Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2019-03-28
15:19
Finanční plánování stavebního podniku
Karlíčková, Eva ; Kocanda,, Pavel (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace vybraného sta-vebního podniku s využitím finanční analýzy a následně stanovením finančního plánu na následující rok. V teoretické části jsou vymezeny pojmy stavební podnik, struktura majetku podniku a využívané účetní výkazy. Následně je rozebráno finanční plánování a různé způsoby finanční analýzy včetně její charakteristiky. Případová studie vypovídá o ekonomické situaci stavebního podniku v daném období, vyjádřené pomocí vybraných metod finanční analýzy. Cílem této práce je tedy posoudit vývoj podniku v rozmezí stanovených šesti let a sestavení podnikového finančního plánu na rok následující.

Úplný záznam
2019-03-28
15:19
Studie snížení ztrát vody
Klement, Jan ; Dvořák,, Pavel (oponent) ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je na vybraných lokalitách posoudit skutečný stav ztrát pitné vody z vodovodního řadu a navrhnout variantu vedoucí k jejich snížení.

Úplný záznam
2019-03-28
15:19
Posouzení ovladatelnosti sektoru jezového pole VD Roudnice nad Labem při extrémních povodňových stavech
Růžek, Patrik ; Haluza,, Miloslav (oponent) ; Šulc, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá stanovením zatěžovacích momentů při povodňových stavech na hydrostatickém sektorovém jezu v Roudnici nad Labem. Problematika se řeší z důvodu vyskytlé závady při sklápění sektoru. Cílem této práce je určit výsledné zatěžovací momenty tří vybraných stavů, které se vyskytly na vodním díle. Problematika se řešila jako rovinný 2D problém, za pomocí AutoCADu byla získána další potřebná data. Dále bylo využito softwaru ANSYS, kterým se modelovalo proudění vody přes jez, aby se zjistily tlaky, působící na přelivný líc. Veškeré výpočty se pak počítaly v programu Microsoft Excel. Silová bilance je provedena na jeden metr konstrukce.

Úplný záznam
2019-03-28
15:19
Filtrace vzduchu v systémech vzduchotechniky
Viktorin, Michal ; Andrys, Petr (oponent) ; Rubina, Aleš (vedoucí práce)
Diplomová práce je rozdělena do tří částí, analýzy tématu a zvolené metody řešení, aplikace tématu na zadané budově a experimentálního řešení a zpracování výsledků První část je teoretická. Je o filtraci vzduchu z hlediska normových a právních požadavků a variantách technických řešení filtrace vzduchu. Ve druhé části jsou uvedena dvě technická řešení vzduchotechnických systémů pro plastickou chirurgii. Třetí část je experimentální. Je o měření počtu částic ve vzduchu na operačním sále a vyhodnocení měření.

Úplný záznam
2019-03-28
15:19
Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín
Kolbábková, Martina ; Kopáčik,, Gabriel (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na Revitalizaci areálu filmových ateliérů Zlín, při maximálním respektování zásad investora, s využitím areálu v dlouhodobém časovém horizontu. Idea diplomové práce spočívá v upevnění kořenů filmové historie, seznámení se s filmovou tématikou a problematikou pro každou generaci. Zároveň se dbá na to, aby areál žil celých 24 hodin denně. Z toho důvodu jsou v areálu navrženy plochy nejen občanské vybavenosti, výroby, sportu, ale také plochy pro bydlení. Areál by se měl stát místem, kam se každý bude rád vracet, ať už za zábavou, rekreací, odpočinkem či poznáním.

Úplný záznam
2019-03-28
15:19
Akademické náměstí - Fakulta výtvarných umění
Smejkal, Jan ; Kyselka,, Mojmír (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je architektonická studie budovu fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Stavební parcela se nachází na rozhraní městských částí, Brno – Střed a Brno – Žaovřesky a je vymezena ulicemi Veveří, Šumavská a Bulínova. Projekt navazuje na studii z předmětu TG02, který se zabýval návrhem fakulty soudního inženýrství. Výsledná práce tedy řeší obě fakulty včetně společného zázemí. Součástí areálu jsou podzemní garáže požadované městem a nahrazující zastavěnou plochu pozemku. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření objektu, který bude respektovat okolní blokovou zástavbu a vymezí se k okolním rušným ulicím, čímž uvnitř vytvoří menší náměstí. Výsledkem jsou dvě šestipodlažní budovy fakult respektující uliční čáru, spojené dvoupodlažním objektem s atriem.

Úplný záznam
2019-03-28
15:19
Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná
Chlád, Aleš ; Jenčková, Barbora (oponent) ; Jenčková, Barbora (oponent) ; Herzan, Radovan (vedoucí práce)
Předmětem zadání je urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná, které v rámci výstavby sídliště Lesná již nebylo dokončeno. Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití území, které již má z dřívější doby navrženou základní dopravní a stavební strukturu a obsahuje hodnoty, které je třeba respektovat.

Úplný záznam
2019-03-28
15:19
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Rehák, Michal ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Navrhovaná detská liečebňa je situovaná na katastrálnom území mestečka Ostrova u Macochy v území Chránenej krajinnej oblasti Moravský Kras. Objekt svojou architektúrou zapadá do okolitej krajiny a rešpektuje jej danosti. Južne orientovaný svah a kompozitná stavba zložená z prefabrikovanej železobetónovej konštrukcie a obvodovej sendvičovej konštrukcie s masívnou izoláciou radí stavbu do triedy energeticky úsporných. Osem objektov prepojených s masívnou kolonádou v strednej ose svojou dispozíciou núti užívateľa využiť energetické výhody.

Úplný záznam
2019-03-28
15:19
Moravské vinařské centrum Brno
Kaller, Bohdan ; Macháčková, Šárka (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je navržení studie Moravského vinařského a kulturního centra (MVKC) v lokalitě historicky svázané s pěstováním vína. Parcela je zároveň atraktivní díky tomu, že je součástí jižního svahu pod hradem Špilberk. V současné době se na pozemku nachází dům s rozvinutou sítí sklepů, se kterými se v novém návrhu musí počítat. Urbanistické a hmotové řešení návrhu počítá jednak s dobudováním uliční čáry, ale zároveň i s vytvořením originálního řešení, které spočívá v uliční fasádě, jenž je tvořená velkou prosklenou stěnou zastíněnou perforovanými hliníkovými deskami, které vytváří jedinečnou mozaiku s motivem vinné révy.

Úplný záznam
2019-03-28
15:19
Urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná
Vodáková, Eliška ; Jenčková, Barbora (oponent) ; Herzan, Radovan (vedoucí práce)
Předmětem zadání je urbanistické řešení společenského centra obytného souboru Brno-Lesná, které v rámci výstavby sídliště Lesná již nebylo dokončeno. Výchozím podkladem je aktuální katastrální mapa daného území, ortofoto mapa a vlastní průzkumy území. Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití území, které již má z dřívější doby navrženou základní dopravní a stavební strukturu a obsahuje hodnoty, které je třeba respektovat. Doplnit lze všechny funkce, prověřit nezastavěné plochy, prověřit a navrhnout pěší tahy v území ve vztahu k zastávkám MHD a těžišti území, řešit otázku parkování, navrhnout nové využití stávajících objektů a případně navrhnout nové objekty a navrhnout také řešení parteru včetně parkových úprav a zeleně adekvátně významu a využití území.

Úplný záznam