Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu
Lužíková, Darina
Darina Lužíková, Využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu Bakalářská práce je zaměřena na využití embryotransferu v moderní reprodukci dojeného skotu. Hlavním předmětem této práce je přenos embryí z in vitro produkce, které vznikly v Holandsku, do příjemkyň holštýnského plemene v konkrétním podniku v České republice. V teoretické části se zaměříme na metodiku embryotransferu s využitím embryí získaných klasickou cestou výplachem, včetně přípravy dárkyň a příjemkyň. V této práci jsou popsaná také časová a hormonální schémata, která se nejčastěji využívají v ČR. Dále je popsána metodika in vitro produkce embryí a získávání oocytů metodou ovum pick–up. V praktické části jsou zhodnocené výsledky z embryotransferů z konkrétního podniku od prosince 2018 do dubna 2021.
Výskyt interferenčních chyb ve výuce němčiny jako cizího jazyka způsobených vlivem češtiny jako mateřského jazyka se zaměřením na oblast větné skladby u studentů gymnázií
Nováková, Tereza ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Botlík Nuc, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou interlingvní interference mezi českým a německým jazykem. Svou pozornost zaměřuje na oblast větné skladby, která se u těchto jazyků výrazně odlišuje. Kromě nejčastějších chyb, jichž se žáci při osvojování německého jazyka v této oblasti dopouští, se práce věnuje také vybraným didaktickým faktorům, jež se na úspěšnosti a také chybovosti žáků podílí. Jedná se například o využívané metody, práci s učebnicí či celkový přístup učitele. Výzkumné šetření si klade za cíl zmapovat nejfrekventovanější chyby, jichž se studenti předmaturitních ročníků na českých gymnáziích v oblasti slovosledu dopouštějí. Dále se zaměřovalo na zkušenosti a přístup vyučujících k práci s interferenčními chybami ve výuce. Součástí výzkumu je také analýza vybrané učebnice německého jazyka, s níž žáci a učitelé v rámci dané jazykové úrovně pracují. Výsledky ukázaly, že největší obtíže mají studenti s pořádkem slov v rámci vedlejších vět, zejména se spojkami "denn", "weil" a "wenn", a doslovnými překlady. Většina učitelů zahrnuje do výuky i práci s jazykovými strukturami českého jazyka. S interferencí pracují převážně tak, že na problematický jev upozorní, vysvětlí jej a uvedou další příklady. Jen málo z nich využívá speciálních metod, jako jsou například různé pohybové aktivity. Co se...
Mitochondriální transfer a jeho role v regenerativních vlastnostech mezenchymálních kmenových buněk
Jaborová, Natálie ; Krulová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Nahácka, Zuzana (oponent)
Mitochondriální transfer představuje jednu z forem mezibuněčné komunikace, při které jsou mitochondrie přenášeny z donorové buňky do buňky recipientní prostřednictvím různých struktur. Přenos mitochondrií je pozorován za patologických, ale i fyziologických podmínek a je doprovázen specifickou signalizací. Přijetí mitochondrií je spojeno s regenerativními účinky. Tato bakalářská práce probírá obecné charakteristiky mitochondriálního transferu, a to především s důrazem na postavení mezenchymálních kmenových buněk (MSCs), které figurují jako dárcovský buněčný typ. Dále shrnuje regenerativní působení mitochondriálního transferu z MSCs do buněk ovlivněných patologiemi. Mezenchymální kmenové buňky mají v tomto ohledu výrazný terapeutický potenciál, který by mohl být v budoucnu jednou z klinicky užívaných léčebných strategií řady onemocnění. Klíčová slova: mitochondrie, transfer, mezenchymální kmenové buňky, regenerace
Odsun - vyhnání českých Němců z Kaplicka pohledem pamětníků
MUSILOVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se věnuje tématu odsunu - vyhnání českých Němců z českého pohraničí, ke kterému došlo po druhé světové válce, a mapuje průběh nuceného vysidlování v Kaplici a jejím okolí v jižních Čechách nejen skrze dostupná data, ale především skrze konkrétní příběhy. Teoretická část práce se zabývá společným soužitím Čechů a Němců na českém území a historickými okolnostmi, jež vedly k jeho hořkému konci, a dále nastiňuje průběh odsunu i jeho dopady pro celé Československo. Praktická část tyto informace rozšiřuje o konkrétnější poznatky o průběhu i důsledcích vázaných k jihočeskému pohraničí a doplňuje je paměťmi těch, kteří byli k odchodu donuceni, přičemž se pokouší postihnout především to, jakým způsobem o této události dnes smýšlí.
Převod vlastnického práva k nemovitosti a aplikační praxe
Dvořáková, Pavla ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Zvára, Michael (oponent)
Převod vlastnického práva k nemovitosti a aplikační praxe Abstrakt Cílem mé rigorózní práce je důkladné zanalyzování ustanovení týkajících se převodu vlastnického práva k nemovitosti spolu s uvedením praktických příkladů a s poukázáním na rozmanitou judikaturu a další rozhodnutí, která byla nejen soudní soustavou vytvořena. Zároveň jsem se kromě ustanovení Občanského zákoníku věnovala i ustanovením jiných právních předpisů, především Katastrálnímu zákonu, který je pro převod vlastnického práva klíčový a bez kterého by nemohlo být dosaženo tíženého cíle. Kromě dalších vnitrostátních předpisů jsem poukázala také na důležitost vlastnického práva v mezinárodním kontextu a věnovala se konkrétním krokům převodu i na jiném území nežli jen v rámci České republiky. I přes odlišnost právních předpisů cizích zemí byl však postup velmi podobný, a to v návaznosti na naše členství v rámci Evropské unie, které nám zaručuje stejná práva jako občanům daných zemí. Vlastní text je rozdělen do pěti částí, kdy první z nich se zaměřuje na právní úpravu věci a její pojmové znaky. Zároveň jsem důkladně definovala věc nemovitou, jelikož jde o jeden ze základních stavebních kamenů této rigorózní práce. Druhá kapitola se věnuje vlastnickému právu a spoluvlastnictví. Přesněji jsem definovala práva, ale taktéž povinnosti, které z něj...
Mediální reflexe postoloprtského masakru po roce 1990
Hegerová, Lenka ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Dimitrov, Michal (oponent)
Hlavním tématem předkládané bakalářské práce je tzv. postoloprtský masakr a jeho reflexe vybranými českými médii po roce 1990. Postoloprtský masakr patří mezi největší poválečné excesy, kterých se Češi dopouštěli na vyháněných Němcích. Až do pádu komunistického režimu v roce 1989 byl případ, stejně jako ostatní zločiny páchané na Němcích během odsunu, tabuizován. Na poli historiografickém se sice tato skutečnost po roce 1990 změnila zejména díky publikacím Tomáše Staňka, avšak v místě, kde se masakr odehrál, trvala cesta k vyrovnání se s touto tragickou událostí mnohem delší dobu. Pamětní deska obětem, o kterou spolky i jednotlivci žádali od roku 2003, byla na místním hřbitově umístěna o sedm let později. Cílem mé práce je pomocí diskurzivní analýzy zjistit, jakým způsobem o postoloprtském masakru média informovala a jak reflektovala jednotlivé kauzy s ním spojené a zda tato medializace přispěla k rozhodnutí radnice pomník obětem vybudovat, případně jaké další okolnosti mohly mít na její rozhodování vliv.
Transfer mezi matematikou a hudbou ve výuce matematiky
Kovačová, Petra ; Zamboj, Michal (vedoucí práce) ; Beran, Filip (oponent)
Transfer mezi matematikou a hudbou ve výuce matematiky ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku transferu mezi matematikou a hudbou a jeho využití v hodinách matematiky na základní škole. Cílem práce je vytvořit sadu úloh mezipředmětového charakteru zaměřených na iniciaci transferu mezi matematikou a hudbou a skrze výukový experiment identifikovat, zda u žáků při jejich řešení transfer skutečně probíhá a za jakých podmínek. Dalším cílem této práce je určit, jakou roli v tomto procesu hraje učitel. Konkrétně se práce soustředí na přenos znalostí mezi oblastmi souřadnicových sítí, symetrií a melodií tvořených dvojzvuky, dále mezi počítáním se zlomky a tvorbou tónů pomocí zkracování struny. V práci jsou popsány vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace a Hudební výchova, jejich charakteristika podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a možnosti jejich propojení v rámci mezipředmětových vztahů, průřezových témat a integrované výuky. Dále je rozpracována samotná problematika transferu a jeho druhů. V poslední kapitole teoretické části jsou vysvětleny hudební a matematické pojmy potřebné pro řešení úloh v druhé části práce. V rámci praktické části byly vytvořeny přípravy na dvě vyučovací hodiny zaměřené na spouštění a testování transferu mezi matematikou a hudbou, které...
Konceptualizace modelu katedrové školy
Urbanová, Eva ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Walterová, Eliška (oponent) ; Vítečková, Miluše (oponent)
Disertační práce se zabývá konceptualizací modelu katedrové školy jako způsobu realizace manažerských praxí studentů studijního programu Školský management na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Cílem disertační práce je navrhnout koncept předávání konkrétních znalostí a zkušeností ředitelů středních škol vhodnými metodami na manažerských praxích realizovaných v katedrových školách studentům studijního programu Školský management, využitelný k přeměně jejich znalostí získaných v teoretické části výuky v dovednosti uplatnitelné v praxi ve školském terénu. Teoretická část disertační práce vymezuje katedrovou školu jako místo k přenosu znalostí od zkušených ředitelů ke studentům, specifikuje možnosti řízení a transferu explicitních a tacitních znalostí v organizaci manažerským přístupem, v případě škol také pedagogickým přístupem pomocí zkušenostního učení a identifikuje pracovní činnosti a kompetence manažera a ředitele školy. V praktické části disertační práce byla zpracována podrobná analýza dokumentů, publikací a právních předpisů s cílem zjistit role, pracovní činnosti a kompetence ředitele střední školy, které byly ověřeny dotazníkovým šetřením mezi 240 řediteli středních škol v České republice. Dotazníkovým šetřením a rozhovory s řediteli 11 katedrových středních škol a 45 studenty 3....
Analýza problematiky odsunu Němců v dobovém tisku v letech 1945 - 1946.
Gročková, Marie ; Štemberk, Jan (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma: Analýza problematiky odsunu Němců v dobovém tisku v letech 1945-1946. V úvodní části práce se zaměřím na metodologii a zvolený typ analýzy. Poté v teoretickém podložení práce budu interpretovat vývoj vztahu mezi Čechy a Němci, pokusím se zevrubně popsat, kdy začaly první konflikty mezi oběma národy. Dále se budu zabývat odsunem Němců jako takovým, fázemi odsunu s přihlédnutím ke vzniku soustavy internačních táborů, dekrety prezidenta republiky i pohledy obou národů na danou problematiku. V poslední kapitole se budu věnovat analýze tisku z let 1945-1946. Mým cílem bude poté popsat diskurs poválečného Československa co se odsunu Němců, postoje mocností, ale i vize budoucí republiky Československé, jak ji ustavila tehdejší politická reprezentace.
Oceňování hráčů v ledním hokeji
Krejčová, Andrea ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Oceňování hráčů v ledním hokeji Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je navržení konkrétních doporučení na zlepšení současného systému oceňování hráčů ledního hokeje v České republice. O tomto modelu se často hovoří jako o tabulkovém odstupném, které bývá označováno za velice problematické. Metody: V práci se objevuje především metoda analýzy dokumentů. Analyzovány byly například zahraniční přestupní řády nebo oficiální statistiky českých hokejistů. Metody analogie a deskripce byly použity především při zpracování teoretické části. Pro zjišťování dalších potřebných informací jsem využila i metodu hloubkového rozhovoru s hokejovým agentem. Při přípravě návrhů byly využity i statistické metody. Výsledky: V práci bylo navrženo několik změn na zlepšení současného tabulkového systému. Jedná se především o určení hranice pro vyplácení tabulkového odstupného. Dále byly vytvořeny návrhy na změnu koeficientů pro navýšení základní hodnoty hráče. Klíčová slova: přestup, trh s hráči, cena hráče, tabulkový systém

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.