Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historie horské služby
Fejfar, Aleš ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Bobrík, Miroslav (oponent)
Souhrn Cílem této práce je popsat historii a vývoj Horské služby v českých zemích. V dostupných archivech vyhledat doklady, které dokládají historii a vývoj Horské služby. Dále poukázat na spolky, které se pohybovaly v horském terénu, nebo se i přímo podílely na vzniku Horské služby. Rád bych zaznamenal vývoj znaku, členských průkazů, ale také techniky, kterou Horská služby používala nebo stále používá. Práce obsahuje i přehled počátků záchranných spolků ve vybraných zemích Evropy. Jde o země, ve kterých má organizovaná záchrana lidí v horském terénu podobné období vzniku, a k jejich vzniku vedly podobné skutečnosti jako k založení horské záchranné organizace v českých zemích. Organizace, které nejvíce vzniku pomohly, byly Alpské kluby, kluby turistů, ochránců či přátel přírody, nebo tělocvičné spolky. Z hlediska územního se jedná o státy Rakousko, Německo, Franci, Itálii. Z hlediska časového se vznik všech záchranných složek datuje od poloviny 19. století. Za největší příčinu přílivu lidí (turistů) do horských prostředí v Evropě lze označit zejména vědecko- technický pokrok již ve druhé polovině 19. století. Díky stavbě železnic po Evropě, rozvoji obchodu, tvorbě zisku a novým investicím do turismu a spolkového života dochází i k rozmachu záchranářských organizací v Evropě.
Webový informačný systém pre podporu turistického ruchu a rezerváciu služieb
Oravec, Peter
Tato bakalářská práce se zabývá tématem webových informačních systémů. Zaměřuje se na tvorbu webového systému s možností rezervace služeb, v oblasti cestovního ruchu. Před návrhem daného systému je potřeba analyzovat konkurenční systémy a z této analýzy vybrat důležité vlastnosti pro vytváření informačního systému. Webový systém je navrhnutý a jeho funkce jsou popsané pomocí diagramu případů užití, diagramu aktivit a stavového diagramu. Pro vývoj tohoto informačního systému byl zvolen framework Laravel, kvůli jeho kvalitní dokumentaci a vestavěných funkcí, které se používají pro tvorbu webových systémů.
The study of the recreational use of Kazdağı National Park (Turkey)
Donmez, Seymen
Hlavní myšlenkou této práce je rozvoj cestovního ruchu v hospodářsky slabé oblasti, kde může tento sektor být jediným řešením a motor pro jeho rozvoj, péče o krajinu, ekologické a územních kritérií. Konkrétně je záměrem demonstrovat proveditelnost zlepšení cestovního ruchu v oblasti a vytvořit pracovní návrh studie a pochopit celou realitu na území od jeho historické paměti, přírodní podmínky, jakož i sociální situace a její estetické coherence. To vše je odůvodněno z pojetí krajiny jako místa, kde člověk a příroda interaguje spolu. Hovoříme-li péče o realitě a soudržnosti to znamená, že je třeba studovat a pochopit aktiva s ohledem na jejich přírodních, kulturních a socio-ekonomických rozměrů. Prvním krokem v tomto projektu je kompletní charakteristika studovaného území ukazuje historické, socio-ekonomické, přírodní a cestovního ruchu podmínky, aby pochopili oblast má svou životní prostředí a také identifikovat atraktivní aktiva, aby se k sobě a vytvořit krajinu, která vytvořila úplnou oblast. Následně bude studována metodika používanou pro rozvoj práce a nakonec opatření a návrhů na zlepšení oblasti v sociálně-ekonomické a cestovní ruch prostředí v souladu s dosaženými výsledky.
Fenomén vinařská turistika
Valová, Monika
Předmětem této bakalářské práce je hodnocení vývoje, současného stavu a perspektiv vinařského průmyslu a vinařského cestovního ruchu v České republice. První část je věnována historii vinařství v Čechách a na Moravě. Následuje kapitola zaměřená na vinařský průmysl, ve které jsou rozebrány jednotlivé charakteristiky současného vinařství. Poslední část poskytuje pohled na fungování vinařského cestovního ruchu na jižní Moravě s identifikací možností dalšího rozvoje. The aim of this thesis is to evaluate the development, current situation and prospects of the wine industry and wine tourism in the Czech Republic. The first part concentrates on the history of viticulture in Bohemia and Moravia. Next part is focused on the wine industry and analyses particular characteristics of current winemaking. The last part provides a view of a wine tourism in South Moravia and identifies opportunities for further development.Právní doložka:Prohlašuji, že jsem tuto práci: Fenomén vinařská turistika vypracovala samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 Autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše.
Historie horské služby
Fejfar, Aleš ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Bobrík, Miroslav (oponent) ; Baláš, Jiří (oponent)
Souhrn Cílem této práce je popsat historii a vývoj Horské služby v českých zemích. V dostupných archivech vyhledat doklady, které dokládají historii a vývoj Horské služby. Dále poukázat na spolky, které se pohybovaly v horském terénu, nebo se i přímo podílely na vzniku Horské služby. Rád bych zaznamenal vývoj znaku, členských průkazů, ale také techniky, kterou Horská služby používala nebo stále používá. Práce obsahuje i přehled počátků záchranných spolků ve vybraných zemích Evropy. Jde o země, ve kterých má organizovaná záchrana lidí v horském terénu podobné období vzniku, a k jejich vzniku vedly podobné skutečnosti jako k založení horské záchranné organizace v českých zemích. Organizace, které nejvíce vzniku pomohly, byly Alpské kluby, kluby turistů, ochránců či přátel přírody, nebo tělocvičné spolky. Z hlediska územního se jedná o státy Rakousko, Německo, Franci, Itálii. Z hlediska časového se vznik všech záchranných složek datuje od poloviny 19. století. Za největší příčinu přílivu lidí (turistů) do horských prostředí v Evropě lze označit zejména vědecko- technický pokrok již ve druhé polovině 19. století. Díky stavbě železnic po Evropě, rozvoji obchodu, tvorbě zisku a novým investicím do turismu a spolkového života dochází i k rozmachu záchranářských organizací v Evropě.
Statistika & My (č. 5/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
CENTRUM VINAŘSTVÍ NĚMČIČKY
Fialová, Petra ; Velehradská, Dagmar (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce) ; Kalousek, Miloš (vedoucí práce)
Tématem projektu je návrh novostavby Centra vinařství a vinařské turistiky v katastru obce Němčičky. Jedná se o dominantní stavbu ve volné krajině. Základním smyslem vinařského centra je popularizace místní vinařské výroby z lokality pod ochrannou známkou VOC MODRÉ HORY. Součástí objektu je také vyhlídka-rozhledna umožňující turistům rozhled na vinařský region. Jemné křivky okolní krajiny a nenásilná pravidelnost viničních řad byly inspirací jak pro půdorys stavby, tak ve stupňování fasády. Právě fasáda, tvořena dřevěnými lepenými sloupy, je určujícím prvkem celé stavby. Sloupy jsou seřazeny do dvou řad opisujících křivky dvou elips a pozvolna rostou do výšky kde se ve vrcholku nachází vyhlídka. Centrem objektu je degustační místnost, která je vzdušná a prostorná. Dále se zde nachází vinný archiv a zázemí budovy. Za pěkného počasí, kterého je na jižní Moravě dostatek, mohou návštěvníci posedět na venkovní terase. Právě z té pak můžeme vystoupat po schodišti, které sleduje křivku obvodových sloupů na vyhlídku.
Zimní a letní turistika na Lipensku
ŠRÁMKOVÁ, Kristýna
Cílem práce bude zanalyzování výše zmíněných služeb a podmínek trhu na bázi mystery shoppingu, dotazníkového šetření u hostů, návštěvníků a turistů či rozhovorů s vedením podniků a místními aktéry, dle zvážení autorky diplomové práce. V práci budou použity analytické metody historické, logické a komparační s využitím analýzy statistických údajů.
Návrh optimalizace turistických tras v CHKO Labské pískovce
BENČÍKOVÁ, Zdenka
Cílem této práce je rešeršní zpracování cestovního ruchu, jeho problematiky a ochrany přírody. Dále se práce zabývá analýzou turistických tras v CHKO Labské pískovce, vytyčením potenciálními atraktivit a návrhem nových turistických tras v této lokalitě. Analýza zahrnuje všechny turistické trasy v této lokalitě podle barevného turistického rozlišení tras. Návrh nových turistických tras byl tvořen s ohledem na ochranu přírody a tak, aby zároveň návštěvníkům co nejvíc přiblížil okolní prostředí. Návrh zahrnuje nové i turisticky často navštěvované atraktivity. Přínosem tohoto návrhu může být zvýšení atraktivity okresu a příliv nových turistů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.