Ústav přístrojové techniky

Nejnovější přírůstky:
2018-01-11
18:42
SMV-2017-29: Generátor proudů pro 3D systém prostorových cívek GMP4
Vondra, Vlastimil
Vývoj pokročilého experimentálního systému pro 3D nastavení magnetického pole uvnitř systému 3D prostorových cívek dle definovaných požadavků včetně časového programování vývoje velikosti a směru vektoru mg. pole. Systém je vybaven přesným monitorováním skutečné velikosti vektoru mg. pole, který je zapojen ve smyčce zpětné vazby.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42

Úplný záznam
2018-01-02
14:24
SMV-2017-28: Zkoumání lokálních mikrostrukturních změn vyvolaných dynamickou indentací nanolaminovaných vrstev
Sobota, Jaroslav
Na našem pracovišti byla zvládnuta technologie testování povrstvených materiálů namáhaných v dynamickém režimu na impaktním testeru vlastní konstrukce. Testování představuje identifikaci mechanismů deformace a porušení při indentačním testu nanostrukturovaných a nanolaminovaných povlaků, detailní interpretaci závislostí síla-hloubka v kontextu pozorovaných mikrostrukturních změn, a výsledků počítačového modelování nanoindentace.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
SMV-2017-26: Upgrade aparatury Spaceman – kapacitní systém měření tloušťky vzorku
Králík, Tomáš
Cílem smluvního výzkumu navazujícího na předchozí spolupráci byla přestavba aparatury Spaceman, tak aby bylo možné získat nová data o prokladech mnohovrstvých izolací. Proklad je tenká tkaná i netkaná textilie ze skelných, organických i přírodních vláken. Aparatura Spaceman měří tok tepla napříč vzorkem spaceru ve vakuu při teplotách v rozmezí 10 K až 290 K a různém stlačení vzorku. Na vzorku je vždy teplotní spád typicky 5 K. V rámci smluvního výzkumu byla aparatura upravena o systém měření tloušťky vzorku in situ metodou měření elektrická kapacity mezi vodivými kontaktními povrchy. Tato úprava zahrnovala částečné rozebrání aparatury, úpravu nebo výměnu některých dílů, navaření nové vakuové průchodky do víka aparatury, vývoj a instalaci elektroniky do vakuového prostoru. Elektronika je v teplé horní části aparatury a elektrická kapacita vzorku je měřena v komoře přes speciální velmi tenký koaxiální kabel. Elektronika dokáže vyloučit z měření vlastní kapacitu kabelu. Upraven byl také původní software v Labview. Vylepšená aparatura byla otestována a bylo provedeno několik srovnávacích měření. Aparatura nyní umožňuje měřit nejen tepelnou vodivost za různých teplot a zatížení, ale i změny tloušťky vzorku v důsledku teplotních dilatací a zatížení, tedy i pružnost vzorku v závislosti na teplotě od 10 K do 290 K.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
SMV-2017-27: Charakterizace vzorků s deponovanými tenkými vrstvami
Horáček, Miroslav ; Kolařík, Vladimír ; Matějka, Milan ; Krátký, Stanislav ; Chlumská, Jana ; Meluzín, Petr ; Král, Stanislav
Vývoj planárních mikrostruktur pro optické aplikace, realizace vzorků metodou elektronové litografie a následná charakterizace vzorků. Projekt zahrnuje zpracování a analýzu technického zadání, návrh optimální planární mikrostruktury realizující požadované vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální a technologické realizace mikrostruktur s ohledem na limity vědeckých přístrojů, kterými disponujeme ve své laboratoři, přípravu datových vstupů pro expozici na elektronovém litografu, vlastní realizaci vzorků, vyhodnocení těchto vzorků a zpracování technické dokumentace.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
SMV-2017-25: Rastrovací elektronová mikroskopie biouhlů a půdních směsí
Vaškovicová, Naděžda ; Krzyžánek, Vladislav
Struktura povrchu vysušených pyrogenních reziduí organické hmoty (biouhlu) a rozmělněných půdních směsí byla analyzována vysokorozlišovacím rastrovacím elektronovým mikroskopem, stejně tak i stupeň interakce půdních částic s vnitřní plochou a s povrchovou strukturou biouhlu.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
SMV-2017-06: Vývoj testovacích preparátů pro REM
Matějka, Milan ; Horáček, Miroslav ; Meluzín, Petr ; Chlumská, Jana ; Král, Stanislav ; Kolařík, Vladimír ; Krátký, Stanislav ; Knápek, Alexandr
Vývoj v oblasti realizace přesných reliéfních struktur v křemíku určených pro testování zobrazování v rastrovacích elektronových mikroskopech (REM).

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
SMV-2017-18: Výzkum a vývoj keramického izolátoru pro elektronovu trysku
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan
Předmětem projektu byl výzkum a vývoj speciálního keramického vysokonapěťového izolátoru pro trysku určenou pro elektronové svařování.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
SMV-2017-17: Vývoj elektronové trysky pro svařování radioaktivních vzorků
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan
Předmětem projektu byl další výzkum a vývoj trysky pro elektronové svařování s urychlovacím napětím do 60 kV a maximálním výkonem 6 kW. Zařízení bylo vyvíjeno pro práci v tzv. "horké komoře", kde je vystaveno intenzivnímu radioaktivnímu záření. Tryska byla vybavena novým typem keramického izolátoru. Projekt byl charakteristický řešením komplexních problémů z různých oborů a vyústil v realizaci funkčního vzorku trysky, který byl úspěšně testován ve spolupráci se zadavatelem.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
SMV-2017-16: Vývoj svařovacích a pájecích technologií pro testování expanzních turbín
Zobač, Martin ; Vlček, Ivan ; Dupák, Libor
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů pro testování expanzních turbín s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu jsou technologické postupy pro konkrétní sestavy. Projekt navazuje na výzkum z předchozích let.

Úplný záznam