Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2017-06-19
16:19
Využití vodních toků a ploch v urganizovaném území venkovského prostoru
Šímová, Jana ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Voda je nedílnou součástí našeho života a vodní toky a plochy byly a stále jsou neodmyslitelnou součástí veřejného prostoru našich měst a obcí. V každém sídle najdeme veřejný prostor a na mnoha z nich se setkáme s vodou. Voda se ve veřejných prostorech objevuje v různé formě. Ať už se jedná o drobné prvky, jako jsou například fontány, kašny, pítka, nebo o větší vodní toky a plochy. Voda má ve veřejném prostoru svoji nezastupitelnou roli. Je všeobecně známo, že její přítomnost má velký vliv na pohodu člověka. I přesto, že je voda v interiéru lidských sídel důležitá, v průběhu historie z veřejných prostorů, kvůli urbanistickému a technickému vývoji sídel, na mnoha místech zmizela. Vývoj lidských sídel a veřejných prostranství probíhá od jejich založení neustále. V posledních letech se výrazně mění pohled na význam veřejných prostranství a hodně sídel si uvědomuje jejich důležitost. Veřejný prostor je jakýmsi obývacím pokojem města, tedy reprezentativním místem. Proto v posledních letech často probíhají rekonstrukce veřejného prostoru s využitím vodních prvků. Fenomén vodních ploch je ovlivňujícím faktorem udržitelného rozvoje a kvality života. Veřejný prostor není důležitým funkčním prvkem jen ve velkých městech. Svůj velký význam má i pro menší obce. A právě na ty se ve své práci zaměřuji. Veřejný prostor obcí i vodní prvky v jeho okolí jsou často v nevyhovujícím stavu, zanedbané nebo zaniklé. Voda, ať již ve formě vodních toků nebo vodních ploch, má v sobě velký potenciál, se kterým je možné v urbanizovaných územích pracovat. Cílem práce je nalézt novou funkci pro vodní toky a plochy, aby se začlenily do veřejného prostoru a veřejný prostor se díky nim stal opět reprezentativní a funkční součástí obce.

Úplný záznam
2017-06-19
16:19
Optimalizace služeb v optických přístupových sítích FTTx
Horváth, Tomáš ; Filka, Miloslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá optimalizací služeb Triple Play a bezpečností v optických přístupových sítích. První kapitola poskytuje teoretický základ pro vyhodnocení výsledků práce. Druhá kapitola popisuje optické přístupové sítě definované podle ITU. Popsány jsou parametry optických sítí: přenosové rychlosti, dělicí poměr, linkový kód, limitní bitovou chybovost aj. Třetí kapitola vysvětluje současný stav v oblasti budování optických sítí v souladu s plánem rozvoje podle Evropské unie. Praktická část práce je rozdělena do několika podkapitol. Významná část výsledků se věnuje zabezpečení pasivních optických sítí a navržením vhodného zabezpečení pro stávající sítě. K tomuto účelu slouží mimo jiné unikátní parametr doba šíření ve spojení s přepracovaným zabezpečovacím mechanismem. Další podkapitoly se věnují analýze řídicího a datového provozu v gigabitových optických sítích. Výsledky měření byly použitý pro návrh nového algoritmu připojování koncových jednotek, který zkrátí tuto dobu a dále pro návrh algoritmu pro detekci modifikované koncové jednotky. Předposlední kapitola se zabývá vytvořením ILP modelu pro přenos Triple Play služeb. Poslední kapitola sestává ze simulací vlastní implementace přenosové vrstvy v simulačním nástroji VPIphotonics.

Úplný záznam
2017-06-19
16:19
Konvergované sítě a tomografie síťového provozu s využitím evolučních algoritmů
Oujezský, Václav ; Škorpil, Vladislav (vedoucí práce)
Tomografie síťového provozu představuje dnes již nedílnou součást v oblasti konvergovaných sítí a systémů k detekci jejich behaviorálních vlastností. Dizertační práce se zabývá výzkumem její implementace s využitím evolučních algoritmů. Výzkum byl zejména soustředěn na inovaci a řešení behaviorální detekce toků dat v sítích a jejich anomálií s využitím síťové tomografie a evolučních algoritmů. V rámci řešení dizertační práce byl navržen nový algoritmus, vycházející ze základů statistické metody analýzy přežití v kombinaci s algoritmem genetickým. Navržený algoritmus byl testován ve vlastním vytvořeném modelu síťové sondy za pomocí programovacího jazyka Python a laboratorních síťových zařízení Cisco. Provedené testy prokázaly základní funkčnost navrženého řešení.

Úplný záznam
2017-06-19
16:19
Effect of Ethylene and Propylene on Performance of Ziegler - Natta Catalyst in Stopped - Flow Polymerization
Hoza, Adam ; Kratochvíla, Jan (vedoucí práce)
The research presented in this thesis was focused on preparation and characterization of polypropylene-block-poly(propylene-co-ethylene (hereinafter referred to also as real PP-block-EPR),. These materials are considered to be efficient compatibilizers between semi-crystalline polypropylene (PP) matrix and amorphous ethylene/propylene rubber (EPR) domains in impact-resistant polypropylene copolymers (ICP), thus also an effect of prepared PP-block-EPR copolymers on properties of commercial ICP materials was investigated. The unique PP-block-EPR copolymers were prepared by using the „stopped-flow” technique. For this purpose a high-pressure "stopped-flow" polymerization apparatus was constructed. This apparatus allowed synthesis of PP-block-EPR copolymers under conditions comparable to conditions applied in industrial reactors for production of standard ICP materials. The apparatus also enabled to produce sufficient amounts of materials for characterizing and subsequent blending with ICP. Very short polymerization times (typically around 0.2 s) applied in "stopped-flow" capillary reactors ensured that active sites of a Ziegler-Natta catalyst produced polymer chains consisting of a block of semi-crystalline polypropylene (PP) and a block of amorphous ethylene/propylene random copolymer (EPR). Such macromolecules are described in literature as “real PP-block-EPR copolymer”. Copolymer materials synthesized in the "stopped-flow" apparatus were fractionated by preparative means of Temperature Rising Elution Fractionation (TREF). The obtained fractions were subsequently analyzed by DSC, 13C-NMR and GPC/SEC methods. These analyses revealed the presence of amorphous EPR, also in high crystalline fraction (100 140 °C). This finding confirmed that a noticeable portion of polymer chains, produced in the stopped-flow polymerization, were real block copolymers consisting of block of semi-crystalline PP homopolymer and block of amorphous EPR copolymer in one polymer chain. The prepared samples were blended in melt with a commercial ICP material. Mechanical properties, DTMA and oscillation rheology were employed on the prepared blends and the results compared with properties of original ICP copolymer. Furthermore, the differences in EPR domains morphology and location in PP matrix were studied by SEM. An obvious influence of PP-block-EPR copolymer on ICP properties was observed mainly in morphological changes of EPR domains dispersed in the PP matrix. These changes showed a positive influence on the balance between flexural modulus and impact strength of ICP material. The influence of PP-block-EPR copolymer on ICP rheology was insignificant. Similarly, also in the case of DTMA no obvious influence of PP-block-EPR copolymer on dynamic-mechanical properties of ICP was observed.

Úplný záznam
2017-06-19
16:19
Vizualizace zvuku
Jelínková, Jana ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Říha, Kamil (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vizualizace zvuku, tedy vytvoření objektu, jehož parametry budou měněny na základě časově proměnných parametrů zvuku. V první části se práce zabývá různými druhy vizualizací jak z historie, tak ze současnosti. Dále pak uměleckou teorií vztahující se k vizualizaci zvuku. Ve druhé části práce je popsán postup řešení v prostředí Pure Data, princip získávání vybraných parametrů z nahrávky a vytvoření vlastního rozšíření pro Pure Data.

Úplný záznam
2017-06-19
16:19
Verifikace výsledků obdržených z nově vyvinutého třífázového numerického modelu sítě
Palko, Richard ; Topolánek, David (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca popisuje postup nastavenia numerického modelu a výpočet distribučnej sústavy v novo vyvinutom trojfázovom numerickom modely. Po uskutočnení meraní na fyzikálnom modely sa získané údaje porovnajú a vyhodnotia. Pre porovnanie presnosti výpočtu, bude simulovaný prevádzkový stav chodu siete, výpočet symetrických a nesymetrických skratových pomerov a zemných spojení.

Úplný záznam
2017-06-19
16:19
Oteplení odbočných skříní přípojnicového systému v závislosti na jejich povrchové úpravě
Forejtník, Jan ; Radil, Lukáš (oponent) ; Foral, Štěpán (vedoucí práce)
Tato práce je věnována vlivu povrchové úpravy na oteplení krytu přípojnicového systému BD2 vyráběného společností Siemens v Mohelnici. Pomocí experimentálních metod zkoumá odvod tepla radiací a přirozenou konvekcí. Vyhodnocuje, který typ povrchové úpravy je efektivnější při odvodu tepla. Práce využívá metody porovnání emisivit a dále postupů uvedených v normě pro oteplovací zkoušku. Tím se dospělo k poznání, že rozmanité barevné odstíny používané na přípojnicovém systému mají podobnou vysokou emisivitu. Hladký nástřik barvy odvádí teplo o trochu lépe než nástřik hrubý. Výstupy jednotlivých měření pak dávají podklad pro numerické simulace v softwaru SolidWorks. Ten pomáhá výsledky interpretovat, například pomocí citlivostní studie odvodu tepla v závislosti na emisivitě.

Úplný záznam
2017-06-19
16:19
Převodník rozhraní Modbus TCP
Krotký, Pavel ; Bohrn, Marek (oponent) ; Pavlík, Michal (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a vyvinout převodník z Ethernetového rozhraní na rozhraní sériové linky. Jsou zde stručně popsány komunikační protokoly, které se využívají na straně Ethernetu, ale i na straně sériové linky. V práci byl vybrán vhodný mikroprocesor a příslušný hardware pro realizaci fyzických vrstev Ethernetového a sériového rozhraní. Program převodníku běží na operačním systému TI-RTOS od firmy Texas Instruments. Úlohou zařízení je převádět komunikační protokoly mezi fyzickými vrstvami a též plnit funkci webserveru pro konfiguraci převodníku.

Úplný záznam
2017-06-19
16:19
Precizní stmívání LED žárovek pro jevištní techniku
Šojdr, Marek ; Šteffan, Pavel (oponent) ; Levek, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce diskutuje problematiku stmívání LED žárovek pomocí stejnosměrného napětí. Vysvětluje základní topologie měničů a možnosti korekce účiníku zařízení. Část práce se zabývá subharmonickou oscilací a možnostmi její eliminace. Popisuje návrh obvodového zapojení modulu stmívače, určeného k preciznímu stmívání vybraných typů LED žárovek, oživení a testování modulu stmívače. Součástí projektu jsou podklady pro realizaci stmívače (deska plošných spojů, seznam součástek).

Úplný záznam
2017-06-19
16:19
Systémy pro detekci a prevenci průniku na hraničních zařízeních
Bína, Zdenko ; Frolka, Jakub (oponent) ; Blažek, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá testováním odolnosti sítě proti DDoS útokům. V teoretické části představuje problematiku těchto útoků a jejich současné trendy, následně se zaobírá systémy IDS a IPS a popisuje zařízení Spirent Avalanche 3100b, určené ke generování síťového provozu. V praktické části se zabývá konfigurací softwarového webového serveru Apache, běžícího na OS Linux Debian. Podrobuje tento server testům odolnosti proti pěti útokům DDoS. Těm je server vystaven před a po aplikaci systémů NIDS a NIPS, zastoupenými programy Snort a Suricata. Cílem práce je na základě naměřených výsledků jednotlivých testů porovnat systémy NIDS a NIPS.

Úplný záznam