Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 650 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita služeb a spokojenost návštěvníků v turistické destinaci Pec pod Sněžkou
Zemanová, Natalie
Zemanová, N. Kvalita služeb a spokojenost návštěvníků v turistické destinaci Pec pod Sněžkou. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou služeb a spokojeností návštěvníků v turistické destinaci Pec pod Sněžkou. Jsou vymezeny základní pojmy problema-tiky kvality služeb a spokojenosti návštěvníků a dále také současný stav destinace. Součástí práce je polostrukturovaný rozhovor se zástupcem samosprávy města Pec pod Sněžkou a dotazníkové šetření na téma kvality služeb a celkové spokoje-nosti návštěvníků. Jeho vyhodnocení proběhlo za použití statistických metod a následně jsou navržena doporučení, jak zvýšit kvalitu služeb a tím i celkovou spo-kojenost návštěvníků.
Aktuální stav a potenciál rozvoje cestovního ruchu na území města Napajedla
Polášková, Barbora
Cílem práce bylo zjistit největší nedostatky ve městě Napajedla a následně navrhnout opatření, která by vedla k jejich zlepšení a do budoucna tak zajistila rozvoj cestovního ruchu ve městě. Teoretická část definuje základní charakteristiku urbánního prostředí v rámci cestovního ruchu a vychází ze zahraniční i domácí literatury. Další kapitola představuje souhrnnou analýzu města Napajedla z pohledu cestovního ruchu, která je zaměřena na přírodní a kulturně-historické atraktivity, akce pořádané městem a vybaveností města z hlediska služeb, které byly kartograficky vyobrazeny. Dále se v práci setkáme i s realizovanými projekty uskutečněnými v rámci cestovního ruchu. Výzkumná část byla realizována za pomocí kvantitativního dotazníku prováděného online i terénním šetřením. Online forma šetření byla zvolena z důvodu vypovídajících hodnot o celoroční atraktivitě cestovního ruchu, jelikož dotazníkové šetření bylo prováděno ve dvou jarních měsících (i přesto, že během období sběru dat bývá ve městě vysoká návštěvnost). Následně byla zjištěná data graficky vyobrazena a bylo navrženo doporučení ke zlepšení aktuálního stavu cestovního ruchu ve městě Napajedla.
Analýza konkurence lyžařských škol
Šillarová, Kristýna ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Opelík, Daniel (oponent)
Název: Analýza konkurence lyžařských škol Cíle: Hlavním cílem práce je provést komparaci dvou nejsilnějších lyžařských škol v určité oblasti v ČR, čehož se dosáhne zanalyzováním vnitřního prostředí obou vybraných lyžařských škol. Marketingový výzkum je prováděn metodou hloubkového interview s manažery jednotlivých lyžařských škol. Na základě marketingového výzkumu jsou lyžařské školy porovnávány. Výsledek práce usnadňuje rozhodování uživatelů a zaměstnanců a navrhuje manažerům doporučení zohledňující tyto výsledky. Metody: V práci je použita metoda kvalitativního výzkumu. Pro kvalitativní výzkum je stěžejní metodou hloubkové interview s manažery lyžařských škol, které jsou doplněny analýzou dokumentů. Na základě získaných informací je sestrojen McKinsey model 7S, který pomáhá k identifikaci silných a slabých stránek. Tyto faktory jsou vyhodnoceny pomocí matice IFE. V závěru práce je provedena komparace vnitřního prostředí podniků. Výsledky: Výsledkem práce je vnitřní analýza dvou lyžařských škol v určité oblasti v České republice. Z tohoto rozboru vyplývají specifické silné a slabé stránky obou podniků, které jsou dále zhodnoceny a taktéž použity ke komparaci podnikového interního prostředí. Z výsledku vyplývá, že postavení organizace závisí na úhlu pohledu, kterým se na něj nahlíží - zda z pohledu...
Ochota zákazníků vybraného fitness centra navštěvovat skupinové lekce
Svobodová, Aneta ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Ochota zákazníků vybraného fitness centra navštěvovat skupinové lekce Cíle: Diplomová práce "Ochota zákazníků vybraného fitness centra navštěvovat skupinové lekce" je ve své konečné podobě užitečným zdrojem informací, rozšiřující znalosti managementu Domyno Fitness o svých zákaznících a jejich motivaci fitness centrum navštěvovat. Cílem práce je získání informací o ochotě zákazníků navštěvovat skupinové lekce, které může manažerka skupinových lekcí v Domyno Fitness dále využít a zahrnout do svých plánů ke zlepšování současné situace. Metody: Práce vychází z teoretických poznatků souvisejících s daným tématem. Pro zjišťování ochoty zákazníků navštěvovat skupinové lekce byl použit marketingový výzkum založený na kvantitativním způsobu dotazování metodou CAPI. Výzkumným souborem jsou zákazníci Domyna Fitness starší 18 let. Výběrovým souborem jsou pak zákazníci, kteří fitness centrum navštívili v době probíhajícího výzkumu a byli ochotni se jej zúčastnit. Odpovědi na jednotlivé otázky dotazníku jsou zachyceny v grafech. Na základě analýzy grafů jsou vypracovány závěry a doporučení pro tuto společnost. Výsledky: Výsledky zkoumání ukázaly, že má fitness centrum především věrné zákazníky, kteří jej navštěvují již mnoho let. Tito zákazníci jsou téměř se všemi aspekty, na které se dotazník tázal,...
Komunikace fitness centra FormFactory se zákazníky na pobočkách v Praze
Vybíralová, Tereza ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Komunikace fitness centra Form Factory se zákazníky na pobočkách v Praze Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu na zlepšení komunikace fitness centra Form Factory na pobočkách. Pro vytvoření návrhu na zlepšení komunikace je třeba zjistit informace, jakým způsobem síť fitness center komunikuje se svými zákazníky na pobočkách a jak je tato komunikace vnímána zákazníky. Metody: V diplomové práci byla využita kvantitativní metoda získávání dat v podobě elektronického dotazování. Dotazníkové šetření bylo doplněno o metodu přímého pozorování. Výsledky: Byly zjištěny nedostatky v rámci komunikace poboček sítě Form Factory se zákazníky. Tyto nedostatky byly v rámci výsledkové části popsány a byl vytvořen návrh na jejich odstranění. Klíčová slova: služby, marketingová komunikace, fitness, dotazníkové šetření, pozorování
Proposal for Changes of Promotion of Services in a Company
Stejskalová, Anna ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
The aim of this bachelor's thesis is to analyze the Čistírna u Kostelíčka organization from the marketing point of view to propose a concept to change promotion of the organization in business-to-business market. In the theoretical part the definitions of services, marketing and frameworks used, including the 7 Ps marketing mix, microenvironment, and marketing research, to analyze the current situation of the organization are defined. The analytical part is focused on analyzing the current situation of the organization by using the frameworks defined in the theoretical part and identifying the main factors used for the proposal suggestions part. The proposal suggestions part identifies changes in promotion of the services that the company offers, and their financial costs and time schedule the changes should be done in.
Marketingový mix vědeckého zábavního parku
Horáková, Jana ; Muzikářová, Tereza (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou marketingového mixu vědeckého zábavního parku a zpracováním návrhů pro jeho změny. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů, které souvisejí s danou problematikou této diplomové práce. Analytická část zahrnuje analýzu současného stavu vědeckého zábavního parku, analýzu marketingového prostředí organizace a dotazníkové šetření. Návrhová část práce obsahuje návrhy a doporučení pro změny v marketingového mixu (7P).
Nízkopodlažní dům v Řečkovicích
Vaňková, Štěpánka ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh nízkopodlažního bytového domu v Brně Řečkovicích. Projekt navazuje na ateliérovou práci vytvořenou v zimním semestru 2. ročníku bakalářského studia. Řešený pozemek se nachází v proluce na ulici Terezy Novákové. Proluka je rozdělena na dvě části. V přední části jsou již navrženy dvě veřejné budovy, dům se sálem a dům s knihovnou. Přes tuto část vede komunikace, která řešenou část pozemku spojuje s hlavní cestou Terezy Novákové. Celý areál je průjezdný, výjezd je na ulici Družstevní. V zadní části proluky bude umístěn navržený čtyřpodlažní bytový dům, který se skládá ze dvou budov umístěných do tvaru L. V budově se nachází byty o velikosti 1.kk a 2.kk. Bydlení je určeno přednostně pro seniory, vhodné může být však také pro mladé lidi. V severnější budově se kromě bytových jednotek nachází také vybavení pro obyvatele domu. V 1.NP jsou prostory kadeřnictví, kosmetiky, masérny, také zde najdeme ošetřovnu a kolárnu. V budově se dále nachází rehabilitační místnost a kaple. Do budovy budou zaměstnanci služeb docházet na základě domluvy jednou až dvakrát týdně. Na pozemku se mezi křídly budov nachází veřejná zahrada. Obě budovy jsou podsklepeny. V suterénu se nachází sklepní kóje a technické místnosti. Kromě sklepní kóje, má každý byt také balkón. Na řešeném pozemku jsou navrženy dvě parkoviště. Požadavky na návrh byly, aby na pozemku zůstalo, co nejvíce zeleně a také nenarušoval okolní zástavbu. Proto jsem budovu navrhla právě do tvaru L, aby na pozemku zůstalo dostatek místa pro zeleň. Budovy jsem nechala čisté, bílá fasáda je doplněna velkými hliníkovými okny se subtilním ocelovým zábradlím, a dřevem. Na navržených objektech se nachází zelené střechy. Hlavním záměrem bylo vytvoření příjemného prostředí pro budoucí obyvatele bytového domu.
Spokojenost s poskytovanými službami v domovech pro seniory
BOUČKOVÁ, Lucie
Bakalářská práce je zaměřena na spokojenost s poskytovanými službami v domovech pro seniory v okrese Příbram. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak jsou uživatelé spokojeni s poskytovanými službami v domovech pro seniory v okrese Příbram. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány pojmy, které s názvem této bakalářské práce souvisí - stáří, stárnutí a s tím i spojený ageismus, aspekty stárnutí či stárnutí populace, senior a komunikace s ním, potřeby seniorů nebo definice spokojenosti. V neposlední řadě jsou také popsána témata sociální péče o seniory, sociální pracovník, sociální služby pro seniory a nakonec jsem popsala přímo samotnou službu domov pro seniory. V praktické části jsem si stanovila jednu hlavní výzkumnou otázku, která zněla: "Jak jsou uživatelé domova pro seniory spokojeni s poskytovanými službami?", a k té bylo stanoveno šest dílčích. Pro sběr dat byl zvolen kvalitativní výzkum a metoda dotazování, technika polostrukturovaného rozhovoru. Velikost výzkumného souboru nebyla předem přesně určena, dotazování probíhalo do teoretické saturace - byly dány pouze dvě kritéria, a to že to musí být uživatelé některého z domovů pro seniory v okrese Příbram a musí být schopni komunikace a porozumět daným otázkám. Informantů, se kterými byl proveden výzkum, bylo celkem 16. Cíl bakalářské práce byl splněn a došlo se ke zjištění, že všichni uživatelé domovů pro seniory v okrese Příbram jsou s poskytovanými službami spokojeni. Výsledky bakalářské práce mohou sloužit jako zpětná vazba pro domovy pro seniory, kde byl výzkum realizován a jako podnět pro případné zlepšení služeb s cílem přispět ke zvýšení spokojenosti uživatelů. Dále může pomoci zájemcům o tuto pobytovou službu v rozhodování při jejím výběru.
Primární služby cestovní ruchu v Třeboňsku
MACHOVÁ, Barbora
Práce se zabývá primárními službami cestovního ruchu v Třeboňsku z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů. Konkrétně se soustředí na zaměstnance a zaměstnavatele ubytovacích a stravovacích služeb. V práci jsou vysvětleny pojmy cestovního ruchu, služeb, které jsou dále detailně rozebrané na služby ubytovací, stravovací a dopravu. Též je zde detailně popsána turistická oblast Třeboňsko. Pohledy zaměstnanců a zaměstnavatelů byly zjišťovány kombinací kvalitativního a kvantitativního výzkumu na základně dotazníků a řízených rozhovorů. Sesbíraná data byla statisticky vyhodnocena. Zároveň byla vyhodnocená data porovnána s odbornými články, statistikami poskytovanými ČSÚ a s daty získanými bývalou studentkou ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, Klárou Liškovou, pro její bakalářskou práci z roku 2022 na téma "Spokojenost se službami jako faktor rozvoje cestovního ruchu vTřeboňsku zpohledu návštěvníků". Hlavní zjištěné informace poskytují užitečné typy poskytovatelům služeb pro rozvoj podniků vedoucí k následné větší spokojenosti zákazníků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 650 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.