Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Skautský dům
Došlík, Ondřej ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Maceková, Věra (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší studii a návrh novostavby skautského domu - volnočasového cen-tra s názvem K15 v Olomouci, městské části Nové sady. Budova bude stát na pozem-cích s parcelními čísly 408/1, 408/2, 408/3 a 112/7. Vlastníky pozemků jsou investor a přilehlá základní škola. Budova bude sloužit převážně jako základna 7. skautského střediska „Žlutý Kvítek“ Olomouc, které má v současné době kolem 90 aktivních členů ve třech hlavním věko-vých kategoriích – světlušky a vlčata (7-11 let), skauti a skautky (11-15 let), roveři a rangers (15-99 let). Skautské oddíly, které sdružují děti stejného věku se schází dvakrát týdně ve svých klu-bovnách, pod vedením vůdců, kteří organizují a řídí činnost a to zcela dobrovolně a bez nároku na honorář.
Architektura extrému
Válek, Ondřej ; Albert, Novák (oponent) ; Kaftan, Martin (vedoucí práce)
„Nezbytnost opatřit si potraviny, vybudovat si tábor vzdorující bouřím a přívalům hnala nás všecky k dílu. Vůdce pracoval svorně s námi, ale podmínek tuhých nám neulehčoval. Naopak rozkaz použít při stavbách na místě prken stromků, jež nám bylo v houštinách kácet a zpracovat, znamenal nový kus práce. Někdy unaven vzpomínal jsem s lítostí na domov, zvláště když stále dešť a zachmuřená obloha sklíčily nás nováčky tomu nezvyklé. Co však mne drželo a hnalo kupředu, byl zájem o tuto robinsonádu a má hrdost. Nedal jsem na sobě znát pocitů, jež mnou tehdy prochvívaly. Snesou-li to ostatní, vytrvám rovněž. Povaha má nesnese, abych stál na místě posledním. A hrdost tato pomáhala mi přemoci zženštilost. Tak jsem vzpomínal své začátky skautování a cítil přitom hřejivou radost z klidného vědomí své dnešní zdatnosti.” _Jiří Wolker: Těm, kterým patřím //Cíl projektu Hlavní cíl této práce se shoduje s posláním a účelem spolku Junák – český skaut, z. s.: „Podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí v souladu s principy a metodami skautingu.“ //Prostředek Prostředkem pro naplnění hlavního cíle je stavba skautského tábora, do které jsou zapojeny děti. Konkrétně 25 kluků ve věku 7–15 let, kteří jsou členy Líšeňského oddílu 14ka Regulus. Dohromady s dalšími 10 vedoucími jezdí každý rok na tábořiště „Hodíškov“, kde tráví prvních 14 dní letních prázdnin. Stavbě tábora předchází návrh, který je předmětem této práce.
Stanovení pracovního rozsahu a účinnosti vodního trkače
Růžička, Jakub ; Himr,, Daniel (oponent) ; Špano, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce stanovuje pracovní rozsah a účinnosti vodního trakače experimentálním měřením v laboratoři. Měření probíhá na třech odlišných dimenzích vodního trkače, které navrhnul a sestavil autor této práce. Zde se také zjišťuje, zdali má závaží na tepacím ventilu vliv na účinnost trkače. Dále se zabývá porovnáváním dosavadních způsobů dopravy vody na táborech oproti výhodám trkače. Princip vodního trkače vychází z hydraulického rázu, který je zde důkladně rozepsán. Obsahem jedné z kapitol je návod na umístění vodního trkače na tok a jeho kompletní zapojení. Jelikož do trkače společně s vodou mohou být dopravovány nečistoty, tak se práce zaměřuje na přidání vtokového objektu, který by tomuto problému mohl zabránit. Vtokový objekt byl pouze namodelován v programu Flow 3D, aby se ukázala jeho funkčnost.
Fundraising vybrané neziskové organizace
Matušková, Nikola ; Zapletal, Petr (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy hospodaření vybrané neziskové organizace navrhnout a posoudit nové možnosti získání dodatečných finančních prostředků a to jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Teoretická část práce je věnována především právnímu vymezení neziskových organizací a opodstatnění jejich existence. Návrhová část je pak věnována analýze hospodářských výkazů vybrané neziskové organizace – Junák – český skaut, středisko Křtiny, z. s., která se věnuje výchově dětí a mládeže. Na základě zpracované analýzy je zhodnoceno hospodaření této neziskové organizace a navrhnuty možnosti získání dodatečných finančních zdrojů, s ohledem na její fungování.
Zásobení skautského tábora vodním trkačem
Růžička, Jakub ; Duchan, David (oponent) ; Špano, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o zásobování skautského tábora užitkovou vodou z Trusovického potoka. Zásobování je prováděno vodním trkačem, jehož konstrukce je značně zjednodušena a sestavena pouze z dostupných tvarovek a armatur. Vodní trkač čerpá vodu do zásobní nádrže, odkud je voda vedena gravitačně do spotřebiště. Zásobení tábora vyhovuje. Provozní charakteristiky vodního trkače byly měřeny na měrné trati v laboratoři.
Vliv skautingu na adolescenty pohledem rodičů
Prajková, Kristýna
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem skautingu na adolescenty z pohledu rodičů. Cílem výzkumu je porozumět, jak účast ve skautské organizaci ovlivňuje chování a vývoj adolescentů. K dosažení tohoto cíle byly provedeny rozhovory s rodiči dětí, které navštěvují, nebo navštěvovaly skautskou organizaci. V metodologické části byla použita kvalitativní metoda sběru dat prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s rodiči. Data z rozhovorů byla analyzována pomocí tematického kódování, které umožnilo identifikovat hlavní témata a vzorce v odpovědích rodičů. Výsledky výzkumu naznačují, že skauting má pozitivní vliv na adolescenty. Rodiče uvádějí, že účast v skautské organizaci pomáhá jejich dětem rozvíjet sociální dovednosti, spolupráci a osobní růst. Skauting také podporuje vytváření silných sociálních vazeb a poskytuje adolescentům prostředí pro sebevyjádření a učení se novým dovednostem.
Motivace ke skautskému vzdělávání a jeho vliv na život dospělých vedoucích
Půtová, Veronika ; Kříž, Jaroslav (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá skautským vzděláváním a jeho přínosem pro dospělé skautské vedoucí. V teoretické části jsou nejprve zmíněna teoretická východiska zaměřená na koncept celoživotního učení, zařazení skautského vzdělávání právě do tohoto konceptu a na motivaci ke vzdělávání dospělých. Dále je popsána charakteristika a vývoj světového a českého skautingu, na což navazují principy skautingu, věkové kategorie a skautská výchovná metoda, které přibližují způsob výchovné práce v rámci českého skautingu. Následně je v teoretické části zmíněna organizace Junák - český skaut a vzdělávání, které je v rámci této organizace realizováno a je zásadní pro výzkumnou část této diplomové práce. Hlavním cílem výzkumné části je identifikovat vliv vzdělávacích kurzů na život skautského vedoucího a popsat, jakým způsobem se pracuje se vzdělávacími kurzy v různých oddílech. Tohoto cíle je dosaženo pomocí kvalitativního výzkumu, v rámci kterého jsou realizovány polostrukturované rozhovory, které jsou zaměřeny na vliv skautských kurzů na skautský, osobní a profesní život dospělého vedoucího, dále na motivaci k absolvování skautských vzdělávacích kurzů a třetí oblastí zájmu je způsob práce se vzdělávacími kurzy v rámci oddílu a střediska. Také jsou zodpovězené doplňující otázky, které se týkají například vlivu...
Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech
Valta, Marek ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení seznamu nejvýznamnějších kritérií, který umožní identifikovat fotbalové talenty v kategorii U15 hrající na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech z pohledu zastupující manažerské agentury. Metody: K vytvoření seznamu nejvýznamnějších kritérií při výběru fotbalových talentů byly využity kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. V první fázi výzkumu byly provedeny polostrukturované rozhovory s hráčskými agenty a skauty, které přinesly unikátní vhled do problematiky identifikace talentů a následné péče o ně. Na základě předchozího výzkumu byl sestaven seznam kritérií sledovaných u středních záložníků. Ten byl následně pomocí metody škálování zúžen do výsledné podoby seznamu nejvýznamnějších kritérií pro identifikaci fotbalových talentů v kategorii U15 hrajících na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je sestavení seznamu nejvýznamnějších kritérií, který umožní identifikaci fotbalových talentů ve věkové kategorii U15 na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech. Polostrukturované rozhovory se skauty a hráčskými agenty ukázaly současnou situaci na...
Využití prvků skautingu na 1. stupni ZŠ
Marková, Anna ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Zemanová, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá primárním vzděláváním a současným trendem environmentální výchovy. Zaměřuje se na skauting a jeho výchovnou metodu. Východiska a výchovné principy skautingu souvisí s aktuálními populárními směry ve vzdělávání na 1. stupni základních škol. Program Učíme se venku a Real World Learning byly vybrány jako podobné efektivní environmentální přístupy, které usilují o totožný dopad na postoje a hodnoty dětí. Program Začít spolu byl do práce přidán z důvodu realizace výzkumu na centrech aktivit. Skauting se shoduje s těmito přístupy i s rámcovým vzdělávacím programem ve výchovných funkcí jako je např. rozvinout postoje a hodnoty dítěte, partnerský přístup, pozitivní vztah k přírodě a výchova demokratického občana. Cílem teoretické části diplomové práce je představit skautskou výchovnou metodu, srovnat ji s dalšími environmentálními programy a rámcovým vzdělávacím programem, stanovit v čem se shodují a v čem rozcházejí. Cílem praktické části je zjistit, jakým způsobem je možné využít jednotlivé prvky těchto směrů ve výuce na 1. stupni základních škol. Výsledky výzkumného šetření poukazují na přínosy využití prvků skautingu pro výuku na prvním stupni základních škol, jejichž příkladem je větší motivaci žáků při učení venku. Práce prezentuje efektivní způsob propojení těchto...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.