Vysoké učení technické v Brně

Nejnovější přírůstky:
2018-09-11
13:32
Testovací prostředí pro spouštění paralelních úloh
Hostačný, Peter ; Kočí, Radek (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Testos je projekt, ktorý sa zameriava na vytvorenie sady nástrojov podporujúcich automatizované testovanie softwaru. Jednou z jeho častí je výpočetný cluster, ktorého hlavným cieľom je počítanie paralelných úloh a poskytovanie výpočetných zdrojov ostatným nástrojom v projekte. Táto práca podrobne opisuje proces jeho návrhu, implementácie a integrácie s projektom Testos. Očakáva sa, že výsledný systém bude využívaný po dokončení projektu zbernice Testos, ktorá je k jeho integrácii potrebná.

Úplný záznam
2018-09-11
13:32
Hra využívající projekce na dotykový stůl
Kovaľan, Patrik ; Hradiš, Michal (oponent) ; Kapinus, Michal (vedoucí práce)
Táto práca je o využití interaktívneho stola ARTable pre hranie kartovej hry Poker. Výsledkom práce je aplikácia, ktorá je premietaná na plochu stolu a ovládaná pomocou dotykovej plochy. Medzi komponenty tohto systému patri aj robotická ruka , kamera, dotykova plocha a projektor. Robotická ruka je zodpovedná za premiestňovanie kariet. Kamera karty skenuje a zobrazuje na hraciu plochu. Aplikácia slúži na prepojenie digitálneho a reálneho sveta. 

Úplný záznam
2018-09-11
13:32
Mobilní aplikace pro sdílení informací o bezpečnosti na výletu
Gabaj, Dominik ; Tomešek, Jan (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá má pomáhať pri cestovaní zdieľaním informácii o sebe. Umožňuje vytváranie itineráru výletu a jeho následné zdieľanie ostatným užívateľom, pre kontrolu a bezpečnosť danej osoby. Aplikácia má dva typy používateľov. Prvý typ tvoria užívatelia zúčastňujúci sa cesty, ktorý podávajú o sebe tieto informácie. Druhým typom sú užívatelia, ktorým zdieľaný výlet slúži na bezpečnosť a kontrolu ich blízkych na výlete. Sledujú, kde sa ich blízky práve nachádzajú. Aplikácia je navrhnutá a implementovaná pre operačný systém Android. Využíva technológiu Firebase od spoločnosti Google, ktorá umožňuje zdieľanie dát medzi uživateľmi v reálnom čase. V~jednotlivých kapitolách je priblížená teória vývoja mobilných aplikácií, zhodnotenie konkurenčných aplikácií a samotný popis implementácie.

Úplný záznam
2018-09-11
13:32
Automatizace analýzy výkonu a spotřeby zvoleného systému
Rudolf, Tomáš ; Jaroš, Jiří (oponent) ; Nikl, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zvýšením efektivity superpočítačů. Vyšší efektivity lze dosáhnout pomocí snížení frekvence procesoru, pokud to daný algoritmus výrazně nezpomalí. Tato práce představuje sadu skriptů určených ke sledování spotřeby procesoru společně se skripty pro vizualizaci těchto naměřených hodnot. Dále také umožňuje jednoduché ovládání frekvence procesoru. Vytvořené řešení poskytuje uživateli možnost změřit efektivitu a optimalizovat výpočetní výkon počítače specificky pro jeho algoritmus. Díky této práci bude uživatel informován o tom, zda je výhodné provozovat jeho algoritmus na té či oné frekvenci procesoru.

Úplný záznam
2018-09-11
13:32
Zařízení pro monitorování kvality vzduchu
Jašek, Filip ; Drahanský, Martin (oponent) ; Goldmann, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro monitorování kvality vzduchu pomocí vybraných senzorů (RHT03, MQ-2, MQ-7) na mikrokontrolérové platformě STM Nucleo F446RE. V další části je popsán vývoj mobilní aplikace za účelem vyčtení naměřených dat pomocí technologie Bluetooth Low Energy vytvořené pomocí frameworku NativeScript primárně pro platformu Android. Součástí práce je i zkušební provoz měřicího zařízení a vyhodnocení výsledků.

Úplný záznam
2018-09-11
13:32
Detekce seedboxů v síti BitTorrent
Grnáč, Martin ; Jeřábek, Kamil (oponent) ; Polčák, Libor (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa venuje problematike sledovania a detekcie seedboxov v sieti BitTorrent za pomoci technológie netflow. V teoretickej časti je predstavená a popísaná architektúra P2P, základy a kľúčové pojmy architektúry BitTorrent a teoretická definícia seedboxu. Taktiež sú tu rozobrané metódy pomocou ktorých sa dá detekovať sieťová komunikácia a ďalej je uvedená analýza seedboxov v sieti a hľadanie ich charakteristík. Na základe týchto znalostí a sledovaní je navrhnutá sada nástrojov, ktoré napomáhajú ich detekcií. V praktickej časti je predstavená implementácia týchto nástrojov a výsledky ich testovania.

Úplný záznam
2018-09-11
13:32
Automatizace pomocí Ansible ve Windows
Klíč, Jiří ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Trchalík, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá především možnostmi, jak automatizovat správu počítačů a získávání dat o počítačích. Práce se zaměřuje na automatizaci počítačů s operačním systémem Windows spravovaných z operačního systému Linux. Automatizace je zde prováděna z textového uživatelského rozhraní. Seznamuje čtenáře s využitým nástrojem Ansible a jeho komponenty a využitím. Probírají se zde jak metody získávání potřebných dat, tak i jejich význam a interpretace. V práci jsou získávána jak statická data, tak i data měnící se s časem. Také jsou zde rozebírány možnosti správy softwarového vybavení počítače.

Úplný záznam
2018-09-11
13:32
Systém plánování ošetřovatelské služby
Schauer, Marek ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Kolář, Martin (vedoucí práce)
Informačný systém prezentovaný v tejto práci umožňuje plánovať chod opatrovateľskej služby a zjednodušuje jej vykonávanie a vykazovanie opatrovateľmi. Vývoj informačného systému bol konzultovaný s reálnou opatrovateľskou službou v Bratislave - Karlova Ves. Systém ponúka evidenciu klientov, evidenciu opatrovateľov, plánovanie opatrovania s možnosťou výnimiek a unikátny mechanizmus vykazovania s využitím geolokácie a časových pečiatok. Systém pre opatrovateľskú službu bol implementovaný s využitím webových technológií a je možné využívať ho nezávisle od platformy alebo miesta. Predstavený informačný systém je možné rozširovať vytváraním zásuvných modulov. Cieľom bolo vytvoriť aplikáciu, ktorá má jednoduché a priateľské užívateľské prostredie s možnosťou využívať ju v teréne.

Úplný záznam
2018-09-11
13:32
Detekce a rozpoznání projevů onemocnění diabetes na sítnici lidského oka
Jausch, Andrej ; Semerád, Lukáš (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom algoritmov pre rozpoznávanie prejavov diabetes na snímke sietnice ľudského oka. Diabetická retinopatia patrí medzi najčastejšie ochorenia postihujúce sietnicu a jej následky vedú k čiastočnej alebo úplnej slepote. Základom algoritmu pre detekciu je vytvorenie kandidátskych oblastí z rôznych pohľadov spracovania obrazu - počítačového videnia a ich následná analýza. Vplyv na detekciu ochorení majú základné komponenty sietnice - optický disk a krvné cievy, ktoré je z tohto dôvodu nutné správne detegovať a následne vylúčiť zo spracovania. Testovanie implementovanej aplikácie prebehlo na 68 snímkach vybraných z dvoch databáz. Jedným z možných využití základov navrhnutých algoritmov v budúcnosti je v kombinácii s optickým prístrojom snímajúcim sietnicu oka pre automatickú detekciu príznakov diabetes v procese zosnímania sietnice.

Úplný záznam
2018-09-11
13:32
Pořizování HDR snímků na mobilních zařízeních
Mik, Filip ; Musil, Martin (oponent) ; Nosko, Svetozár (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou snímkov s vysokým dynamickým rozsahom. Výsledný HDR snímok je vytvorený spracovaním sekvencie LDR snímkov - ich spojením a následným mapovaním tonality. V práci je popísaná celá problematika týkajúca sa procesu vytvorenia a zobrazenia HDR snímku. Celý proces je následne implementovaný v aplikácii na platformu Android.

Úplný záznam