Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2019-08-26
09:29
Systém pro automatickou správu serverů
Pavelka, Martin ; Pánek, Richard (oponent) ; Krčma, Martin (vedoucí práce)
Cieľom tejto diplomovej práce je návrh užívateľského rozhrania a implementácia informačného systému ako webovej aplikácie. Systém prostredníctvom implementovanej knižnice komunikuje so serverom GraphQL, ktorý  spracováva požiadavky nad užívateľskými dátami klienta. Práca popisuje možnosti riešenia automatizácie u fyzických serverov. Aplikácia sprístupňuje cez vlastné aplikačné rozhranie automatickú správu virtuálnych serverov.  Všetky operácie sú vykonávané bez zásahu ľudského prvku. Prepojenie s virtualizačnými  technológiami je zabezpečené cez poskytované webové rozhrania alebo využitím vlastných skriptov spúšťaných na virtuálnom termináli systému. Nad projektom je postavený systém monitorovania prevádzky jednotlivých komponentov, riešenie integrácie systému využitím nástroja Gitlab a spracovávanie konfiguračných požiadaviek použitím Unix CRON úloh.

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Formování multiagentních koalic pomocí genetických algoritmů
Kučera, Tomáš ; Uhlíř, Václav (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Táto práca pojednáva o základoch softvérových agentov a ich formovaní do multiagentových koalícií. Predstavené sú genetické algoritmy ako jedno z možných riešení formovania koalícií. Je predstavená súťaž MAPC 2018, vzhľadom na ktorú bolo navrhnuté a implementované výsledné riešenie a taktiež nástroje, ktoré k tomu boli použité. Vytvorený bol demo projekt, v ktorom agenti komunikujú so serverom MASSim a získané dáta sú použité ako vstup genetickému algoritmu. Ten zadaných agentov priradí na základe prijatých dát k úlohám tak, aby mohli byť riešené čo najefektívnejšie. Výsledky algoritmu sú zhodnotené v experimentoch, ktoré sa zameriavajú na kvalitu nájdených riešení a čas potrebný na výpočet.

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Porovnání klasifikačních metod
Dočekal, Martin ; Zendulka, Jaroslav (oponent) ; Burgetová, Ivana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá porovnáním klasifikátorů. Nejprve jsou popsány klasifikační techniky založené na strojovém učení, poté je navržen a implementován systém pro porovnání klasifikátorů. Dále jsou popsány klasifikační úlohy a datové sady, na kterých je systém otestován. Vyhodnocení je prováděno pomocí standardních metrik. V rámci práce je též navržen a implementován klasifikátor založený na principu evolučních algoritmů.

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Aktivní učení pro rozpoznávání textu
Kohút, Jan ; Kolář, Martin (oponent) ; Hradiš, Michal (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout metody aktivního učení a provést experimenty nad datovou sadou historických dokumentů. Pro experimenty využívám rozsáhlý a rozmanitý dataset IMPACT o více než jednom milionu řádků. Pomocí neuronových sítí provádím kontrolu vhodnosti řádků, tzn. čitelnosti a správnosti přepisů. Nejprve srovnávám architektury neuronových sítí, a to jak sítě čistě konvoluční, tak sítě obsahující obousměrnou rekurentní vrstvu LSTM. Dále se zabývám přístupy k učení neuronových sítí pomocí aktivního učení a samotnými metodami aktivního učení. Aktivní učení využívám zejména pro adaptaci neuronových sítí na jiné textové dokumenty, než na kterých byla původní síť učena. Aktivní učení tedy slouží k výběru vhodných adaptačních dat. Čistě konvoluční neuronové sítě dosahují úspěšnosti 98.6 %, rekurentní sítě pak 99.5 %. Chyba při adaptaci s využitím aktivního učení je o 26 % nižší než chyba při náhodném výběru dat.

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Aplikace pro eskalaci odchylek z výrobních linek
Skalník, Marek ; Trchalík, Roman (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou vývoje mobilních aplikací, aktuálními mobilními operačními systémy a zaměřuje se na programování v prostředí iOS. Dále popisuje hlavní funkci ERP systému SAP, systému SAP ME a jejich vzájemné propojení pomocí SAP MII. Také zmiňuje možnost komunikace se systémem SAP MII pomocí webových služeb. Nakonec se zde nachází analýza požadavků pro mobilní aplikaci její implementace a testování, která bude získávat a zobrazovat KPI ukazatele z výrobních linek, a v případě poklesu vytvářet notifikace pro zvolené osoby.

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Nanášení fotonů na hierarchii obrazových vzorků
Kiss, Marcel ; Starka, Tomáš (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá technikami globálneho osvetľovania scény. V teoretickej časti rozoberá rôzne techniky globálnej iluminácie, pričom je sústredená na osvetľovanie v reálnom čase pomocou rôznych optimalizačných metód. Zameraná je na techniku nanášania fotónov s hierarchiou zhlukovaných obrazových vzoriek. Hlavnou časťou je analýza, implementácia a meranie zameranej techniky.

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Infrastructure for Testing and Deployment in the Field of Containers
Ormandy, Adam ; Lengál, Ondřej (oponent) ; Turoňová, Lenka (vedoucí práce)
Efficiency loss caused by repetitive manual tasks is a common problem throughout the IT sector. Developers often test, build, and deploy their software manually. That is not only time-consuming, but also dull and prone to errors and mistakes. This thesis tries to solve that in the context of one DevOps team, by unifying the development and testing tools, and by applying the principles of continuous integration and continuous deployment in the production environment. It is focused on Python, Jenkins, and container-based software and workflows. The main tools used in the thesis are GitLab CI, OpenShift and Tox. Thanks to work in described in the thesis, the number of projects with CI/CD pipelines increased from 7 to 50 percent, the amount of Python style violations started to decrease, containers have proper metadata, the container build process is automated, time and effort are saved by not doing repetitive tasks, and more.

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Evoluční algoritmy v návrhu konvolučních neuronových sítí
Badáň, Filip ; Vašíček, Zdeněk (oponent) ; Sekanina, Lukáš (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá možnosťami automatizácie návrhu neurónových sietí pomocou neuroevolúcie, t. j. využitia evolučných algoritmov pri konštruovaní umelých neurónových sietí alebo optimalizovaní ich parametrov. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať evolučný algoritmus v podobe frameworku slúžiaceho na automatizáciu a optimalizáciu návrhu topológií konvolučných neurónových sietí. Účinnosť frameworku bola následne experimentálne vyhodnotená na úlohách klasifikácie obrazu na datasetoch MNIST a CIFAR10. Výsledky ukázali, že neuroevolúcia má potenciál hľadať úspešné a efektívne architektúry konvolučných neurónových sietí.

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Kalibrace robotického pracoviště
Uhlíř, Jan ; Veľas, Martin (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kalibrace robotického pracoviště, zahrnující zaměření kalibračního objektu za~účelem vzájemné kalibrace 2D nebo 3D kamery, robotického ramene a scény robotického pracoviště. Nejprve byla nastudována problematika týkající se kalibrací již zmíněných prvků. Dále byla provedena analýza vhodných metod realizujících tyto kalibrace. Výsledkem práce je aplikace robotického systému ROS poskytující metody pro tři různé typy kalibračních programů, jejichž funkcionalita je v závěru této práce experimentálně ověřena.

Úplný záznam
2019-08-26
09:29
Chatbot pro Smart Cities
Jusko, Ján ; Herout, Adam (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je zjednodušit přístup k informacím občanům statutárního města Brno a zároveň modernizovat způsob komunikace mezi občanem a jeho městem. Zvolený problém práce řeší vytvořením konverzačního agenta - chatbota Kroka. S využitím umělé inteligence a analyzátoru českého jazyka je agent schopen porozumět určité množině textových dotazů v přirozeném jazyce a odpovídat na ně. Agent je dostupný na platformě Messenger a disponuje znalostní bází, která obsahuje data poskytnutá městem. Při provedení rozsáhlého uživatelského testování na celkovém počtu 76 občanů města se ukázalo, že až 97\% respondentům se líbí idea městského chatbota a vědí si představit, že ho budou pravidelně používat. Hlavním zjištěním této práce je, že široká veřejnost dokáže dobře přijmout a efektivně využívat chatbota a výsledky této práce motivují k dalšímu vývoji praktických aplikací konverzačních agentů.

Úplný záznam