Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2018-07-09
14:05
Možnosti managementu rizik zkušebních laboratoří v kontextu revidovaných norem systémů managementu
Suchý, Ivo ; Misák, Petr (oponent) ; Vymazal, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy a hodnocením rizik ve zkušebních laboratořích, pro které je práce s riziky nepoznanou oblastí. V diplomové práci jsou definována rizika v oblastech, které stanovuje revize normy 17025:2017, a následně jsou tato rizika aplikována do mnou zvolených metod, pomocí kterých jsou kvalitativně a kvantitativně hodnocena. V diplomové práci jsou využity metody matice rizik, FMEA a analýza typu motýlek. Cílem diplomové práce je zkušebním laboratořím nabídnout možnosti a ukázky toho, jak s riziky mohou pracovat a zvýšit tím svou šanci k získání nové akreditace.

Úplný záznam
2018-07-09
14:05
Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy
Zetka, Denis ; Rouzková, Šárka (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu podnikatelského subjektu za pomoci vybraných strategických a ekonomických metod. Současný stav podnikatelského subjektu je posouzen na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Koncepty na zlepšení současného stavu jsou založeny na identifikovaných rizicích a příležitostech.

Úplný záznam
2018-07-09
14:05
Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele
Vyroubalová, Klára ; Beneš, Martin (oponent) ; Schüllerová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na ergonomická rizika pracoviště. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné BOZP, ergonomie a metody pro identifikaci a řízení rizik. Hlavním úkolem práce je na modelovém příkladu analyzovat současný stav, zhodnotit ergonomická rizika a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci včetně finančního zhodnocení.

Úplný záznam
2018-07-09
14:05
Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů
Tupý, Maroš ; Poláková, Danka (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Marketing, franchising, franchisor, franchisant, marketingové nástroje, rizika

Úplný záznam
2018-07-09
14:05
Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů
Vítková, Petra ; Bílková, Kateřina (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce „Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů“ obsahuje analýzu současného stavu společnosti Sonnentor s.r.o., návrhy na zlepšení marketingových nástrojů a rizika, která mohou vzniknout. První kapitola diplomové práce se zabývá teoretickými východisky práce, kde budou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu, marketingového mixu, komunikačního mixu a rizika. V druhé kapitole analytické části je uvedena analýza současného stavu a třetí kapitola obsahuje návrhy pro marketingové nástroje.

Úplný záznam
2018-07-09
14:05
Rizika řízení průběhu zakázky v podniku
Wolf, David ; Stratená, Alena (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky vybraného podniku, který se zabývá potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou představena teoretická východiska na základě odborné literatury. Analytická část je zaměřena na představení společnosti, podrobný popis průběhu zakázky s analýzou všech rizik, které se mohou vyskytnout. Cílem praktické části je na základě provedené analýzy stanovit nejrizikovější faktory a navrhnout opatření k jejich snížení či eliminaci.

Úplný záznam
2018-07-09
14:05
Řízení rizik projektu
Sáňková, Dominika ; Slámka, Daniel (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na řízení rizik vybraného projektu modernizace obchodního centra Avion shopping park. V první části jsou vytyčena teoretická východiska pro vypracování diplomové práce. Druhou částí je analýza současného stavu společnosti IKEA, analýza vnějšího a vnitřního prostředí společnosti a jejich shrnutí v SWOT analýze. Poslední částí je navržení vlastního řešení pro realizaci projektu. Součástí tohoto řešení je identifikace rizik a vyhodnocení těchto rizik pomocí metody RIPRAN. Vybraným rizikům jsou navržena opatření vedoucí ke snížení pravděpodobnosti nebo dopadu rizika na projekt.

Úplný záznam
2018-07-09
14:05
Vliv rychlosti rázového zatěžování na napjatost, deformaci a spolehlivost komponenty palivového systému automobilu
Dobeš, Martin ; Horyl, Petr (oponent) ; Návrat, Tomáš (oponent) ; Petruška, Jindřich (vedoucí práce)
Pasivní bezpečnost automobilu je pojem velmi známý, avšak tento pojem lze dále kategorizovat na různá témata pasivní bezpečnosti automobilu, bezpečnost zádržných systémů, bezpečnostních asistentů (ABS, ESP, ASR, atd.). Jedním z těchto témat je i pasivní bezpečnost palivového systému automobilu. Zde musí být zajištěna bezpečnost a těsnost systému i za nestandartních podmínek, jako je náraz automobilu do pevné překážky apod. V oblasti bezpečnosti vozidel se tato problematika často nezmiňuje, resp. je chápána jako standart. Ovšem za zdánlivě jednoduchými řešeními, které bezpečné chování palivového systému zajišťují, je mnoho zajímavých technických opatření a zařízení, často i patentovaných. Ve většině případů je vývoj těchto technických řešení podpořen výpočtovým modelováním a to v různých fázích samotného vývoje. Disertační práce se zabývá působením rázového zatížení na plastové komponenty palivového systému, konkrétně se jedná o palivový čerpadlový modul (FSM), který je zamontován uvnitř palivové nádrže. Zde je z hlediska pasivní bezpečnosti nejdůležitější částí celého čerpadlového modulu příruba. Tento dílec uzavírá celou sestavu FSM na vnější straně palivové nádrže. Práce se soustřeďuje na konečně-prvkové simulace kompletní, či částečné sestavy FSM během rázového zatížení. Hlavním zaměřením této práce jsou výpočtové materiálové modely, které zohledňují důležité aspekty mechanického chování polymerních materiálů během rázového zatížení. Je zde uvedeno široké množství experimentů, ať už vlastních, či standardizovaných, pomocí kterých se jednak stanovují materiálové charakteristiky, či verifikace numerických analýz s fyzickými experimenty. Pro numerické simulace byl použit převážně explicitní řešič LS-DYNA. Celkové výsledky práce přinášejí nové kvantifikované výsledky chování polymerního materiálu TSCP nejen pro rázové zatížení. Praktická část práce určuje metodiku výpočtu rázového zatížení pro produkt FSM. Tato metodika je přímo použitelná při samotném vývoji nového produktu. Během práce bylo vyvinuto a testováno několik výpočtových materiálových modelů. Nejlepší výsledky v době vypracování této práce vykazuje použití materiálového modelu *MAT_24 v kombinaci s *MAT_ADD_EROSION. Limity pro porušení v tomto modelu byly stanoveny empiricky vlastní metodikou. V dalších navazujících pracích by měla být věnována pozornost materiálovému modelu *MAT_SAMP-1, který byl částečně řešen i v této disertační práci.

Úplný záznam
2018-07-09
14:05
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Vidlák, Jiří ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému společnosti Hutchhouse. Díky analýze současného stavu tohoto systému a návrhům opatření informačního systému by měla společnost dosáhnout lepších výsledků. Předmětem práce je nejprve analýza samotné společnosti a dále analýza informačního systému a identifikace rizik. Výstupem práce jsou opatření, díky kterým jsou tato rizika eliminována.

Úplný záznam
2018-07-09
14:05
Statistická analýza rizikových faktorů podniku
Semchiv, Evgheni ; Šebestová, Monika (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá využitím statistických a ekonomických metod analýzy pro zhodnocení finanční situace podniku Heineken Česká republika a.s. Ekonomické ukazatele společnosti jsou podrobené regresní analýze, intervalové regresní analýze a analýze časových řad. Návrhová část obsahuje podrobné zhodnocení výsledků analýz, zhodnocení finančních rizikových faktorů a doporučení ke zlepšení finanční situace společnosti.

Úplný záznam