Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 189 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Osobnost úspěšného manažera ve státní správě
Štíchová, Ludmila ; Mašková, Helena (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce hledá osobnost ideálního manažera na vybraných úřadech státní správy, definuje, kdo je ideálním manažerem, a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje návrh školení a manuál přispívající ke zvyšování profesionality manažerů ve státní správě.
Kreativita, inovace a organizační kultura
Lahučký, Jakub ; Koutná, Radka (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá kreativitou, inovacemi a organizační kulturou. V teoretické části práce jsou definovány vztahy mezi těmito aspekty. V praktické části na základě provedeného dotazníkového šetření, vlastního pozorování a rozhovorů se zaměstnanci společnosti IBM Delivery Centre Central Europe Brno je vypracováno zhodnocení organizační kultury společnosti. A na základě zjištěných nedostatků jsou vypracovány návrhy, vedoucí ke zvýšení kreativity jedinců a týmů ve společnosti, zvýšení motivace zaměstnanců a celkově vylepšení organizační kultury společnosti.
Mikroblog pro týmy
Krutiš, Tomáš ; Šolony, Marek (oponent) ; Kajan, Rudolf (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření mikroblogovací služby pro týmy. Práce popisuje průzkum a analýzu současných mikroblogovacích služeb a nalezení jejich silných a slabých stránek. Na základě analýzy je navržena nová služba, která se soustředí na komunikaci mezi členy týmu. Dále je rozebrána implementace navržené služby a na závěr jsou shrnuta budoucí rozšíření pro vylepšení služby.
Návrh změny organizační kultury prostřednictvím teambuildingu
Machová, Petra ; Zemanová, Věra (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je analyzovat organizační kulturu a zvýšit pracovní motivaci zaměstnanců prostřednictvím teambuildingu. První část je tvořena teoretickým rámcem. Definuje a popisuje jevy související s organizační kulturou a teambuildingovými aktivitami. Část praktická vychází ze zjištěných informací a navrhuje možné řešení pro zefektivnění motivace zaměstnanců grafického oddělení ve společnosti Cenega Czech, s. r. o.
Řešení konfliktů na pracovišti
Jakešová, Veronika ; Fojtík, Karel (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou součastného stavu firmy Antonín Král, zhodnocením situace a návrtem řešení zjištěných problémů, kterými jsou konflikty na pracovišti, absence a nezapojení zaměstnanců do života firmy. První část je zaměřená na vysvětlení pojmů týkajících se této tématiky. V druhé části je dále představena firma Antonín Král, je provedena analýza v této společnosti, jsou vyhledány nedostatky. Výsledkem je pak návrh řešení problémů s absencí a zavedení firemních porad. Pro podporu lepšího řešení konfliktů na pracovišti jsem navrhla samostatnou příručku pro řešení konfliktů na pracovišti.
Intercultural Management in a Selected Company
Badinová, Eszter ; Gábová, Kateřina (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
This master’s thesis analyses intercultural management and communication in a Czech company operating internationally. The thesis uses a questionnaire survey to get a better insight in the cross-cultural communication between teams and team members in the company. It also contains proposals based on the evaluated data to improve the company‘s performance by helping employees overcome cultural differences.
Komunikace a firemní kultura v práci stavebního podniku
Istenčinová, Nikol ; Sigmund, Martin (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na komunikaci a podnikovou kulturu ve stavebním podniku. V teoretické části jsou vymezeny pojmy z oblasti podnikové kultury a komunikace. Praktická část je založená na výzkumných hypotézách, na jejímž základě byl vytvořen dotazník. Dotazník analyzuje současnou situaci v podniku a ověřuje hypotézy. Pro rozšíření výzkumu byly použity řízené rozhovory, které byly provedeny s vybranými zaměstnanci v podniku. V závěrečné části dochází ke zhodnocení analyzovaných dat a výsledných doporučení pro zlepšení situace v podniku.
Týmová spolupráce a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví
Machálková, Martina ; Vacková, Jana (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
V bakalářské práci se zabývám týmovou spoluprací a uplatňováním rovných příležitostí ve stavebnictví. V teoretické části jsem definovala pojmy z oblasti stavebnictví, zvláštnosti a význam manažerské práce, týmovou spolupráci a uplatňování rovných příležitostí. V praktické části vycházím ze čtyř hypotéz, které šetřím pomocí dotazníku. V závěru práce jsem vyvodila závěry svých hypotéz, zda byly potvrzeny nebo vyvráceny
Rizika při sestavování a vedení pracovních týmů
Lesonický, Michal ; Procházková, Danuše (oponent) ; Kruliš, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce zabývá riziky při vedení a sestavování pracovních týmů ve společnosti Profi FP, která nabízí v rámci své činnosti komplexní finanční poradenství. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část je věnována odbornému popisu vybraných témat, která souvisí s tématem diplomové práce. Následující část se zaměřuje na obecnou charakteristiku společnosti, analýzu současného stavu sestavování a vedení pracovních týmů a analýzu rizik spojených s vedením a sestavováním pracovních týmů ve společnosti. Poslední část se věnuje návrhům na opatření a týmové aktivity, které by eliminovaly či minimalizovaly nejrizikovější faktory a procesy při vedení a sestavování pracovních týmů, a tím by došlo ke zdokonalení těchto procesů ve vybrané společnosti.
Mobilní a webová aplikace pro podporu skupinové práce
Polanský, Petr ; Špaňhel, Jakub (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaobírá návrhem a implementací mobilní a webové aplikace sloužící pro podporu práce v týmu. Jednotliví členové v pravidelných intervalech posílají reporty o své provedené práci pro porovnání se s ostatními. V první části práce je popsána analýza problému a motivace pro vytvoření takové aplikace. Dále jsou popsány a zhodnoceny podobné aplikace, podporující týmovou práci, platforma Android a všechny technologie potřebné pro vývoj. V návrhu jsou popsány jednotlivé obrazovky mobilní aplikace, historie jejich návrhu a návrh webové aplikace. Nakonec je popsána implementace a testování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 189 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.