Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2017-08-18
13:07
Výpočet teplotních polí v elektrických strojích
Vidlák, Michal ; Veselka, František (oponent) ; Janda, Marcel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou výpočtu teplotních polí v elektrických strojích. Jsou zde shrnuty tři metody výpočtu. Metoda konečných prvků v programu Ansys, dále analytický výpočet metodou teplotních odporů a měření reálného stroje.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Metody hlubokého učení pro zpracování obrazů
Křenek, Jakub ; Chmelík, Jiří (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá metodami hlubokého učení pro rozpoznávání obrazů přes historii po vývoj moderních metod. Hlavní důraz je kladen na konvoluční neuronové sítě a na nich postavené modely určené pro klasifikaci, detekci a segmentaci obrazu. Metody jsou následně využity pro praktickou aplikaci počítání projíždějících automobilů na snímcích z dopravní kamery. Po otestování dostupných modelů byla použita architektura sítě YOLOv2, která byla přetrénována na vlastní sadě trénováních dat. Součástí aplikace je i přidání sledovacího algoritmu SORT.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Generování OFDM signálů pomocí generátoru libovolných průběhů LW410
Jagoš, Ľubomír ; Vařacha, František (oponent) ; Prokeš, Aleš (vedoucí práce)
Práca popisuje základné prvky OFDM modulátoru, venuje sa ich implementácií v prostredí Matlab, taktiež sa sústreďuje na použitie USRP softvérového rádia spolu s Matlabom a vytvorenie funkčného OFDM modulátoru. Pozornosť je venovaná predovšetkým praktickej implementácií na reálnom hardvéri.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Tvarová analýza obrazových dat
Kylián, Jakub ; Harabiš, Vratislav (oponent) ; Chmelík, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tvarovou analýzou obrazových dat, popisuje tedy metody, techniky a postupy, které k takové analýze vedou. Obsah práce je rozdělen do tří kapitol – Teoretická, řešení studentské práce a závěr. V části teorie jsou popsány metody, které jsou následně využity v části řešení, ale i obecná teorie přímo související s tématem. Pravidlem je tedy, že použitá metoda v části řešení je popsána v části teoretické do detailů, nicméně tato skutečnost nemusí nutně platit i naopak. V návaznosti na kapitolu teoretickou je řešení studentské práce. V kapitole řešení studentské práce je prezentován problém, který je, díky znalostem z teorie, vyřešen. Řešení sestává z více analytických procesů a patřičných příprav, které jsou v této části zcela jasně definovány. Poslední část, závěr, slouží jako shrnutí přípravy, průběhu a zhodnocení řešení analýzy. Zároveň může posloužit jako prostor pro prezentaci nápadů, analogií, neprezentovaných metod a jiných postupů, které by mohly mít kladný či záporný vliv na výsledek práce, tedy i na její závěr.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Systém pro optické měření otoku končetiny
Šeptun, Roman ; Chmelík, Jiří (oponent) ; Harabiš, Vratislav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodami měření otoků. V práci jsem navrhl hardwarové a softwarové řešeni přístroje pro rekonstrukci povrchu části končetiny. Práce má za cíl zhodnotit a diskutovat možnosti tohoto zařízení. Pro vytvoření 3D modelu scény (končetiny) z 2D obrazů jsem vytvořil rekonstrukční algoritmus. Pro akvizici obrazů bylo zkonstruováno zařízení ovládané platformou Arduino, celé zařízení bylo realizováno v programovém prostředí Matlab. V závěru práce je uvedeno možné další vylepšení přístroje pro jeho využití v praxi.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Implementation of Fast Fourier Transformation on Transport Triggered Architecture
Žádník, Jakub ; Maršálek, Roman (vedoucí práce)
The thesis proposes an energy-efficient processor architecture for computing a Fast Fourier Transform (FFT) using a Transport Triggered Architecture (TTA) template. The architecture was specifically tailored to a custom instruction schedule using several custom functional units (FUs). The instruction schedule for computing the algorithm was developed in a way that most of the computation is done in a loop containing only one instruction word. This word is stored into an instruction loop buffer which is more power-efficient than a regular memory storage. Thus a power consumption can be lowered. A timed model of the processor and the instruction schedule were developed, verified the approach and suggested further improvements. Python programs for generating referencing and an automatic verification of the timed models were developed to aid the design process.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Ad Hoc Network Scenarios and Different Types of Attacks
Rexa, Denis ; Kenyeres, Martin (oponent) ; Škorpil, Vladislav (vedoucí práce)
In this semester thesis dedicated to MANET networks and security threats are compared the routing protocols AODV vs OLSR vs ZRP. Next chapter is dealing with a broadcast storm and discussed in more detail basic types of attacks in MANET networks with proposals to suppress the impact on the functioning of the network. In the next chapter, it is shown and described an environment of NS-3 simulator with that program and simple way how to reach the information. The last chapter shows the influence of black-hole attack on the network, and a proposal for its elimination.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Analýza odolnosti digitálních modulací vůči různým typům rušení
Uher, Tomáš ; Šilhavý, Pavel (oponent) ; Kubánková, Anna (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce stručně popisuje základní typy modulačních technik určených pro přenos binárního signálu. V první části shrnuje výhody i nevýhody použití jednotlivých modulačních technik a představuje možné způsoby modulace a demodulace. V praktické části jsou představeny možnosti prostředí programu MATLAB a jeho použití pro měření bitové chybovosti. Zvolené digitální modulace jsou testovaný pro Gaussův, Riceův a Rayleighův přenosový kanál. Závěr práce se zabývá porovnáním teoretických a naměřených závislostí a celkovým zhodnocením.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů
Had, Pavel ; Rajmic, Pavel (oponent) ; Mangová, Marie (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou interaktivních apletů pro podporu výuky. Jsou to tyto čtyři aplety: lineární kombinace obrazů, metoda nejmenších čtverců a lineární regrese, diskrétní lineární konvoluce ve 2D a interpolace v 1D. Každá část v této práci se skládá z teoretického rozboru daného problému a jeho realizace v jazyku JavaScript. Konkrétní aplety pak názorně demonstrují problém tak, aby šel snadno pochopit.

Úplný záznam
2017-08-18
13:07
Redukce šumu audionahrávek pomocí hlubokých neuronových sítí
Talár, Ondřej ; Galáž, Zoltán (oponent) ; Harár, Pavol (vedoucí práce)
Práce se zabývá možností použití hluboké rekurentní neuronové sítě typu Long Short-Term Memory pro robustní odšumování zarušeného signálu. LSTM je v současnosti velice lákavá architektura díky své vlastnosti pamatovat si předchozí váhy, a nebo je upravovat nejen dle použitých algoritmů, ale také zkoumáním změn v sousedních buňkách. V práci je popsán výběr výchozího datasetu a použitých šumů spolu s vytvořením optimálních testovacích dat. Pro trénování sítě je zvolen framework KERAS pro jazyk Python. Jsou prozkoumány a popsány kandidátní sítě pro možné řešení, následně je provedeno několik experimentů pro zjištění skutečného chování neuronové sítě.

Úplný záznam