Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2018-03-07
15:29
Dopady zvyšování úrokových sazeb na úvěrování segmentů SME
Zavadil, Marek
Daný článek se zaměřuje na bankovní pohled z hlediska minulého, ale především současného a jisté predikce budoucího vývoje poskytování úvěrů a financování segmentu malých a středních firem v České republice. Má tak hodnotit ochotu, ale výhled a očekávání, které po několika letech extrémně nízkých úrokových sazeb, přináší obrat a jejich postupné zvyšování.

Úplný záznam
2018-03-07
15:29
Návrh nových způsobů řízení firemních benefitů
Brauner, Roman
Článek se zabývá analýzou firemních benefitů vybrané společnosti a následně návrhem jejich zefektivnění, a to zejména s ohledem na finanční dlouhodobé benefity. Všeobecně totiž firemní benefity slouží k podpoře zaměstnanců a to né jen ze strany zvýšení finančního ohodnocení za jejich práci a tím i zvýšení jejich motivace k lepším výkonům, ale zejména k psychické či fyzické pohodě v zaměstnání, tak aby jejich zvýšená aktivita byla přirozená a nenucená. Proto je zapotřebí se zaměřit ne jen na odměňování v podobě momentálního využívání a tím i nastartování jich zvýšení okamžité spotřeby, ale spíše na jejich dlouhodobý a setrvalý rozvoj, tak že se bere ohled jednak na jejich současné potřeby, ale především se zabezpečuje jejich tvorba rezerv pro řešení nepředvídatelných situací v budoucnu, případně tvorbě zdrojů pro zlepšení životního stylu v jejich důchodovém věku.

Úplný záznam
2018-03-07
15:29
Metody výběru proměnných pro predikci bankrotu firem
Šebestová, Monika
Predikce finančního selhání je důležitou činností, prováděnou finančními institucemi za účelem zhodnocení finančního zdraví firem i jednotlivců. V současné době jsou predikční modely založeny na statistických metodách či technikách umělé inteligence. Výběr správných proměnných vstupujících do těchto modelů je důležitým krokem k získání reprezentativního vzorku dat a zvýšení finální predikční přesnosti. Vzhledem k tomu, že neexistuje obecný rámec ukazatelů, pomocí kterých by měl být bankrot podniků predikován, je třeba použít metody, které s tímto výběrem mohou pomoci. Předložený článek se zabývá představením používaných metod a snaží se vyslovit odpověď na otázku, která metoda je pro výběr proměnných nejlepší. Z provedené analýzy vyplynulo, že žádnou metodu pro výběr prvků nelze označit za „nejlepší“ pro predikci bankrotu podniků, protože jejich účinnost značně závisí na použitém predikčním modelu.

Úplný záznam
2018-03-07
15:29
Způsoby kompenzace za práci top manažerů
Jančíková, Kateřina
Předložený článek pojednává o způsobech odměňování vysoce postavených manažerů. Právě manažeři jsou odpovědní za fungování podniku a jejich hlavním cílem by měla být maximalizace hodnoty pro jeho vlastníky. Manažer svým rozhodováním ovlivňuje vývoj hodnoty podniku a právě vztahem principal – agent vznikají náklady zastoupení. Pokud by manažeři měli být hodnoceni pouze na základě hospodářských výsledků podniku, jak je možné do výše odměny promítnout vnější faktory, které ovlivňují nejen podnik samotný, ale například i celý segment nebo odvětví. Efektivní odměňování manažerů je tedy specifickou problematikou celého hospodářství. Článek předkládá několik možných způsobů kompenzace za práci manažera.

Úplný záznam
2018-03-07
15:29
Teorie prospektu: Základní principy a pojmy
Fojtů, Kateřina
Klasická a neoklasická ekonomická teorie považuje člověka za racionální osobu, která se rozhoduje logicky a maximalizuje svůj užitek. Co když tomu tak není? Lidé, kteří se rozhodují v reálném světě, nikdy nebudou dokonale informováni o produktu či službě, kterou si chtějí koupit. V reálném světě není člověk racionální. Je ovlivněn svými emocemi, náladami, tím, jak mu byla informace podána. Vlivů, které člověka ovlivňují, je tedy mnoho. A rozhodně ani jeden z nich nevede k tomu, že by člověk maximalizoval svůj užitek na základě racionálních rozhodnutí. Naopak lidé se snaží nějakým způsobem eliminovat riziko, které podstupují. Každé rozhodnutí, které učiníme, s sebou nese jisté riziko. Toto riziko se snažíme eliminovat a to především informacemi, které se snažíme před učiněním rozhodnutí nashromáždit. Rozhodovací proces se vždy odvíjí od nashromážděných informací a způsobem prezentace těchto informací, ať už se rozhodujeme o tom, zda pojedeme na dovolenou, nebo který notebook si koupíme. Jedná z takovýchto teorií zabývající se rozhodováním v podmínkách rizika a nejistoty je teorie prospektu. Autory této teorie jsou Amos Tversky a Daniel Kahneman, kteří poprvé představili teorii prospektu v článku Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk (1979). Cílem tohoto článku je popsat seznámit čtenáře se základními principy této teorie a základními pojmy, které jsou s ní spojeny.

Úplný záznam
2018-03-07
15:29
Inovace v Evropské unii ve vazbě na výdaje na vědu a výzkum
Záklasník, Martin
Záměr: Záměrem tohoto textu je porovnání výdajů jednotlivých státu Evropské unie do vědy a výzkumu, které úzce souvisí s navazujícím tématem průmyslu 4.0. Metodologie: analýza Eurostatu a European Innovation Scoreboard. Eurostat – vládní výdaje do vědy a výzkumu analyzuje vývoj vládních výdajů nejen zemí Evropské unie, ale i zemí jako je Japonsko, Turecko a další. Výzkum byl realizován v letech 2005 a 2015 a jeho primárním zjištěním je procentuální výdaj státu do vědy a výzkumu. European Innovation Scoreboard jako druhý statistický nástroj srovnává inovativnost zemí dle více hledisek. K vládním výdajům na vědu a výzkum také připočítává počet patentů v dané zemi, velikost investic do venture kapitálu a další kritéria. Zjištění: Do inovací, které jsou hlavní silou zavádění průmyslu 4.0, investují státy EU každoročně více ze svých rozpočtů. Mezi inovativní lídry se řadí především severní státy, jako jsou Švédsko a Dánsko, které v současné době investují přes 3% HDP do vědy a výzkumu.

Úplný záznam
2018-03-07
15:29
Struktura veřejných zakázek
Fialová, Kristýna
Tento článek pojednává o struktuře veřejných zakázek a hlavním cílem zmíněného článku je klasifikovat veřejné zakázky v České republice tak, aby bylo možné založit konkrétní výzkum v rámci disertační práce. Veřejné zakázky se člení jednak podle předmětu plnění na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce, tak podle předpokládané hodnoty. Rozlišujeme veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní veřejné zakázky a nadlimitní veřejné zakázky.

Úplný záznam
2018-03-07
15:29
Modelovanie marketingových stratégií a softwarové nástroje riešenia funkcionálnych diferenciálnych rovníc
Dzimko, Miroslav
In economic applications of mathematical models, we often encounter the assumption of relationships between variables that change over time. One way to deal with such variables is to include their dynamic change into the description of the mathematical model using differential functions and following a specific solution to these functions by numerical methods. By studying the equations solved using modern mathematical methods and modern theories of higher mathematics we obtain the theoretical basis of logical models that will be transformed into mathematical models.

Úplný záznam
2018-03-07
15:29
Rozvoj koncepcie multiindustriálnej siete v procese spolutvorby hodnoty
Svobodová, Karolína
Keďže hodnotový reťazec vo väčšine odvetví prešiel rekonfiguráciou, firmy museli spolupracovať a aktívne sa zapájali do konkrétnej strategickej siete. Jednoduchý lineárny hodnotový reťazec pomaly stráca svoje uplatnenie kvôli neustále sa zvyšujúcemu počtu subjektov patriacich do hodnotového reťazca a vzťahom v ňom pôsobiacich. V súvislosti s jeho transformáciou do hodnotovej siete však neexistuje dostatočné množstvo výskumu zameraného na rôzne odvetvia a ich porovnanie či zjednotenie všeobecne platiacich podienok medzi jednotlivým subjektami. Hodnotenie pridanej hodnoty a najmä projektov budúcich hodnôt je problematické, pretože realizácia hodnoty závisí na rozvoji viacerých partnerov, technológií a odvetví. Tento článo pracuje s pojmom hranica temnoty, ktorá približuje kam až v hodnotovom reťazci siaha pohľad koncového spotrebiteľa a udáva, ktoré subjekty a ich vlastnosti ho ovplyvňujú pri spolutvorbe hodnoty. Rozvojom nového konceptu vzniká miltiindustriálna hodnotová sieť prepájajúca trhy B2B a B2C. Cieľom článku je posíliť rešerš v danej oblasti, na základe ktorej bude v ďalšom výskume možné identifikovať nové princípy pri prechode z Porterovho hodnotového reťazca na hodnotovú sieť.

Úplný záznam
2018-03-07
15:29
Využití vybraných bankrotních modelů k predikci bankrotu ve stavebnictví
Srbová, Pavla
Článek je zaměřen na ověření možnosti využití vybraných bankrotních modelů (Altmanův model, Tafflerův model, Springate model, Zmijewského model a index IN05) na vzorku dat malých a středních podniků z oboru stavebnictví z České republiky. Analyzované modely se ukázaly jako nevhodné k predikci bankrotu stavebních podniků z České republiky, výjimkou je Zmijewského model, který rok před bankrotem správně klasifikoval 85,71 % z analyzovaných bankrotních podniků, a pro data aktivních podniků z roku 2015 byla zjištěna spolehlivost 68,58 %.

Úplný záznam