Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 128 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Procesní analýza organizace Člověk v tísni, o.p.s.
Zouharová, Miriam
Bakalářská práce se věnuje zhodnocení současného stavu organizace Člověk v tísni, o.p.s. pomocí procesní analýzy a ekonomické analýzy. Člověk v tísni v rámci své hlavní činnosti poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí. Organizace působí po celém světě a zaměřuje se na regiony postižené chudobou nebo přírodními a jinými katastrofami. Teoretická část práce je zpracována formou dokumentární analýzy dostupných zdrojů o neziskových organizacích, jejich pozici v národním hospodářství, členění a financování. Praktická část se zabývá jednotlivými částmi procesní analýzy, které jsou podrobně zpracovány. Po zhodnocení analýz jsou předložena možná rizika a hrozby z nich vyplývající. Na základě identifikovaných rizik jsou zformulována doporučení pro vedení organizace při plánování a rozhodování o dalším vývoji.
Effect of Enhanced Financial Transparency on Foreign Aid Captured by Elites
Žalman, Jan ; Palanský, Miroslav (vedoucí práce) ; Janský, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá odhadem úniků rozvojové zahraniční pomoci v zemích, kde vládnoucí elity odklánějí pomoc určenou pro hospodářský růst a snižování chudoby na zahraniční bankovní účty v daňových rájích. S využitím veřejně dos- tupných dat analyzujeme vztah mezi výplatami rozvojvé pomoci a zahraničními bankovními vklady a ukazujeme, že zatímco úniky přetrvávají od roku 1990, zvýšená finanční transparentnost měla pozitivní vliv. Zároveň zkoumáme roli portfoliových investic a korupce v zachycení rozvojové pomoci a zdůrazňu- jeme důležitost řešení těchto problémů pro zajištění účinné redistribuce. Naše výsledky naznačují, že jedinci, kteří těží z toku finančních prostředků do daňových rájů během výplat pomoci, jsou pravděpodobně vládnoucí elity, což poukazuje na potřebu vyšší transparentnosti při jejím přerozdělování. Klasifikace JEL F35, O19 Klíčová slova úniky rozvojové pomoci, offshorové bankovní vklady, rozvo- jová pomoc, finanční transparentnost, daňové ráje Název práce Vliv zvýšené finanční transparentnosti na úniky zahraniční rozvojové pomoci 1
Povědomí o fair trade ve Fairtradovém městě
JARKOVSKÁ, Kateřina
Práce se zabývá myšlenkou fair trade, lidskými právy, pracovními podmínkami v rozvojových zemích. Věnuje se mezinárodním i českým organizacím, které se konceptu fair trade věnují. Práce se zaměřuje na kampaň Fairtradová města a popisuje další kampaně, které šíří myšlenku fair trade. Součástí práce je výzkumné šetření, které si klade za cíl zjistit, zda obyvatelé města Český Krumlov vnímají to, že jsou Fairtradovým městem a zda myšlenku fair trade podporují.
EU democracy promotion in contemporary sub- Saharan Africa: the case study of South Sudan
Husák, Jim ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Weiss, Tomáš (oponent)
Šíření demokracie má za cíl přinutit nebo povzbudit cizí stát k demokratizaci. To zahrnuje přímou pomoc demokracii financováním reforem nebo školení a to buď v rámci volební arény, ve vládě nebo občanské společnosti. Dále k strategiím šíření demokracie patří rétorické závazky, politická gesta, šíření informací, sankce, podmíněnost a tzv. "měkká síla" - kulturní vazby a jejich význam při prosazování hodnot. Diplomová práce Šíření demokracie EU v současné subsaharské Africe: případová studie Jižního Súdánu zkoumá tyto strategie tak, jak je využívali aktéři EU při podpoře demokracie v Jižním Súdánu. Jižní Súdán je nejmladší zemí světa a instituce EU i členské státy EU pomáhaly zemi v jejím nelehkém pokusu o vývoj k demokratickému státu. Výzkum se zaměřuje na to, jak se toho aktéři EU snažili dosáhnout a jak se strategie měnily v letech 2011 až 2020. Práce dochází k závěru, že EU používala přístup top-down, kdy jednala především s vládami a dalšími státními institucemi, spíše než s občanskou společností. Zaměřila se také na rozvoj řádné správy věcí veřejných a právního státu spolu s posílením sociálně-ekonomických odvětví. EU rovněž podporovala demokracii v Jižním Súdánu prostřednictvím regionálních organizací IGAD a EAC. V rámci IGAD se podílela na vyjednávání mírové dohody R-ARCSS, která rovněž...
Rozvojová pomoc v oblasti vzdělávání ve vybraných zemích bývalých francouzských kolonií Sahelsko-beninské Unie
Staňková, Štěpánka ; Kalfiřtová, Eva (vedoucí práce) ; Machleidtová, Silva (oponent)
Štěpánka Staňková Pedf UK, Aj - FJ Diplomová práce: Rozvojová pomoc v oblasti vzdělávání ve vybraných bývalých francouzských koloniích Sahelsko-beninské unie Abstrakt Tato diplomová práce s názvem Rozvojová pomoc v oblasti vzdělávání ve vybraných bývalých francouzských koloniích Sahelsko-beninské unie představuje současnou situaci v oblasti vzdělávání v bývalých francouzských koloniích v subsaharské Africe se zaměřením na tři státy Sahelsko-beninské unie: Benin, Burkinu Faso a Niger. Dále popisuje zdroje rozvojové pomoci a podrobněji se věnuje rozvojové pomoci pro oblast vzdělávání poskytované od významných mezinárodních organizací, od Evropské unie a rozvojové pomoci poskytované na státní úrovni, a to ze strany Francie a České republiky. Cílem této práce je poukázat na příčiny kritické situace v oblasti vzdělávání v bývalých francouzských koloniích v Africe a na aktivní přístup mezinárodních organizací i Francie k problematice vzdělávání v této části Afriky. Poznatky uvedené v této práci pocházejí především z mezinárodních studií a hodnotících zpráv vypracovaných expertními týmy Spojených národů a Světové banky. Zároveň vycházíme z osobních zkušeností nabytých přímo v popisovaných státech. Klíčová slova: Rozvojová pomoc, vzdělávání, subsaharská Afrika, Benin, Burkina Faso, Niger
Východiska rozvojové pomoci v Zimbabwe
Smetana, Vojtěch ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Cimrmannová, Tereza (oponent)
Tato práce mapuje současnou situaci rozvojové pomoci v Zimbabwe. Sumarizuje současný stav této činnosti v zemi a poukazuje na základní rozvojové problémy. Těmi jsou: Dvoukolejnost práva, postavení žen, fenomén "sugar mummies, sugar daddies", zdravotní rizika, náboženská synkreze, atmosféra strachu, rodiny vedené dětmi a "bludný kruh chudoby". Práce stanovuje základní rozvojová východiska takto: Mikrofinancování, využití fyzické ekonomie a nadcházející politické změny. Je členěna na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části využívá diskurz geo-populační a historicko-politický, aby bylo možno zasadit následné šetření do kontextu současných rozvojových problémů. V praktické části se práce zabývá výzkumnou otázkou a hypotézami, vlastním šetřením v cílovém místě a zhodnocením výsledků, které ukazují na všeobecný zájem o rozvojovou pomoc nejen ve smyslu finančním, ale také edukačním. V závěru je zařazena také diskusní kapitola, založená zejména na osobních zkušenostech, které jsem v průběhu stáže HTF UK v letech 2011 a 2012 měl možnost v Zimbabwe získat. Závěr sám se zabývá výstupy, které byly na základě diskurzů a šetření stanoveny.
Využití zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy ve výuce zeměpisu na střední škole
Barešová, Lenka ; Matějček, Tomáš (vedoucí práce) ; Bartoš, Jan (oponent)
Práce se zaměřuje na srovnání frontální metody výuky a výuky simulační hrou. Srovnatelné skupiny studentů jsou vyučovány jednomu tématu, zaměřenému na nerovnosti v rozvoji světa, těmito dvěma metodami. Byly stanoveny následující předpoklady. Simulační hra je atraktivnější formou výuky, a proto může pomoci zvýšit motivaci studentů. Běžný způsob výuky může studentům předat větší množství informací, simulační hra však může výrazněji ovlivnit postoje a hodnoty studentů. Při použití simulační hry má vliv na studenty dlouhodobější efekt. Tyto předpoklady byly potvrzeny kvalitativními i kvantitativními metodami.
Kosovská otázka a česká zahraniční politika
Zavada, Milan ; Handl, Vladimír (vedoucí práce) ; Šístek, František (oponent)
Bakalářská práce Kosovská otázka a česká zahraniční politika se zabývá dvěma hlavními aspekty vztahů mezi Českou republikou a Republikou Kosovo: aspektem vzájemných hospodářských vztahů a českou rozvojovou pomocí. Těžiště práce je především ve vzájemných vztazích od vyhlášení nezávislosti Kosova až do současnosti. Práce analyzuje českou zahraniční politiku v těchto dvou aspektech a porovnává je s vybranými zeměmi Balkánu. Všechny srovnávané země Balkánu budou pro komparace představeny ve vybraných parametrech, stejně jako diplomaticko-politické vztahy mezi Českou republikou a Kosovem. Právě tato komparace nám umožní zhodnotit výsledky práce české diplomacie vůči Kosovu. Práce dochází k závěru, že vývoj česko-kosovských vztahů ve všech zkoumaných aspektech, se s ohledem na doposud přezíravý postoj části české politické reprezentace, vyvíjí až překvapivě progresivně, nicméně se jedná zpravidla o dílčí akce, nikoliv výsledek systematického přístupu české zahraniční politiky.
Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži
Ficek, František ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Těšinová, Michaela (oponent)
Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá rozborem distribuce rozvojové pomoci v Kambodži, konkrétně distribucí a alokací rozvojových projektů zaměřených na reprodukční zdraví a vzdělávání. V úvodní části je nastíněn historický vývoj a současná situace v Kambodži, dále je na základě odborné literatury diskutován současný přístup k rozvojové pomoci, problematika reprodukčního zdraví a vzdělávání a přetrvávající diskurz v alokaci rozvojové pomoci. Ve vlastní analýze byly hledány souvislosti mezi rozvojovými intervencemi a ukazateli reprodukčního zdraví a vzdělávání na provinční úrovni. Hlavním výsledkem práce je, že rozvojová pomoc v Kambodži je alokována s ohledem na úroveň rozvoje dané provincie pouze v několika případech, a tedy že převládá alokace ovlivněná jinými faktory, než je potřeba příjemce. Klíčová slova: Kambodža, rozvojová pomoc, alokace, distribuce, reprodukční zdraví, vzdělávání, oficiální rozvojová pomoc, nestátní neziskové organizace
Problémy a pespektivy rozvojové pomoci: dárci a rozvojové země
Studecký, Jan ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Hlavičková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce "Problémy a perspektivy rozvojové pomoci: dárci a rozvojové země" se zabývá problematikou rozvojové pomoci. První kapitola definuje základní pojmy týkající se daného tématu. Zmíněna je historie poskytování rozvojové pomoci a také pohled jednotlivých teorií mezinárodních vztahů na rozvojovou pomoc. Druhá kapitola je věnována rozvojovým zemím, jejich charakteristikám a klasifikacím, zmíněny jsou jejich integrační možnosti. Kapitola třetí pak představuje dárce rozvojové pomoci. V hlavní části práce, tj. ve čtvrté kapitole, jsou pak pomocí odborné literatury zkoumány problémy rozvojové pomoci. Na začátku je analyzována problematika kvality rozvojové pomoci. Dále se práce věnuje motivacím donorů pro její poskytování. V rámci poskytování rozvojové pomoci, se vede diskuze i o tom, jaká forma pomoci je lepší, zda vratné půjčky, či nevratné granty. I na to se práce snaží nalézt odpověď. V dalších částech čtvrté kapitoly je pak zohledněna problematika koordinace rozvojové pomoci. Diplomová práce se dále zabývá myšlenkou obchodu, jako alternativy k rozvojové pomoci. Dále jsou reflektovány také negativní dopady rozvojové pomoci. V rámci jednotlivých podkapitol jsou také nastíněna možná řešení analyzovaných problémů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 128 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.