Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 285 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza metod pro detekci odlehlých hodnot
Labaš, Dominik ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burgetová, Ivana (vedoucí práce)
Téma tejto práce je analýza metód pre detekciu odľahlých hodnôt. Na začiatok je poskytnutý popis odľahlých hodnôt a rôznych metód pre ich detekciu. Následne popisuje zvolené dátové sady, určené k testovaniu metód detekcie odľahlých hodnôt. Je predstavený návrh aplikácie, určenej k analýze popísaných metód. Sú predložené technológie, ktoré poskytujú modely pre detekciu odľahlých hodnôt. Implementácia je následne bližšie popísaná. Následne sú predložené výsledky z experimentov, ktoré predstavujú hlavnú časť tejto práce. Výsledky práce sú zhodnotené a jednotlivé modely sú navzájom porovnané. Na záver je predložený spôsob urýchlenia detekcie odľahlých hodnôt.
Počítání unikátních aut ve snímcích
Uhrín, Peter ; Špaňhel, Jakub (oponent) ; Juránek, Roman (vedoucí práce)
Současné systémy pro počítání aut na parkovištích většinou využívají nějakých specializovaných zařízení, jako jsou například závory při vjezdu na parkoviště. Takový přístup není vhodný pro neplacená, či rezidenční parkoviště. I na těchto parkovištích může být však užitečné udržovat si přehled o jejich obsazenosti a jiných datech. Systém navržený v této práci využívá model YOLOv4 pro vizuální detekci aut na snímcích z kamer. Následně pro každé auto vypočítá embedding vektor, který použije při porovnávání, jestli se na daném parkovacím místě v průběhu času auto změnilo. Výsledné informace ukládá do databáze. Z těchto dat následně systém agreguje různé statistické údaje jako jsou například celkový počet detekovaných aut, průměrná obsazenost parkoviště a průměrná doba parkování jednoho auta. Tyto údaje je možné získat pomocí REST API nebo si je zobrazit ve webové aplikaci.
Srovnání inovačních aktivit ve vybraných zemích
Soukupová, Marie ; Veselý, Josef (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Bakalářská práce přináší srovnání tří vybraných zemí, České republiky, Kanady a Polska, z pohledu šesti indikátorů, a to inovativnosti firem, korupce vnímané občany, zapojení zainteresovaných stran při tvorbě legislativy, zastoupení žen v parlamentu, schopností a dovedností studentů a budoucí kvality života. Práce obsahuje hlubokou analýzu závislostí těchto indikátorů a vyvozuje z nich doporučení, která by zvýšila četnost a kvalitu inovací v českých firmách.
Detekce anomálií na základě stavu RQA systému
Lorenc, Jan ; Jeřábek, Kamil (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je navržení a implementace modelu strojového učení pro detekci anomálií v systému RQA firmy Y Soft. Vzhledem k architektuře mikroslužeb se anomálií rozumí opakovaně nezvyklá délka zpracování požadavků jednotlivými službami nebo výrazně odlišná chybovost. Práce popisuje aktuální způsob sběru dat v systému a řeší otázku, jaká data vypovídají o jeho stavu. Navrhuje vhodný formát ukládání těchto dat pro jejich následnou analýzu. Dále představuje algoritmy běžně používané k řešení problému detekce anomálií. V rámci práce je proveden návrh a implementace detekce anomálií s využitím shlukové analýzy a statistických metod. Na závěr je vyhodnocena kvalita detekce a dosažené výsledky.
Výroční zpráva za rok 2020 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva za rok 2019 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Koncept naděje v Pavlových epištolách
Sluka, Jiří ; Ryšková, Mireia (vedoucí práce) ; Brož, Jaroslav (oponent)
Práce se zabývá epištolami apoštola Pavla. S využitím řecké konkordance v nich hledá verše obsahující slova naděje a doufat, rozebírá je a zkoumá souvislosti, v nichž Pavel o naději píše. Rozbor pak je použit pro vytvoření zobecněných charakteristik: kdo nebo co je podle Pavla zdrojem naděje, co je jejím předmětem či cílem, jaké jsou její účinky, jak rozlišit naději prospěšnou, neúčinnou a škodlivou, jaká je souvislost a pořadí ctností v triádě víra - láska - naděje. Kromě explicitního použití slova naděje práce bere v úvahu i některá místa vyjadřující naději bez výslovného uvedení toho pojmu. Získaná vlastní zjištění hodnotí a porovnává s publikovanými závěry jiných autorů v odborné literatuře od konce 20. stol. do současnosti a s názorem dvou novodobých významných církevních dokumentů zabývajících se nadějí. Závěry práce ukazují Pavla jako biblického autora, jenž pojem křesťanské naděje používá mimořádně často v širokém spektru souvislostí a jehož listy mají pro porozumění tomuto pojmu referenční význam. Naděje je v Pavlově podání významně christocentrická a má velmi úzký vztah k víře a lásce. Práce naznačuje obecnou užitečnost naděje a dává k úvaze její možné aktuální využití jako jednoho z prostředků preevangelizace.
Webová aplikace pro zpracování statistických dat
Jelínek, Josef
Jelínek, J. Webová aplikace pro zpracování statistických dat. Bakalářská práce. Brno, 2017 Bakalářská práce se zabývá problematikou statistiky, statistického softwaru a vyhodnocováním statistických veličin. První část popisuje současné statistické aplikace. Další část se zabývá statistickými veličinami a jejich interpretaci. Třetí pasáž je zaměřená na použité technologie. Poslední část se věnuje implementaci stránky pomocí použitých technologií.
Investície do obnoviteľných zdrojov energie
Fábián, Marcel
Fábián M. Investice do obnovitelných zdrojů energie. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017.V této práci se rozebírají investice do obnovitelných zdrojů energie třech největších investorů, a to u Číny, Spojených států amerických a Evropské unie. Je vypracována analýza časových řad a na jejím základě je predikován možný budoucí vývoj. Následně jsou výsledky porovnány s určením nejperspektivnější investiční krajiny. V práci jsou take porovnané jednotlivé obnovitelné zdroje na základě navrátnosti, ekologičnosti, nákladovosti a možnosti získání dotací. V závěru je vybraný nejlepší investiční obnovitelnýzdroj.
Samojazdné mobilné prostriedky v rastlinnej výrobe
Hurek, Juraj
Bakalářská práce podává přehled samojízdných mobilních prostředků v rostlinné výrobě. Dále se zaměřuje na stručné popsání základních technických funkčních částí sklízecích mlátiček a podává přehled všech prodejců samojízdných sklízecích mlátiček v České republice. Práce popisuje i dva univerzální nosiče prodávané v Česku. Přiblíží tří nejúspěšnějších prodejců obilných kombajnů a porovná jejich pozici na trhu. V závěru se práce věnuje technicko-ekonomickému hodnocení stroje Claas Tucano 470 v sezóně pomocí online pomocných systémů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 285 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.