Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2017-10-04
18:02
Developerský projekt výstavby bytových domů v Hodoníně
Nezvalová, Eliška ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá developerským projektem s názvem „Bytové domy v Hodoníně“. V diplomové práci je popsán vývoj českého developerství, fáze developerského projektu, studie proveditelnosti, výstavbou projektu a ocenění bytů k prodeji a komerčních prostor určených k pronájmu. Dále byla vytvořena databáze pro segmentaci trhu v lokalitě Hodonín a pro následné ocenění a zhodnocení efektivnosti celého developerského projektu. Jsou zde rozebrány i některé části studie proveditelnosti.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Reálné dělení penzionu s restaurací v Hradci nad Moravicí
Saj, Marek ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Podstatou této diplomové práce je návrh reálného dělení budovy penzionu s restaurací. První část práce je zaměřena na teoretické studium této problematiky. Následně se v praktické části práce jednotlivé kapitoly věnují popisu nemovitosti, ocenění stávajícího i nového stavu a návrhu reálného dělení. V závěru jsou shrnuty výsledky a je navrženo majetkové vypořádání spoluvlastníků.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Bariérové vrstvy pro ochranu předmětů kulturního dědictví
Procházka, Michal ; Krčma, František (vedoucí práce)
Každý rok je objeveno značné množství archeologických nálezů. Ze země vyzvednuté předměty je potřeba zdokumentovat a zakonzervovat. Archeologové a konzervátoři však nezvládají příliv nově nalezených předmětů zpracovávat. Tato práce nabízí alternativní přístup ke standardním konzervátorským technikám, za současného navýšení procesní kapacity a snížení nákladů na konzervaci předmětů. Studovanou alternativou pro ochranu zejména železných archeologických nálezů jsou tenké vrstvy na bázi parylenu a organokřemičitanů. Vrstvy byly připravovány na dvou experimentálních aparaturách. Parylenové vrstvy se deponovaly metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD). Produktem byly vrstvy parylenu C. Organokřemičitanové vrstvy byly nanášeny pomocí plazmatem iniciované chemické depozice z plynné fáze (PECVD). Aparatura pro PECVD využívá kapacitně vázané radiofrekvenčně buzené plazma. Jako prekurzor sloužil hexamethyldisiloxan. Výsledné vrstvy jsou pro svou podobnost s oxidem křemičitým označovány SiOx. Připravené vrstvy byly charakterizovány řadou metod a srovnány se standardními konzervátorskými vrstvami – s tanátovou vrstvou, akrylovým lakem Paraloid B72 a mikrokrystalickým voskem Revax 30. Na železném substrátu vykazovaly parylenové vrstvy výbornou kompaktnost a odolnost vůči korozi. Prvotní známky koroze byly pozorovány po 24 hodinách v solné mlze u vrstev o tloušťce 5 µm. U vrstev SiOx se koroze prudce šířila už během 1. hodiny korozního testu. Pravděpodobná příčina tkví v procesu nanášení, kdy teplota dosahuje 80-100 °C. Vrstva SiOx má jinou teplotní roztažnost než železný substrát a během chladnutí dochází k praskání tenké vrstvy. U standardních vrstev se koroze objevila po 1-3 hodinách testu. Měření rychlosti prostupu kyslíku (OTR) na polypropylénovém substrátu potvrdila dobré bariérové vlastnosti parylenu C. Nejlepší parylenové vrstvy měly OTR 170 cm3•m-2•atm-1•den-1. Vrstvy SiOx dosáhly také dobrých výsledků s OTR přibližně 300 cm3•m-2•atm-1•den-1 v porovnání s čistým substrátem, který měl OTR 1700 cm3•m-2•atm-1•den-1. Standardní konzervátorské vrstvy nebylo možno na polypropylénový substrát nanést a jejich OTR se tedy neměřila. Jiný substrát, kompatibilní pro všechny vrstvy, se nepodařilo nalézt. Studie se zaměřila i na různé kombinace vrstev seskládané do sendvičové struktury. V korozních testech se neosvědčila žádná z nich, všechny substráty korodovaly již během 1. hodiny. Důvodem byla nedostatečná tloušťka vrstev, způsobující jejich nekompaktnost, a také praskliny ve vrstvách způsobené rozdílnou tepelnou roztažností železného substrátu a vrstev SiOx. Přestože vrstvy SiOx nebyly přímo deponovány na substrát, mají výbornou adhezi k parylenu a mohly jej vlivem tepla roztrhat. Měření OTR však zaznamenala značné zlepšení bariérových vlastností. Multivrstva parylenu C – SiOx – parylenu C – SiOx měla OTR 5 cm3•m-2•atm-1•den-1. Výsledkem je, že vrstvy parylenu C mají lepší vlastnosti než standardně užívané vrstvy a jsou tedy vhodné pro konzervaci kovových archeologických nálezů. Vrstvy SiOx a studované multivrstvy se pro ochranu kovových předmětů neosvědčily, mají však dobré bariérové a chemické vlastnosti pro jiné typy substrátů. Zejména ve spojení s polymery mohou najít široké uplatnění, nejen v konzervátorství. Další výzkum by byl zaměřen na nové substráty pro SiOx a na zlepšení UV stability parylenových vrstev.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Pokročilé interferometrické metody pro souřadnicové odměřování
Holá, Miroslava ; Lazar,, Josef (vedoucí práce)
Disertační práce tematicky spadá do oborů Metrologie délky a Nanometrologie. Nanometrologie se zabývá dimenzionálním měřením mikro a nanostruktur s vysokým prostorovým rozlišením, typicky v řádu nanometrů. Rozvoj tohoto oboru souvisí s rozvojem nanotechnologií, kde se uplatňují měřicí metody kombinující zobrazování pomocí mikroskopických technik s odměřováním s rozlišením a přesností na nanometrové úrovni. K měření rozměrů nanostruktur se zde využívá laserová interferometrie, která je v současné době nejpřesnější měřicí technikou dimenzionálních veličin. Požadavky měření na nanometrové úrovni vedou ke snahám posouvat limity interferometrického rozlišení a přesnosti. Interferometrické odměřování je v přesnosti měření limitováno především vlivem indexu lomu vzduchu. V první části práce je uveden teoretický rozbor jednotlivých části laserového interferometru. Druhá část práce je věnována problematice vlivu indexu lomu vzduchu na interferometrické odměřování a výslednou nejistotu měření. Experimentálně ověřuji koncept kompenzace vlivu indexu lomu vzduchu pomocí stabilizace vlnové délky laserového zdroje na mechanickou referenci. V prvním případě se jedná o interferometr se stojatou vlnou vybuzenou v pasivním rezonátoru s odměřováním polohy pomocí unikátního transparentního fotodetektoru, který je schopen detekovat interferenční maxima a minima podél osy svazku v rezonátoru. Dále demonstruji experimentální měřicí sestavu, jejíž předností je sloučení interferometru a refraktometru do jednoho systému. Toto uspořádání eliminuje zdroje chyb způsobené růzností poloh svazku měřicího index lomu (refraktometr) a svazku měřicího vzdálenost (interferometr). Experimentální sestava je využita ke studiu chování proudění vzduchu (okolního prostředí) v závislosti na změně délky měřicích ramen interferometrů. Toto studium je prováděno s důrazem na potenciální aplikace v souřadnicových měřicích systémech v metrologii délky. Stabilizace vlnové délky na mechanickou referenci představuje snížení příspěvku vlivu indexu lomu vzduchu do celkové nejistoty měření o jeden až dva řády. Na základě získaných výsledků navrhuji nová uspořádání interferometrů pro odměřování polohy, kombinující délkovou interferometrii a tracking refraktometr pro on-line kompenzaci fluktuací indexu lomu vzduchu s blízkými svazky. Ve třetí části práce popisuji realizaci interferometrických systémů pro konkrétní aplikace. Pro průmyslové prostředí je určen koncept interferometrické délkové sondy, která umožňuje nanometrové odměřování pomocí zjednodušené konstrukce interferometru. Pro souřadnicové odměřování polohy vzorku až v šesti stupních volnosti jsem realizovala kompaktní modulární interferometrický systém, který je unikátní optickou částí a stabilizovaným laserovým zdrojem. Pro odměřování polohy vzorku v komoře elektronového litografu jsem navrhla a realizovala diferenční interferometr, který pracuje v blízké infračervené oblasti a využívá novou detekční metodu, která byla vyvinuta pro tento systém. Ve čtvrté části uvádím realizaci vysokorychlostního interferometru v diferenčním uspořádání, který umožňuje vyhodnocení vysokocyklové únavy v materiálovém inženýrství. Tento způsob studia vysokocyklové únavy by měl být přínosem jak pro základní výzkum, tak i inženýrskou praxi.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Výzkum efektivních způsobů odsávání
Pech, Ondřej ; Pavelek, Milan (vedoucí práce)
Při výrobních technologiích jsou často generovány a uvolňovány různé plynné látky, které jsou mnohdy zdraví škodlivé. Do pracovního prostředí se těchto látek tedy musí dostávat co nejmenší množství. Nejvyšší účinnost zachycení plynných škodlivin umožňuje lokální odsávání. Jeho nevýhodou je nutnost co nejlépe obklopit zdroj škodlivin nebo být zdroji co nejblíže, což většinou není technicky nebo technologicky možné. Možnou alternativou je využití zesíleného odsávacího systému, který dosahuje větších záchytných vzdáleností. V rámci dizertační práce byla provedena rešerše zesílených odsávacích systémů. Následně byla upravena stávající měřicí trať pro měření s přepážkou nad štěrbinovým sacím nástavcem a současně byla měřicí trať částečně automatizována. Pro postihnutí případu škodliviny s hustotu menší než vzduch byl pracovní stůl přesunut nad odsávací štěrbinu. Na základě rešerše byla navržena úprava štěrbinového zesíleného odsávacího nástavce, která spočívala v úpravě přívodu vzduchu. Místo přívodní štěrbiny bylo využito soustavy dírek a soustavy trubiček pro vyšší turbulizaci proudění a tím zvýšení účinnosti odsávání. Následně byly přívodní proudy ze štěrbiny, dírek i trubiček vizualizovány kouřovou metodou. Dále bylo provedeno měření účinnosti odsávání metodou stopového plynu a měření rychlostních polí před navrženými konfiguracemi štěrbinového zesíleného sacího nástavce. V závěru výzkumných prací bylo provedeno zhodnocení energetické náročnosti všech způsobů odsávání měřením příkonu ventilátorů a výpočtem ztrátového příkonu.

Úplný záznam
2017-10-04
18:02
Brand Identity in Design of Industrial Product
Ondra, Martin ; Rajlich, Jan (vedoucí práce)
This thesis is concerned with study of the brand identity elements in the product. Current state of knowledge leads to findings about the brand identity, shape grammars and methods for exploring the similarities in the product. Works are focusing on capturing the brand identity and the development of a shape grammar tool that would help the designer in his creative process, but the literature lacks in study of the actual designing process. An actual brand identity is studied in terms of logo, colour and shape to a creation of a shape grammar. After the analysis a shape grammar based hypothesis of how the brand identity is transferred throughout the innovation process is formulated.

Úplný záznam
2017-09-18
15:31
Práce, cesta ke štěstí?
Šmajs, Josef
Mapování složité krajiny interakce mezi přírodou a člověkem, která se nazývá práce a její podoba, vnímání a cíl, měnící se a vyvíjející se v dějinách, a to směrem, který autor neshledává ve všech aspektech úplně šťastným.

Úplný záznam
2017-09-18
15:31
Pozitivní psychologie – věda o štěstí
Slezáčková, Alena
Nový směr v psychologii, snažící se na základě poznatků a metod psychologického zkoumání zmapovat souvislosti fenoménu „štěstí“.

Úplný záznam
2017-09-18
15:31
Šťastnější a méně šťastné cesty ke štěstí
Klapetek, Milan
Hledání pocitu štěstí v procesu evoluce, kde by model bojovného shánčlivého predátora měl být nahrazen jinými vzorci, které mnohdy marně hledala a prosazovala filozofie a náboženství.

Úplný záznam
2017-09-18
15:31
Finanční dopady rizik ve stavebnictví a jejich řízení
Štěpánková, Vladěna ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Disertační práce se zaměřuje na finanční dopady rizik ve stavebnictví, protože je to jeden ze způsobů, jak lze riziko vyjádřit a také sledovat, což umožňuje jejich efektivní řízení. Na základě teoretických východisek a zvolené metodologie je provedena analýza stavebního trhu České republiky v širších souvislostech a jsou zde identifikovány možné zdroje vnějších rizik, které jsou dále zpracovány a popsány. Cílem disertační práce je nalezení hlavních rizik a posouzení jejich finančních dopadů, které ohrožují společnosti v odvětví stavebnictví, jenž je velmi specifickým místem pro podnikání. Tato rizika budou sestavena do katalogu riziku, pomocí kterého je možné řídit dopady jednotlivých rizik v oblasti stavebnictví. Pro další práci s identifikovanými riziky jsou vybrány dvě konkrétní společnosti, které poskytly svoje data (finanční výkazy, stavy jednotlivých účtů, počty zakázek, jejich objem a druh, informace o zaměstnancích, atd.) a také klíčové ukazatele, které využívají. Výsledkem práce je analýza stavebnictví a sestavení katalogu rizik. V práci je jasně definován postup sestavení katalogu, který pak mohou využít společnosti, pohybující se na stavebním trhu vzhledem k opakujícím se činnostem a rizikům, která je provázejí. V tomto katalogu jsou jednotlivá rizika seřazena dle kategorií, je stanovena pravděpodobnost, se kterou se mohou vyskytnout, je stanoven finanční dopad pro společnost a je uvedeno, jakým způsobem lze riziko řídit, tedy způsoby jeho snížení, případně eliminace, a také náklady, které je nutné vynaložit. Tyto náklady je nutné vnímat ve smyslu finančního dopadu tak, aby nedocházelo k zajištění rizik, která by neměla tak vysoký finanční dopad.

Úplný záznam