Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 199 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Intimita jako téma pro děti předškolního věku
HLAVÁČKOVÁ, Eliška
Bakalářská práce řeší problematiku intimity jako vhodného tématu pro děti předškolního věku v mateřských školách. Teoretická část poskytuje vhled do různých pojetí intimity a termínů s ní spojovaných, jichž bude dále využíváno pro potřeby části praktické. Zabývá se také fyzickým, a především psychickým vývojem dítěte v předškolním věku, a to zejména ve vztahu k intimitě. Dále se zaměřuje na tři známé teorie lidských potřeb, a to konkrétně podle Abrahama Maslowa, Zdeňka Matějčka a manželů Pessových. Tyto poté podrobuje komparaci a nachází v nich souvislosti s tématem intimity a tématy příbuznými, čímž dokazuje jejich vzájemnou provázanost a důležitost pro zdravý vývoj předškolního dítěte. Teoretická část také věnuje pozornost skutečnosti, zda téma intimity nachází v předškolním vzdělávání své právoplatné místo a jakým způsobem je zahrnuto do kurikula. Praktická část představuje plán, realizaci a evaluaci týdenního projektu, jenž si klade za cíl pomocí principů Filozofie pro děti citlivě nastínit téma intimity dětem předškolního věku. Stěžejním prvkem tohoto projektu je autorská dětská kniha, jež má sloužit jako vhodný didaktický materiál pedagogům mateřských škol v oblasti zmiňované problematiky.
Návrh diagnostické soustavy pro malý dopravní letoun
Harasim, Tomáš ; Bencalík, Karol (oponent) ; Třetina, Karel (vedoucí práce)
Díky tlaku leteckých společností a provozovatelů letadel na snížení provozních nákladů, jsou do systémů letadel intalovány diagnostické soustavy, kterými lze sledovat opotřebení jednotlivých funkčních prvků. Díky tomuto sledování lze ušetřit nejen finanční prostředky vynaložené na údržbu, ale zejména to vede ke zvyšování bezpečnosti celkového provozu letadel. Úkolem práce je navrhnout diagnostickou soustavu pro malý dopravní letoun. K takovému návrhu je potřeba správného pochopení funkcí částí jednotlivých systémů letounu. Část práce je věnována postupu výběru vhodných diagnostických parametrů, v další části se zabývám vhodnými možnostmi jejich snímání. V celkovém shrnutí uvádím diagnostické parametry které jsem zvolil ke snímání a doporučené způsoby jejich měření.
Paměťová média pro archivaci dat
Šicner, Jakub ; Krajsa, Ondřej (oponent) ; Lambertová, Petra (vedoucí práce)
V této práci je popsána problematika správného archivování dat v závislosti na použitém paměťovém médiu. Jsou zde popsány jednotlivé nosiče informací a jejich vlastnosti, které jsou dány konstrukcí a způsobem čtení a zápisu informace. Tato část je rozdělena na dvě hlavní a to podle způsobu zápisu informace na paměťové médium. Poslední část se zabývá architekturou diskových polí a jejich základními úrovněmi. V závislosti na principu činnosti diskového pole jsou zde probrány výhody, nevýhody a použití jednotlivých úrovní a jejich charakteristika.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Bělunková, Barbora ; Boháč, Ivo (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
V navržené budově se nachází funkce bydlení, kavárny, knihovny se studovnami a pronajímatelné prostory. V budově je navrženo 5 malometrážních bytů. Dům je složen ze tří části. Železobetonový trakt ve tvaru L . Konzoly,které jsou vetknuté do nosného traktu. Skleněná fasáda,která vyplňuje prostor kolem konzol.Na stavbě jsou použity materialy železobeton,ocel,sklo a plech.
Prozatimní konstelace 2015
Kadlčák, Šimon ; Vítková,, Lenka (oponent) ; Cenek, Filip (vedoucí práce)
Autorská kniha Boční pohled na zatmění Slunce je pokusem o artikulaci vlastní tvůrčí metodologie. Prosté slovní deklamace, úryvky opsané z knížek a konceptuální skici lze chápat jako heslovitý doplněk mojí práce posledních několika let. Pokud však náhodou čtenář nic z této práce nezná, měla by kniha fungovat jako autonomní poetický konvolut.
Využití biblioterapie při rozvoji čtenářské gramotnosti u prelingválně neslyšících žáků
Vinklátová, Veronika ; Valešová Malecová, Barbara (vedoucí práce) ; Komorná, Marie (oponent)
Bakalářská práce Využití biblioterapie při rozvoji čtenářské gramotnosti u prelingválně neslyšících žáků propojuje oblast biblioterapie a surdopedie. Cílem práce je na základě teoretických poznatků vypracovat návrh biblioterapeutického programu zaměřeného na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti žáků, kteří přišli o sluch před osvojením mluvené češtiny a za svůj první jazyk považují český znakový jazyk, jenž bude také primárním komunikačním kódem programu. V teoretické části jsou shrnuty a syntetizovány české i zahraniční poznatky o neslyšících (s důrazem na jejich komunikační systémy a osvojování češtiny), čtenářské gramotnosti, jejím významu a rozvoji a o biblioterapii a jejích technikách. Praktická část práce obsahuje návrh biblioterapeutického programu, v němž budou klienti pracovat s různými druhy textů, jako je komiks, recept, populárně-naučné texty a vyprávění. Aktivity navazující na přečtené texty rozvíjejí vybrané čtenářské strategie a složky čtenářské gramotnosti.
Akční výzkum: Rozvoj čtenářské gramotnosti v 6. ročníku ZŠ
Nováková, Anežka ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Starý, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem čtenářské gramotnosti v nižším sekundárním vzdělávání (dle mezinárodní klasifikace ISCED 2). Z hlediska formy je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části práce je blíže vymezena čtenářská gramotnost jako důležitá kompetence pro život ve společnosti, popsány jsou její jednotlivé složky, problematické postavení v kurikulárních dokumentech českého vzdělávání a vhodné metody pro její rozvoj. Výzkumná část práce obsahuje popis akčního výzkumu realizovaného v 6. ročníku základní školy s cílem zlepšit čtenářskou gramotnost vybraných žáků. Na základě pozorování, dotazníkového šetření o vztahu ke čtení a pretestu zjišťujícího současný stav čtenářské gramotnosti žáků jsou vymezeny dílčí intervenční kroky, které jsou následně realizovány a zhodnoceny. Výzkum ukazuje, že pravidelné a systematické zařazování metod RWCT a dílen čtení vede k rozvoji čtenářských dovedností a vztahu ke čtení, tzn. formuje vnitřní potřebu číst, utváří čtenářské návyky a podporuje zájem o vzájemné sdílení čtenářské zkušenosti. Závěrem jsou formulována doporučení pro další práci ve vybrané třídě, aby byla čtenářská gramotnost rozvíjena i nadále. KLÍČOVÁ SLOVA čtení, čtenářská gramotnost, rozvoj čtenářství, vztah ke čtení, dílny čtení, RWCT, akční výzkum
Motivace k četbě knih u studentů 1. ročníku středních škol
Reichmannová, Nikola ; Komberec, Filip (vedoucí práce) ; Starý, Karel (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na čtenářství, jeho podporu a rozvoj u žáků 1. ročníků středních škol s přihlédnutím k požadavkům kladeným na žáky v souvislosti s maturitní zkouškou. Jejím cílem je nastínit některé možnosti, jak žáky vhodně motivovat k četbě tak, aby získali pozitivní vztah ke čtení, a u budoucích maturantů nalézt podněty ke čtenářství poměrně náročných starověkých a středověkých textů, které jsou na středních školách zpravidla předmětem učiva na počátku studia. Úvodní kapitoly mapují centrálně nastavený vzdělávací obsah literární komunikace ve středoškolském vzdělávání, jakožto součásti vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, postavení četby a čtenářské gramotnosti v kurikulárních dokumentech, srovnávací výzkumy o čtenářství a odborné názory na výuku literatury na českých středních školách. Následuje část věnovaná vybraným motivačním prostředkům a metodám, jejichž pomocí lze v rámci výuky literatury posílit motivaci žáků k četbě knih a textů. Práci uzavírají ukázky výukových lekcí připravených na témata nejstarší literatury a jejich následná reflexe po faktické realizaci v rámci vzdělávacího procesu. Na nich je demonstrováno, že inovativní přístupy směřující k zatraktivnění výuky lze efektivně použít rovněž u jinak neoblíbených témat, jakými jsou starověký epos, antická...
Rozvoj čtenářství u žáků s mentálním postižením
Prudká, Lenka ; Němec, Zbyněk (vedoucí práce) ; Valešová Malecová, Barbara (oponent)
Diplomová práce Rozvoj čtenářství u žáků s mentálním postižením je speciálněpedagogickým tématem s přesahem do všech oblastí života člověka s mentálním postižením. Teoretická část nabízí náhled na problematiku čtenářství a čtenářských zájmů u žáků s mentálním postižením, přiblížena je oblast předčtenářství, oblast čtenářství a čtenářských zájmů, jsou zde uvedeny metody výuky čtení, podpora čtenářství a čtenářských zájmů, základní informace o člověku se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a vzdělávání osob s mentálním postižením. Výzkumná část je zpracována na základě kvalitativního výzkumu. Hlavní metodou kvalitativního výzkumu byly polostrukturované rozhovory, které doplnilo zúčastněné nestrukturované pozorování. Cílem diplomové práce je popsat a vyhodnotit podporu čtenářství a rozvoj čtenářství u žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením na konkrétní základní škole speciální. Ve výzkumné části jsou stanoveny výzkumné otázky, metodologie, výzkumné poznatky a shrnutí výzkumu. Diplomová práce nabízí metody a postupy pro rozvoj čtenářství a čtenářských zájmů v konkrétní základní škole speciální. Metody a postupy doplňují příklady speciálních pomůcek, zařízení a aplikací. V diplomové práci je také zhodnocena součinnost konkrétní základní školy speciální s rodinami žáků v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 199 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.