Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vyrovnávání šancí žactva v českém vzdělávání prostřednictvím sociálních pedagogů, sociálních pracovníků a dalších liniových pracovníků
Halaštová, Eliška ; Pýchová, Silvie (vedoucí práce) ; Kohoutek, Jan (oponent)
Tato práce pojednává o možnostech podpory sociálně znevýhodněných žáků českých základních škol ze strany liniových pracovníků za účelem vyrovnávání šancí žáků ve vzdělávání. Pomocí dotazníkového šetření práce hledala odpovědi na otázky, jak vypadá podpora znevýhodněného žactva v českých školách, jaké organizační zařazení liniových pracovníků v rámci systému může být pro takovou podporu efektivní a jaká podpora je vhodná pro samotné liniové pracovníky, aby svou úlohu mohli vykonávat kvalitně. Dílčími výsledky práce pak jsou tvrzení, že sociální pedagogové a sociální pracovníci ve školách stejně jako pracovníci sociálních a dalších služeb mimo školy vnímají podporu znevýhodněných žáků jako součást své práce a snaží se o ni. Model podpory uvnitř i vně škol a efektivní spolupráce těchto aktérů se proto jeví jako ideální. Naplňování společného cíle liniovým pracovníkům komplikují často nevhodné pracovní podmínky, které je vhodné pro zvyšování kvality práce liniových pracovníků systémově zlepšovat.
Role liniových pracovníků při výběru nástrojů prevence odebrání dítěte do náhradní péče
Eršilová, Zdeňka ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Špeciánová, Šárka (oponent)
Tématem práce je role liniových pracovníků při výběru nástrojů prevence odebrání dítěte do náhradní péče. Cílem práce je porovnání praxe liniových pracovníků ve vybraných orgánech sociálně-právní ochrany dětí v Ústeckém a Pardubickém kraji. Pro dosažení cíle práce byl použit kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V práci byly identifikovány rozdíly ve využívání některých nástrojů liniových pracovníků v analyzovaných krajích. Stěžejním rozdílem bylo využívání interaktivní případové konference a rodinné konference v Pardubickém kraji. V práci byly popsány bariéry, které brání pracovníkům Ústeckého kraje ve využívání nástroje rodinné konference a okolnosti pro (ne)odebírání dětí do náhradní péče. Dále byly identifikovány faktory ovlivňující liniové pracovníky při výběru nástrojů a práce upozorňuje na možnou rozdílnost kritérií pro odebírání dětí do náhradní péče napříč kraji, která by stála za hlubší prozkoumání.
Inkluzivní vzdělávání z pohledu ředitelů základních škol
Beranová, Zuzana ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá inkluzivním vzděláváním z pohledu ředitelů základních škol. Toto téma se stalo od roku 2016 často diskutovaným a to z důvodu zavedení nových podmínek pro implementaci inkluzivního vzdělávání, které přinesla novela školského zákona a Vyhláška č. 27/2016 Sb. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak jsou naplňovány cíle inkluzivního vzdělávání stanovené ve strategických dokumentech MŠMT ve vybraných školách. Dílčími cíli bylo zjistit, jak ředitelé základních škol jakožto linioví pracovníci mohou svými pravomocemi ovlivnit implementaci inkluzivního vzdělávání, dále zmapovat současný stav spolupráce ředitelů s dalšími aktéry a identifikovat faktory, které ztěžují dosahování cílů stanovených ve strategických dokumentech MŠMT. Výsledky byly zjišťovány prostřednictvím případové studie, kdy se uskutečnilo šest polo-strukturovaných rozhovorů s řediteli základních škol v okrese Praha-východ.
Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran
Veselská, Kateřina ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Bakalářská práce "Inkluzivní vzdělávání v kontextu volebních programů politických stran" zkoumá, jak je téma inkluzivního vzdělávání používáno v rámci volebních programů politických stran a hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Zároveň se zaměřuje i na napojení tohoto tématu na veřejně-politický cyklus. Práce čerpá data z volebních programů jednotlivých politických stran a z předvolební debaty, která byla vedena v České televizi. Hlavním zjištěním je, že inkluzivní vzdělávání se stalo aktuálním tématem až pro volby v roce 2017 - ve volebních programech pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013 se inkluzivní vzdělávání neprobírá. Dalším zjištěním je, že z 9 politických stran, které se po volbách v roce 2017 dostaly do Poslanecké sněmovny, je 6 proti inkluzi a 3 pro inkluzi s úpravami. Většina politických stran spatřuje problém celkově v současné podobě inkluzivního vzdělávání.
Integrace zdravotních a sociálních služeb
Slavíková, Martina ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám integrací zdravotních a sociálních služeb. Představila jsem problematiku dvou resortní správy služeb a jejich financování. Dále jsem popsala jednotlivé aktéry, kteří se na integraci služeb podílejí, zmínila strategické dokumenty a legislativu, která souvisí s poskytováním zdravotní a sociální péče. V případové studii jsem zmapovala zdravotní a sociální služby poskytované v Lounech, prostřednictvím liniových pracovníků jsem získala informace o provázanosti služeb v Lounech a o faktorech, které ovlivňují implementaci integrace služeb v obci. Pro úspěšnou implementaci integrace je nezbytné specifikovat uživatele integrovaných zdravotně sociálních služeb, vytvořit jim domácí zázemí, zajistit flexibilní nabídku služeb a zároveň podporovat neformálně pečující tj. rodinu. Chybějící poptávka po integrovaných službách souvisí s dalšími faktory, kterými jsou neznalost občanů a nízká participace na péči o své blízké. Linioví pracovníci ve zdravotních a sociálních službách neznají integraci služeb, v praxi se s ní nesetkávají, tento faktor má vliv na motivaci liniových pracovníků ke změnám v oblasti poskytování péče. Významným faktorem je také stávající síť zdravotních a sociálních služeb v Lounech, kdy jednotlivé organizace vzájemně komunikují a spolupráci považují za velmi...
Problematika dávek státní sociální podpory
Stárová, Veronika ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Vlčková, Kamila (oponent)
Tématem diplomové práce je problematika dávek státní sociální podpory. Cílem je zjistit současný stav zneužitelnosti dávek státní sociální podpory a identifikovat jejich nedostatky. Téma je zkoumáno optikou teorie sociální konstrukce cílových populací a teorie liniových pracovníků. V práci je zkoumána konstrukce příjemců dávek SSP jak v mediálním, tak v politickém diskursu. Pro dosažení cíle práce byl použit kvalitativní výzkum, a to formou polostrukturovaných rozhovorů s liniovými pracovníky a analýzy dokumentů. Pro získání informací o konstrukci příjemců dávek SSP byly analyzovány články v online i tištěných médiích a stenografické záznamy z jednání Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Za stěžejní výsledky práce považuji zjištění, že příjemci dávek SSP nejsou vnímány jako homogenní skupina a jsou konstruovány dle jednotlivých dávek, které pobírají. Dále byly identifikovány formy zneužívání dávek SSP, které je rozlišováno na podvodné praktiky klientů a na maximální možné využití zákona. Hlavní poznatky zneužitelnosti byly představeny na kazuistice. Spolu se zneužitelností dávek byly identifikovány i bariéry, které pociťují linioví pracovníci v rámci své praxe.
Implementace zjednodušených projektů národních operačních programů 2014-2020 ve vztahu k dětem s odlišným mateřským jazykem v základních školách v Praze
Janatová, Kateřina ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Diplomová práce se zabývá nastavením výzev národních operačních programů 2014-2020, cílících na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem, a implementací zjednodušených projektů ve vybraných základních školách v Praze. Práce popisuje relevantní dotační příležitosti a na základě výzkumného šetření vyhodnocuje jejich nastavení a proces implementace. Z metodologického hlediska je v práci uplatňován kvalitativní přístup a design případové studie. Práce dále poukazuje na vztah liniových pracovníků k žadatelům/příjemcům podpory a vysvětluje, z jakých důvodů oprávnění žadatelé o podporu prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování nežádají. Za účelem naplnění stanovených výzkumných cílů a otázek byly provedeny hloubkové rozhovory s řediteli základních škol, administrátory uvažovaných operačních programů, zástupcem městské části z odboru školství a odborníkem na dotace pro školy. V závěru práce jsou navržena doporučení pro tvůrce relevantních výzev za účelem jejich možné úpravy a doporučení pro ostatní ředitele základních škol s cílem usnadnění implementace zjednodušených projektů. Diplomová práce se opírá celkem o čtyři teoretická a konceptuální východiska, která rámují zkoumanou problematiku. Konkrétně se jedná o teorii implementace, teorii evaluace, teorii liniových pracovníků a koncept...
Integrace zdravotních a sociálních služeb
Slavíková, Martina ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám integrací zdravotních a sociálních služeb. Představila jsem problematiku dvou resortní správy služeb a jejich financování. Dále jsem popsala jednotlivé aktéry, kteří se na integraci služeb podílejí, zmínila strategické dokumenty a legislativu, která souvisí s poskytováním zdravotní a sociální péče. V případové studii jsem zmapovala zdravotní a sociální služby poskytované v Lounech, prostřednictvím liniových pracovníků jsem získala informace o provázanosti služeb v Lounech a o faktorech, které ovlivňují implementaci integrace služeb v obci. Pro úspěšnou implementaci integrace je nezbytné specifikovat uživatele integrovaných zdravotně sociálních služeb, vytvořit jim domácí zázemí, zajistit flexibilní nabídku služeb a zároveň podporovat neformálně pečující tj. rodinu. Chybějící poptávka po integrovaných službách souvisí s dalšími faktory, kterými jsou neznalost občanů a nízká participace na péči o své blízké. Linioví pracovníci ve zdravotních a sociálních službách neznají integraci služeb, v praxi se s ní nesetkávají, tento faktor má vliv na motivaci liniových pracovníků ke změnám v oblasti poskytování péče. Významným faktorem je také stávající síť zdravotních a sociálních služeb v Lounech, kdy jednotlivé organizace vzájemně komunikují a spolupráci považují za velmi...
Inkluzivní vzdělávání z pohledu ředitelů základních škol
Beranová, Zuzana ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá inkluzivním vzděláváním z pohledu ředitelů základních škol. Toto téma se stalo od roku 2016 často diskutovaným a to z důvodu zavedení nových podmínek pro implementaci inkluzivního vzdělávání, které přinesla novela školského zákona a Vyhláška č. 27/2016 Sb. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak jsou naplňovány cíle inkluzivního vzdělávání stanovené ve strategických dokumentech MŠMT ve vybraných školách. Dílčími cíli bylo zjistit, jak ředitelé základních škol jakožto linioví pracovníci mohou svými pravomocemi ovlivnit implementaci inkluzivního vzdělávání, dále zmapovat současný stav spolupráce ředitelů s dalšími aktéry a identifikovat faktory, které ztěžují dosahování cílů stanovených ve strategických dokumentech MŠMT. Výsledky byly zjišťovány prostřednictvím případové studie, kdy se uskutečnilo šest polo-strukturovaných rozhovorů s řediteli základních škol v okrese Praha-východ.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.