. Z množství návrhových bodů k volbě byl zvolen dílčí faktoriální výpočtový experiment rozlišení čtyři. Výsledkem práce jsou statisticky významné faktory, na jejichž základě je formulováno doporučení pro konstrukční návrh.

Detailed record