Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 319 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza chovu anglického plnokrevníka a výkonnosti dostihových koní narozených v letech 2006 až 2010
Janků, Michaela
Diplomová práce je zaměřena na historii a současnou situaci chovu anglického plnokrevníka, jeho využití v dostizích a charakteristiku dostihové soustavy. Praktická část obsahuje analýzu chovu v České republice mezi lety 2006 až 2010 a následné statistické vyhodnocení vlivů jednotlivých faktorů, jako je pohlaví, sufix, období (datum) a ročník narození, v závislosti na generálním handicapu (GH) a zisku, u koní narozených mezi lety 2006 až 2010 v rovinových a překážkových dostizích. Zahrnuje také porovnání 2letých a 3letých koní českého chovu s koňmi importovanými v rovinových dostizích. Do analýzy byli vybráni koně, kteří se alespoň jednou ukázali na dostihové dráze a sledovali jsme jejich kariéru od 2 do 10 let věku. Data byla statisticky vyhodnocena v programu STATISTICA. Statisticky vysoce průkazně nižší zisk mají rovinoví koně českého původu CZE (17 464 Kč) vůči FR (70 898 Kč) u 2letých koní. Taktéž výkonnost českých rovinových koní CZE (53,8 kg) je statisticky průkazně nižší v porovnání s FR (64,6 kg), GB (65 kg), GER (62,3 kg) a IRE (64,3 kg). 3letí rovinoví koně CZE (24 316 Kč) mají statisticky průkazně nižší zisk než koně se sufixy GB (151 767 Kč) a IRE (115 628 Kč). Statisticky vysoce průkazně se lišili koně CZE (52,2 kg) s koňmi amerického původu USA (79,2 kg), GB (70,7 kg), IRE (70,9 kg) a GER (65,8), statisticky průkazně s polskými koňmi POL (61,1 kg). V kategorii 4letých a starších rovinových českých koní měli statisticky průkazně větší výkonnost valaši (56,2 kg) než klisny (53,3 kg) ve 4 letech. Ročník narození měl vliv na výkonnost 5letých, 6letých a 7letých, kdy statisticky významně se lišil u 5letých koní mezi ročníky 2006 (62,4 kg) a 2010 (50,2 kg), 2007 (59,3 kg) a 2010, 2008 (58,8 kg) a 2010. Při vyhodnocení výsledků 3letých a starších českých překážkových koní jsme zjistili statisticky průkazný rozdíl ve výkonnosti mezi pohlavími u 4letých, 5letých, 9letých a 10letých koní. Statisticky průkazně se lišil zisk klisen a valachů ve 4 letech – klisny (59,1 kg), valaši (62,2 kg), dále v 5 letech – klisny (60,7 kg), valaši (63 kg). 9leté klisny (59,6 kg) měly nižší výkonnost než valaši (67,7 kg), v 10letech měli valaši (70,9 kg) opět vyšší výkonnost než klisny (56,2 kg). Vliv pohlaví na zisk se statisticky lišil u 9letých koní, kde rozdíl mezi klisnami (27 818 Kč) a valachy (107 965 Kč) byl výrazný. 10letí valaši (119 285 Kč) měli statisticky vysoce průkazně větší zisk než klisny (5 782 Kč).
Boží království v synoptických evangeliích jako předmět a zdroj naděje
Sluka, Jiří ; Brož, Jaroslav (vedoucí práce) ; Scarano, Angelo (oponent)
Práce má tři hlavní části, jednu o Božím království, druhou o naději a třetí o vztazích mezi Božím královstvím a nadějí. První část hledá všechny výskyty slova "království" v Novém zákoně a zkoumá rozdíly mezi výrazy "Boží království", "nebeské království" a "Otcovo království". Poté věnuje pozornost významu a obsahu pojmu Boží království. Část zabývající se nadějí představuje historické i soudobé definice naděje, její typy podle psychologických výzkumů posledních dvou desetiletí, hledá rozdíl mezi předmětem a zdrojem naděje, popisuje specifika naděje křesťanské a hledá příčiny, proč se slovo "naděje" nevyskytuje v evangeliích. Práce v další části definuje 16 tříd výroků o Božím království v synoptických evangeliích, rozděluje jednotlivé verše do skupin a hodnotí je podle jejich vztahu k naději. Nachází principy nazvané stavební kameny křesťanské naděje, jež se opírají o Boží království představené Ježíšem v synoptických evangeliích. Dále z výsledků vyvozuje přínos naděje pro člověka při úsilí o vstup do Božího království. Práce také předkládá některé evangelní verše o Božím království, které svým obsahem účinkují proti naději - nebo tak aspoň vypadají. Hledá vysvětlení, zda tento paradox je reálný nebo pouze zdánlivý. Závěr práce shrnuje všechny typy zjištěných souvislostí mezi Božím královstvím a...
Právní postavení a působnost Českého statistického úřadu
Molatová, Iveta ; Handrlica, Jakub (oponent)
Právní postavení a působnost Českého statistického úřadu Abstrakt Rigorózní práce Právní postavení a působnost Českého statistického úřadu, mající za cíl podat plastický obraz o Českém statistickém úřadu a jeho úkolech, se skládá z celkem deseti částí. První část definuje pojem statistiky, představuje základní milníky světové i české historie statistiky a také základní statistickou terminologii. Druhá část přibližuje, k jakým chybám a manipulacím při používání statistiky může docházet. Třetí část představuje různé subjekty, které na poli statistiky působí, ať již se jedná o mezinárodní organizace nebo komerční či veřejnoprávní subjekty. Třetí část se zaobírá taktéž právním postavením statistických úřadů sousedních států České republiky. Čtvrtá část práce se věnuje historii vzniku současného Českého statistického úřadu, tedy jeho právním předchůdcům. Připomenutí základního vymezení působnosti, pravomoci a příslušnosti je tématem páté části, stejně jako vymezení právního postavení Českého statistického úřadu prostřednictvím dvou stěžejních zákonů. V páté části je Český statistický úřad dále představen po organizační stránce a jsou zde rovněž zmíněny i jiné české statistické orgány. Šestá část se zabývá stručným nástinem agendy v oblasti zemědělské statistiky včetně judikaturního příspěvku k povaze...
Analýza a porovnání přesilových her florbalového mistrovství světa mužů 2022 a florbalového mistrovství světa juniorů 2021
Procházka, Jan ; Běhanová, Michaela (vedoucí práce) ; Dragounová, Zuzana (oponent)
Autor: Jan Procházka Název: Analýza a porovnání přesilových her florbalového mistrovství světa mužů 2022 a florbalového mistrovství světa juniorů 2021 Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza a porovnání herních situací při nerovnoměrném počtu hráčů na hrací ploše z florbalových světových šampionátů mužů 2022 a juniorů 2021. Dále pak došlo analyzování přestupků, které k nim vedou. Metody: Hlavní metodou je nepřímé pozorování přesilových her ze záznamu na mistrovství světa mužů 2022 a mistrovství světa juniorů 2021, jejich následná statistická analýza a komparace. Výsledky: Výsledkem práce jsou poznatky o přesilových hrách na mistrovství světa mužů 2022 a mistrovství světa juniorů 2021. Výsledky představují analýzu přesilových her dle jejich úspěšnosti a prostoru zakončení brankových situací, kde se ukázalo, že nejvíce branek bylo vstřeleno z před brankového prostoru. Výsledná data poukazují na využívané formace pro jejich ubránění a proměnění, pro které byla nejvyužívanější formace s jedním hráčem na jejím vrcholu. Sekání zaznamenalo nejčetnější výskyt při vylučování na trestnou lavici. Tyto poznatky slouží k porovnání mezi týmy jednotlivých reprezentací a oběma šampionáty. Klíčová slova: vyloučení, utkání, oslabení, statistika
Významné průmyslové havárie v ČR - analýza havárií s LPG
Maťa, Jakub ; MBA, Petr Bulíček, (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy havárií s LPG v ČR. První část se zaměřuje na charakteristiku havárií, jejich prevenci, hodnocení a projevy, jejíchž pochopení je stěžejním předpokladem pro analýzu havárií a následné statistické vyhodnocení. Dále je věnována pozornost charakteristice LPG, kterou doplňuje bezpečnost a identifikace látky a rešerše skladování LPG spolu s ochrannými a bezpečnostními pásmy. Hlavní část diplomové práce popisuje jednotlivé havárie s LPG v České republice v letech 2003 až 2022, které jsou hodnoceny metodou ESIA a kauzálním modelem ISAAC. V závěru práce je provedeno statistické vyhodnocení a návrh nápravného opatření společně s jeho ekonomickým zhodnocení.
Dependability Assessment Based on SMC
Gajdošík, Róbert ; Lojda, Jakub (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
The aim of this thesis is assessing dependability of computerized systems using modelling and simulation. After establishing basic nomenclature, research was performed on de- pendability metrics, fault taxonomy and dependability bolstering techniques. Afterwards, analytical solutions were explored to be used as a reference point. Next, multiple simulation tools were assessed and Uppaal SMC was chosen as the most suitable tool because of it’s timed automaton framework enriched with a query language and multiple Simulation Model Checking tools. Finally, systems describing multiple relevant situations were implemented and evaluated against both themselves and the analytically computed reference point.
Návrh modelu produkce pro restauraci
Bazhin, Ivan ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na modelování produkčního systému z hlediska matematických a statistických metod. V této práci autor podrobně zkoumá problematiku výrobních procesů v restauraci a klade důraz na zásobování, nákup a předběžné přípravy pokrmů. Základem výsledného modelu je statistické předpovídání poptávky po vybraných jídlech.
Modelování a analýza logistických procesů pomocí procesních a datových analytických metod
Rudnitckaia, Julia ; Wang, Hao (oponent) ; Zendulka, Jaroslav (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
V této práci navrhujeme přístup k modelování skrytých a neznámých procesů a podprocesů na příkladu logistického námořního přístavu. Základní procesní model umožňuje využívat pokročilejší algoritmy, protože odchylky a hlavní cesty jsou viditelnější a lépe kontrolovatelné. Získaný model je základem pro stěžejní výzkum této práce a bude obohacen o klíčové ukazatele výkonnosti a jejich predikce použitím pokročilých technik procesního dolování, statistiky a strojového učení. Hlavní rozdíl v přístupu je v tom, že jako cílovou proměnnou nebereme žádnou konkrétní hodnotu, ale objekt - variantu procesu nebo typ procesu se sadou parametrů. Analýza úzkých míst na jedné straně a predikční analýza na druhé straně jsou vynuceny informacemi, které jsou zlepšené pomoci context-aware informace, zejména těmito dalšími objektivními atributy procesu. Kromě toho podpora deskriptivního ("Jak je") aktuálního procesního modelu s určitou notace a integrace s relevantními úzkými a prediktivními metodami kompromitují výhody tohoto přístupu. Práce se primárně zaměřuje na návrh algoritmů a metod pro podporu analýzy logistických dat. Lze jej však odpovídajícím způsobem upravit a aplikovat na jiné oblasti, díky čemuž je přístup flexibilní a universální. Výsledkem práce je framework pro modelování nestrukturovaných procesů a metoda predikce klíčových parametrů procesů. Tato analýza procesů s jejich atributy by mohla být v budoucnu využita pro systémy rozhodování a procesní mapy.
Výroční zpráva za rok 2022 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura České republiky v číslech 2022: Vybrané údaje za rok 2022
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ; Dedera, Milan
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 319 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.