Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 282 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Marketingová doporučení pro podnikatelské odvětví vinařství
Marečková, Aneta
Diplomová práce se zaměřuje na oblast prodeje a nákupu vína na internetu. Jejím hlavním cílem je navrhnout marketingová doporučení pro podnikatelské odvětví vinařství v České republice v oblasti online prodeje s využitím nástrojů online marketingu. Práce představuje problematiku e-commerce, vinařského marketingu a spotřebitelského chování při nákupu vín. Vlastní práce zahrnuje orientační analýzu daných oblastí. Stěžejní je pak provedení a zpracování primárního výzkumu formou dotazníkového šetření. Na základě výsledků jsou stanoveny tři segmenty zákazníků a navržena marketingová doporučení pro samotná vinařství a e-shopy specializující se na prodej vína.
Vliv obalu a etikety na rozhodování generace Z při nákupu vína
Böhmová, Jana
BÖHMOVÁ, Jana. Vliv obalu a etikety na rozhodování generace Z při nákupu vína. Brno, 2023. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně. Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou spotřebitelského chování generace Z na trhu s víny. V práci byla využita technologie eye-trackingu, která byla navíc doplněna o dotazování ve formě dotazníku. Získaná data byla statisticky vyhodnocena a srovnána se studií, na kterou tato práce navazuje. Ze získaných výsledků byla vytvořena doporučení pro producenty vín.
Motivy spotřeby alkoholických nápojů u českých spotřebitelů
Černý, Tomáš
Černý, T. Motivy spotřeby alkoholických nápojů u českých spotřebitelů. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá motivy spotřeby alkoholických nápojů v České re-publice. Cílem práce je identifikovat chování spotřebitelů v souvislosti s konzumací alkoholických nápojů. Pomocí sekundárních dat práce hodnotí stav spotřeby ve světě a v České republice. Pro poznání motivů spotřeby alkoholických nápojů a pro segmentaci spotřebitelů bylo využito dotazníkové šetření a testování závislosti kvalitativních znaků. Na základě zjištěných informací byla vytvořena doporučení pro snížení spotřeby.
Mobilní katalog koštu vín
Paseka, Nikolas
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace pro platformu Android, která slouží k nahrazení papírových katalogů používaných na koštech vína. Práce poskytuje přehled vhodných technologií pro vývoj Android aplikace a backendu, se kterým aplikace komunikuje. Dále přibližuje problematiku uživatelsky přívětivého zobrazení dat formou mobilní aplikace. Po dosažení výsledků je provedeno zhodnocení současného stavu aplikace a navrhují se její možné rozšíření.
Stanovení biogenních aminů ve víně
Novotná, Michaela
Tato bakalářská práce se zaměřuje na stanovení množství jednotlivých biogenních aminů v osmi vzorcích vín pocházejících ze čtyř evropských zemí – České republiky, Španělska, Rakouska a Maďarska. Z každé země byla vybrána jedna odrůda bílého a jedna červeného vína. Všechna vína byla suchá – obsahovala méně jak 9 g zbytkového cukru na litr. Jednalo se o odrůdy: Veltlínské zelené (jeden vzorek z Rakouska a druhý vzorek z Maďarska), Chardonnay (jeden vzorek z České republiky a druhý vzorek ze Španělska), Zweigeltrebe (z Rakouska), Cabernet Moravia (z České republiky), Modrý Portugal (z Maďarska) a Tempranillo barrique (ze Španělska). Množství biogenních aminů bylo stanoveno pomocí iontově-výměnné kapalinové chromatografie s UV/VIS detekcí. Nejvyšší množství biogenních aminů bylo detekováno ve vzorku Zweigeltrebe, nejnižší u Chardonnay pocházejícího z České republiky. Téměř ve všech vzorcích byl v nejvyšší míře zastoupen putrescin. Naopak histamin byl uvětšiny vzorků pod limitem detekce.
Rozvoj malého rodinného podniku
Haklová, Denisa ; Bednářová, Markéta (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozvoje malého rodinného podniku Vinařství Švásta a Kadlec, které se nachází v obci Rakvice v Jihomoravském kraji. Teoretická část představuje základní teorii k vybranému tématu a podrobný popis jednotlivých analýz, které jsou provedeny v analytické části. Na základě vybraných analýz jsou pak zjištěny nedostatky zkoumaného vinařství. V návrhové části jsou představeny možnosti investic, které pomohou vinařství více rozvinout. Hlavní investicí je vytvoření dárkových košů pomocí výrobků vinařství Švásta a Kadlec a případných spoluprací s okolními podniky.
Monitoring anorganických kontaminantů v moravských bílých vínech
Šebek, Richard ; Slavíková, Zuzana (oponent) ; Pořízka, Jaromír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá monitoringem vybraných anorganických kontaminantů, zejména kovových prvků a makroprvků, v moravských bílých vínech. Cílem práce bylo porovnat prvkové složení vín podle původu geografického, rozdílného produkčního systému a odrůdy révy vinné. Pro prvkovou analýzu vzorků byly využity dvě spektrometrické techniky: Indukčně vázané plazma s hmotnostním spektrometrem a indukčně vázané plazma s optickým spektrometrem (ICP–MS a ICP–OES). Vyhodnocení výsledků bylo provedeno pomocí statistické metody analýzy rozptylu (ANOVA). Statisticky významné odchylky byly nalezeny při porovnání moravských podoblastí. Jako statisticky významné alespoň v jedné moravské podoblasti byly vyhodnoceny prvky vanad, měď, olovo a hořčík. Dle dalších porovnání nebyly nalezeny žádné statisticky významné výsledky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 282 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.