Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 143 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Obilniny ve výuce geografie zemědělství
DOČEKAL, Lukáš
Cílem bakalářské práce je tvorba učebních textů pro výuku geografie (zeměpisu) obilnin, a to pro výuku na vysokých školách, středních školách (vyšších ročnících gymnázií) a základních školách. Nejprve jsou detailně představeny jednotlivé obilniny produkované ve světě - jejich botanické a morfologické charakteristiky, jejich vznik, vývoj a šlechtění, následuje popis využití produktů obilnin, charakteristika přírodních podmínek a agrotechniky obilnin a geografické rozšíření obilnin. Součástí bakalářské práce je také analýza vysokoškolských, středoškolských a základoškolských učebnic obsahujících látku geografie (zeměpisu) zemědělství, které jsou pak využity při tvorbě učebních textů. Součástí bakalářské práce jsou tabulky, mapy a rozsáhlá literatura.
Učebnice matematiky na druhém stupni základní školy z pohledu začínajícího učitele
KOSOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývá učebnicemi matematiky určenými pro 2. stupeň základní školy. Cílem práce bylo zjistit, jaké učebnice matematiky jsou učiteli nejpoužívanější na základních školách v Českých Budějovicích, jak a v jakém rozsahu je učitelé využívají či hodnotí. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje pojem učebnice, její funkci, strukturu, problematiku výběru učebnice a výsledky výzkumů vztahující se na to, jak učitelé učebnice používají. Praktická část se opírá o dotazníkové šetření provedené mezi učiteli matematiky na 2. stupni základních škol v Českých Budějovicích. Nejprve je popsán postup práce, výzkumná metoda a poté jsou uvedeny výsledky výzkumu. Na základě výzkumu jsou učiteli nejpoužívanější učebnice pro 6. ročník porovnány mezi sebou z pohledu začínajícího učitele. Závěr praktické části se věnuje srovnání tématu Osová souměrnost ve vybraných učebnicích.
Podpora výuky litevštiny
Kunetka, Martin ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Grulich, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce analyzuje požadavky na program pro podporu výuky cizího jazyka. Dále rozebírá jednotlivé aspekty litevštiny a snaží se v návaznosti na poznatky z obou částí navrhnout strukturu a funkcionalitu programu pro podporu výuky litevštiny. Návrh je následně implementován a je zkoumáno vyhovění původním záměrům.
Commented translation III
Klouda, Adam ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Krhutová, Milena (vedoucí práce)
Bachelor’s thesis “Electrotechnology – commented translation” aims at translating Czech scientific text into English language, which is used as a study material for students of Electrotechnology, and to convey comparative analysis of both the original and the translated text. The source text is divided into nine chapters from which several extracts were selected and analysed in terms of linguistics. Each of them is concerned with different area of electrical engineering and diverse variety of scientific terms is used. This bachelor’s thesis offers essential theory concerned with translation of scientific texts written in style of science and technology.
Measurement in Electrical Engineering – Digital Learning Materials
Ondráčková, Michaela ; Langerová, Petra (oponent) ; Ellederová, Eva (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis is to present theoretical background for creating Digital Learning Materials for subject “Measurement in Electrical Engineering”. The work focuses on the concept of digital learning materials and on the design methodology of digital learning materials. The thesis describes the learning requirements of the subject (“Measurement in Electrical Engineering”), necessary theoretical basis for creating didactic text and design requirements. Additionally, this bachelor thesis presents two designs of digital learning material, presentation and worksheet.
Webový portál pro podporu samo učení
Lukáš, Radek ; Solár, Peter (oponent) ; Ruttkay, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma Webový portál pro podporu samo učení se zabývá problematikou samo učení jak z hlediska teoretického, tak i praktického. Vysvětluje principy lidského učení a jeho efektivnějšího využívání za účelem dosažení lepších výsledků s vynaložením menší námahy studujícího. Podstatnou součástí bakalářské práce je návrh algoritmu respektujícího teoretické poznatky a vhodného pro počítačový program podporující samo učení a praktická implementace webové aplikace obsahující předměty, učebnice, kapitoly a karty, ze kterých si student může sestavit test. Princip aplikace je založen na samo hodnocení studentem, kdy otázky v testu se opakují podle tohoto samo hodnocení a závislosti na čase. Aplikace slouží jako pomocník pro rychlejší a dokonalejší zvládnutí dané látky při multimediálním obsahu a universálnosti použití.
Motivation Methods for Students in Russian Language Textbooks
Šiffner, Natalia ; Rozboudová, Lenka (vedoucí práce) ; Konečný, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou motivace k učení ruského jazyka jako druhého cizího jazyka v českých základních školách. Hlavním cílem práce je určit úroveň motivace učebních pomůcek pro ruský jazyk pro žáky základních škol v České republice. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy motivace, motivace k učení a učební pomůcky pro cizí jazyk a jejich role v motivaci. V praktické části jsou analyzovány tři učební soubory pro výuku ruského jazyka: Классные друзья, Времена a Поехали. Analýza je založena na kritériích, které byly vypracovány autorem práce. Provedený výzkum ukazuje, že výše zmíněné učební soubory jsou motivující pro výuku ruského jazyka, ale mají některé slabiny ve struktuře, motivační stránce, jasnosti úkolů a obsahu. Na základě analýzy jsou navrženy doporučení pro motivaci žáků při použití těchto učebních pomůcek. Práce má praktický význam pro učitele cizích jazyků, autory učebnic a nakladatele. KLÍČOVÁ SLOVA cizí jazyk, základní škola, učebnice, analýza, doporučení
Stalinismus v Československu - zhodnocení výuky na středních školách v České republice
Hána, Petr ; Jirásková, Věra (oponent) ; Havlůjová, Hana (oponent)
Padesátá léta mohou být považována za jedno z nejhorších období v dějinách Československa. Totalitní komunistický režim v letech 1948 až 1953 je nazýván stalinismem. Hlavním cílem práce je zhodnotit výuku období stalinismu v Československu na středních školách a částečně také zhodnotit správnost a komplexnost současných učebních osnov a výukových metod. Vedlejším cílem práce je představit a popsat stalinismus jako typický příklad totalitarismu a vymezit hlavní znaky této nedemokratické formy vlády na základě příkladu Československa v letech 1948 - 1953. Práce začíná teoretickou částí a pokračuje případovou studií až do části praktické. První kapitola klasifikuje totalitarismus, definuje historické pozadí a určuje jeho hlavní znaky. Druhá kapitola popisuje a vysvětluje stalinismus, který je typickým příkladem totalitarismu aplikovaného v Sovětském svazu, odkud se rozšířil do většiny komunistických zemí, včetně Československa. Třetí kapitola ukazuje na příkladu Československa v letech 1948 - 1953 aplikaci prvků a metod stalinismu používaných k ovládání společnosti dle sovětského modelu. Praktická část práce se zaměřuje na představení období stalinismu v Československu v učebnicích pro základní a střední školy. Je zde také obsaženo hodnocení používání aktuálních historických a politologických pojmů v...
Rozvíjení informatického myšlení na 1. stupni ZŠ
Jarolímková, Lucie ; Černochová, Miroslava (vedoucí práce) ; Fialová, Irena (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem rozvíjení informatického myšlení na 1. stupni základní školy. V teoretické části jsou vymezené základní pojmy informatického myšlení a jeho složky, digitální gramotnost, teoretická část dále obsahuje rozbor RVP ZV a jeho změny v oblasti informatiky zaměřené na první stupeň základní školy. Jsou zde charakterizovány základní pojmy informatického myšlení, dále je problematika nastíněná také v oblasti kurikula v ČR i zahraničí. Teoretická část obsahuje rozbor učebnic pro výuku informatického myšlení pro 1. stupeň ZŠ, rozbor učebnice Berki, J. Drábková, J. (2020) Základy informatiky pro 1. stupeň ZŠ a konkrétních kapitol k jejímu ověření v praxi. V praktické části je popsána příprava a realizace výzkumného šetření na 1. stupni základní školy, jehož cílem bylo zmapovat úroveň informatického myšlení žáků prvního stupně základní školy, realizovat výuku s využitím učebnice pro výuku informatiky a zjistit dopad výuky na rozvoj informatického myšlení. Výuka sedmi hodin informatiky proběhla na pražské škole s jednou skupinou dvaceti dvou žáků v pátém ročníku základní školy. Na začátku a na konci výukového bloku byl žákům předložen stejný test, poté se porovnaly a zhodnotily rozdíly v řešení testu. Ve výuce byly využity aktivity z učebnice Základy informatiky pro 1. stupeň ZŠ...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 143 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.