Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu
Kršková, Božena ; Müller, Svatopluk (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ se zabývá v současnosti velmi aktuálním problémem a to stresem působícím na zaměstnance v pracovních podmínkách. Analyzuje typy stresu, příznaky, projevy a vlivy na zdraví a pracovní výkon zaměstnance. Soustřeďuje se na faktory vyvolávající stres, jejich identifikaci a snižování v konkrétním podniku. Teoretická část je zaměřena na teoretický rozbor problematiky. Praktická část je věnována měření faktorů stresu v pracovním prostředí u zaměstnanců cateringové společnosti JHREST s.r.o. Závěr práce obsahuje návrh na snížení stresových faktorů v této společnosti.
Stres žáků středních odborných škol
Kumanová, Veronika
Bakalářská práce se zabývá stresem žáků 2. a 3. ročníků středních odborných škol. Cílem bakalářské práce je zjistit na základě výzkumného šetření v rámci konkrétní střední odborné školy, s jakými stresovými situacemi se žáci setkávají, který z obranných mechanismů nejčastěji využívají ke zvládání stresu, případně jaké další aktivity jim napomáhají k jeho odbourávání. V teoretické části je cílem popsat a vy-světlit základní pojmy související se stresem, jako jsou stresory, stresová reakce, druhy stresů a přiblížit pojem odolnost vůči stresu. Jsou zde zmíněny také aktivity, které slouží ke zvládání stresu, jako jsou copingové strategie, obranné mechanismy či jiné aktivity. Empirická část je zaměřena na to, kolik žáků se setkává s působením distresu ve školním prostředí a které stresory jsou pro ně nejvíce stresující. Soustředí se také na to, jakými aktivitami nejčastěji žáci stres zvládají.
Vliv stresu na pracovní výkon zaměstnanců
Pernicová, Natálie
Pernicová, N. Vliv stresu na pracovní výkon zaměstnanců: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá vlivem stresu na pracovní výkon zaměstnanců ve dvou vybraných firmách na jednotlivých odděleních. Primárně jde o obchodní zá-stupce (sales), dále o oddělení logistiky a projektových manažerů. Výsledky jiných oddělení a oddělení logistiky a projektového managementu slouží primárně k porovnání s oddělením sales, aby byly vidět jednotlivé rozdíly. K získání obecné představy o stresu na pracovišti jsou uvedena sekundární data. Pro výzkum stresu na pracovní výkon zaměstnanců ve vybraných firmách bylo využito dotazníkové šetření. V praktické části je aplikován výzkum v podobě dotazníkového šetření ve dvou firmách a to GPD a.s. a Bosch Rexroth spol. s.r.o., kde jsou zkoumány oddělení, které jsou u firmy GPD a.s. rozděleny na oddělení logistiky, salesu a ostatních od-děleních a u firmy Bosch Rexroth spol. s.r.o. jsou rozděleny na ostatní oddělení, oddělení logistiky, salesu a oddělení projektového managementu. V rámci dotaz-níkového šetření je analyzována souvislost mezi stresovou zátěží a pracovním vý-konem u jednotlivých firem na jednotlivých odděleních a následně porovnání firem mezi sebou. Podle výsledků dotazníkového šetření jsou navržena doporučení pro obchodní zástupce a určité oddělení vybraných firem, které minimalizují stresové faktory ve vybraných firmách. Doporučení následně může vést k vyšší výkonosti vybraných firem a vyšším tržbám. Doporučení jsou na základě výsledků šetření například zavedení kurzů a školení, které pomohou oddělit pracovní život od sou-kromého života, může pomoct k uspořádání „time managementu“, aby si zaměst-nanci dobře rozvrhli pracovní povinnosti. Další doporučení je lepší komunikace mezi jednotlivými odděleními v podobě poskytování jasnějších a přesnějších in-formací mezi sebou, meetingy mezi odděleními, kde se mohou vysvětlovat případ-né nejasnosti nebo slučovací akce pro lepší vztahy na pracovišti mezi odděleními, jako například „team buildingy“ a jiné.
Zvládání stresu žáků na střední odborné škole
Sűsenbeková, Johana
Cílem bakalářské práce je pomocí dotazníků zjistit nejčastější stresory u žáků na středních odborných školách a jaký na ně mají vliv nebo jak se samotným stresem pracují.
Zvládání stresu u studujících 2. ročníku bakalářského studia
Podveská, Lucie ; High, Radka (vedoucí práce) ; Vozková, Anna (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zvládáním stresu u studentů druhých ročníků vysokých škol. teoretické části je práce zaměřena na teoretické poznatky, tedy na definici stresu, jaké stresory ho způsobují, na stres na akademické půdě, tedy jaké stresory působí na studenty na vysokých školách a také na prevenci a samotné metody zvládání stresu. Praktická část je zaměřena na samotnou výzkumnou část, kterou jsem pojala pomocí polostrukturovaného rozhovoru a jeho následným zpracováním pomocí otevřeného kódování. Výzkumný vzorek tvořilo celkem e věku Samotný hlavní cíl je rozložen na několik dílčích oblastí a těmi jak studenti vnímají stres, studenti prožívají stres, jak stresující studenti vnímají studium, jaké metody používají pro vyrovnávání se se ak moc je studium pro studenty přehlcující. výzkumu vyplývá, že oslovené často používají metody, které naleznete odborné literatuře, ale často bez aniž by věděl , že se přímo jedná o doporučené metody na zvládání také definoval je stresující studium pro studenty se často odvíjí od oboru, který studují. A jako hlavní a největší stresor, který se u studentů vyskytuje je ten akademický. KLÍČOVÁ SLOVA ládání stresu, stresory, akademický stres
Stres management ve školství
MĚSTECKÁ, Kateřina
Hlavním tématem bakalářské práce je zvládání stresu. Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu na pracovišti. V první části práce popisuje definici stresu a stresorů. Zkoumá také prevenci a důsledky stresu. Výzkumná část bakalářské práce je založena na dotazníkovém šetření, jehož cílem je zjistit, zda ve školství v kraji Vysočina působí na zaměstnance stresové situace a jak je ovlivňují. Součástí průzkumu jsou i doporučení a pokyny, které obsahují návrhy na snížení stresu na pracovišti.
Copingové strategie u sociálních traumat
BRAUNOVÁ, Michaela
V práci je zpracované téma Copingové strategie u sociálních traumat. Cílem teoretické části je definovat pojem stres, vznik stresu a copingové strategie. Popsat, jak se stres u jedince projevuje po fyziologické stránce a jaké jsou techniky pro jeho zvládání. Dále je cílem nastínit, co může být příčinou stresu a jaká existují sociální traumata. Metoda používaná pro zpracování teoretické části je studium odborných literárních zdrojů. Cílem empirického šetření je zjistit, který druh strategie převládá a posoudit copingové strategie využívané dospělými jedinci se sociálním traumatem ke zvládnutí zátěžových situací. Dalším cílem je zjistit, zda vybrané proměnné (charakter sociálního traumatu, charakteristiky jednotlivců) ovlivňují zvládání zátěže a sociálního traumatu. Posledním cílem je zjistit, jaká je spokojenost těchto lidí s vybranými strategiemi. Použita je dotazníková metoda. Nástrojem sběru dat je dotazník upravený pro účely průzkumu. Výzkumný soubor je tvořen 88 dospělými osobami se sociálním traumatem, které využívají sociální služby v Jihočeském kraji. Data z dotazníku jsou zpracována za využití popisné statistiky. Z průzkumného šetření vyplývá, že nejvíce náročnou situací pro respondenty je zdravotní postižení dítěte. Pokud se osoby dostanou do stresových situací, dovedou si zvolit vhodné copingové strategie, které jim pomohou se lépe se stresem vyrovnat.
Stress management a typy pracovní doby
KROUPOVÁ, Ivana
Tato bakalářská práce se zabývá tématem stress managementu a typů pracovní doby. Hlavním cílem této bakalářské práce je "zkoumání stresových faktorů a vlivu stresu v souvislosti s typy pracovní doby ve vybraném podniku, včetně návrhů na změny současného stavu stress managementu." Výzkum je založen na spolupráci s podnikem, který produkuje stroje pro automobilový a zdravotnický průmysl. Sběr dat byl proveden pomocí dotazníkového šetření, které bylo doplněno nestrukturovanými rozhovory se zaměstnanci podniku. Dotazník byl nasdílen pracovníkům směnného provozu a pracovníkům s pravidelnou či flexibilní pracovní dobou. Po analýze nasbíraných dat byly navrženy změny pro podnik týkající se dalšího zavádění stress managementu.
Podpora seberegulace a snižování stresu u žáků SŠ v přechodových obdobích mezi prezenčním a distančním vzděláváním v průběhu pandemie covid-19
Slavíková, Monika ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na podporu seberegulace a snižování stresu u žáků střední školy v přechodových obdobích mezi prezenčním a distančním vzděláváním v průběhu pandemie covid-19. Cílem práce je zjistit stresory, které pociťovali žáci, strategie, které žákům pomáhaly regulovat stres a způsoby podpory seberegulace žáků pedagogickými pracovníky. Teoretická část práce se zabývá základními termíny souvisejícími se stresem, především se stresem u dětí a mládeže. Zaměřuje se také na vymezení forem a způsobů seberegulace a distanční vzdělávání. Praktická část práce se zabývá stresem a seberegulací u žáků vybrané střední školy v období přechodů mezi prezenční a distanční výukou. Pro naplnění výzkumného cíle byl využit kvalitativní výzkumný design. Podklady pro výzkumné šetření byly získány pomocí polostrukturovaného rozhovoru se žáky, třídními učiteli žáků a pracovníky školního poradenského pracoviště. Poznatky přinesla i analýza dokumentace školy. Na základě výzkumného šetření byly zjištěny hlavní stresory při přechodech mezi prezenční a distanční výukou, strategie, které žáci volili pro regulaci stresu a míra formy podpory seberegulace ze strany pracovníků školy. Na základě těchto zjištění lze pro danou školu navrhnout doporučení v oblasti podpory seberegulace žáků a snižování stresu ve školním...
Začínající mladý učitel
Jaroš, David ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Kitzberger, Jindřich (oponent)
Resumé Závěrečná práce se ve své teoretické části zabývá osobností učitele a základními stresory, které ztěžují jeho práci a které mohou vést k odchodu ze zaměstnání. V praktické části práce se autor prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřil na zjišťování míry zátěže jednotlivými stresory a situacemi, se kterými začínající učitel přichází ve své praxi do styku. Práce vychází z odborné literatury uvedené v závěru práce a z dotazníkového šetření provedeného se 49 respondenty. Bakalářská práce přináší návrhy, jak zmírnit zátěž, která je bohužel přirozenou součástí učitelské profese, popřípadě jak jí předcházet.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.