Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2017-12-07
15:36
Railway: Alternative Options for Architecture
Smržová, Kristýna
Architektura dnes klade vysoké nároky na udržitelnost. Železnice je z velké části málo využívanou strukturou napojenou na mnoho brownfieldů, které spojuje, a vytváří tak propojenou síť. Cílem navrhovaného výzkumu je systém aktivovat pomocí relativně drobných zásahů. Fenomén bude zkoumán na konkrétních případech pop up struktur ukazujících možnosti a limity kultivace a sociální aktivace místa.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Visual Communication in Public Space
Serenčko, Igor
Rozvoj lidské společnosti s sebou přináší neustálé zvyšování množství informací, se kterými se musí člověk každodenně vypořádat. Životní rytmus společnosti ve městech se zrychlil na maximum. Města již nejsou schopna regulovat množství a kvalitu informací a reklamy ovlivňujících dění ve veřejném prostoru. Článek popisuje odborné teoretické přístupy zabývající se tématem veřejného prostoru a nastiňuje metodiku budoucího výzkumu s cílem najít možná řešení za použití kvalitativního výzkumu. Předpokládané inovace by tak mohly být nejen využity v dalším výzkumu, ale mohly by sloužit i širší odborné veřejnosti.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Structure and Architectonic Space
Kuda, Daniel
Architektonické dílo je syntézou tří základních determinantů, které se navzájem ovlivňují: prostoru, formy a hmoty. Současná moderní architektura je založena na návrhu prostoru, kdy tento návrh vychází z jiných zákonitostí, než jsou zákonitosti strukturální. Při platnosti vztahu prostor – hmota – forma by měl být výsledný prostor značně ovlivněn výběrem materiálu (hmoty) a následně konstrukčního systému (formy). Pro analýzu vnitřního architektonického prostoru jsem vybral stavby, které byly v době svého vzniku konstrukčně přelomové. Tyto stavby užívají k vytvoření prostoru jen jeden hlavní materiál, ze kterého vychází konstrukční systém. Výsledky analýz prokazují význam prostorového aspektu konstrukčního systému a naznačují přirozené konstrukční uspořádání každého materiálu.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Expressive Means of Contemporary Architecture
Kokolia Křížová, Iveta
V posledních letech směřuje architektonický proces navrhování rozličnějšími cestami, něž tomu bylo doposud. Jeho cíl je ale vždy stejný. S nástupem moderních technologií také vznikají nové formy a architektonické prvky. Jak můžeme definovat skutečnosti, které vstupují do navrhování a vytvářejí hranici mezi kvalitní architekturou a stavěním? Jaké znaky by mohly vymezit současné období?

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Pop-up: Activation of Abandoned Spaces
Joja, Marie
Současná generace přináší nový životní styl, jemuž se trh musí přizpůsobit, pokud chce udržet krok s aktuálními trendy. Generace, kterým se otevřely nepřeberné možnosti vlastní realizace, většinu svého života tráví „online“, připojeny na sociálních sítích, které určují kulturní dění. Sdílení zážitků pomocí blogů a fotek je novou formou předávání zkušeností, stírá se rozdíl mezi skutečným prožitkem a tím předaným prostřednictvím sociálních platforem. Entuziasmus pro cestování a objevování nových věcí se neslučuje s dlouhodobým plánováním a preferuje krátkodobé a dočasné formy fungování. Proto životní styl založený na těchto hodnotách poskytuje prostor pro trend označovaný jako pop-up. Pop-up nepatří mezi nové tendence. Úspěch pop-upu je postaven současně na neomezených možnostech tvorby nově vzniklé kulturní scény a množství opuštěných a zanedbaných míst v samotných centrech dění po ekonomické recesi. Pop-up je obecný termín užívaný v souvislosti s jakoukoliv formou obchodu, stravování nebo události, která je striktně krátkodobá, je založen na principu překvapení, nabízí nečekaný a netradiční zážitek „teď a tady“. Pop-up průmysl má již dlouholetou tradici v USA, kde existuje množství serverů, které zprostředkovávají komunikaci mezi majiteli nevyužívaných prostorů a provozovateli dočasných aktivit, a tento trend se šíří dále přes hranice kontinentů. Příspěvek se bude zabývat analýzou otázek pop-up v zahraničí, úspěšnost individuálních projektů v České republice, česká pop-up kulturní scéna podpořená platformou pro komunikaci a řešení problémů spojených nejen s legislativním procesem.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Geospatial Analysis of Exhibition Centers
Štěpánková, Lenka
Veletržní a výstavní areály v Evropě mají v řadě případů unikátní charakteristiky i historii, současně však vykazují také mnoho společných znaků. Jako výchozí metoda identifikace obecných rysů může sloužit geoprostorová analýza. Lze ji využít k analýze pozice areálů v rámci měst, ke zkoumání zákonitostí historického vývoje, a především ke srovnání prostorových nároků, urbanistické struktury a vnitřního členění areálů. Zvolený postup kombinuje využití oborových statistik a volně dostupných mapových podkladů.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Study of Three Residential Complexes in the City of Vienna
Matyášová, Jana
Tato studie se v rámci výzkumného úkolu projektu GA ČR reg. č. 17- 26104S pod vedením doc. Kopáčika zabývá třemi obytnými soubory postavenými v jedné čtvrti města Vídeň. Jedná se o bytové soubory Frauen-Werk-Stadt, Compact City a Autofreie Mustersiedlung (Car-Free Housing) nacházející se ve čtvrti Floridsdorf. Jsou to obytné soubory, které vznikaly v rámci třech odlišných filozofií a přístupů. Jsou postaveny blízko sebe, se stejnou dostupností a s podobnými podmínkami, proto je můžeme vzájemně porovnávat.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Different Approaches to the National Management of Rainwater
Ličková, Nina
Text se zabývá otázkou aplikace systémů hospodaření s dešťovými vodami (dále jen HDV) a jejich aplikace v rámci měst a obcí v různých zemích světa. Zabývá se problémem, jak dosáhnout užívání vhodných a možných principů širokou veřejností u soukromých nemovitostí, architekty a plánovači u veřejných prostranství a budov. Mezi nástroje, jimiž toho lze docílit, patří: implementace do legislativy, rozšiřování informací o HDV, vzdělávání, zvyšování všeobecného povědomí (o HDV) a vytváření motivace k užívání systémů HDV. Bylo vybráno několik zemí v Evropě i zámoří, na jejichž příkladu bude možné porovnat jednotlivé přístupy k propagaci a zavádění HDV. Cílem je získat přehled o možnostech států a měst, jak podpořit rozvoj idey správného nakládání s dešťovými vodami.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Priestor pre kreativitu: Využitie prázdnych priestorov pre kreatívny priemysel
Leitmannová, Andrea
The empty, in other words unused or abandoned spaces with built infrastructure, create a constant and inevitable part of the urban development processes. They are the results of the political, social, cultural or economic changes in the society or are related to the changes in industry or production. The paper shows the current result of a research project aimed to identifying the potential of empty spaces in selected localities in Bratislava and their possible re-use by the creative industry thus generating creative clusters. Based on the analyses of existing creative clusters in other European cities, it illustrates the possibilities of access to their realization within unused spaces or areas with originally different function.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Countryside settlement and its transformations in case of Moravian-Silesian Beskids and its foothills
Kraut, Jan
Český venkov v uplynulých dvou stoletích prošel řadou změn, ty se v tomto různorodém prostoru mnohdy liší – jak vlivem na podobu prostoru, tak mírou transformace společnosti. Příspěvek mapuje dopady těchto změn na situaci venkovského osídlení v severovýchodní části republiky. Toto území patří mezi nejpozději osídlené krajiny naší republiky s řadou specifik, ta vedla k jedinečné podobě osídlení, kterou následně velmi narušil průmysl a překotná urbanizace. Charakter, kontinuitu a kvality prostředí je zde proto obtížné identifikovat charakter, kontinuitu a kvality prostředí a správně je interpretovat.

Úplný záznam