Brno University of Technology

Latest additions:
2019-06-11
07:56
Hotel s posilovnou
Váňa, Jan ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je samostatně stojící novostavba hotelu se stravovacím provozem a relaxační zónou zahrnující posilovnu, místnost pro stolní tenis, masáže a solárium. Jednotlivé funkční části jsou dispozičně odděleny a mohou být provozovány nezávisle na sobě. Budova má celkem tři nadzemní podlaží, kde přízemí slouží pro provoz restaurace se zázemím a pro relaxační zónu. Zbývající dvě nadzemní podlaží budou sloužit pro ubytování hostů a nezbytné zázemí. Maximální kapacita části pro ubytování je 59 osob a k jejímu provozu je zapotřebí čtyř zaměstnanců. Restaurace je navržena pro 81 hostů a celkem 7 zaměstnanců. Relaxační část slouží pouze pro ubytované hosty a není přístupná jiným osobám. Budova je založena na základových pasech z prostého betonu a železobetonových základových patkách. Obvodové svislé konstrukce prvního nadzemního podlaží jsou navrženy ze systému ztraceného bednění, veškeré ostatní nosné stěny budou vyzděny z keramických broušených tvárnic kladených na tenkovrstvé lepidlo. Stropní konstrukce jsou řešeny jako sestava z předpjatých dutinových stropních panelů a zastřešení objektu bude provedeno jako plochá vegetační střecha.

Detailed record
2019-06-11
07:56
Polyfunkční bytový dům ve Slatině
Náprava, Lukáš ; Klubal, Tomáš (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce je navrhnout a posoudit novostavbu polyfunkčního bytového domu ve Slatině. Objekt bude sloužit funkci bydlení a sportovnímu využití. Součástí řešení je i parkoviště. Práce dále řeší základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, požární bezpečnosti a statiky. Stavba je řešena jako konstrukce samostatně stojícího objektu s odstupňovanými jednotlivými podlažími. Jedná se o objekt o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích. Celý objekt je zrcadlově symetrický přes příčnou osu. Podzemní podlaží je určeno převážně pro skladovací prostory bytového domu, technické místnosti a hygienické zázemí posilovny. V 1NP je vlastní prostor posilovny, tělocvičny, administrativy a dva byty zvláštního určení. Vyšší patra slouží bydlení. Pro objekt byl zvolen stěnový konstrukční systém. Podzemní podlaží je plošně založeno na základové desce z vodostavebného betonu (bílá vana) a nosný systém tvořen železobetonovými stěnami. Veškeré stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou. Obvodové a vnitřní nosné stěny vyšších pater jsou vyzděny z keramických tvárnic HELUZ Vnitřní komunikace je tvořena prefabrikovaným železobetonovým schodištěm a výtahovou šachtou. Zastřešení objektu je tvořeno plochou DUO a vegetační střechou

Detailed record
2019-06-11
07:56
Hotel garni
Horáková, Lenka ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší projekt novostavby hotelu garni ve městě Pacov. Objekt je tvořen třemi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace s omezeným rozsahem stravování, zázemí restaurace, kancelář vedoucího, zázemí pro zaměstnance hotelu a technické zázemí objektu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází místnosti konferenčního charakteru se zázemím a hotelové pokoje. Na tomto podlaží se nachází jeden čtyřlůžkový pokoj, tři dvoulůžkové pokoje, přičemž jeden je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále se zde nachází dva jednolůžkové pokoje. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází jeden čtyřlůžkový pokoj, tři dvoulůžkové a tři jednolůžkové pokoje. Objekt je tvořen zděným konstrukčním systémem a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. Nad částí objektu je použita vegetační jednoplášťová střecha.

Detailed record
2019-06-11
07:56
Ubytovací zařízení Blanice
Bače, Jakub ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby ubytovacího zařízení Blanice. Objekt má obdélníkový tvar. Navržený objekt je umístěn v obci Vodňany. Ubytovací zařízení je navrženo pro 28 osob a 32 míst v restauraci. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, částečně podsklepený. V podzemním podlaží se nacházejí prostory pro skladování, technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží je umístěn hlavní vstup, recepce a restaurace s technickým zázemím pro zaměstnance. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou pokoje pro ubytování hostů. V druhém nadzemním podlaží se nachází také pokoj pro osoby s omezenou schopností pohybu. Objekt je zděný z cihelných bloků s plochou střechou.

Detailed record
2019-06-11
07:56
Návrh objektu využívajícího alternativní materiály se zohledněním požadavků na trvale udržitelný rozvoj
Dvořák, Jakub ; Remeš, Josef (oponent) ; Žižková, Nikol (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem studie malého rodinného domu, při jehož výstavbě jsou použité alternativní stavební materiály. První část práce se v teoretické rovině věnuje světové, evropské a české legislativě, vztahující se k trvale udržitelnému rozvoji. Dále je představen koncept ekologické výstavby, který se zaměřuje na možnosti snižování negativních dopadů stavební produkce na životní prostředí v různých fázích výstavby, a na energetické, materiálové, vodní a odpadové hospodářství. V práci jsou také popsány výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Ve druhé části práce se na základě teoretických poznatků zpracoval návrh rodinného domu z alternativních materiálů. Návrh studie v měřítku 1:100 tvoří okótované půdorysy všech podlaží, charakteristické řezy objektem s kótováním, dispoziční půdorysy s vyznačeným nábytkem a zařízením, čelní pohledy na jednotlivé fasády, půdorys střechy a situace. Výkresovou část doplňuje část textová. Zpracovaný návrh je porovnán s referenčním objektem a následně vyhodnocen z pohledu funkčních, ekonomických, environmentálních a sociálních požadavků.

Detailed record
2019-06-11
07:55
Strážce
Mojsl, Nikola ; Armutidis, Nikos (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tvorbou figurální plastiky s názvem Strážce. Plastika je vytvořená z kovových dílů propletených do sebe, její výška je 187 centimetrů a váha 80 kilogramů. Plastika je určena pro instalaci v exteriéru i interiéru.

Detailed record
2019-06-11
07:55
Skleněný pastýř
Dohnalová, Tea ; Fajnor, Richard (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Tématem mé diplomové práce jsou menhiry. Konkrétně největší český menhir známý jako Kamenný pastýř (3200 cm). Cílem práce bylo přenést přesný tvar a velikost tohoto megalitu a zhmotnit ho zde v Brně. Tento cíl vyžadoval použití mnoha postupů. Na začátku bylo focení, dále převedení do 3D programu, úpravy v 3D programech a rozřezání kamene na vrstevnice. Poté jsem si menhir promítala na zeď v reálné velikosti a obkreslovala na polystyrénové desky. Další krok byl vyřezání všech 104 desek na pásové pile a mohla jsem přejít k lepení a skládání celého objektu. Finální krokem bylo přetření objektu bílou barvou. Výsledek je jednoduchý a čistý objekt z polystyrénu. Vrstevnice jsem nijak nezakrývala - objekt prezentuji tou nejpřímější možnou formou. Polystyrénový megalit je i přes svoji velikost socha do interiéru. V ideálním případě bych vytvořila instalaci, díky které by pro objekt vznikl samostatný, izolovaný prostor.

Detailed record
2019-06-11
07:55
Totalita LARPu
Kloudová, Erika ; Vaněk, Vojtěch (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Ve své práci jsem se soustředila na možnost rozvinutí LARPu z hlediska participace a performance. Dále se zaměřuji na návaznosti jednotlivých her (segmentů) a možnosti propojení různorodých, již existujících, žánrů LARPu. V této sérii her je nejvýraznější z žánrů právě politický LARP, jehož politický náboj se prolínal ostatními žánry LARPu v rámci mé práce.

Detailed record
2019-06-11
07:55
Dokonalost
Daneková, Petra ; Somrová, Anita (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
V mojej záverečnej práci sa zaoberám témou hendikepu, postihnutia a inakosti. Akákoľvek inakosť vyvoláva v spoločnosti strach, strach z nevedomosti. Byť zdravým, „normálnym“, znamená predpoklad plnohodnotného života moderného človeka. Hendikepovaný človek, či už telesne alebo mentálne, tieto priority a idei normality nespĺňa. Prácou sa snažím na hendikep pozitívne poukázať, nie ho skrývať. Taktiež sa v práci venujem kvalitám krásy a škaredosti, pretože tieto opozitá sú si veľmi podobné s otázkami zdravia a postihnutia. Moja záverečná práca je zameraná na postihnuté telá. Výsledným dielom je súbor vystavených objektov, ktoré v spojení s inštaláciou môžu pôsobiť ako luxusný tovar. Práca sa skladá z cca pätnástich vlastnoručne ušitých rukavíc rôznych tvarov a materiálov. Sú to veľmi neobyčajné objekty, ktoré „sadnú“ iba vyvoleným. Cieľom práce je prispieť k dielam, ktoré sa snažia o presadenie hendikepu v umení či kultúre.

Detailed record
2019-06-11
07:55
AT01GC
Krausová, Zuzana ; Sterec, Pavel (oponent) ; Klodová, Lenka (vedoucí práce)
Transformace síly. Ve své diplomové práci transformuji fyzickou sílu. Pracuji s funkční i s vnější designovou úpravou zábavního boxovacího herního automatu, který měří sílu úderu, kterou po té přeměňuje na finanční částky odesílané různým neziskovým organizacím, případně projektům. Jedná se o interaktivní objekt, vyžadující fyzickou spoluúčast diváka k dosažení plné funkčnosti díla

Detailed record