Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zlepšení manažerské práce ve sportovním klubu na regionální úrovni
Mareš, Václav ; Procházka, Jan (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Zlepšení manažerské práce ve sportovním klubu na regionální úrovni Cíle: Hlavním cílem této práce je vymezení strategických cílů futsalového klubu Tenisáci Benešov. Zhodnotit současnou situaci klubu po personální, organizační a sportovní stránce a navrhnout opatření, která zlepší situaci v některých problémových oblastech a nastínit budoucí směřování klubu. Metody: Metodika této práce byla zaměřená na analýzu klubu. Při analýze bylo využito kvalitativní metody nestandardizovaného rozhovoru. A kvantitativních metod sekundární analýzy dat a dotazníku. Použita byla také SWOT analýza pro přehledné zhodnocení současné situace klubu. Výsledky: Došlo k provedení pečlivé analýzy současného stavu klubu. Na jejím základě byla navržena doporučení pro budoucí směřování klubu, a to v těchto oblastech: strategické cíle klubu, stanovy sdružení, organizační struktura a vymezení kompetencí, využití silných stránek a vnějších příležitostí, zlepšení slabých stránek klubu a vyvarování se vnějším hrozbám klubu. Značná část práce je věnována budování dobrého sociálního klimatu v organizaci, jež je pro úspěšnou existenci klubu stěžejní. Klíčová slova: poslání, vize, strategické cíle, strategické plánování, sociální klima, sociologický výzkum, SWOT analýza, organizační struktura, stanovy sdružení
Význam výchovy v boji proti korupci
Čechová Humpolcová, Tereza ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Tato magisterská práce je zaměřena na problematiku protikorupční výchovy. Je zde definován pojem korupce, její příčiny a formy, korupční normy, vztah k etice, sociologii, ekonomii a právu. Prostor je věnován též důležitým diferencím oproti stavu v zemích s nepřerušenou demokratickou kontinuitou. Byl proveden sociologický výzkum ke zjištění postojů žáků ke korupci. Na jeho základě byly definovány okruhy problémů na které by měl být v rámci protikorupční výchovy kladen důraz a formulována doporučení vycházející z požadavků prosociální výchovy. Klíčová slova: sociologický výzkum, analýza, korupce, význam protikorupční výchovy, učitel, žák
Výzkumy publika televizí veřejné služby v ČR se zaměřením na zpravodajskou stanici ČT24
Smlsal, Matěj ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na typologii výzkumů, kterými veřejnoprávní Česká televize zkoumá zpětnou vazbu publika - sledovanost, spokojenost a měření veřejné služby. Popisuje historii výzkumů televizního auditoria v Československé i České republice a také v zahraničí od počátků do současnosti. Zároveň zmiňuje problémy, které snaha o stále dokonalejší měření přináší. Práce se také věnuje fungování oddělení Výzkumu a analýz České televize. Součástí je i výzkum, jaký vliv mají výsledky průzkumů na program ČT24, a rozhovory s vedoucí oddělení Výzkumu a analýz Renatou Týmovou a ředitelem zpravodajství a sportu Zdeňkem Šámalem.
KLIMA ŠKOLY: KVALITATIVNÍ STUDIE JEDNÉ VYBRANÉ ŠKOLY
KNĚŽÍNEK, Petr
Diplomová práce se zabývá psychosociálním klimatem školního prostředí, zejména možnostmi jeho zkoumání. Práce v první části předkládá důležitá východiska kvalitativního sociologického výzkumu se zaměřením na etnografický přístup. Na první část navazuje výzkumná zpráva z vykonaného výzkumu psychosociálního klimatu základní školy v Nové Bystřici. Závěr práce se týká doporučení pro školu vycházející ze zjištěných charakteristik. Dokončené výzkumy klimatu škol využívají především kvalitativní metody sběru dat. Předložená práce využívá metody kvalitativní a snaží se ukázat, že takové metody výzkumu jsou vhodné pro výzkum klimatu škol.
Výzkumy publika televizí veřejné služby v ČR se zaměřením na zpravodajskou stanici ČT24
Smlsal, Matěj ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na typologii výzkumů, kterými veřejnoprávní Česká televize zkoumá zpětnou vazbu publika - sledovanost, spokojenost a měření veřejné služby. Popisuje historii výzkumů televizního auditoria v Československé i České republice a také v zahraničí od počátků do současnosti. Zároveň zmiňuje problémy, které snaha o stále dokonalejší měření přináší. Práce se také věnuje fungování oddělení Výzkumu a analýz České televize. Součástí je i výzkum, jaký vliv mají výsledky průzkumů na program ČT24, a rozhovory s vedoucí oddělení Výzkumu a analýz Renatou Týmovou a ředitelem zpravodajství a sportu Zdeňkem Šámalem.
Sociální stratifikace obce
Vondrušová, Hana-Kristýna ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Král, Pavel (oponent)
Práce se zabývá problematikou sociální stratifikace v obci Příbraz a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je věnována problematice sociální ne-rovnosti, historickým úvahám o sociální stratifikaci, stratifikačním teoriím, sociální stratifikaci a s ní spojených pojmů, měření sociální stratifikace a charakteristikám obce Příbraz. Část praktická se věnuje metodám sociologického výzkumu a sběru dat. Na základě získaných dat jsou v praktické části zpracovány a interpretovány výsledky vý-zkumu, podle nichž jsou vytvořeny stratifikační modely charakterizující sociální strati-fikaci v obci Příbraz. Na základě těchto charakteristik jsou navržena sociotechnická doporučení pro municipální management.
Dítě a umění: význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky. Výsledky aplikovaného výzkumu
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ; Lázňovská, Lenka ; Doležalová, Kateřina
Výsledky longitudinálního, kvantitativního výzkumu sociologického typu, který zkoumal vliv vybraných uměleckých aktivit na osobnost dítěte.Byly zkoumány aktivity, které primárně negenerují soutěživost dětí, tedy dětské divadelní kolektivy, dětské sbory, skupiny dětského scénického tance, dětské folklórní soubory a dětské výtvarné kroužky. Tyto skupiny byly dlouhodobě porovnávány s dětmi, které takový zájem nemají. Skupiny byly zkoumány v rámci výzkumných témat: životní styl, socializace, tvořivé myšlení a vztah k umění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mezi výzkumníkem a účastníkem: nároky na metody a techniky sociologického výzkumu
Buchtík, Martin ; Holeček, Tomáš (vedoucí práce) ; Tížik, Miroslav (oponent) ; Ryšavý, Dan (oponent)
Mezi výzkumníkem a účastníkem: nároky na metody a techniky sociologického výzkumu. Abstrakt Disertační práce se věnuje designu metod a technik výzkumu, které zprostředkovávají vztah mezi výzkumníkem a účastníkem výzkumu (např. rozhovory, dotazníková šetření atp.). Jejím hlavním cílem je uceleně nahlédnout výzkumnou praxi a posoudit ji řadou kritérií a myšlenkových testů. Práce diskutuje 24 nároků, které může výzkumník na tyto metody klást. Text vychází z revize umírněného neopozitivistického přístupu, specificky pak z Carnapova rozdělení vědeckého a běžného poznání. To je v představeném pojetí výzkumu jako dosahování vysvětlení rozšířeno o koncepty konceptuálních prostorů a sociálních reprezentací, v nichž jsou nároky na metody ukotveny. Role pojetí výzkumu jako způsobu dosahování vysvětlení klade důraz na (1.) identifikaci teoretických východisek vědeckého modelu, včetně jeho metodologických předpokladů, a na straně druhé na samotný (2.) přístup ke zkoumání běžného poznání jako sociální reprezentace a ne pouhého postoje. (3.) Je zde zdůrazněna role pevných bodů, které umožňují překlad mezi běžným a vědeckým poznáním. V textu je pozornost soustředěna na postup konstruování výzkumného designu ve všech jeho fázích a na teoretická a konceptuální východiska a klade důraz na specifické aspekty spolupráce s...
Zlepšení manažerské práce ve sportovním klubu na regionální úrovni
Mareš, Václav ; Procházka, Jan (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Zlepšení manažerské práce ve sportovním klubu na regionální úrovni Cíle: Hlavním cílem této práce je vymezení strategických cílů futsalového klubu Tenisáci Benešov. Zhodnotit současnou situaci klubu po personální, organizační a sportovní stránce a navrhnout opatření, která zlepší situaci v některých problémových oblastech a nastínit budoucí směřování klubu. Metody: Metodika této práce byla zaměřená na analýzu klubu. Při analýze bylo využito kvalitativní metody nestandardizovaného rozhovoru. A kvantitativních metod sekundární analýzy dat a dotazníku. Použita byla také SWOT analýza pro přehledné zhodnocení současné situace klubu. Výsledky: Došlo k provedení pečlivé analýzy současného stavu klubu. Na jejím základě byla navržena doporučení pro budoucí směřování klubu, a to v těchto oblastech: strategické cíle klubu, stanovy sdružení, organizační struktura a vymezení kompetencí, využití silných stránek a vnějších příležitostí, zlepšení slabých stránek klubu a vyvarování se vnějším hrozbám klubu. Značná část práce je věnována budování dobrého sociálního klimatu v organizaci, jež je pro úspěšnou existenci klubu stěžejní. Klíčová slova: poslání, vize, strategické cíle, strategické plánování, sociální klima, sociologický výzkum, SWOT analýza, organizační struktura, stanovy sdružení
Význam výchovy v boji proti korupci
Čechová Humpolcová, Tereza ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Tato magisterská práce je zaměřena na problematiku protikorupční výchovy. Je zde definován pojem korupce, její příčiny a formy, korupční normy, vztah k etice, sociologii, ekonomii a právu. Prostor je věnován též důležitým diferencím oproti stavu v zemích s nepřerušenou demokratickou kontinuitou. Byl proveden sociologický výzkum ke zjištění postojů žáků ke korupci. Na jeho základě byly definovány okruhy problémů na které by měl být v rámci protikorupční výchovy kladen důraz a formulována doporučení vycházející z požadavků prosociální výchovy. Klíčová slova: sociologický výzkum, analýza, korupce, význam protikorupční výchovy, učitel, žák

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.