Brno University of Technology

Latest additions:
2020-03-19
09:42
New video coding algorithms
Zach, Ondřej ; Počta,, Peter (oponent) ; Fliegel, Karel (oponent) ; Slanina, Martin (vedoucí práce)
This doctoral thesis is focused on modern video coding algorithms, especially High Efficiency Video Coding and its possible use in online video streaming services. As the behavior of the consumers is heading towards watching the video content anytime, anywhere, the way of delivering the content is as much important task as the video encoding itself. In this thesis, we analyze the use of HEVC in HTTP adaptive streaming environments, namely in DASH. Furthermore, we focus on other aspects, which may have an impact on the Quality of Experience as perceived by the viewers, such as presence of advertisement and other system aspects. In our experiments, we utilize crowdsourcing to collect the opinions of the viewers, hence a part of this work is also dedicated to the topic of crowdsourcing and how it can be used for video quality assesment.

Detailed record
2020-02-28
11:30
Teoretické vlastnosti a aplikace pokročilých modelů plánovaného experimentu
Hrabec, Pavel ; Hlávka,, Zdeněk (oponent) ; Kraus, David (oponent) ; Bednář, Josef (vedoucí práce)
Metodologie plánovaného experimentu se v posledních desetiletích stala nedílnou součástí optimalizace výrobních procesů. Toto téma je stále aktuální zejména pro množství odlišných přístupů využívaných ke sběru a vyhodnocení dat. V různých oblastech výzkumu a vývoje se však často nebere ohled na případné nedostatky způsobené použitím zvoleného postupu, nebo dokonce předpoklady nutné pro vybraný postup. Tato práce shrnuje teoretický základ vybraných plánovaných experimentů. Popisuje některé realizace centrálního kompozitního plánu pro pět vysvětlujících proměnných z oblasti elektroerozivního drátového řezání. Nakonec porovnává různé plány experimentu pro odezvové plochy pěti vysvětlujících proměnných a popisuje jejich vlastnosti vzhledem k algoritmické selekci statisticky významných regresorů.

Detailed record
2020-02-28
11:30
Pokročilé metody perfuzní analýzy v MRI
Macíček, Ondřej ; Frollo, Ivan (oponent) ; Mikl, Michal (oponent) ; Jiřík, Radovan (vedoucí práce)
Tato doktorská práce se zabývá problematikou kvantitativní analýzy pomocí MRI a použití exogenní kontrastní látky. Jedná se o dvě metody, Dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) a Dynamic susceptibility contrast MRI (DSC-MRI), které jsou většinou zpracovávány samostatně. Jedná se o unikátní metody, které poskytují cenné informace, avšak nejsou odbornou veřejností dostatečně přijímány kvůli nespolehlivosti odhadů parametrů a nejsou tak běžně používány ve vyšetřovacích protokolech. Tato dizertační práce si klade za cíl zlepšit spolehlivost metody DCE a odhady parametrů DSC. Práce se zejména zaměřuje na řešení problému kvantifikace při extravazaci kontrastní látky v DSC analýze a dále na nestabilitu DCE odhadů v případě použití pokročilých DCE farmakokinetických modelů s větším počtem parametrů. S použitím nových přístupů zpracování z literatury pro zpracování simultánně měřených DCE a DSC dat je možno odhadnout nové parametry vyšetřované tkáně - relaxivitu vaskulárního a intersticiálního prostoru. Pro tuto metodiku byl původně použit 2CXM model. V této práci je tato metodika testována s dalšími typy modelů, přičemž je kladen důraz na jejich spolehlivost v rámci spojení DCE a DSC. Bylo zjištěno, že model ATH je pro tento účel vhodnější než 2CXM. Metoda byla rozšířena o alternující dekonvoluci a dále na plně simultánní DCE-DSC odhad. Algoritmus byl testován na umělých a reálných datech. Výsledky analýz ukazují, že navržený dekonvoluční postup zlepšuje přesnost odhadu jak DCE, tak i DSC parametrů v porovnání se sekvenčním odhadem a zvyšuje tak významně potenciál a spolehlivost DCE a DSC metod.

Detailed record
2020-02-28
11:30
Srovnávací analýza využití metodik oceňování nemovitostí v Německu pro znaleckou praxi v České republice
Imrišová, Ivana ; Korytárová, Jana (oponent) ; Hyánek,, Vladimír (oponent) ; Kledus, Robert (vedoucí práce)
Předmětem disertační práce je analýza podmínek pro práci znalců (odhadců) nemovitých věcí ve Spolkové republice Německo v porovnání s podmínkami v České republice s cílem nalézt vhodné praxe, které by byly využitelné i pro práci znalců v České republice. Součástí práce jsou i návrhy vhodných opatření, která mohou přispět k rozvoji znalecké činnosti v České republice, se zaměřením na řešení problémů souvisejících se stanovením směnné hodnoty nemovitých věcí. Tato analýza zahrnuje analýzu typů nemovitých věcí, které bývají předmětem posuzování v dané oblasti, přístupů k řešení oceňovacích problémů, metod, které bývají používány při oceňování nemovitých věcí, subjektů, které jsou oprávněny podávat znalecké posudky i na obsahové požadavky znaleckých posudků.

Detailed record
2020-02-28
11:30
Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČR
Křížovská, Eliška ; Chodasová, Zuzana (oponent) ; Hromádka, Vít (oponent) ; Kledus, Robert (vedoucí práce)
Dizertační práce je zpracována k tématu „Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČR“. V úvodu dizertační práce je vymezen vztah zvoleného tématu k oboru soudního inženýrství a zpracován přehled o současném stavu řešené problematiky. Dále jsou zde uvedeny cíle dizertační práce, a to včetně formulace problému. Dizertační práce obsahuje základní data o sledovaném středním stavebním závodu regionálního významu a jeho konkurenčních stavebních závodech. U všech závodů je provedeno majetkové ocenění stanovením substanční hodnoty a výnosové ocenění metodou DCF entity. Součástí dizertační práce je navržení jednoduchého znaleckého standardu obsahujícího metodická doporučení při stanovení hodnoty stavebního závodu regionálního významu. Toto je zásadním přínosem dizertační práce pro obor Soudní inženýrství, jehož výchozím zjištěním jsou praktické poznatky a zkušenosti s chováním středních stavebních závodů v období finanční krize.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Akustické emise budov
Smažinka, Josef ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v akustice existují. V druhé části se již konkrétně zaměřuji na zdroje hluku v budovách a jejich blízkém okolí, jaký může mít nadměrný hluk vliv na zdraví, jaké normy musí být splňovány a jak se dá nadměrnému hluku bránit. Poslední část práce je věnování praktickému měření v terénu, které je zaměřeno na skutečné zdroje hluku na území města Brna. Cílem tohoto měření je porovnat hluk vytvářený budovami s ostatními hluky v městském prostředí.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Využití polymerů do konstrukcí vozovek pozemních komunikací
Klusková, Jana ; Komenda, Radek (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možností využití recyklovaných polymerů do asfaltových směsí. V teoretické části práce je přiblížena celosvětová problematika s plastovými odpady, včetně zkušeností zahraničních zemí, kde je již tato technologie zavedena a používá se. Praktická část je věnována návrhu využití recyklovaného plastu do asfaltové směsi, popisu použitých laboratorních zkoušek a samotnému zhodnocení vlivu nízkohustotního polymeru (LDPE) na asfaltovou směs typu AC. V laboratoři proběhly zkoušky pevnosti v příčném tahu, zkoušky na odolnost vůči vodě a stanovení modulů tuhosti (E). Výstupem této práce je vyhodnocení naměřených hodnot, zpracování výsledků a jejich interpretace v závislosti k možnému použití této technologie v ČR.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Mateřská škola Uhřice
Ždánský, Adam ; Sedlák, Radek (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby objektu mateřské školy pro 36 dětí v obci Uhřice u Kyjova. Návrh je proveden ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Navržený objekt je částečně podsklepená, dvoupodlažní budova podlouhlého tvaru. Fasáda objektu je navržena jako provětrávaná s dřevěným obkladem, severní část objektu je s kontaktním zateplovacím systémem. Na objektu se nachází dvě jednoplášťové ploché střechy, jedna s vegetační vrstvou, druhá s povlakovou krytinou s atikou. Do objektu se vstupuje z jižní strany. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě samostatná oddělení pro výchovu dětí se zázemím a ve třetí části se nachází technickohospodářské zázemí. V druhém nadzemním podlaží se nachází speciální učebny, které může využívat, jak mateřská škola a přilehlá základní škola, tak i veřejnost, ředitelna a speciální logopedická učebna. V podzemním podlaží se nachází sklady a technologické zázemí. Statické schéma objektu tvoří kombinovaný systém z keramických tvárnic a železobetonový sloupový systém s průvlaky. Stropy jsou navrženy z předpjatých panelů spiroll. Na okolním pozemku bude navržena parková úprava. Účel objektu je v koncepci předškolního vzdělávání. Koncepce je založena na tom, aby si děti od začátku osvojovaly základy klíčových vlastností a získávaly předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Mateřská škola v pasivním standardu
Zelenka, Tomáš ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Ostrý, Milan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh mateřské školy v pasivním standardu stojící samostatně na pozemku, který je situovaný v centru města Fulneku. Objekt je dvoupodlažní, přičemž je první podlaží zapuštěno do terénu. Svislé nosné konstrukce tvoří vápenopískové zdivo opatřené kontaktním zateplovacím systémem. Objekt je založen na základových pasech vzhledem k typu podloží. Zastřešení je poté řešeno jednoplášťovou plochou střechou s vegetační vrstvou.

Detailed record
2020-02-12
19:10
Polyfunkční dům Letovice
Wachsberger, Petr ; Ambrožová, Ivana (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního objektu. Hlavními provozy objektu jsou bydlení, administrativa a maloobchody. Objekt je částečně podsklepený a rozdělený na 4 podlaží. Polyfunkční objekt je založen na základových pasech, nosná konstrukce je ze systému Velox. Objekt je ukončen vegetační plochou střechou. Polyfunkční dům se nachází na parcele č. 366/1 v obci Letovice, katastrální území Letovice (680711).

Detailed record