Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Grid
Gajdošík, Andreas ; Magid, Václav (oponent) ; Krekovič, Slavomír (vedoucí práce)
Práce se věnuje důsledkům plně rozvinuté infrastruktury webu 2.0 a jeho obecnému celospolečenskému přijetí, jež jsou, v doprovodu dostupného výpočetního výkonu, základními faktory umožňujícími rozvoj masivního zpracování uživatelských dat. Práce Grid v této souvislosti využívá veřejně dostupných dat Facebooku o aktivitě uživatelů na stránkách českého pravicového populismu, která plně automatizovaně získává a dále statisticky analyzuje. Výsledek tohoto procesu je poté prezentován na webových stránkách designově i stylisticky podobných webům krajní pravice. Jejím příznivcům na první pohled ideově blízký web však prezentuje empirická data, která o mnohé slávě těchto hnutí, ani jejich přívrženců nevypovídají. Projekt Grid tak stojí na hranici amatérského sociologického výzkumu a umělecké intervence do mediálního prostoru.
Použití statistických metod pro analýzu cestovního ruchu na Jesenicku
Hořava, Zdeněk ; Stoličný‚, Peter (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je statistická analýza současného stavu cestovního ruchu na Jesenicku. Teoretická část popisuje jednotlivé statistické metody, dále pak rozebírá základní pojmy cestovního ruchu a marketingu cestovního ruchu. Praktická část je věnována analýze současného stavu rozvoje cestovního ruchu na Jesenicku. Analýza má tři hlavní části. První je analýza cestovního ruchu pomocí časových řad, např. přírodní podmínky, kulturní a historické památky, doprava nebo ubytování. Druhá polovina analytické části se týká statistického zpracování dat z dotazníku. Výsledky analýzy jsou shrnuty ve SWOT analýze turistické oblasti Jeseníky. Poslední část práce obsahuje doporučení pro rozvoj cestovního ruchu na Jesenicku.
Analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook
Ondra, Jan ; Novotná,, Veronika (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je analýza rizikového chování uživatelů sociální sítě Facebook. Analýza je provedena na základě vlastního dotazníkového šetření. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z oblasti statistiky, sociálních sítí, sociologického výzkumu a zásad bezpečného využívání internetu. Druhá část práce obsahuje praktickou realizaci sociologického výzkumu a dotazníkového šetření, následné zpracování získaných dat, vyvození závěrů a doporučení pro uživatele sociální sítě Facebook.
Analýza chování uživatelů internetových sociálních sítí z hlediska bezpečnosti
Walder, Marek ; Malinka, Kamil (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je statistická analýza chování uživatelů internetových sociálních sítí z hlediska bezpečnosti na základě vytvořeného dotazníku. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky z oboru statistiky, sociologického výzkumu a bezpečnostních zásad na internetu. Druhá část praktickým provedením, a to jak sociologického řešení a vytvoření dotazníku, tak statistickým zpracováním nasbíraných dat, včetně příslušných závěrů a doporučení.
Analytické hodnocení nebezpečí sociálních sítí pro uživatele
Mátl, Jiří ; Novotná,, Veronika (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Téma této bakalářské práce se zabývá chováním uživatelů sociálních a komunitních sítí z hlediska bezpečnosti. V první části bakalářské práce jsou shrnuty rizika sociálních sítí a psychologický profil jejich uživatelů. V druhé části bakalářské práce je statisticky zjišťováno, která skupina uživatelů sociálních sítí je nejvíce ohrožena. Z hlediska pohlaví a věku uživatele. Dále pak jsou zde navrhnuta opatření, jak omezit rizika sociálních sítí.
Kultúra práce vo vybranom podniku
Behálová, Mária
Behálová, M., Kultura práce ve vybraném podniku. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2014. Tato bakalářská práce se zabývá kulturou práce v podniku. V teoretické části jsou vymezeny pojmy kultury práce, organizační kultury a pracovního prostředí. V závěru teoretické části je popsána teorie sociologického výzkumu. Praktická část se zabývá kulturou práce ve společnosti Samsung Electronics Europe Logistics, B. V. Cílem této práce bylo vysledovat kulturu práce na základě dotazníkového šetření. V závěrečné části je uvedeno zhodnocení výsledků a doporučení pro firmu.
Zlepšení manažerské práce ve sportovním klubu na regionální úrovni
Mareš, Václav ; Procházka, Jan (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Zlepšení manažerské práce ve sportovním klubu na regionální úrovni Cíle: Hlavním cílem této práce je vymezení strategických cílů futsalového klubu Tenisáci Benešov. Zhodnotit současnou situaci klubu po personální, organizační a sportovní stránce a navrhnout opatření, která zlepší situaci v některých problémových oblastech a nastínit budoucí směřování klubu. Metody: Metodika této práce byla zaměřená na analýzu klubu. Při analýze bylo využito kvalitativní metody nestandardizovaného rozhovoru. A kvantitativních metod sekundární analýzy dat a dotazníku. Použita byla také SWOT analýza pro přehledné zhodnocení současné situace klubu. Výsledky: Došlo k provedení pečlivé analýzy současného stavu klubu. Na jejím základě byla navržena doporučení pro budoucí směřování klubu, a to v těchto oblastech: strategické cíle klubu, stanovy sdružení, organizační struktura a vymezení kompetencí, využití silných stránek a vnějších příležitostí, zlepšení slabých stránek klubu a vyvarování se vnějším hrozbám klubu. Značná část práce je věnována budování dobrého sociálního klimatu v organizaci, jež je pro úspěšnou existenci klubu stěžejní. Klíčová slova: poslání, vize, strategické cíle, strategické plánování, sociální klima, sociologický výzkum, SWOT analýza, organizační struktura, stanovy sdružení
Význam výchovy v boji proti korupci
Čechová Humpolcová, Tereza ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Tato magisterská práce je zaměřena na problematiku protikorupční výchovy. Je zde definován pojem korupce, její příčiny a formy, korupční normy, vztah k etice, sociologii, ekonomii a právu. Prostor je věnován též důležitým diferencím oproti stavu v zemích s nepřerušenou demokratickou kontinuitou. Byl proveden sociologický výzkum ke zjištění postojů žáků ke korupci. Na jeho základě byly definovány okruhy problémů na které by měl být v rámci protikorupční výchovy kladen důraz a formulována doporučení vycházející z požadavků prosociální výchovy. Klíčová slova: sociologický výzkum, analýza, korupce, význam protikorupční výchovy, učitel, žák
Výzkumy publika televizí veřejné služby v ČR se zaměřením na zpravodajskou stanici ČT24
Smlsal, Matěj ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na typologii výzkumů, kterými veřejnoprávní Česká televize zkoumá zpětnou vazbu publika - sledovanost, spokojenost a měření veřejné služby. Popisuje historii výzkumů televizního auditoria v Československé i České republice a také v zahraničí od počátků do současnosti. Zároveň zmiňuje problémy, které snaha o stále dokonalejší měření přináší. Práce se také věnuje fungování oddělení Výzkumu a analýz České televize. Součástí je i výzkum, jaký vliv mají výsledky průzkumů na program ČT24, a rozhovory s vedoucí oddělení Výzkumu a analýz Renatou Týmovou a ředitelem zpravodajství a sportu Zdeňkem Šámalem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.