Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Transformace české předlistopadové alternativní rockové hudby v 90. letech 20. století
Fikarová, Lucie
Studie se zaměřuje na klíčové dobové trendy, které v 90. letech 20. století v pozitivním i negativním směru ovlivnily proměnu kdysi alternativní rockové scény. Pozornost je věnovaná zejména vnějším faktorům (např. hudebnímu managementu, komercionalizaci), opomenuty však nejsou ani faktory vnitřní (osobní vývoj aktérů). Vliv těchto faktorů na proměnu zkoumaného prostředí autorka mapuje na základě analýzy dobových hudebních časopisů, rozhovorů a orálně historického výzkumu (zahrnující provozovatele hudebních klubů, hudebního publicistu a hudebníky).
Mediální obraz rockové hudby v československém tisku v období normalizace
Husák, Martin ; Končelík, Jakub (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Rigorózní práce "Mediální obraz rockové hudby v československém tisku v období normalizace" definuje základní atributy a specifika mediálního zobrazení rockové hudby v letech 1969-1989 s vysvětlením faktorů, které determinovaly interpretační východiska oficiální a neoficiální (samizdatové) hudební publicistiky. Operacionalizace výzkumu dále reflektuje význam a postavení rockové hudby v socio-kulturním vývoji Československa, systém kontroly a řízení médií a jeho vliv na kvalitativní vývoj hudební publicistiky na příkladu periodického tisku za použití orálně historického výzkumu a deskriptivních i komparativních metod. Přijaté závěry jsou v konečné fázi podpořeny analýzou a interpretací vybraných kulturních a hudebních událostí dle způsobu jejich medializace ze strany oficiálních a samizdatových periodik.
Dovoz a šíření gramofonových desek v Československu v období normalizace
Andrs, Jiří ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Michela, Miroslav (oponent)
Práce se zabývá dovozem a rozšiřováním zahraničních hudebních nahrávek, konkrétně gramofonových desek do Československa. Gramofonová deska totiž na rozdíl od jiných nosičů (např. magnetofonový pásek či později kazeta) byla zároveň artefaktem, který zosobňoval atraktivní exotiku západního světa, a díky svému formátu a grafickému řešení představoval v popkultuře ceněný předmět. Práce vychází z předpokladu, že na distribuci gramofonových desek do značné míry závisel rozvoj československých hudebních subkultur. Autor proto zaměří svou pozornost na neoficiální dovážení LP desek prostřednictvím soukromých osob a jen částečně zohlední velice omezený, státem kontrolovaný import tohoto sortimentu. Důležitou otázkou práce bude také dovoz gramofonových desek západní provenience ze socialistických států. V řadě těchto zemí totiž vycházely v licenci západní hudební tituly v mnohem větší míře než v ČSSR. Pro československé občany byly vzhledem k snazší možnosti vycestování do těchto zemí i díky cenám snáze dostupné než západní originály. Student se ve své práci také pokouší korigovat představu rozšířenou v laickém i odborném prostředí o ilegálních hudebních burzách jako o dominantním importním a distribučním kanálu západních hudebních nahrávek do Československa v sedmdesátých a osmdesátých letech. Autor totiž...
Vzorce užívání návykových látek u aktivních hudebníků v hudebních skupinách na Benešovsku
Olišarová, Pavlína ; Šejvl, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kulhánek, Adam (oponent)
Východiska: Užívání návykových látek u hudebníků je častým jevem. Tento jev však popisují většinou jenom sami hudebníci ve svých autobiografiích. Odborných prací, které by se tomuto fenoménu věnovaly, je málo. Je spoustu faktorů, které na hudebníky působí a dovedou je až k užívání návykových látek. I přesto, že je tento fenomén tak rozšířený, je brán jako samozřejmost a jen málo kdo mu věnuje pozornost. Cíl: Cílem práce je zjistit a popsat vzorce užívání návykových látek u aktivních hudebníků v hudebních skupinách, které mají základnu na Benešovsku, ale hrají i mimo tuto oblast. Metody výzkumu: Data byla sbírána formou polo strukturovaného rozhovoru. Pomocí stránky bandzone byl udělán seznam hudebních skupin, které splňovaly stanovená kritéria. Tyto skupiny byly následně hledány na facebooku pro zjištění jejich aktivity. Zde byly také následně osloveny. Do výzkumu se zapojilo 9 oslovených hudebníků. Odpovědi z rozhovorů byly zaznamenány rovnou ručně. Při zapisování dat byla provedena transkripce. Následně byla data analyzována prvky zakotvené teorie. Pomocí otevřeného kódování byly důležitým tématům v textu přiřazeny kódy. Tato témata byla pomocí axiálního kódování propojována v kategorie. Pomocí těchto kategorií byly následně zjišťovány a popsány vzorce užívání návykových látek u aktivních...
Kontrola a řízení hudební tvorby v období normalizace na příkladu rockové hudby a její medializace.
Husák, Martin ; Končelík, Jakub (vedoucí práce) ; Vaněk, Miroslav (oponent) ; Stehlík, Michal (oponent)
Disertační práce "Kontrola a řízení hudební tvorby v období normalizace na příkladu rockové hudby a její medializace" popisuje a analyzuje na základě širokého teoretického a metodologického rámce systém kontroly a řízení hudební tvorby v Československu, prostřednictvím kterého komunistický režim v období začínající normalizace internalizoval ideologickou linii kulturní politiky i v oblasti rockové hudby. Způsob systematizace hudební tvorby na institucionální úrovni a propagandistická úloha médií v této souvislosti představovaly výchozí mocenské nástroje režimu v indoktrinaci socialistických hodnot. Na příkladu zobrazení soudních procesů s hudebním undergroundem v roce 1976 v tisku tato práce ukazuje, jakým způsobem se vlivem kontrolních a řídících mechanismů projevoval daný ideologický rámec v mediálním zobrazení rockové hudby, která se ve sledovaném období stala uměleckým vyjádřením estetického i etického rozchodu undergroundu s establishmentem.
Lingua-cultural space of Ukrainian alternative music (music of independent Ukraine)
Sherstiuk, Mariia ; Sverdan, Tetiana (vedoucí práce) ; Chlaňová, Tereza (oponent)
Diplomová práce je zaměřená zejména na zobrazení jevu alternativní hudby na Ukrajině jako rovnoprávné součásti světové kultury a důležitý zdroj vlivu na společenské vědomí Ukrajinců. Vyznačený cíl předpokládá řešení následujících úkolů: popsat obecné tendence vzniku a rozvoje ukrajinské alternativní hudby jako důležitou součást ukrajinské kultury; analyzovat jazyk písňových textů rockových hudebníků a jejích vliv na jazykovou situaci na Ukrajině; vymezit takové jevy, jako je bilingvismus a suržyk a ukázat projev těchto jevů ve zkoumaných písňových textech. Práce zahrnuje teoretickou část, kde jsou popsané celosvětové kulturní tendence, které předcházely vzniku alternativní hudby na Ukrajině a ji přímo ovlivnily. Dále v teoretické části následuje analýza funkcí alternativních směrů ve formování současné ukrajinské kultury. V praktické části jsou částečně zkoumány jazykové zvláštností a etnicko-kulturní komponent ukrajinské alternativní hudby. Klíčová slova Alternativní hudba, rocková hudba, bilingvismus, suržyk, jazykové vědomí.
60. až 80. léta v československé rockové hudbě - doba rozkvětu i zmaru
Solar, Martin ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Kocian, Jiří (oponent)
60. až 80. léta v československé rockové hudbě - doba rozkvětu i zmaru Bakalářská práce Abstrakt Bakalářská práce popisuje vztah mezi komunistickým režimem a tuzemskou rockovou scénou od jejích počátků až po pád totality. Rozebírá postupy státního aparátu proti hudební komunitě i možnosti, jaké se rockovým hudebníkům v jednotlivých dekádách nabízely pro jejich tvorbu. V práci jsou popsány nejznámější kauzy typické pro jednotlivá období - počátky rock'n'rollu v Československu, akce proti dlouhovlasým mladíkům, underground a alternativní hudba v letech sedmdesátých a v neposlední řadě punk, nová vlna a metal v letech osmdesátých. Nechybí ani srovnání se situací na západ od československých hranic a zamyšlení nad faktory, které vedly establishment k vyhraněnému vztahu k rockové hudbě. Přestože československý režim byl ve své politice vůči rockové hudbě jedním z nejméně tolerantních, snahy o potlačení její obliby nikdy nebyly zcela úspěšné a ve své podstatě jen prohlubovaly odcizení a znechucení větší části mládeže vůči komunistickému režimu. Martin Solar
Dovoz a šíření gramofonových desek v Československu v období normalizace
Andrs, Jiří ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Michela, Miroslav (oponent)
Práce se zabývá dovozem a rozšiřováním zahraničních hudebních nahrávek, konkrétně gramofonových desek do Československa. Gramofonová deska totiž na rozdíl od jiných nosičů (např. magnetofonový pásek či později kazeta) byla zároveň artefaktem, který zosobňoval atraktivní exotiku západního světa, a díky svému formátu a grafickému řešení představoval v popkultuře ceněný předmět. Práce vychází z předpokladu, že na distribuci gramofonových desek do značné míry závisel rozvoj československých hudebních subkultur. Autor proto zaměří svou pozornost na neoficiální dovážení LP desek prostřednictvím soukromých osob a jen částečně zohlední velice omezený, státem kontrolovaný import tohoto sortimentu. Důležitou otázkou práce bude také dovoz gramofonových desek západní provenience ze socialistických států. V řadě těchto zemí totiž vycházely v licenci západní hudební tituly v mnohem větší míře než v ČSSR. Pro československé občany byly vzhledem k snazší možnosti vycestování do těchto zemí i díky cenám snáze dostupné než západní originály. Student se ve své práci také pokouší korigovat představu rozšířenou v laickém i odborném prostředí o ilegálních hudebních burzách jako o dominantním importním a distribučním kanálu západních hudebních nahrávek do Československa v sedmdesátých a osmdesátých letech. Autor totiž...
Mediální obraz rockové hudby v československém tisku v období normalizace
Husák, Martin ; Končelík, Jakub (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Rigorózní práce "Mediální obraz rockové hudby v československém tisku v období normalizace" definuje základní atributy a specifika mediálního zobrazení rockové hudby v letech 1969-1989 s vysvětlením faktorů, které determinovaly interpretační východiska oficiální a neoficiální (samizdatové) hudební publicistiky. Operacionalizace výzkumu dále reflektuje význam a postavení rockové hudby v socio-kulturním vývoji Československa, systém kontroly a řízení médií a jeho vliv na kvalitativní vývoj hudební publicistiky na příkladu periodického tisku za použití orálně historického výzkumu a deskriptivních i komparativních metod. Přijaté závěry jsou v konečné fázi podpořeny analýzou a interpretací vybraných kulturních a hudebních událostí dle způsobu jejich medializace ze strany oficiálních a samizdatových periodik.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.