Metodiky

Nejnovější přírůstky:
2018-12-07
18:08
Metodika restaurování starých tisků před digitalizací
Lehovec, Ondřej ; Dřevíkovská, Jana ; Křenek, Karel ; Vávrová, Petra
Metodika si klade za cíl popsat v jednotlivých chronologických krocích postup přípravy starých tisků pro proces digitalizace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-12-07
18:08
Restaurátorský informační systém ResIS
Novotný, Jan, ; Jakl, Tomáš
Předložená metodika je návod, jak používat Restaurátorský informační systém ResIS pro zkvalitnění péče o knihovní fondy. ResIS je navržen pro komplexní zpracování dokumentace vzácných knihovních exemplářů. Základem systému je digitální archiv s několika desítkami tisíc identifikačních záznamů knihovních exemplářů, náhradních nosičů, bibliografických odkazů, restaurátorských zpráv a dokumentací z oblasti restaurování a ochrany historických fondů. Nejrozsáhlejší část tvoří restaurátorská dokumentace, do systému je zahrnuta rovněž dokumentace z konzervátorských průzkumů, výstav, výzkumných záměrů a vědeckých projektů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-12-07
18:08
Příprava novodobých knihovních fondů na hromadné odkyselování a kontrola kvality odkyselení - kritéria výběru a proces zpracování
Vávrová, Petra ; Neoralová, Jitka ; Mračková, Lucie ; Kašťáková, Tereza
Cílem metodiky je návodný popis přípravy novodobých (resp. knihovních fondů vyrobených po roce 1845 z dřevitého papíru) knihovních fondů na hromadné odkyselování a kontrola kvality odkyselení, popis kritérií výběru knih pro odkyselování a popis procesu zpracování v průběhu celé realizace odkyselování.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-11-15
12:43

Úplný záznam
2018-11-15
12:39

Úplný záznam
2018-10-11
13:45
Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Jarošová, Jana ; Bartáková, Pavla ; Broženská, Michaela ; Kumar, Jiban
Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru se lze chránit insekticidním postřikem. Jeho využití je však v některých letech neopodstatněné. Tato metodika poskytuje popis způsobu odhadnutí rizika zvýšeného výskytu viru žluté zakrslosti ječmene na pozemku osetém ozimými obilovinami (ječmen, pšenice). Tato metodika je určena zejména zemědělcům, agronomům a zemědělským poradcům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-10-08
15:55
Obhospodařování travních porostů ve vztahu k agro-environmentálním opatřením: Otázky a odpovědi
Gaisler, Jan ; Pavlů, Vilém ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Lenka
Metodika zjednodušeně interpretuje výsledky výzkumu projektu „Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů“ pro potřeby orgánů ochrany přírody. Vychází z výsledků dlouhodobých pokusů s různými způsoby managementu. V praktické části obsahuje důležité informace pro přípravu některých agro-environmentálních opatření. Metodika je určena zejména pracovníkům činným v ochraně přírody, dále je využitelná pro studenty a pedagogické pracovníky středních a vysokých škol zabývajících se ochranou přírody.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-10-02
14:40
Metodika průzkumu filigránů na rukopisných hudebninách k určení jejich datace
Šedivá, Eliška,
Cíle této metodiky jsou následující: 1) představit zcela první pokus o systematickou evidenci filigránů v hudebních pramenech a nabídnout návod k jejímu využití v muzikologickém výzkumu a hudebním knihovnictví, 2) popsat metodu popisu a snímání obrazové reprezentace filigránu, 3) navrhnout pracovní postup pro vytváření katalogů filigránů (databází či tištěných obrazových katalogů).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-09-27
09:48
Stanovení ELOS (enzymaticky rozpustné organické hmoty) v píci s využitím tuzemských celuláz z Trichoderma reesei: uplatněná certifikovaná metodika
Míka, Václav ; Kohoutek, Alois ; Pozdíšek, Jan ; Němcová, Petra
Stravitelnost organické hmoty (OMD) se považuje za jeden ze základních ukazatelů kvality píce. K jejímu stanovení se v pícninářském výzkumu, šlechtění a v zemědělské praxi také v podmínkách ČR využívají především metody in vitro, využívající čisté celulolytické a proteolytické enzymy, s výhodou na přístroji ANKOM Daisy Incubator, a vyjádřené např. jako ELOS. Metodika je zaměřena na (1) optimální postup stanovení s ohledem na jeho přesnost (tj. co nejvyšší stupeň shody predikovaných hodnot s hodnotami metody kontrolní) a opakovatelnost (tj. shodu predikovaných hodnot při opakování stanovení) a (2) využití této exaktní a expeditivní metody pro účely sériového hodnocení s upozorněním na limity jejího nasazení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-09-27
09:25
Metody regulace invazních plevelů na zemědělské půdě: uplatněná certifikovaná metodika pro praxi
Mikulka, Jan ; Štrobach, Jan ; Andr, Jiří ; Burešová, Věra
Biologie, ekologie, reprodukční schopnosti a metody regulace vybraných invazních plevelů na zemědělské půdě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam