Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aktuálna problematika zrenia mäsa vo vzťahu k očakávaniam a požiadavkám zo strany spotrebiteľa
Gago, Branislav
Tato práce zkoumá vliv stárnutí na kvalitu masa. Rešerše je založena na přehledu současné vědecké literatury včetně studií o biochemických a senzorických změnách, které se vyskytují během stárnutí. Porovnával jsem zejména účinky zrání na mramorování, jemnost, chuť a obsah vlhkosti. Dále se diskutovalo o účincích různých procesů stárnutí, jako je stárnutí za sucha a stárnutí za mokra. Kromě toho byly zkoumány i ekonomické a zdravotní přínosy vyzrálého hovězího masa. Výsledky ukázaly, že zrání může mít pozitivní vliv na kvalitu a chuť masa, což vede ke zvýšené jemnosti a mramorování, jakož i ke zlepšení chuti a šťavnatosti. Kromě toho bylo zjištěno, že zrání za sucha je účinnější při zvyšování kvality hovězího masa v porovnání se zráním za mokra. Nakonec byly zdůrazněny ekonomické a zdravotní přínosy zrání.
Role kumulárních buněk při zrání savčích oocytů
Meniuková, Kateřina ; Krylov, Vladimír (vedoucí práce) ; Drutovič, David (oponent)
Kumulární buňky vznikají v ovariálních folikulech diferenciací ze somatických granulózních buněk. Jsou uspořádány kolem oocytů ve stratifikovaných shlucích, jejichž nejspodnější vrstva se nazývá corona radiata. Buňky této vrstvy svými cytoplazmatickými mikroklky prochází přes zonu pellucidu do blízkosti oolemy, kde v místě vzájemného kontaktu buněk vznikají gap junctions, jež zajišťují signalizační a metabolickou provázanost. Oocyty produkují faktory ovlivňující procesy v kumulárních buňkách včetně jejich metabolismu a životaschopnosti. Kumulární buňky modulací množství cyklických nukleotidů v oocytech umožňují udržování meiotického arrestu, čímž oocytům poskytují čas pro dokončení růstové fáze a nabytí kompetence pro maturaci. Jelikož oocyty disponují velmi omezenou schopností zpracování glukózy, metabolická kooperace s kumulárními buňkami zprostředkovává zisk energie potřebné pro děje spojené s růstem a maturací. Kumulární buňky pomocí několika metabolických drah zpracování glukózy vytvářejí energetické substráty pro tvorbu ATP, které následně transportují do oocytů. Dále regulují i množství lipidových kapének v oocytech a ochraňují je před buněčnou toxicitou. Zvýšení koncentrace luteinizačního hormonu ve folikulu těsně před ovulací indukuje šíření signálu pro expanzi kumulárních buněk. Porušení...
Technologie výroby a kvalitativní parametry sýrů parmezánového typu
Karpsteinová, Sára
Tato bakalářská práce je věnována tématu: Technologie výroby a kvalitativní parametry sýrů parmezánového typu. První část literární rešerše se zabývá obecnou charakteristikou sýrů parmezánového typu. Ve druhé části jsou popsány vstupní suroviny, a to mléko, syřidlo, mléčné kultury a sůl. Další část práce je zaměřena na technologii výroby sýrů parmezánového typu. Mezi jednotlivé kroky výroby patří: příprava suroviny, výroba sýřeniny, lisování a formování, solení a zrání. Následuje část, která pojednává o ochranných známkách Evropské unie, mezi které spadají: chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO) a zaručená tradiční specialita (ZTS). V další části jsou popsány konkrétní sýrařské země a jednotliví zástupci sýrů parmezánového typu. Z Itálie je to sýr Grana Padano, Parmigiano Reggiano a Pecorino, dále je to švýcarský Sbrinz, litevský Džiugas a český sýr Gran Moravia. Poslední část se věnuje senzorickým parametrům sýrů Gran Moravia Vecchio a Parmigiano Reggiano.
Sledování změny vybraných ukazatelů v průběhu zrání piva
NOVÁK, Jan
Diplomová práce se zabývá sledováním vybraných jakostních parametrů chemické analýzy v průběhu zrání piva. Sledován byl průběh změnu obsahu alkoholu, skutečný a zdánlivý extrakt v pivu, extrakt původní mladiny a stupeň prokvašení piva. Výsledky analýzy piv z Minipivovaru Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a pivovaru Litovel, a.s. jsou v jednotném technologickém čase výroby na konci zrání těsně před stáčením porovnány se vzorky piv zakoupenými v tržní síti v České republice.
Transkripční aktivity genů, charakterizujících vývojově kompetentní cytoplazmu oocytů skotu.
Pešanová, Denisa ; Němcová, Lucie (vedoucí práce) ; Kalous, Jaroslav (oponent)
3 Abstrakt Antrální folikul poskytuje oocytu specifické prostředí - niku, která během oogeneze podporuje vznik kvalitních oocytů. Vývojová kompetence oocytů skotu je ovlivněna velikostí folikulu, ze kterého pochází. Oocyty izolované ze středních nebo větších antrálních folikulů (≥6 mm) mají vyšší vývojovou kompetenci (schopnost vyvinout se do stádia blastocysty). Změny cytoplazmatických faktorů, např. mRNA, odrážejí vývojový potenciál oocytu. S pomocí mikročipu jsme charakterizovali nematurované oocyty izolované ze středních folikulů (MF, 6-10 mm) a malých folikulů (SF, 2-5 mm) za účelem odlišit různě vývojově kompetentní oocyty na základě genové exprese. Celkem u 61 genů byl rozdíl v expresi ≥ 1,4×. Pro validaci výsledků získaných z mikročipu bylo pomocí kvantitativní RT-PCR vybráno 15 genů. Před maturací byly potvrzeny signifikantní rozdíly u nezralých oocytů izolovaných z SF a MF u genů ATP5C1, MAP3K13, MTRF1L, TAF1A a UBL5. U 12 genů byla stanovena hladina mRNA po maturaci u subpopulací oocytu rozdělených na základě atrézie kumulárních buněk a velikosti folikulu. Hladina transkriptu ATP5F1 se po maturaci neměnila u všech kategorií. V případě BRD7 zůstalo množství transkriptu na stejné úrovni u oocytů bez atretických kumulárních buněk nezávisle na velikosti folikulu. U TAF1A se snížila hladina mRNA u...
Psychologický a duchovní průvodce krizí středního věku
Klimeš, Václav ; Lachmanová, Kateřina (vedoucí práce) ; Bartůšková, Ludmila (oponent)
Předložená práce v první části podává syntézu poznatků o krizi středního věku z mezioborového pohledu psychologie a spirituální teologie. Jejím základním stanoviskem je, že krize středního věku není něco, co se musí přetrpět, ale že při vší její náročnosti jde o příležitost a výzvu k plnějšímu a autentičtějšímu životu, k lidskému dozrání a přiblížení se sobě i Bohu. Ve druhé části práce využívá poznatky a postupy psychoterapie, krizové intervence a pastorální teologie ke konkretizaci a praktičtějšímu rozvití závěrů první části, a tak může sloužit jako průvodce tomu, kdo prochází tímto životním obdobím, nebo kdo chce na této cestě doprovázet někoho jiného. Práce je určena zejména křesťanům, ale nejen jim, kteří nemají vzdělání ani výcvik v psychosociální oblasti a pro které je krize středního věku jejich osobním tématem nebo se týká lidí v jejich okolí - ať už jsou jejich příbuznými či známými, nebo se jedná, např. v případě pastoračních pracovníků, o klienty jejich profesionální péče. Svým pojetím, šířkou svého záběru, syntézou svých východisek i jejich rozpracováním je práce v českém jazyce ojedinělá. Klíčová slova střední věk, krize, zrání, pastorální teologie, psychologie
Senzorické hodnocení masa v průběhu zrání
Darkwahová, Nicola
Diplomová práce je zaměřena na senzorickém hodnocení hovězího masa v průběhu zrání. Byly porovnány výsekové části šál (Musculus adductores) a roštěnec (Musculus longissimus) po dobu 8 týdnů zrání. Pro pokus byly zvoleny jalovice plemena České strakaté. Nejprve byly sledovány rozdíly mezi vzorky zrajících v celku a plátcích. Po vyhodnocení a statistickém zpracování, byly následující vzorky uchovávány pouze v plátcích. U vzorků byly senzoricky hodnoceny rozdíly sledovaných deskriptorů v různých dobách zrání. Z hodnocení šálu vcelku a plátcích měli průkazně (p < 0,05) nejlepší výsledky ve dvou sledovaných znacích (křehkost, šťavnatost) vzorky uchované v celku. Z hodnocení roštěnce vcelku a plátích byly méně patrné rozdíly mezi zrání v plátích a vcelku. Vysoce průkazný rozdíl (p < 0,01) byl zaznamenán u intenzity chuti. Následně byly posuzovány vzorky šálu a roštěnce zrajících v plátcích. U většiny vzorků svaloviny nebyly zjištěny žádné statisticky průkazné (p > 0,05) senzorické změny způsobené délkou zrání. U vzorky roštěnce byl zaznamenán statisticky průkazný rozdíl (p < 0,05) mezi vzorky 4. a 8. týdne zrání v deskriptoru intenzity chuti.
Technologické možnosti výroby ciderů a sladinových kvašených nápojů
Sojka, Jakub
Tato práce je věnována především výrobě ciderů, která v České republice v posledních letech nabírá značný rozmach. Je zde kladen důraz na výběr vhodných odrůd jablek a dále na celý technologický proces výroby od moštování, přes fermentaci a zrání až po lahvování produktů. Proces výroby je obohacen o poznatky z vinařské praxe, které by mohly být užitečným pomocníkem k dosažení prvotřídní kvality a odlišnosti produktu, jedná se především o poznatky při maceraci a zrání za použití dřeva. Část práce je také věnována kvašeným nápojům ze sladiny. Je zde popsán proces výroby sladiny a fermentace za pomoci pivovarských kvasinek. Následné možnosti ošetření po fermentaci a zrání jsou stejné jako u ciderů a tak jsou pofermentační úpravy spojeny v jeden celek, který je platný pro oba druhy nápojů. Praktická část se věnuje výrobě vzorků ciderů a sladinových kvašených nápojů. Je zde zkoumána vhodnost odrůd jablek k výrobě cideru a dále je zkoumán vliv pivovarských a vinných kvasinek na finální kvalitu cideru. Poslední část je věnována možnostem dochucení sladinových kvašených nápojů. Na všech vzorcích byla provedena senzorická analýza a u vybraných vzorků byl proveden rozbor metodou HPLC.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.