Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 281 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výroční zpráva za rok 2020 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva za rok 2019 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Koncept naděje v Pavlových epištolách
Sluka, Jiří ; Ryšková, Mireia (vedoucí práce) ; Brož, Jaroslav (oponent)
Práce se zabývá epištolami apoštola Pavla. S využitím řecké konkordance v nich hledá verše obsahující slova naděje a doufat, rozebírá je a zkoumá souvislosti, v nichž Pavel o naději píše. Rozbor pak je použit pro vytvoření zobecněných charakteristik: kdo nebo co je podle Pavla zdrojem naděje, co je jejím předmětem či cílem, jaké jsou její účinky, jak rozlišit naději prospěšnou, neúčinnou a škodlivou, jaká je souvislost a pořadí ctností v triádě víra - láska - naděje. Kromě explicitního použití slova naděje práce bere v úvahu i některá místa vyjadřující naději bez výslovného uvedení toho pojmu. Získaná vlastní zjištění hodnotí a porovnává s publikovanými závěry jiných autorů v odborné literatuře od konce 20. stol. do současnosti a s názorem dvou novodobých významných církevních dokumentů zabývajících se nadějí. Závěry práce ukazují Pavla jako biblického autora, jenž pojem křesťanské naděje používá mimořádně často v širokém spektru souvislostí a jehož listy mají pro porozumění tomuto pojmu referenční význam. Naděje je v Pavlově podání významně christocentrická a má velmi úzký vztah k víře a lásce. Práce naznačuje obecnou užitečnost naděje a dává k úvaze její možné aktuální využití jako jednoho z prostředků preevangelizace.
Webová aplikace pro zpracování statistických dat
Jelínek, Josef
Jelínek, J. Webová aplikace pro zpracování statistických dat. Bakalářská práce. Brno, 2017 Bakalářská práce se zabývá problematikou statistiky, statistického softwaru a vyhodnocováním statistických veličin. První část popisuje současné statistické aplikace. Další část se zabývá statistickými veličinami a jejich interpretaci. Třetí pasáž je zaměřená na použité technologie. Poslední část se věnuje implementaci stránky pomocí použitých technologií.
Investície do obnoviteľných zdrojov energie
Fábián, Marcel
Fábián M. Investice do obnovitelných zdrojů energie. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017.V této práci se rozebírají investice do obnovitelných zdrojů energie třech největších investorů, a to u Číny, Spojených států amerických a Evropské unie. Je vypracována analýza časových řad a na jejím základě je predikován možný budoucí vývoj. Následně jsou výsledky porovnány s určením nejperspektivnější investiční krajiny. V práci jsou take porovnané jednotlivé obnovitelné zdroje na základě navrátnosti, ekologičnosti, nákladovosti a možnosti získání dotací. V závěru je vybraný nejlepší investiční obnovitelnýzdroj.
Samojazdné mobilné prostriedky v rastlinnej výrobe
Hurek, Juraj
Bakalářská práce podává přehled samojízdných mobilních prostředků v rostlinné výrobě. Dále se zaměřuje na stručné popsání základních technických funkčních částí sklízecích mlátiček a podává přehled všech prodejců samojízdných sklízecích mlátiček v České republice. Práce popisuje i dva univerzální nosiče prodávané v Česku. Přiblíží tří nejúspěšnějších prodejců obilných kombajnů a porovná jejich pozici na trhu. V závěru se práce věnuje technicko-ekonomickému hodnocení stroje Claas Tucano 470 v sezóně pomocí online pomocných systémů.
Adekvátnost informací Česká národní banky při zajišťování finanční stability
Le Viet, Cuong
Bakalářská práce se zabývá adekvátností informací České národní banky při plnění její základních funkcí se zaměřením na zajištění finanční stability. Práce vychází z informací, které jednotlivé centrální banky zveřejňují na svých oficiálních webových stránkách. K tomu, abychom jsme byli schopni splnit cíl práce, tak jsme si vymezili pojem „finanční stabilita“ a na základě něho formulovali důležité informace k zajištění finanční stability. V posledním kroku jsme zvolili metodu komparace metodiky sběru dat a rozsahu dat u centrálních bank České republiky, Eurozóny, USA, Velké Británie a Japonska. Přínos této práce spočívá ve vyhodnocení současného způsobu sběru dat a druhu dat u České národní banky. Zároveň poskytuje pohled na nové možností ve sběru dat a druhu dat a jejich využití ve směru zajištění finanční stability.
Statistický monitoring pevnostních vlastností hliníku
Tymová, Jana
Diplomová práce se zabývá statistickým monitoringem pevnostních vlastností hliníku. Teoretická část práce je zaměřena na popsání vlastností hliníku, vlivu koroze na hliník a jeho slitiny, použití hliníku v různých odvětvích průmyslu. Dále je v teoretické části uveden statistický monitoring se zaměřením na program Minitab. V praktické části je uvedeno experimentální měření, ve kterém jsou porovnány tahové vlastnosti hliníku bez ovlivnění korozní lázní a ovlivněných vzorků, které byly v korozní komoře po dobu 300 hodin, 500 hodin a 700 hodin. Dále jsou zde uvedeny různé statistické metody vyhodnocení výsledků tahové zkoušky.
Analýza úspěšnosti koní českého chovu na rovinových a překážkových dostizích
Grézlová, Šárka
Diplomová práce se zabývá vývojem dostihů, historií dostihů v České republice a charakteristikou dostihové soustavy. Praktická část obsahuje vývoj dostihového provozu v České republice v letech 2003 a 2018 a statistické vyhodnocení vlivu faktorů (pohlaví, věk, sufix a rok startu) pro handicap a zisk. Při vyhodnocování výsledků 3letých koní na rovinách jsme u koní s různým sufixem prokázali, že statisticky průkazně nižší výkonnost mají v roce 2018 koně CZE (57,42 kg) než GER (78,79 kg) a vydělaný zisk se vysoce průkazně lišil mezi koňmi CZE (23 286 Kč) a FR (83 099 Kč). Dále jsme prokázali, že zisk v roce 2003 měly klisny (41 395 Kč) statisticky vysoce průkazně nižší než hřebci (155 579 Kč). Při vyhodnocování výsledků starších koní na rovinách jsme u koní s různým sufixem s prokázali, že statisticky průkazně nižší výkonnost mají v roce 2003 koně CZE (54,77 kg) než GER (77 kg) a v roce 2018 mají statisticky průkazně nižší výkonost koně CZE (59,96 kg) a FR (73 kg). Při vyhodnocování výsledků starších koní na překážkách jsme u koní s různým sufixem statisticky prokázali, že statisticky vysoce průkazně nižší zisk v roce 2003 mají koně CZE (25 487 Kč) než GER (345 587 Kč) a v roce 2018 je statisticky průkazně nižší výkonost u klisen (65,82 kg) než u valachů (73,84 kg).
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Gřundělová, Barbora ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací s použitím matematických a statistických metod. Práce se zabývá řízením zásob ve společnosti Besta Trade s.r.o. Práce obsahuje rozbor teoretických východisek, které se zabývají zásobami a řízením zásob, analýzou současného stavu řízení zásob v dané společnosti a popisem zpracovaného programu pro snadné zjištění aktuálního stavu zásob na skladě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 281 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.