Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výuka sexuální výchovy na vybraných českých školách z pohledu žáků a jejich vyučujících
Kdýrová, Laura ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou sexuální výchovy v kontextu školního vzdělávání. Teoretická část práce představuje obecný vhled do výuky sexuální výchovy s důrazem na prevenci rizikového chování dospívajících. Hlavním cílem práce bylo zmapovat výuku sexuální výchovy na dvou vybraných školách. Výzkumné metody sběru dat byly dvě - dotazníkové šetření určené pro vybrané žáky (101 respondentů) a rozhovor pro vyučující, kteří na vybraných školách sexuální výchovu vyučují (dva vyučující). Výsledky výzkumného šetření odráží zkušenosti respondentů s výukou sexuální výchovy na těchto školách, jejich osobní názory a náměty, na základě kterých bylo zpracováno doporučení pro praxi. Na obou vybraných školách je výuka sexuální výchovy zařazena až ke konci povinné školní docházky. Na vybrané ZŠ jsou její témata vyučována v předmětu přírodopis, na vybraném gymnáziu v předmětu "občanská výchova". 85,7 % respondentů vybrané ZŠ uvedlo, že byli během sexuální výchovy rozděleni do skupin dle pohlaví, naopak 84,4 % respondentů vybraného gymnázia uvedlo, že rozděleni nebyli. Vybraní vyučující uvedli, že sami nikdy žáky nerozdělují tak, aby s každou skupinou probírali odlišná témata, pouze jim ponechávají prostor pro diskusi. Další výsledky výzkumného šetření jsou podrobně rozepsány v kapitole Výsledky praktické...
Vliv výživy a pohybové aktivity na reprodukční zdraví žen
Vařechová, Veronika ; Přáda, Jan (vedoucí práce) ; Weidenthalerová, Edita (oponent)
Tato práce se zabývá vlivem výživy a pohybové aktivity na reprodukční zdraví žen. V teoretické části práce je popsána anatomie a fyziologie ženského pohlavního systému. Jsou zde popsání činitelé, které mohou reprodukční zdraví ovlivňovat, a následně je objasněno, jaký vliv má výživa na reprodukční zdraví. V praktické části jsou zobrazeny konkrétní kazuistiky 20 žen. V praktické části bylo zjištěno, že výživa a pohybová aktivita mohou mít vliv na reprodukční zdraví žen. Klíčová slova: reprodukční zdraví, výživa, pohybová aktivita, poruchy menstruačního cyklu, syndrom polycystických ovarií
Porodní asistentka a reprodukční zdraví
KUBIŠOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce se zaměřuje na reprodukční zdraví v souvislosti s činností porodní asistentky. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicí reprodukčního zdraví, fyziologií lidské reprodukce, menstruačním cyklem, potřebou sexuální a reprodukční výchovy. Dále vysvětluje fungování veřejného zdravotnictví a preventivních prohlídek v rámci primární péče v České republice. Charakterizuje se zde práce porodní asistentky, její kompetence a význam v rámci prevence. Detailněji jsou popsány i faktory, které reprodukční zdraví ovlivňují, jako je věk, strava, užívání návykových látek, stres a další. Bakalářská práce se dále věnuje i plánování rodičovství, zdravému početí, popisuje druhy antikoncepčních metod a zmiňuje i informace o neplodnosti. Pro praktickou část byl stanoven cíl, kterým bylo zjistit názory studentů VŠ a žáků SŠ na výuku o reprodukčním zdraví. Dále měla práce stanoveny dvě hypotézy, které zněly následovně. Hypotéza 1: Studenti vysokých škol vnímají potřebu výuky o reprodukčním zdraví od porodní asistentky více než žáci středních škol. Hypotéza 2: Ženy vnímají potřebu výuky o reprodukčním zdraví od porodní asistentky více než muži. Zvolen byl kvantitativní sběr dat, pro který byl sestaven dotazník. Dotazník obsahoval celkem 41 otázek (31 uzavřených, 8 polouzavřených, 2 otevřené). Rozšířen byl v online podobě pomocí aplikace Google forms. Výzkumný soubor tvořilo 210 respondentů. Byli to žáci středních škol (3. a 4. ročník) a studenti vysokých škol různého zaměření. Výzkumný vzorek byl tedy tvořen studenty ve věku od 17 do 27 let z různých krajů České republiky. K vyhodnocení dat byl využit Fisherův přesný test, skrze který se posuzovaly stanovené hypotézy. Hladina významnosti byla stanovena na hodnotu alfa = 5 % (0,05). H1 se nepotvrdila. Bylo prokázáno, že zájem o výuku reprodukčního zdraví mají studenti nezávisle na středoškolském a vysokoškolském studiu. Nepotvrdilo se ani tvrzení, že tuto výuku vyžadují od porodní asistentky. H2 se potvrdila. Prokázalo se, že ženy vnímají potřebu výuky o reprodukčním zdraví od porodní asistentky více než muži. Z výzkumného šetření vyplynulo, že by se podle 87 % (182) respondentů měla tématika reprodukčního zdraví zařadit do školních osnov. 5 % (11) respondentů by problematiku reprodukčního zdraví do školních osnov nezařadilo a 8 % (17) respondentů neví. Výzkumné šetření prokázalo, že studenti by přijali za svého ideálního vyučujícího externího člověka se vzděláním o reprodukčním zdraví. Externí vyučující vzdělaný v problematice by byl vhodný pro 78,5 % (124) studentů, 8,2 % (13) studentů by pro výuku zvolilo lékaře. Pro 6,3 % (9) studentů by byl ideální vyučující v dané škole a pro 5,1 % (9) studentů by byla vhodná porodní asistentka. 1,9 % (3) studentů by jako ideálního vyučujícího přijalo někoho jiného. Práce a získané výsledky by mohly sloužit jako podklad pro sestavení plánu a materiálů k výuce a různým přednáškám pro studenty.
Znalosti žáků 8. a 9. tříd základních škol o reprodukčním zdraví
CHRSTOŠOVÁ, Vlasta
Bakalářská práce s názvem Znalosti žáků 8. a 9. tříd základních škol o reprodukčním zdraví se zaměřuje na míru informovanosti žáků ve věku 13-16 let o problematice menstruace, bezpečného sexu, antikoncepce, těhotenství a pohlavně přenosných chorob. V teoretické části bakalářské práce je popsáno zdraví a jeho rozdělení na reprodukční asexuální. Dále jsou zde popsány reprodukční orgány ženy a muže, menstruace a menstruační pomůcky, pohlavní styk a možnosti ženské a mužské antikoncepce, protože je nutné, aby dospívající lidé věděli, jak se chránit před nechtěným těhotenstvím a pohlavně přenosnými chorobami. Proto jsou jednotlivé kapitoly věnované právě pohlavně přenosným chorobám, těhotenství a interrupci. Poslední kapitola se zabývá edukací žáků vproblematice reprodukčního zdraví a rolí porodní asistentky v edukačním procesu. Ve výzkumné části bakalářské práce byla jako způsob výzkumného šetření zvolena kvantitativní metoda. Sběr dat probíhal pomocí dotazníku, který byl šířen mezi respondenty na sociální síti Facebook. Dotazník se skládal ze 36 otázek, ze kterých bylo 23 uzavřených, 12 polouzavřených a 1 otevřená. Získaná data byla zpracována a vyhodnocena pomocí počítačových programů Microsoft Excel a SPSS. K jednotlivým otázkám byly vytvořeny grafy, které zobrazují odpovědi chlapců a dívek 8. a 9. tříd základních škol. Výzkumný soubor tvořilo 101 respondentů. Z 8. tříd bylo celkem 36 respondentů, a to 7 chlapců a 29 dívek. Z 9. tříd bylo celkem 65 respondentů, a to 13 chlapců a 52 dívek. Cílem této práce bylo zjistit, jaké mají chlapci a dívky 8. a 9. tříd znalosti o reprodukčním zdraví, tj. o menstruaci, bezpečném sexu, antikoncepci, těhotenství a pohlavně přenosných chorobách. Pro výzkumnou část byly stanoveny 3 hypotézy. První hypotéza měla zjistit, zda dívky 8. tříd mají větší znalosti o reprodukčním zdraví než chlapci téhož ročníku. Tato hypotéza byla vyvrácena. Druhá hypotéza měla určit, zda dívky 9. tříd mají větší znalosti o reprodukčním zdraví než chlapci z téhož ročníku. Druhá hypotéza byla také vyvrácena. Třetí hypotéza se zabývala tím, zda žáci 9. tříd mají větší znalosti o reprodukčním zdraví než žáci 8. tříd. Tato hypotéza byla potvrzena.
Znalosti středoškolské mládeže o reprodukčním zdraví
FILAUSOVÁ, Drahomíra
Bakalářská práce se zabývá znalostmi středoškolské mládeže o reprodukčním zdraví. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je definováno reprodukční zdraví, reprodukční orgány ženy a muže, menstruační cyklus ženy, faktory poškozující reprodukční zdraví, není opomenuta ani prevence a antikoncepce. V praktické části je popsáno kvantitativní výzkumné šetření, provedené pomocí dotazníku, který byl distribuován přes sociální sítě. Získaná data jsou prezentována v grafech za využití statistického vyhodnocení.
Možnosti výuky sexuální výchovy a reprodukčního zdraví na vybraných ZŠ
Drbohlavová, Tereza ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Váchová, Alena (oponent)
TITLE Possibilities of teaching sex education and reproductive health at selected elementary school AUTHOR Bc. Tereza Drbohlavová SUPERVISOR PhDr. Hanušová Jaroslava, Ph.D. ABSTRAKT This thesis deals with the topic of sexual education in terms of teaching this topic at primary schools. First part of this thesis contains overview of basic concepts related to sexual education, brief history, available and recommended teaching aids (material and non- material) and recommendations for teaching pupils with special educational needs. Main goal of the work is to create a comprehensive overview of how sex education teaching takes place in selected elementary schools in terms of teaching evaluation, discussed topics or organization form of teaching. Survey results are .... in second part of this thesis. These results shows, that the sexual education teaching is very diverse from school to school. Most of the surveyed school prefer discussion that gives pupils an opportunity to express themselves and develop thoughts. Discussion between teacher and pupils was marked by 116 teachers, which is 97 %. Another important result is the importance of sex education for pupils from the teachers' point of view. For the interviewed teachers, the topics of sex education are "very important" compared to other chapters in the given...
Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži
Ficek, František ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Těšinová, Michaela (oponent)
Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá rozborem distribuce rozvojové pomoci v Kambodži, konkrétně distribucí a alokací rozvojových projektů zaměřených na reprodukční zdraví a vzdělávání. V úvodní části je nastíněn historický vývoj a současná situace v Kambodži, dále je na základě odborné literatury diskutován současný přístup k rozvojové pomoci, problematika reprodukčního zdraví a vzdělávání a přetrvávající diskurz v alokaci rozvojové pomoci. Ve vlastní analýze byly hledány souvislosti mezi rozvojovými intervencemi a ukazateli reprodukčního zdraví a vzdělávání na provinční úrovni. Hlavním výsledkem práce je, že rozvojová pomoc v Kambodži je alokována s ohledem na úroveň rozvoje dané provincie pouze v několika případech, a tedy že převládá alokace ovlivněná jinými faktory, než je potřeba příjemce. Klíčová slova: Kambodža, rozvojová pomoc, alokace, distribuce, reprodukční zdraví, vzdělávání, oficiální rozvojová pomoc, nestátní neziskové organizace
'Leave No One Behind': The Rhetoric of Equality in the Sustainable Development Goals for Sexual and Reproductive Health Rights for Undocumented Migrants
Eti, Büşra ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Jiroutová Kynčlová, Tereza (oponent)
'Leaving no one behind' is the slogan for strategies and action plans. Goal 3 of the Agenda aims to "Ensure healthy lives and promote being for all at all ages" which includes sexual and reproductive health. However, it leads ther the policy frameworks are leading to the goal of 'leaving no one behind'. In order to answer the question, migrants' rights is one of them. The construction of the inequalities in the discourse will be

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.