Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,033 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Píst zážehového motoru závodní verze Škoda 110
Gerák, Jakub ; Maršálek, Ondřej (oponent) ; Svída, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá závadou na pístu Metalex pro motor závodní Škody 110. Cílem práce je zjistit důvody závady pístu, zkontrolovat nejvíce namáhané části pevnostním výpočtem a navrhnout případné konstrukční řešení tak, aby píst vydržel všechna namáhání po celou dobu požadované životnosti.
Tvorba a zpracování signálové databáze
Glett, Jiří ; Šebesta, Vladimír (oponent) ; Sigmund, Milan (vedoucí práce)
Práce stručně seznamuje s historií a vznikem databází celkově. Rozebírá metodiku strukturování, třídění a účel použití. Práce se dále zabývá konkrétními databázovými softwary určenými přímo ke zpracování audio signálů. Dále pojednává o programech, které umožňují vytváření vlastní databázové struktury. Práce také pojednává o databázi SUSAS a rozebírá její obsah. Je vytvořena vlastní databáze hudebních signálů, která obsahuje několik skupin hudebních záznamů podobných vždy v určitém hledisku. Řečová databáze obsahuje řečové záznamy z databáze SUSAS a dále nahrávky z televizních pořadů, reality-show, sportovních přenosů, reportáží a dokumentů, kdy mluvčí je vystaven stresu a emocím. Výsledkem práce je databázový program, který všechny záznamy účinně třídí a zpracovává. Databázi je možné volně rozšiřovat. Výsledný program byl zrealizován v české i anglické verzi.
Napjatostně deformační analýza ramene jeřábu
Mora, Lukáš ; Halabuk, Dávid (oponent) ; Fuis, Vladimír (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce sumarizace jednotlivých typů věžových jeřábů a následný rozbor jedné konkrétní konstrukce, a tedy věžového jeřábu 150EC-B8 Litronic, stojícího na ulici Šumavská v Brně. Na rameni tohoto jeřábu je provedena napjatostně deformační analýza vypočtená analyticky pomocí soustavy rovnic rovnováhy styčníkovou metodou při různém zatěžování konstrukce v programu MAPLE a numericky pomocí 3D výpočtového modelu v programu ANSYS. Cílem je ověření správnosti výsledků analytického výpočtu porovnáním s výsledky numerického výpočtu a zhodnocení výsledků z hlediska mezních stavů a deformací.
Deformace nástrojových ocelí po kalení ve vakuových pecích
Abu Khait, Yosef ; Němec, Karel (oponent) ; Pacal, Bohumil (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce jsou deformačními pochody, které probíhají v nástrojových ocelích při martenzitickém kalení se zaměřením na podmínky ohřevu a ochlazování ve vakuových pecích. Deformační změny u konkrétních součástek vyrobených z nástrojové oceli po kalení ve vakuové peci byly analyzovány v rámci experimentální části práce. Byly pozorovány menší změny objemu vzorků oceli při vyšších kalících teplotách než u nižších.
Baja SAE Vehicle Design
Hajdušek, Zdeněk ; Hejtmánek, Petr (oponent) ; Blaťák, Ondřej (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje koncepční návrh vozidla Baja SAE dle aktuálních pravidel organizace SAE. V úvodu je práce zaměřena na rešerši konkurenčních vozidel a následně na základě těchto na samotný návrh prvního vozidla Baja SAE v České republice. Celá práce je systematicky členěna do jednotlivých kapitol dle reálného postupu návrhu vozidla. Hlavní částí práce je návrh kinematiky náprav provedený v programu Adams a spolu s tím návrh rámu vozidla. Model celého vozidla je vytvořen v programu Catia V5 a navržené verze rámu následně podrobeny analýze torzní tuhosti a analýze napjatosti v programu Ansys.
Štěrkové pilíře - význam klenbového efektu
Vanko, Peter ; Zdražil, Karel (oponent) ; Miča, Lumír (vedoucí práce)
Cieľom diplomovej práce je skúmanie vývoja klenbového efektu v závislosti na zmene rôznych parametrov ako sú raster pilierov, výška násypu, materiál násypu a materiál pilierov. V prvej fáze práce budú zhrnuté teoretické poznatky o štrkových pilieroch a klenbovom efekte. Ďalšou fázou bude analýza klenbového efektu pomocou numerického modelovania. V ďalšej časti druhej fázy bude namodelovaná kruhová nádrž založená na štrkových pilieroch, kde budú sledované deformácie a napätia na pilieroch pri zmene konštitučného modelu a aplikovaní náhradných charakteristík. V závere budú zhodnotené dosiahnuté výsledky.
Zpracování měření mechanických charakteristik kovových materiálů při monotónním zatěžování
Mička, Jan ; Vojtek, Tomáš (oponent) ; Horníková, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických charakteristik kovových materiálů při namáhání jednoosým tahem a krutem. Nejdříve jsou v práci popsány napěťové a deformační charakteristiky, které se při zkouškách kovových materiálů určují. Cílem praktické části je potom popsání postupu a určení těchto charakteristik ze zkoušek jednoosým tahem a krutem. Následuje porovnání získaných výsledků.
Zesílení ŽB oblouku pomocí kompozitní výztuže
Tmej, Patrik ; Buřič, Pavel (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Náplní předkládané práce je zesílení a únosnost betonové konstrukce. Na začátku je popsána kompozitní výztuž a její specifické vlastnosti. Práce konkrétně řeší chování betonové klenby na účinky působícího zatížením. Únosnost klenby je vypočítána pomocí S&T modelu – vzpěra a táhlo. V neposlední řadě je součástí práce také zesilování konstrukcí kompozitní výztuží. Zesilování je uvažováno dvěma způsoby - zesílení soudržnou výztuží a zesílení nesoudržnou výztuží (ovinutím).
Strain, stress and strength analysis of the truss construction.
Hladký, Maroš ; Horníková, Jana (oponent) ; Vrbka, Jan (vedoucí práce)
The thesis is focused on strain, strength, and strain analysis of planar truss construction. The purpose of this work is to determine the load on each rod, and to assess the safety against limit states. After determining the primary characteristics, the structure will be modified and load and safety re-calculated. Depending on the outcome, the design will be changed again. Next, will be destined gravity affect on the design and impact of production inaccuracy. Deformation of structure will be calculated.
Pulsace toku kapaliny v pružné trubici
Komoráš, Miroslav ; Šedivý, Dominik (oponent) ; Klas, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou pulzací toku kapaliny v pružné trubici představující např. tepnu v lidském těle. V programu ANSYS proběhly 3D simulace a jedná se o takzvané svázané FSI analýzy. V softwaru Maple proběhly 1D simulace proudění kapaliny v trubici z hlediska různých tenkostěnných a silnostěnných variant. Cílem je pomocí těchto programů určit průtoky a tlaky v trubici, její deformaci stěn a napjatost. Teoretická část se tedy převážně zabývá základními rovnicemi dynamiky proudění, lineárními a nelineárními modely a rotačně symetrickými nádobami. Ve výpočetní části jsou popsány jednotlivé postupy v uvedených programech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,033 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.