Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2018-11-15
14:04
Metodika využití dat digitálních tachografů v soudním inženýrství
Zeman, Petr ; Kledus, Robert (oponent) ; Drahotský, Ivo (oponent) ; Doupal, Emil (oponent) ; Libertín, Josef (vedoucí práce)
Znalci a kontrolní orgány se ve své praxi setkávají s digitálními tachografy. Data tachografů jsou důležitým zdrojem relevantních vstupních dat a informací potřebných pro hloubkovou analýzu nehodového děje. V praxi je možné se setkat s negativním jevem a to s nedovolenou manipulací. Podvody s daty mají zásadní vliv na výsledky šetření a analýzu nehodového děje. Znalci a kontrolní orgány musejí být na tento případ připraveni. Dizertační práce popisuje jednotlivé druhy manipulací se záznamovým zařízením a způsoby jejich odhalení. Problematika podvodů s tachografy je stále aktuální a je velice důležité se jí zabývat. Z uvedených důvodu jsem sestavil standard postupu kontroly dat pro znalce a navrhl technické požadavky na budoucí generaci tachografů.

Úplný záznam
2018-11-15
14:04
Optimization of Delayed Differential Systems by Lyapunov's Direct Method
Demchenko, Hanna ; Růžičková, Miroslava (oponent) ; Shatyrko,, Andriy (oponent) ; Diblík, Josef (vedoucí práce)
The present thesis deals with processes controlled by systems of delayed differential equations $$x'(t) =f(t,x_t,u),\,\,\,\, t\ge t_{0}$$ where $t_0 \in \mathbb{R}$, $f$ is defined on a subspace of $[t_0,\infty)\times {C}_{\tau}^{m}\times {\mathbb{R}}^r$, $m,r \in \mathbb{N}$, ${C}_{\tau}^{m}=C([-\tau,0],{\mathbb{R}}^{m})$, $\tau>0$, $x_t(\theta):=x(t+\theta)$, $\theta\in[-\tau,0]$, $x\colon [t_0-\tau,\infty)\to \mathbb{R}^{m}$. Under the assumption $f(t,\theta_m^*,\theta_r)=\theta_m$, where ${\theta}_m^*\in {C}_{\tau}^{m}$ is a zero vector-function, $\theta_r$ and $\theta_m$ are $r$ and $m$-dimensional zero vectors, a control function $u=u(t,x_t)$, $u\colon[t_0,\infty)\times {C}_{\tau}^{m}\to \mathbb{R}^{r}$, $u(t,{\theta}_m^*)=\theta_r$ is determined such that the zero solution $x(t)=\theta_m$, $t\ge t_{0}-\tau$ of the system is asymptotically stable and, for an arbitrary solution $x=x(t)$, the integral $$\int _{t_{0}}^{\infty}\omega \left(t,x_t,u(t,x_t)\right)\diff t,$$ where $\omega$ is a positive-definite functional, exists and attains its minimum value in a given sense. To solve this problem, Malkin's approach to ordinary differential systems is extended to delayed functional differential equations and Lyapunov's second method is applied. The results are illustrated by examples and applied to some classes of delayed linear differential equations.

Úplný záznam
2018-11-15
14:03
Návrh metodiky manažérského rozhodování v distribuci v evropském prostředí
Kopčáni, Juraj ; Dostál, Petr (oponent) ; Čambál, Miloš (oponent) ; Rybanský, Rudolf (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
V současné době jsou stále větší nároky kladeny na rychlost a kvalitu dopravy výrobků a zboží od výrobců k dodavatelům a následně ke koncovému zákazníkovi. To si vyžaduje mnohé znalosti a zkušenosti z oblasti plánování, nákupu, výroby a distribuce. Ve všech činnostech a na všech úrovních v podniku je důležité se správně a včas rozhodnout jak postupovat, aby byla zajištěna maximální spokojenost zákazníka s minimálními náklady pro podnik. Pro zabezpečení rychlosti a kvality distribuce je potřebné se zaměřit na logistiku oběhových prostředků. Ta zahrnuje jak informační a komunikační tok, tak i zásobování, skladování, dopravu, manipulaci a balení. Aby podnik zabezpečil všechny tyto služby kvalitně, rychle a včas, je vhodné mít vypracovanou metodiku pro daný proces. Hlavním cílem dizertační práce je návrh metodiky pro manažerská rozhodování v oblasti distribuce. Správně zvolená metodika distribuce může napomoct zrychlit přesun produktu od dodavatele k odběrateli nebo od výrobce k zákazníkovi, ale v konečném důsledku i snížit celkové náklady na distribuci. Při rozhodování o volbě distribučního kanálu jsou důležité také procesy a znalosti evropské legislativy v návaznosti na logistiku a management dopravy v České republice. Jedním z podkladů pro návrh metodiky byl sběr a zpracování dat, na základě kterého byla realizována analýza současného stavu. Dalším postupem byly stanoveny základní kritéria pro volbu podniků, které by mohly vykonávat distribuci. Těmto kritériím bylo nutné stanovit jednotlivá pořadí nebo váhy důležitosti. V konečném rozhodování pro volbu distribučního podniku byla použita jedna z metod vícekriteriálniho rozhodování. Práce byla vytvořena na základě teoretického výzkumu a praktických zkušeností z podniků v řešené oblasti. Cíle, kterého má být dosaženo: Cílem dizertační práce je návrh metodiky manažerského rozhodování v distribuci v evropském prostředí ve vazbě na infrastrukturu ČR při realizaci legislativních požadavků evropského prostředí a respektování zásad integrace.

Úplný záznam
2018-11-15
14:03
Nové obchodní modely se zřetelem na udržitelné vytváření mnohonásobné hodnoty pro zákazníka
Kita, Peter ; Kožená, Marcela (oponent) ; Strážovská, Lubomíra (oponent) ; Živělová, Iva (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Dizertačná práca je zameraná na nové obchodné modely so zreteľom na udržateľné vytváranie mnohonásobnej hodnoty pre zákazníka. Táto téma je posudzovaná z hľadiska nových prístupov v oblasti obchodných modelov, ktoré integrujú environmentálne, spoločenské a ekonomické hodnoty v činnosti podniku. Cieľom dizertačnej práce je tvorba konceptov nových obchodných modelov so zreteľom na udržateľné vytváranie mnohonásobnej hodnoty pre zákazníka v podnikoch českého chemického priemyslu zaradených do kategórie CZ_NACE 20.1.

Úplný záznam
2018-11-15
14:03
The Integrated Method Utilizing Graph Theory and Fuzzy Logic for Safety and Reliability Assessment
Janhuba, Luboš ; Vališ, David (oponent) ; Třetina, Karel (oponent) ; Hlinka, Jiří (vedoucí práce)
Doctoral thesis creates an integrated algorithm for airborne system safety and reliability assessment. In ´general aviation´ (mostly up to EASA CS-23) and ´non-military unmanned aerial vehicles industry´- safety and reliability assessment process still rely almost exclusively on human judgment. Current processes of system modelling and assessing are based on analyst understanding of a particular system. That is a difficult and extremely time-consuming process. Commercial computation aids are extremely expensive with restricted or even closed access to the solution algorithms. Together with this problem, the rapid development of modern airborne systems and their increasing complexity elevates the level of interconnection, safety and reliability analyses which have to be continuously evolved and adapted to the extending complexity. The given integrated method utilizes the graph theory and fuzzy logic in order to develop integrated and partially computerized mean for reliability analysis of sophisticated and highly interconnected airborne systems. Through the use of the graph theory, it is possible to create the model of particular systems and its sub-systems in the form of universal data structure. It is even possible to assess various systems and items interrelations. And it also enables to evaluate particular item position and topology within the system and on the global level. Extended criticality evaluation is conceived as the fuzzy expert system that emulates decision making by a human expert. The integrated method also provides additional mean how to evaluate the system design. Fuzzy robustness assessment evaluates e.g. system diversity rate, redundancy, separation and environmental protection.

Úplný záznam
2018-11-15
14:03
CMOS compatible piezoelectric resonator with FET structure for graphene monolayer properties modulation
Gablech, Imrich ; Frank,, Otakar (oponent) ; Husák,, Miroslav (oponent) ; Pekárek, Jan (vedoucí práce)
This work proposes a new structure allowing characterization of graphene monolayer properties under precisely specified conditions. It combines MEMS piezoelectric resonator with Hall Bar/FET structure. This approach allows changing graphene properties separately or together via two methods. The mechanical way is based on induced strain from the resonator which is graphene monolayer situated on. It brings the opportunity to measure graphene properties induced by the changes of mechanical strain and frequency of forced vibrations without the influence from external electric field. The second way uses FET structure to influence graphene monolayer using an electric field from bottom gate. There is no limit to measure concentration in units of ppb in terms of structure design. This approach of fabrication CMOS-compatible and biocompatible tunable frequency-modulated piezoelectric MEMS resonators with graphene monolayer can be very useful in many fields for molecule level detection.

Úplný záznam
2018-11-15
14:03
Advanced plasmonic materials for metasurfaces and photochemistry
Ligmajer, Filip ; Vala,, Milan (oponent) ; Bauch, Martin (oponent) ; Šikola, Tomáš (vedoucí práce)
Plasmonics – the scientific discipline dealing with interaction between light and metallic materials – when coupled with nanotechnology, offers unprecedented possibilities for light control and utilization. The outcome of this combination can be, for example, focusing of light below the diffraction limit, enhancement of emission or absorption of quantum emitters, or extremely sensitive detection of molecules. This thesis deals with possibilities how to utilize plasmonics for flat optical components, so-called metasurfaces, and for photocatalytic applications based on plasmonically generated electrons with high energy, so-called hot electrons. First, the fundamentals of plasmonics are explained and an overview of its most notable applications is provided. Then, three studies are presented, which cover the use of plasmonic nanostructures for the control of light polarization and phase, for creation of dynamically tunable metasurfaces, and for photo-electrochemistry with hot electrons. The common principle of these studies is the use of advanced – or within these fields uncommon – materials, like, for example, vanadium dioxide or transition metal dichalcogenides.

Úplný záznam
2018-11-15
14:03
Vliv technologických parametrů na elektrochemické vlastnosti záporné elektrody lithium-iontového akumulátoru
Kaňa, Michal ; Máca, Josef (oponent) ; Libich, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou lithium-iontových akumulátorů. Zaměřuje se především na zápornou elektrodu, a to na bázi grafitu. Cílem této práce je nastínit problematiku lithium-iontových akumulátorů společně s možnostmi zlepšení jejich základních parametrů jako kapacita a proudová zatížitelnost. První část se zaměřuje na popis funkčnosti lithium-iontového akumulátoru. Druhá, praktická část, se zaměřuje na výrobu záporných elektrod z přírodního grafitu 280H, a to o různé tloušťce a lisovacím tlaku. Třetí část popisuje přípravu záporných elektrod z přírodního grafitu 280H a zahrnuje výsledky měření. V poslední části jsou na základě získaných dat porovnány a zhodnoceny jednotlivé záporné elektrody z přírodního grafitu 280H a vyvození závěrů.

Úplný záznam
2018-11-15
14:02
Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi
Bačíková, Alžběta ; PhDr. BcA. Andrea Slováková, Ph.D., MBA (oponent) ; Pospiszyl, Tomáš (oponent) ; Cenek, Filip (vedoucí práce)
Disertační práce se zastřešujícím názvem Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi se zaměřuje na praktický a teoretický průzkum dokumentárních přístupů ve videích a filmech a na poli umění. Všímá si především sebereflexivních strategií vyvolaných kritickým postojem vůči médiu a nedůvěrou v jeho schopnost zprostředkovat skutečnost či pravdu. Pokusy o zprostředkování skutečnosti audiovizuálními prostředky jsou doprovázeny reflexí způsobu, jak k tomu dochází. Práce si všímá rovněž nejistého vztahu dokumentu a pravdy, jak byl v umění artikulován umělkyní a teoretičkou Hito Steyerl. Zkoumaná díla jsou časově vymezena zejména obdobím od počátku nultých let, kdy začala intenzivní reflexe takzvaného dokumentárního obratu, a současností. Výběr příkladů je silně ovlivněn lokální studií izraelského umění ve Videoarchivu CCA v Tel Avivu. Studie videí a filmů, v nichž rezonují témata konfliktu, násilí a traumatu, předurčilo tematické okruhy pro analýzu dokumentárních metod autorů z odlišných kontextů. Ve vybraných dílech si všímám zejména různých podob zcizení a sebereflexivních postupů, jimiž autoři upozorňují na konstruovanost díla nebo na vlastní postupy práce s audiovizuálním materiálem. Jsou stanoveny opakující se formální principy, které dokazují znejistění vztahu dokumentárních formátů a skutečnosti: inscenování reálných událostí nebo záměrné odhalování produkčního aparátu či pozice autora v rámci produkce díla. U popsaných tendencí dochází také k přehodnocení observačních dokumentárních strategií jako zdánlivého protikladu k sebereflexivním formám. Teoretické výstupy jsou doprovázeny autorčinými vlastními uměleckými projekty soustředěnými hlavně na formát dokumentárního portrétu a jeho formální (de)konstrukci. S formálními principy analyzovanými na teoretické rovině je průběžně experimentováno v autorských videích.

Úplný záznam
2018-11-15
14:02
Performance art jako hraniční forma uměleckého projevu
Vatulíková, Andrea ; Daněk, Josef (oponent) ; Havlík, Vladimír (oponent) ; Chamonikolasová, Kaliopi (vedoucí práce)
S přihlédnutím k oboru performativních studií vycházím z předpokladu, že oblast umění nazývaná jako „performing arts“ prodělala v průběhu 20. století řadu reforem, díky kterým je dnes prakticky nemožné stanovit jasné hranice mezi divadlem, tancem a performance art. Zabývám se proto jejich společným základem, který nazývám bodem nula a který mi umožňuje zkoumat výrazové prostředky lidského těla a časo-prostorovou dimenzi živé akce. Bod nula je lokalizován v pánevní oblasti těla a představuje centrum stability, rovnováhy a životní energie. V práci se pak zaměřuji na analýzu fyzických tréningů, které s tímto bodem v rámci divadla, tance a performance art pracují. Základním výstupem této práce je potom analýza těla a tělesnosti jako kulturně kódovaného konstruktu a popis praktické části dizertace zaměřený na realizaci sympozia bod nula

Úplný záznam