Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 582 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Spokojenost zákazníků se službami Avalon fitness centra
Roztočil, Jiří ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Spokojenost zákazníků se službami Avalon fitness centra zjistit spokojenost zákazníků poskytovanými službami prostřednictvím dotazníku . Na základě zjištěných výsledků změny a doporučení, které by měly vést ke zlepšení kvality poskytovaných služeb v Pro zjištění spokojenosti zákazníků se službami v použito modifikované metody SERVPERF dotazníku. dotazník měří skutečné vnímání kvality poskytovaných služeb. Mimo dotazníkového šetření proběhly polostrukturované rozhovory pro prohloubení problematiky s Výsledky dotazníkového šetření jsou znázorněny pomocí grafů a tabulek. výsledků je zřejmé, že jsou zákazníci Avalon fitness centra s službami velmi spokojeni. Nejvíce jsou zákazníci spokojeni s vybavením, poskytování služeb ve smluveném čase a trenéry. Naopak negativně vnímají čistotu zázemí, chování recepčních, skříňky v šatnách a aktualizování Klíčová slova: sportovní služby, služby, marketingový výzkum, spokojenost zákazníků,
Výzkum kvality služeb vybraného fitness centra
Šebek, Roman ; Pecinová, Markéta (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Výzkum kvality služeb vybraného fitness centra Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat problematické oblasti poskytovaných služeb vybraného fitness centra a formulovat konkrétní návrhy a doporučení pro vedení organizace vedoucích ke zlepšení zákaznických služeb. Metody: Pro výzkum kvality služeb ve vybraném fitness centru bylo využito modifikovaného SERVQUAL dotazníku pro sportovní služby v České republice. Tento dotazník porovnává očekávanou kvalitu služeb ve vynikajícím fitness centru se skutečně vnímanou kvalitou služeb ve vybraném fitness centru. Sběr dat probíhal v období od února 2020 do března 2020. . Výsledky: Na základě analýzy kvality služeb se jeví nabízená kvalita služeb fitness centra na vcelku vysoké úrovni. Výzkum však objevil i určité nedostatky u jednotlivých indikátorů a objevil prostor pro zlepšení. Dle zjištěných nedostatků bylo fitness centru navrženy doporučení a další kroky, které by měly přispět k ještě kvalitnějším službám. Klíčová slova: sport, fitness, služby, marketingový mix, kvalita, SERVQUAL
Marketingový výzkum
Šmerda, Lukáš ; Mráček, Pavel (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti GFS s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které jsou obsaženy v analytické části. Praktická část se zabývá analýzami společnosti a marketingovým výzkumem v podobě dotazníkového šetření. Analýzy jsou následně vyhodnoceny a na jejich základě navrženy návrhy na zlepšení současného stavu.
Financování veřejně poskytovaných služeb v obci Pustiměř
Zbořilová, Lenka
Zbořilová, L. Financování veřejně poskytovaných služeb v obci Pustiměř. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce se zabývá problematikou financování veřejných služeb, které poskytuje svým občanům obec Pustiměř. V teoretické části definujeme pojmy, jako jsou obec, funkce obce, orgány v obci, rozpočet, jednotlivé části obecního rozpočtu a zadluženost obcí. Následně se práce zaměřuje na nejvýznamnější příjmy a výdaje konkrétní obce, u kterých je popsán jejich vývojový trend. V další části jsou popsány nejdůležitější služby, které v obci nalezneme. V práci se objevují možné návrhy na zlepšení využívání majetku a zvýšení množství poskytovaných služeb. Cílem práce je zhodnocení finanční situace v obci na základě finanční analýzy a návrhy na zlepšení hospodaření.
Kvalita poskytovaných služeb Hotelu u Tří lvů
Miková, Veronika
Miková, V. Kvalita poskytovaných služeb Hotelu U Tří lvů. Bakalářská práce. Brno, 2017. Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu poskytovaných služeb Hotelu U Tří lvů v Českých Budějovicích. Cílem práce je sestavení návrhu doporučení pro zvýšení kvality poskytovaných služeb a povědomí o Hotelu U Tří lvů v Jihočeském kraji v České republice, s ohledem na společenskou odpovědnost firem. K dosažení výsledků bylo provedeno dotazníkové šetření, které bylo cíleno na osoby žijící v Jihočeském kraji. Výsledek dotazníku informuje o povědomí a spokojenosti s Hotelem U Tří lvů, po němž následuje vytvoření SWOT analýzy a návrhu doporučení zahrnujícího společenskou odpovědnost firem.
Marketing v pojišťovnictví
Marinč, Lukáš
Předmětem této bakalářské práce je na základě analýzy prostředí podniku Halali - všeobecná pojišťovna, a.s. vytvořit komunikační mix pro podnik. K vytvoření analýzy jsou použita sekundární data dostupná z výročních zpráv, pro přizpůsobení mixu jsou použita primární data, která byla získána dotazníkovým šetřením. Odpovědi byly sbírány na internetu a celkem se ho zúčastnilo 100 respondentů. Po analýze podniku je vytvořen komunikační mix přizpůsobený tak, aby odpovídal specifikům pojistných produktů a výsledkům dotazníkového šetření mezi klienty pojišťoven. Vzhledem k rozvoji online marketingu, je větší část zaměřena právě na něj, pro respondenty byl jedním z nejdůvěryhodnějších i nejčastějším, se kterým se setkávají.
Vliv faktorů kvality destinace na loajalitu návštěvníků městských oblastí
Machátová, Aneta
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání a posuzování vlivu jednotlivých faktorů kvality destinace na spokojenost a loajalitu návštěvníků se zaměřením na městské oblasti. V první části práce je charakterizován cestovní ruch, kvalita služeb a destinace. Jako hlavní zdroj pro základ této práce jsou výsledky získané z dotazníkového šetření, které je následně vyhodnocováno pomocí statistických metod. Na základě výsledků ekonometrického modelování jsou poté interpretovány souvislosti a jsou hledány důvody pro získaná hodnocení.
Efektivnost reklamy ve specializovaném zařízení služeb
Dvořáková, Michaela
Bakalářská práce se zabývá ekonomickou efektivností reklamy ve specializovaném zařízení služeb, konkrétně wellness centra Infinit Maximus v Brně. V práci jsou podrobněji charakterizovány služby, wellness, marketing a ekonomické ukazatele pro měření objektivních ekonomických výsledků. Pro zjištění efektivnosti reklamy Infinit Maximus se vychází ze skutečných výdajů vynaložených na reklamu a z výsledků odpovědí respondentů v dotazníku. Dotazník slouží i k zjištění spokojenosti s nabídkou služeb, jejich kvalitou a s výší cen za poskytované služby. V závěru práce jsou uvedeny návrhy k zvýšení návštěvnosti wellness centra.
Nástroje telemarketingu služieb a ich vplyv na rozhodovanie spotrebiteľa
Bendíková, Monika
Bendíková, M. Nástroje telemarketingu služeb a jejích vliv na rozhodování spotřebitele. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce je zaměřená na nástroje telemarketingu služeb, aktivního i pasivního. Dále na jejich vliv na rozhodování spotřebitele při nákupu přes telefon nebo při využívání zákaznických linek. Zabývá se rozdílností vnímání telemarketingu na základě několika vlastností spotřebitele. Údaje pro práci byly získány na základě internetového dotazníku. Výsledky byly dále statisticky zpracovávané a analyzované. marketing, telemarketing, služby, marketingový výzkum, spotřebitel, nákupní rozhodování
Marketingový mix vo vybranom podniku poskytujúci služby
Mesárošová, Natália
Mesárošová, N. Marketingový mix ve vybraném podniku poskytující služby. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce je zaměřena na zpracování návrhu na zlepšení využití jednotlivých prvků marketingového mixu podniku Cukrárna Maxim. Teoretická část je věnována poznatkům v oblasti marketingu a vychází z odborné literatury. V praktické části je nejdříve provedena analýza prostředí podniku, analýza marketingového mixu a následná segmentace trhu. Na základe analýz a segmentace jsou zformulovány návrhy a doporučení pro zlepšení situace. Následně jsou vyčísleny i hlavní nákladové položky v rámci jednotlivých návrhů a je poukázáno na nezbytnou kontrolu společně s případným měřením efektivity.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 582 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.