Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Sociální politika v České republice
Janošková, Sára
Bakalářská práce ,,Sociální politika v České republice“ mapuje sociální politiku u nás. Jedním z cílů práce je přiblížit nastavení sociální politiky, tedy to, na čem je založena. V teoretické části je objasněn pojem sociální politika a její základní cíle. Jsou zde vymezeni také aktéři, kteří v ní figurují. Dále jsou vymezeny nástroje, principy a funkce dané politiky. Praktická část je rozdělena na dvě větší části. V první z těchto částí je zhodnoceno využití testovaných dávek státní sociální podpory v jednotlivých krajích České republiky s cílem zjistit, ve kterých krajích jsou dávky nejvíce využívané, a tím pádem jsou tam častější sociální problémy. Druhá část praktické části je věnována pohledu občanů na nastavení sociální politiky v České republice na základě sekundární analýzy dat z Evropského výzkumu hodnot.
Adaptační kurzy na školách
ČÁPOVÁ, Michaela
Bakalářská práce se zabývá adaptačními kurzy na školách a jejich vlivem při utváření nových třídních kolektivů. V teoretické části je pozornost věnována především na význam adaptačních kurzů, vymezení jejich nejčastějších účastníků (adolescentů) a definici zážitkové pedagogiky, která je neodmyslitelnou součástí těchto kurzů. Ve výzkumné části jsou představeny výzkumné cíle (očekávání žáků od kurzu a jejich reflexe), zvolený výzkumný vzorek (žáci šestého ročníku Základní školy Třešť) a použitý výzkumný postup (kvantitativní výzkum ve formě dotazníkového šetření).
Využití canisterapie při práci s kolektivem dětí v mateřské škole
HOSENSEIDLOVÁ, Barbora
V bakalářské práci se zaměřuji na podporu vztahů ve skupině dětí mateřské školy a odbourávání strachu ze zvířete prostřednictvím canisterapie. Cílem práce je vytvořit metodický soubor směřující k naplnění stanovených cílů při práci s kolektivem. Dílčím cílem bakalářské práce je praktická realizace vytvořených celků a jejich následná reflexe. K naplnění záměru byla použita kvalitativní strategie. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část popisuje způsob předškolního vzdělávání, adaptaci dítěte na mateřskou školu a vymezuje pojem canisterapie. V praktické části jsou rozepsány jednotlivé celky s následnou reflexí. Výstupem bakalářské práce je metodický soubor obsahující šest celků, které mohou posloužit terapeutům při přímé pedagogické práci s dětmi předškolního věku.
Sociální vztahy a z nich vznikající role ve školní družině z pohledu vychovatelů
ŠTYXOVÁ, Monika
Práce se zabývá sociálními vztahy ve školní družině a rolemi, které díky těmto vztahům vznikají, a to z pohledu vychovatelů. Tedy zda si vychovatelé uvědomují, že je školní družina prostorem pro interakce mezi dětmi. Teoretická část se zaměřuje na kapitoly ze sociální psychologie související s tématem této práce. Dále popisuje oblast pedagogiky volného času, charakterizuje jednotlivá školská zařízení pro neformální vzdělávání a osobu vychovatele ve školní družině. Praktická část se věnuje rozhovorům, jež byly provedeny s pěti vychovatelkami ve třech různých základních školách, a stručně komentuje i rozhovor se dvěma dětmi docházejícími do jedné z družin. V průběhu realizace rozhovorů vyvstala otázka ohledně formálnosti rozhovorů, proto se praktická část lehce dotýká i porovnání, jaký vliv má na rozhovor například prostředí, ve kterém rozhovor probíhá nebo délka praxe respondenta. Všechny vychovatelky si uvědomují, že je školní družina prostředím pro dětské interakce, prostředím, kde děti navazují vztahy a zkouší různé role. Ne všechny už ale umí s tímto faktem pracovat.
Využití canisterapie při práci s třídním kolektivem na prvním stupni základní školy
VOJÍKOVÁ, Gabriela
V bakalářské práci se zaměřuji na tvorbu a podporu nově vznikajícího třídního kolektivu v první třídě základní školy skrze canisterapii. Cílem práce je vytvořit edukační jednotky zaměřené na rozvoj a podporu žádoucích interakcí v třídním kolektivu. Dílčím cílem bakalářské práce je následná realizace navržených edukačních jednotek a jejich evaluace. Pro naplnění cílů je použita kvalitativní strategie. Práce je rozdělena na dvě části, první část je teoretická, popisuje vzdělávání na základní škole, definuje třídní klima a pojem canisterapie. Druhou částí je část praktická, která obsahuje edukační jednotky a následnou evaluaci. Výstupy kvalifikační práce mohou využít pedagogové na základních školách v přímé pedagogické praxi nebo dobrovolníci s terapeutickým psem při docházení do dětských kolektivů.
Komentovaný překlad: À la table des seigneurs, des moines et des paysans du Moyen Âge (E. Birlouez, Editions Ouest-France, 2009, str. 5-31)
Lukášková, Agáta ; Duběda, Tomáš (vedoucí práce) ; Šotolová, Jovanka (oponent)
Cílem této bakalářské práce je podat překlad vybraného textu z francouzštiny v praktické části a následně jej v druhé části opatřit teoretickým komentářem. Překládaný text v rozsahu dvaceti normostran je částí knihy À la table des seigneurs, des moines et des paysans du Moyen Âge, která pojednává o stravování ve středověké Francii. Teoretická část práce se zabývá nejprve analýzou výchozího textu a poté na vybraných příkladech komentuje konkrétní překladatelské postupy a problémy na různých jazykových rovinách, nakonec předkládá typologii posunů.
Intimní vztahy mezi zdravotnickými pracovníky u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb
Bendová, Eva ; Mellanová, Alena (vedoucí práce) ; Vaňková, Milena (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na vznik a výskyt intimních vztahů mezi zdravotnickými pracovníky z pohledu sester. Cílem práce je zjistit, zda na pracovišti sester vznikají intimní vztahy, konkrétně mezi lékaři a sestrami, jaké faktory mohou ovlivnit jejich vznik a zda existuje vliv těchto vztahů na spolupráci lékaře a sestry a ostatních zdravotnických pracovníků v rámci daného pracoviště. Teoretická část je věnována významným socializačním činitelům jedince ve společnosti - sociálním skupinám a rodině. Je zaměřena na postavení a funkci jedince ve skupině, na formální a neformální vztahy, rodinu, její funkce a typy, soužití rodičů a rizikové faktory rodinného prostředí. Nedílnou součástí je charakteristika profese lékaře a sestry, jejich rolí, týmové spolupráce, profesionálního vztahu, ale také vztahu lékaře a sestry jako muže a ženy se vznikem vztahu intimního. Empirická část je zpracována kvantitativní metodou výzkumu. Údaje byly získány pomocí nestandardizovaného anonymního dotazníku a výzkumný vzorek tvořilo 177 respondentek. Byly zjištěny a charakterizovány intimní vztahy mezi lékaři a sestrami podle současného pracoviště sester. Dále byla zjištěna kvalita rodinného prostředí, ve kterém sestry vyrůstaly, kvalita jejich manželství nebo partnerského vztahu, zájem o lékaře jako muže i hodnota a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: