Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2017-04-20
15:27
Zdravotně technické instalace hotelů
Goroš, Kamil ; Vrána, Jakub (oponent) ; Bárta, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v hotelu. Teoretická část je věnována čerpací technice a zvyšování tlaku ve vnitřním vodovodu ve vysokých budovách. V práci jsou uvedeny různé varianty možného řešení v zadané specializaci. Projektová část řeší zdravotně technické instalace ve vybrané variantě v zadané budově.

Úplný záznam
2017-04-20
15:27
Studentské bydlení
Jarková, Táňa ; Struhala, Karel (oponent) ; Manychová, Monika (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je návrh objektu studentského bydlení ve Zlíně. Stavba má tři nadzemní podlaží a její součástí je i kavárna a yoga studio. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní provoz. Navrhovaná ubytovací kapacita objektu je 46 studentů. Novostavba by měla svým architektonickým řešením zapadat do stávající zástavby.

Úplný záznam
2017-04-20
15:27
Diagnostický průzkum mostní konstrukce
Houška, Radek ; Láník, Jaromír (oponent) ; Schmid, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o provedení komplexního průzkumu mostní konstrukce. Tento diagnostický průzkum v prvním kroku slouží jako objektivní zhodnocení stavu mostu pro zpracování dalšího investorského záměru. V dalších dvou krocích byl průzkum zaměřen na podrobnější průzkum spodní stavby pro určení rozsahu rekonstrukčních prací a na skutečný stav nosné konstrukce pro kontrolu stavu zatížitelnosti.

Úplný záznam
2017-04-20
15:27
Nosná železobetonová konstrukce víceúčelového objektu
Kudrna, Jiří ; Krůpa, Pavel (oponent) ; Girgle, František (vedoucí práce)
Práce se zabývá statickým řešením železobetonové stropní desky, stěnového nosníku a jeho podpory ve víceúčelovém objektu. Konstrukce jsou navrženy a posouzeny dle platných norem. Spojitá jednosměrně pnutá deska je analyzována Metodou konečných prvků, stěnový nosník je řešen modelem náhradní příhradoviny.

Úplný záznam
2017-04-20
15:27
Přidaná hodnota zelených střech
Hrachovina, Vojtěch ; Žák,, Antonín (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou zelené střechy coby části konstrukce stavby, kdy shrnuje zásady správného návrhu jednotlivých vrstev střechy. Plynule navazuje hlavní část práce, která zkoumá zelené střechy ve vztahu k širšímu celku, kdy ve srovnání s klasickým typem zastřešení existují určité přednosti u zelených střech. Tyto přidané hodnoty zelené střechy jsou sledovány v kategoriích: trvale udržitelná výstavba, mikroklima budov, venkovní klima, retence srážkových vod. Závěr práce se věnuje psychologickému efektu zelených střech, téma doprovází dotazník zkoumající vztah veřejnosti ČR k zeleným střechám.

Úplný záznam
2017-04-20
15:27
Průzkum a hodnocení zděné budovy zámečku
Kopecký, Martin ; Kocáb, Dalibor (oponent) ; Cikrle, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou zděných konstrukcí. V teoretické části je popsán systém hodnocení existujících konstrukcí, poté je uvedeno hodnocení existujících zděných konstrukcí. V další kapitole jsou uvedeny metody průzkumu zděných konstrukcí, včetně jejich vyhodnocení. Praktická část se zabývá průzkumem objektu zámečku. Součástí průzkumu je stručná historie objektu, předběžná prohlídka objektu a průzkum nosných konstrukcí. Výsledkem průzkumu je určení materiálových charakteristik zdiva.

Úplný záznam
2017-04-20
15:27
Studium možností zlepšení mrazuvzdornosti betonů
Šafrata, Pavel ; Ťažký, Tomáš (oponent) ; Hela, Rudolf (vedoucí práce)
Předmětem této práce je shrnutí teoretických i praktických poznatků v oblasti mrazuvzdornosti betonu. Z nich plyne, že na odolnost proti cyklickému působení mrazu má vliv celá řada činitelů. Jedná se o vstupní suroviny, technologii výroby, dobu a způsob ošetřování. Vliv příměsí, provzdušnění a velikosti provzdušnění je zpracován a vyhodnocen experimentálně. Pro hodnocení trvanlivosti je podstatný způsob zkoušení, proto je obsahem práce rešerše používaných metod a také praktické porovnání některých z nich. Práce je přínosná z důvodu zavedení požadavku na mrazuvzdornost betonu v prostředí XF1 a XF3 v normě ČSN EN 206 (2014).

Úplný záznam
2017-04-20
15:27
Návrh opatření pro úpravu odtokových poměrů v prostoru města Letovic
Brázdová, Veronika ; Uhmannová, Hana (oponent) ; Julínek, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení a návrh protipovodňového opatření ve smyslu manipulace s objekty a převodem vnitřních vod v daném zájmovém území. Jedná se o úsek v intravilánu města Letovice, přesněji od soutoku Svitavy km 59.608 – 61.520 a Křetínky km 0.000 – 1.752 a náhonu mezi nimi. Na výpočet průběhu hladin je použit program MIKE 11, vyvinutý Dánským hydraulickým institutem, pro výpočet nerovnoměrné proudění.

Úplný záznam
2017-04-20
15:27
Hodnocení stavebně statického stavu existující konstrukce
Šmatelka, Filip ; Láník, Jaromír (oponent) ; Schmid, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním cílem diplomové práce je zjistit stavebně statický stav objektu budovy Domu dětí a mládeže, který se nachází v ulici Komenského 2 ve městě Velké Meziříčí. Hlavním důvodem diagnostického průzkumu je vyhodnocení možností pro stavební úpravy objektu. Dílčím cílem průzkumu je získání objektivních podkladů aktuálního stavebně technického stavu hodnocených konstrukčních celků objektu.

Úplný záznam
2017-04-20
15:27
Rekonstrukce zdravotně technických instalací v bytovém domě
Havlíčková, Simona ; Bárta, Ladislav (oponent) ; Vrána, Jakub (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší rekonstrukci zdravotně technických instalací bytového domu v Brně. Jedná se o vícepodlažní objekt, který je určen převážně pro bydlení. Teoretická část se zabývá způsoby přípravy teplé vody v bytových domech. Experimentální část je zaměřena na měření spotřeby teplé vody v bytovém domě. Výpočtová a projektová část obsahují návrh kanalizace, vodovodu a napojení objektu na stávající inženýrské sítě. Práce se dále zaměřuje na možné varianty zadané specializace. Diplomová práce byla zpracována dle současných platných norem a ustanovení.

Úplný záznam