Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 885 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Tvorba a zpracování signálové databáze
Glett, Jiří ; Šebesta, Vladimír (oponent) ; Sigmund, Milan (vedoucí práce)
Práce stručně seznamuje s historií a vznikem databází celkově. Rozebírá metodiku strukturování, třídění a účel použití. Práce se dále zabývá konkrétními databázovými softwary určenými přímo ke zpracování audio signálů. Dále pojednává o programech, které umožňují vytváření vlastní databázové struktury. Práce také pojednává o databázi SUSAS a rozebírá její obsah. Je vytvořena vlastní databáze hudebních signálů, která obsahuje několik skupin hudebních záznamů podobných vždy v určitém hledisku. Řečová databáze obsahuje řečové záznamy z databáze SUSAS a dále nahrávky z televizních pořadů, reality-show, sportovních přenosů, reportáží a dokumentů, kdy mluvčí je vystaven stresu a emocím. Výsledkem práce je databázový program, který všechny záznamy účinně třídí a zpracovává. Databázi je možné volně rozšiřovat. Výsledný program byl zrealizován v české i anglické verzi.
Vliv stresu na schopnosti pilota
Procházková, Hana ; Chlebek, Jiří (oponent) ; Šplíchal, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá měřením stresu pilota v reálném provozu. Je stanovena obecná metodika, podle které by se mělo při měření stresu postupovat. Následně je tato metodika aplikována a ověřena v praxi na žácích letového výcviku a pilotech. Výsledky ukazují, že s postupným sbíráním dat by tato metodika mohla přispět k dlouhodobému záměru, a to stanovení hranice únosné míry stresu a pomoci tak zefektivnit letecký výcvik.
Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu
Šubíková, Jitka ; Řezník,, Jiří (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ se věnuje velmi aktuálnímu problému současnosti a to stresu u zaměstnanců. Analyzuje typy stresu, příznaky a projevy, vliv na zdraví člověka a pracovní výkon. Dále se soustředí na faktory, které stres vyvolávají, jejich indentifikaci a eliminaci z pracovního prostředí. První část diplomové práce je zaměřená na teoretický rozbor problematiky. Praktická část je věnována vlastnímu měření stresorů v pracovním prostředí a metodami měření stresu u zaměstnanců logistické firmy. V závěru práce je zpracován návrh na snížení stresových faktorů v této firmě.
Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu
Jalušková, Radka ; Pražáková, Věra (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ se zabývá analýzou stresu u studentů, řadových pracovníků a vrcholových manažerů. V teoretické části práce je analyzován stres, projevy stresu, jeho vliv na zdraví člověka, na jeho pracovní/studijní výkon a celkově na život. V praktické části je zkoumán vliv stresu na studenty, řadové pracovníky a vrcholové manažery, a to pomocí dotazníku. Na základě analýzy je specifikováno, co u jednotlivých skupin stres vyvolává, jak jej respondenti nejčastěji řeší. Závěr práce obsahuje návrh efektivního zvládání a snižování stresu u každé skupiny dotazovaných.
Automatická detekce stresu pomocí biologických signálů
Votýpka, Tomáš ; Kozumplík, Jiří (oponent) ; Smíšek, Radovan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na detekci stresu. Tato práce definuje pojem stres, analyzuje vhodné biologické signály k detekci stresu, představuje databáze biologických signálů, které byly využity pro detekci stresu a zmiňuje metody automatické detekce stresu. Následně byl v programovém prostředí MATLAB implementovaný program detekující stres. Pro realizaci programu byla využita volně dostupná databáze non-EEG signálů. Modely klasifikující stres, byly vytvořeny pomocí 4 metod strojového učení pro binární klasifikaci a 3 metod strojového učení pro klasifikaci 4 psychických stavů. Úspěšnosti klasifikačních úloh jsou shrnuty v závěru práce.
Polygrafické měření stresu
Faltýnková, Květoslava ; Kolář, Radim (oponent) ; Bubník, Karel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá polygrafickým měřením stresu. V práci jsou popsány fyziologické projevy vyvolané stresem jako následek lživé odpovědi na položenou otázku a způsoby měření těchto projevů. Je zaměřena hlavně na změnu srdeční frekvence, krevního tlaku, dýchání a kožního odporu. Dále je v práci navrženo blokové schéma polygrafu, popsán průběh měření a jeho vyhodnocení. V práci je také zmínka o detekci lži pomocí EEG.
Prevence a zvládání pracovních konfliktů
Miškaříková, Andrea ; Mlčková, Anna (oponent) ; Franková, Emilie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovních konfliktů. Teoretická část je za-měřena na obecnou problematiku konfliktů. Následně jsou uvedeny komunikační zna-losti a dovednosti, které při správném zvládání mohou být prevencí vůči konfliktu. V praktické části je analyzován výzkum zabývající se komunikačními problémy mezi da-ňovými poradci a jejich klienty. Výzkum byl proveden pomocí dotazníků. Na základě zjištěných výsledků jsou navrhnuta opatření pro zlepšení.
Řízení stresu a prevence syndromu vyhoření ve vybrané organizaci
Skopal, Petr ; Gábor, Tibor (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá snížením stresu a syndromu vyhoření ve vybrané organizaci a její vliv na fluktuaci. V teoretické části jsou popsány jednotlivé oblasti - stres, syndrom vyhoření a fluktuace zaměstnanců. Pomocí analýzy aktuálního stavu a provedeného výzkumu jsou doporučeny návrhy na zlepšení fungování společnosti.
Nejčastější příčiny chybovosti řídícího letového provozu při poskytování služeb ŘLP
Čeremetová, Erika ; Vosecký, Slavomír (oponent) ; Jonák, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práca rieši otázky ľudského činiteľa v rámci riadenia letovej prevádzky. Práca je zameraná výlučne na riadiaceho letovej prevádzky a rozoberá vplyvy, ktoré priamo alebo nepriamo na neho pôsobia. Značná pozornosť je venovaná chybám, ktoré sa behom riadenia môžu vyskytnúť, ich analýze a návrhom na ich elimináciu resp. úplne odstránenie. Hlavnou myšlienkou je pochopenie riadiaceho ako ľudského elementu po psychickej stránke a aplikovanie teórie zníženia chýb v riadení letovej prevádzky.
Nejčastější příčiny chybovosti řídícího letového provozu při poskytování služeb ŘLP
Čeremetová, Erika ; Hammer, Jaromír (oponent) ; Jonák, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práca rieši otázky ľudského činiteľa v rámci riadenia letovej prevádzky. Práca je zameraná výlučne na riadiaceho letovej prevádzky a rozoberá vplyvy, ktoré priamo alebo nepriamo na neho pôsobia. Značná pozornosť je venovaná chybám, ktoré sa behom riadenia môžu vyskytnúť, ich analýze a návrhom na ich elimináciu resp. úplne odstránenie. Hlavnou myšlienkou je pochopenie riadiaceho ako ľudského elementu po psychickej stránke a aplikovanie teórie zníženia chýb v riadení letovej prevádzky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 885 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.