Brno University of Technology

Latest additions:
2020-02-12
19:10
Akustické emise budov
Smažinka, Josef ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v akustice existují. V druhé části se již konkrétně zaměřuji na zdroje hluku v budovách a jejich blízkém okolí, jaký může mít nadměrný hluk vliv na zdraví, jaké normy musí být splňovány a jak se dá nadměrnému hluku bránit. Poslední část práce je věnování praktickému měření v terénu, které je zaměřeno na skutečné zdroje hluku na území města Brna. Cílem tohoto měření je porovnat hluk vytvářený budovami s ostatními hluky v městském prostředí.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Využití polymerů do konstrukcí vozovek pozemních komunikací
Klusková, Jana ; Komenda, Radek (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možností využití recyklovaných polymerů do asfaltových směsí. V teoretické části práce je přiblížena celosvětová problematika s plastovými odpady, včetně zkušeností zahraničních zemí, kde je již tato technologie zavedena a používá se. Praktická část je věnována návrhu využití recyklovaného plastu do asfaltové směsi, popisu použitých laboratorních zkoušek a samotnému zhodnocení vlivu nízkohustotního polymeru (LDPE) na asfaltovou směs typu AC. V laboratoři proběhly zkoušky pevnosti v příčném tahu, zkoušky na odolnost vůči vodě a stanovení modulů tuhosti (E). Výstupem této práce je vyhodnocení naměřených hodnot, zpracování výsledků a jejich interpretace v závislosti k možnému použití této technologie v ČR.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Mateřská škola Uhřice
Ždánský, Adam ; Sedlák, Radek (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby objektu mateřské školy pro 36 dětí v obci Uhřice u Kyjova. Návrh je proveden ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Navržený objekt je částečně podsklepená, dvoupodlažní budova podlouhlého tvaru. Fasáda objektu je navržena jako provětrávaná s dřevěným obkladem, severní část objektu je s kontaktním zateplovacím systémem. Na objektu se nachází dvě jednoplášťové ploché střechy, jedna s vegetační vrstvou, druhá s povlakovou krytinou s atikou. Do objektu se vstupuje z jižní strany. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě samostatná oddělení pro výchovu dětí se zázemím a ve třetí části se nachází technickohospodářské zázemí. V druhém nadzemním podlaží se nachází speciální učebny, které může využívat, jak mateřská škola a přilehlá základní škola, tak i veřejnost, ředitelna a speciální logopedická učebna. V podzemním podlaží se nachází sklady a technologické zázemí. Statické schéma objektu tvoří kombinovaný systém z keramických tvárnic a železobetonový sloupový systém s průvlaky. Stropy jsou navrženy z předpjatých panelů spiroll. Na okolním pozemku bude navržena parková úprava. Účel objektu je v koncepci předškolního vzdělávání. Koncepce je založena na tom, aby si děti od začátku osvojovaly základy klíčových vlastností a získávaly předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Mateřská škola v pasivním standardu
Zelenka, Tomáš ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Ostrý, Milan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh mateřské školy v pasivním standardu stojící samostatně na pozemku, který je situovaný v centru města Fulneku. Objekt je dvoupodlažní, přičemž je první podlaží zapuštěno do terénu. Svislé nosné konstrukce tvoří vápenopískové zdivo opatřené kontaktním zateplovacím systémem. Objekt je založen na základových pasech vzhledem k typu podloží. Zastřešení je poté řešeno jednoplášťovou plochou střechou s vegetační vrstvou.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Polyfunkční dům Letovice
Wachsberger, Petr ; Ambrožová, Ivana (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního objektu. Hlavními provozy objektu jsou bydlení, administrativa a maloobchody. Objekt je částečně podsklepený a rozdělený na 4 podlaží. Polyfunkční objekt je založen na základových pasech, nosná konstrukce je ze systému Velox. Objekt je ukončen vegetační plochou střechou. Polyfunkční dům se nachází na parcele č. 366/1 v obci Letovice, katastrální území Letovice (680711).

Detailed record
2020-02-12
19:10
Mateřská školka v Jihlavě
Vystrčil, Jan ; Straka,, Bohumil (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce zpracovává prováděcí projektovou dokumentaci ke stavbě Mateřské školy. Budova je umístěna v okrajové části města Jihlavy. Budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V budově se nachází dvě samostatná oddělení mateřské školy. V diplomové práci je zpracovaná architektonicko stavební část, stavebně konstrukční část, vypracování požárně bezpečnostního řešení a zpracování stavební fyziky k danému objektu.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Bytový dům v Prostějově
Vykopal, Jan ; Mizerová,, Lenka Smolková (oponent) ; Smolka, Radim (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá novostavbou bytového domu v Prostějově. Cílem práce je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními, dvěma podzemními podlažími a plochou střechou. Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu s odskočeným nejvyšším podlažím. Konstrukčním systémem bytového domu je železobetonovými monolitický skelet, ve 4.NP je kombinovaný se zděným systémem. Práce obsahuje přípravné a studijní práce, architektonicko-stavební řešení, požárně-bezpečnostní řešení objektu a techniku prostředí stavby.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Dům pro seniory ve Velkém Poříčí
Vondrová, Michaela ; Herman, Adolf (oponent) ; Bantová, Sylva (vedoucí práce)
Jedná se o samostatně stojící novostavbu Domu pro seniory v katastrálním území městyse Velké Poříčí. Objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený, umístěn na rovném pozemku blízko řeky v klidné části obce. Objekt je v jednoduchém tvaru písmene L. Celý objekt je řešen jako bezbariérový, slouží pro ubytování starších osob s omezenou schopností pohybu. V prvním nadzemním podlaží se nachází výdejna jídel, ordinace lékaře, část pro personál a technické zázemí objektu. V druhém a třetím podlaží jsou byty. Nachází se zde celkem 12 jednolůžkových bytů s obytnou kuchyní, 6 bytů s obytnou kuchyní pro dvojice a 4 byty se samostatnou ložnicí pro páry. Ve čtvrtém nadzemním podlaží je přístup na vegetační střechu s terasou. Konstrukční systém je montovaný železobetonový skelet firmy Prefa s výplňovým zdivem z keramických cihel. Stropní konstrukce předpjaté nosníky Spiroll. Zateplení je řešeno jako provětrávaná fasáda s minerální vatou a fasádní vláknocementové desky. Střecha je plochá s vegetačním souvrstvím se spádovou vrstvou z cementové pěny.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Polyfunkční dům Brno - Holásky
Vondráček, Petr ; Procházka, Jiří (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem novostavby polyfunkčního domu na jihovýchodním okraji Brna v městské čtvrti Holásky. Třípodlažní stavba kombinuje svojí funkcí účely bydlení, stomatologického centra a lékárny. Provozovny a prostory zázemí budovy jsou umístěny v přízemí. Celkem dvanáct bytových jednotek se nachází v nadzemních podlažích a jsou dispozičně koncipovány jako 2+kk a 3+kk. Navržený dům se dá geometricky definovat jako pravoúhlý lichoběžník a svým tvarem kopíruje trojúhelníkový tvar rovinaté stavební parcely. Parkování je řešeno kolmým stáním podél přilehlé komunikace. Obvodové stěny všech podlaží jsou z cihelných tvárnic Porotherm v tloušťce 500 mm s vloženou minerální izolací. Stropní konstrukce je řešena jako železobetonová deska, která je rozdělena do souboru menších křížem vyztužených desek. Objekt je zastřešen plochou střechou, na které jsou umístěny solární panely sloužící pro ohřev vody a snižující provozní náklady budovy. Snížení vlivu objektu na životní prostředí přispívá efektivní zacházení s dešťovou vodou, která je shromažďována a zpětně využívána. Architektonicky objekt působí kompaktně a tím redukuje celkovou energetickou náročnost. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Penzion
Veřmiřovský, Martin ; Hudcová, Šárka (oponent) ; Čuprová, Danuše (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je novostavba penzionu v obci Čeladná. Objekt má v jedné části dvě nadzemní podlaží a v druhé části je pouze jednopodlažní. Objekt je částečně podsklepen a nachází se na okraji obce na téměř rovinatém terénu. Druhé nadzemní podlaží slouží pouze pro ubytování hostů. V prvním nadzemním podlaží se nachází také restaurace penzionu s venkovní krytou terasou. Obvodové nosné stěny jsou v nadzemních podlažích tvořeny z cihelných tvárnic Porotherm a v podzemním podlaží z betonových tvárnic BUILD IN. Stropní konstrukce budovy je tvořena skládaným stropem z předpjatých stropních panelů spiroll. Zastřešení nad druhým nadzemním podlažím je tvořeno jako plochá dvouplášťová střecha. Nad prvním nadzemním podlažím je navržena vegetační plochá jednoplášťová střecha. Na východní straně budovy je navrženo parkování pro návštěvníky penzionu a na jižní straně parkoviště pro zaměstnance.

Detailed record