Institute of Scientific Instruments

Latest additions:
2019-02-13
17:44
Silver micro drop structured twice around the earth
Meluzín, Petr ; Tryhuk, V. ; Horáček, Miroslav ; Knápek, Alexandr ; Krátký, Stanislav ; Matějka, Milan ; Kolařík, Vladimír
Planar micro structuring of thin metallic layers allows to achieve required surface properties of metallic layers covering bulk materials. Recently, the arrangement of micro holes or pillars placed around the primary spiral according to a phyllotactic model was presented. This deterministically aperiodic planar arrangement was used for benchmarking purposes of the e-beam writer patterning. This arrangement based on single primary spiral and a variety of derived secondary spirals has several interesting properties. One of them is a very low ratio between the area populated by individual micro elements and the length of the primary phyllotactic spiral. This paper presents analysis of the phyllotactic spiral length and the rising gradient at the spiral outer edge. The practical part of the presented work deals with the patterning of a thin silver layer deposited on the silicon or glass substrates using e-beam pattern generation, lithography techniques and related technologies. An interesting impact of the mentioned spiral properties on the e-beam writing strategies and the exposure ordering strategy are also discussed.

Detailed record
2019-02-13
17:43
Photolitography on flexible substrates
Urbánek, M. ; Urbánek, P. ; Kuřitka, I. ; Kolařík, Vladimír
Nowadays preparation of structures on flexible substrates is highly demanded because of using this patterns in field of flexible electronics. This contribution deals with photolitographic procces for preparation of structures on flexible substrates. The method of photolitography enables to create designed patterns in various material (e.g. metals as conductive layers) on various substrates (silicon wafers, foils, etc.). First the designed pattern is exposed through the mask by UV light into polymer resist, then the pattern is transfered into metal layer by wet etching through the developed windows in resist. In this paper several patterns are prepared through the positive resist PMMA by photolitography into various metal layer (Cu, Al) on flexible substrates.

Detailed record
2019-02-13
17:43
SMV-2018-22: Optimalizace recyklace hélia v Národním NMR centru J. Dadoka
Srnka, Aleš ; Hanzelka, Pavel ; Krejčí, Pavel ; Heinige, Vladimír
Experimentální výzkum pokrýval všechny aspekty zabezpečení optimální a efektivní recyklace hélia. Zejména byl optimalizován postup doplňování kapalného média do jednotlivých přístrojů a byly identifikovány a odstraněny nežádoucí ztráty na jednotlivých částech technologického řetězce včetně transportních Dewarových nádob.

Detailed record
2019-02-13
17:43
SMV-2018-23: Experimentální stanovení vlivu kontaminace na tepelně radiační vlastnosti lepicích pásek pro kryotechnické aplikace
Králík, Tomáš
Cílem smluvního výzkumu bylo stanovit vliv možné kontaminace vnější strany hliníkových lepicích pásek na jejich tepelně radiační vlastnosti v rozsahu teplot 10 K až 300 K. Hliníkové lepicí pásky se v kryotechnice běžně používají ke spojování mnohovrstvých izolací, k zakrývání míst s vysokou emisí nebo absorpcí tepelné záření nebo otvorů v radiačních štítech nebo i k upevňování elektrických vodičů. Jedním z požadavků na tyto pásky je co nejnižší emise či absorpce tepelného záření. Tento požadavek zpravidla splňují čisté kovové povrchy. V průmyslu se používají dva typy lepicích pásek. Jeden typ má vnější povrch ošetřen tak, že při odvíjení lepící pásky na její vnější straně viditelně neulpívá lepidlo a druhý typ používá separační pásku ze silikonového papíru, která se před aplikací odvinuje. \nZ obou druhů pásek a hliníkové fólie laminované na PET fólii byli připraveny vzorky vhodné pro speciální na ÚPT vyvinutou aparaturu Emister. V aparatuře byla změřena absorpce tepelného záření vzorkem ze zdroje s vlastnostmi blízkými černému tělesu v požadovaném rozsahu teplot. Teplota vzorku pásky byla rozsahu 5 K až 33 K. Vakuum v nízkoteplotní části aparatury je udržováno kryočerpáním, takže přenos tepla zbytkovým plynem je zanedbatelný.\nPodmínky v aparatuře věrně napodobují podmínky v běžné kryotechnické aparatuře a umožnují tak získání tepelné absorptivity vzorku a velmi přesné porovnání materiálů.\n\n

Detailed record
2019-02-13
17:43
Sixty years of the Institute os Scientific Instruments
Müllerová, Ilona
The Institute of Scientific Instruments (ISI) was established in 1957 as an institution providing instrumental equipment for other institutes of the Academy of Sciences, mainly in the field of electron microscopy, nuclear magnetic resonance and coherent optics. Three examples are shown in Figure 1. In the beginning the institute had only 83 employees, including the workshop which produced the electronics and all mechanical parts of the instruments. During the process of post-Communist transformation of the Academy of Sciences, which began in 1989, the development of entire instruments and devices was brought to a halt and scientific activities of our Institute focused on the methodology of probing the physical properties of matter in the above-mentioned main fields. New components of scientific instruments were developed that help push the limits of what hadpreviously been possible, continuing the long tradition of the Institute in these topics.

Detailed record
2019-02-13
17:43
Pevnostní charakteristiky hybridních LasTIG svarů termomechanicky zpracovaných ocelí
Šebestová, Hana ; Horník, Petr ; Mrňa, Libor
Termomechanicky zpracované oceli dosahují vysokých pevnostních charakteristik při zachování dobré tažnosti především díky své jemnozrnné struktuře zajištěné mikrolegováním a přísně řízeným válcováním. K jejich svařování se doporučují technologie s malým tepelným vstupem. V tomto ohledu se laserové svařování jeví jako vhodná technologie. Nicméně vysoké teplotní gradienty, které jej doprovázejí, mohou vést k produkci křehkých fází. Rychlost ochlazování je možné regulovat pomocí předehřevu, který jsme realizovali teplem elektrického oblouku. Hybridní technologii kombinující laserové svařování se svařováním wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG) je označována LasTIG. Příspěvek prezentuje vliv velikosti elektrického proudu, který budí obloukový výboj, na pevnost v tahu, houževnatost a únavovou životnost LasTIG svarů ocelí S460MC a S700MC.

Detailed record
2019-02-13
17:43
Trendy a tendence v průmyslových laserových aplikacích
Mrňa, Libor ; Horník, Petr ; Šebestová, Hana ; Pavelka, Jan
Výzkum proudění pro oblast laserového dělení materiálů. Hybridní laserové svařování pro výrobu parních turbín. Využití laseru pro 3D tisk kovových materiálů a související problematika.

Detailed record
2019-02-13
17:43
Interferometrický kalibrátor pro měření vlnových délek
Jedlička, Petr ; Mikel, Břetislav ; Řeřucha, Šimon ; Matěj, Z. ; Herman, O. ; Holá, Miroslava ; Jelínek, Michal ; Pavelka, Jan ; Číp, Ondřej ; Lazar, Josef
Systém je navržen pro kalibraci měřicího rámu, kterým se kontrolují rozměry reaktorové nádoby. Rám je při měření spouštěn do reaktoru a výsuvnými koncovými snímači měří jeho rozměry. Měřené hodnoty jsou až\n3300 mm. Před měřením je třeba měřicí rám jako celek kalibrovat.\n

Detailed record
2019-01-07
14:42
Výpočet průběhu potenciálů a simulace chování iontů vápníku v Paulově iontové pasti
Vadlejch, Daniel ; Oral, Martin ; Lešundák, Adam ; Pham, Minh Tuan ; Čížek, Martin ; Číp, Ondřej ; Slodička, L.
Přesnost experimentů prováděných zachycenými ionty uvnitř Paulovy lineární iontové pasty je velmi závislá na velikosti reziduálního pohybu iontů. Dva odlišné režimy radiofrekvenčního řízení elektrod se porovnávají s ohledem na velikost iontového mikromotoru ve směru osy pasti. Toto porovnání mikropohybu zachyceného iontu je prováděno numerickým výpočtem metodou konečných prvků pro geometrii, což odpovídá pasti umístěnému v laboratoři Ústavu vědeckých přístrojů AV ČR v Brně. Výsledky výpočtů ukazují, že symetrický režim řízení by měl být vhodnější pro oslabení axiální složky mikropohybu zachycených iontů.

Detailed record
2019-01-07
14:42
Porovnání frekvenčních stabilit laserových normálů vlnové délky přes fotonické sítě
Pravdová, Lenka ; Hrabina, Jan ; Čížek, Martin ; Lazar, Josef ; Číp, Ondřej
V naší práci představujeme metrologickou kampaň, ve které byla porovnávána stabilita normálového laseru na vlnové délce 1540 nm, umístěného na pracovišti CESNET v Praze s vlnovou délkou superkoherentního laseru přenášenou z pracoviště ÚPT v Brně přes fázově koherentní přenosovou linku Brno – Praha délky 306 km. Sestavený acetylenový normál byl převezen na pracoviště CESNET a zároveň byla uvedena do provozu jednotka příjmu koherentní vlny ze superkoherentního laseru stabilizovaného optickým frekvenčním hřebenem a H-maserem na pracovišti ÚPT v Brně. Optickým směšovačem s fotodetektorem byl zaznamenán frekvenční průběh záznějové frekvence mezi acetylenovým optickým frekvenčním normálem a superkoherentním laserem distribuovaným přes fotonickou síť, jehož stabilita je dána H-maserem v 15. řádu. Ověřili jsme, že laserový normál splňuje požadavky Recommendation for the practical realization of the meter standard BIMP.

Detailed record