Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sestavení didaktických postupů auto-myofasciálního uvolnění s pomůckami mini foam roller, dual point massage, hedgehog massage, trigger point massage ball
VĚTROVSKÝ, Jaroslav
Tato bakalářská práce je teoreticko-didaktického charakteru. Cílem této bakalářské práce bylo sestavení didaktického postupu automyofasciálního uvolňování za pomoci různých pomůcek. Práce je rozdělena na část analytickou a syntetickou. Část analytická se zabývá teoretickými problémy a rozebírá literaturu týkající se této problematiky. Jsou zde rozebrány témata jako anatomie svalů a fascií, pohybový systém a metody práce s fasciemi. Část syntetická popisuje provedení cviků zaměřených na myofasciální uvolňování. Jsou zde uvedeny i možné příčiny vzniku bolesti a případné kontraindikace cvičení. Každý cvik je zdokumentován odpovídající fotodokumentací. V závěru byl shrnut výsledek bakalářské práce a její průběh.
Vytvoření a ověření metodického materiálu zaměřeného na využití cvičební pomůcky overball pro děti mladšího školního věku
MARKOVÁ, Kateřina
Tato diplomová práce ověřuje vliv kompenzačního cvičení s využitím overballu na pohybový systém dětí mladšího školního věku (8 - 11 let). Diplomová práce je zpracována teoreticko - didaktickou formou. Na základě výsledků vstupního vyšetření probandek byl sestaven soubor kompenzačních cvičení, který se skládal ze 30 cviků. Vyšetření pohybového systému probíhalo pomocí standardizovaných testů (hodnocení postavy dle Jaroše a Lomíčka, Mathiasův test, Adamsův test, vyšetření hybných stereotypů). Po vstupním vyšetření probíhalo kompenzační cvičení 1x týdně po dobu 8 týdnů pod odborným vedením formou skupinového cvičení. Následně jsme provedli výsledné vyšetření, které bylo shodné se vstupním testováním. Na závěr byl vyhodnocen efekt kompenzačního cvičení, kdy se aplikací cvičebního programu podařilo dosáhnout jistých změn. Nejvíce se projevilo zlepšení u hodnocení hybných stereotypů, kde se zlepšily tři probandky. Nejmenší zlepšení bylo u Adamsova testu, kde se zlepšila pouze jedna probandka. V některých testech převažovaly spíše změny individuálního charakteru. Přínosem této práce je využití pomůcky overball, pro zefektivnění cvičební jednotky dětí mladšího školního věku.
Souhrn kompenzačních cvičení pro nápravu svalových asymetrií
Pětíková, Nikola ; Šteffl, Michal (vedoucí práce) ; Blažek, Dušan (oponent)
Autor: Bc. Nikola Pětíková Název: Souhrn kompenzačních cvičení pro nápravu svalových asymetrií Cíle: Cílem diplomové práce bylo na základě již zjištěných poznatků a základních principů sestavit baterii kompenzačních cviků, sloužících jako metodický materiál při tvorbě kompenzačních programů pod vedením kvalifikovaného trenéra v rámci komerčních fitness center. Metody: Diplomová práce je zpracována formou metodického materiálu zahrnujícího poznatky pro odbornou veřejnost z dostupných literárních zdrojů. V rámci teoretické části byly sepsány nejčastěji se vyskytující svalové asymetrie a dysbalance u běžné populace. Následně byla vyhledána a vybrána nejvhodnější kompenzační cvičení, jejichž provedení je uvedeno v praktické části. Výsledky: Výsledkem práce je metodický materiál, který může sloužit pro kvalifikované osobní trenéry jako opora při postupu vyšetření hybného systému v rámci diagnostiky klienta a následného zařazení kompenzačních cvičení do tréninkového plánu podle individuálních potřeb. Klíčová slova: fitness centrum, osobní trenér, diagnostika, dysbalance, pohybový systém
Kompenzace pohybového systému u fotbalistů
Obleser, Jan ; Frýbort, Pavel (vedoucí práce) ; Levitová, Andrea (oponent)
Název: Kompenzace pohybového systému u fotbalistů Cíle: Hlavními cíli této diplomové práce bylo vyšetřit, do jaké míry jsou zkráceny vybrané svalové skupiny fotbalistů TJ Sokol Sedlice, které jsou při fotbale nejčastěji zatěžovány. U všech hráčů byl také vyšetřen pohybový stereotyp extenze v kyčelním kloubu. Dále jsme navrhli kompenzační pohybový program (KPP) s cílem ovlivnit tyto dvě proměnné. Metody: V této práci byla použita metoda posttestu s následným komparativním preexperimentem. K získání výsledků byly použity metody vyšetřování pohybových stereotypů a testování zkrácených svalových skupin dle Jandy. Naměřené ukazatele zkrácených svalových skupin a pohybového stereotypu jsme porovnávali s výsledky naměřenými po aplikaci dvouměsíčního kompenzačního programu. Účinnost KPP jsme zjišťovali pomocí výpočtů Cohenova koeficientu účinku "effect sice". Výsledky: Bylo prokázáno, že po dvouměsíčním cvičení KPP došlo u testovaných fotbalistů ke zlepšení stavu svalových dysbalancí z pohledu zkrácení vybraných svalových skupin a k přestavbě pohybového stereotypu extenze v kyčelním kloubu. Byla prokázána účinnost KPP. Klíčová slova: hybný stereotyp, kompenzační program, pohybový systém, svalové dysbalance
Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with the Low Back Pain with Relation to Another Problems in Motor System
Alberman, Stav ; Nováková, Tereza (vedoucí práce) ; Beranová, Marie (oponent)
ABSTRAKTNÍ Název: Případová studie fyzioterapeutické léčby pacienta s bolestí dolních částí zad ve vztahu k jiným problémům v motorickém systému Cíl: Cílem práce je poskytnout informativní obsah o dolní části zad, o bolesti v této oblasti ao jejím vlivu na další části motorického systému, včetně teoretických řešení; Následuje případová studie, která se zabývá výše uvedenými problémy, s prezentací praktického zacházení a jeho výsledky. Metody: Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, začíná obecnou částí, která poskytuje informace o bederní páteři, etiologii, která může vést k bolesti v této oblasti, informace o pohybovém systému a jeho stabilitě a důsledky bolesti dolních částí zad na pohybový systém. Rovněž jsou navržena fyzioterapeutická teoretická řešení. Druhá část představuje případovou studii, která se zabývá bolestmi zad v různých etiologiích, souvisejícími s problémy v motorickém systému. Tato část obsahuje úvodní kineziologické vyšetření, terapeutické cíle, 10 podrobných denních denních terapeutických sezení. Terapie zahrnuje mimo jiné posturální korekci, korekci svalové nevyváženosti posílením svalů, protažení a relaxaci PIR; Cvičení s přístupem DNS podle prof. Kolar, senzorimotorická cvičení a techniky mobilizace a měkkých tkání podle prof. Lewit. Poté je přítomno závěrečné...
Vliv kompenzačního programu na držení těla u seniorů
Hajná, Daniela ; Hošková, Blanka (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Vliv kompenzačního programu na držení těla u seniorů. Cíle: Cílem práce je posouzení efektivity dvouměsíčního kompenzačního programu na držení těla u probandek v seniorském věku. Program se skládá z cviků dle Jandovy metody senzomotorické stimulace, dechového cvičení a masáží plosek nohou. Metody: Jedná se o kvalitativní výzkum empirického rázu. Studie má formu kvaziexperimentu. Výběr testované skupiny byl záměrný podle účelové techniky. Účastníci byli vybrání podle předem stanovené charakteristiky. Výzkumu se zúčastnily čtyři ženy ve věku 83 až 87 let. K nasbírání empirických dat měřených probandek byla využita Pohledová metoda podle Kleina, Thomase a Mayera, Cramptonovy testy, Thomayerova vzdálenost, plantogram a fotografická dokumentace. Výsledky: Po dvouměsíčním kompenzačním programu byly zaznamenány rozdíly v postuře hodnocené Pohledovou metodou podle Kleina, Thomase a Mayera. Cramptonovy testy ukázaly zlepšení pouze u jedné z účastnic a Thomayerova vzdálenost prokázala zlepšení pohybu páteře u dvou probandek, které se měření účastnily. Dle plantogramů bylo prokázáno zlepšení podélné klenby u třech účastnic a u všech účastnic se zlepšilo postavení prstů. Klíčová slova: Seniorský věk, držení těla, pohybový systém, prevence, kompenzační cvičení.
Využití statického a dynamického strečinku v tréninku dívek kadetské kategorie ve sportovním aerobiku
Knobová, Kateřina ; Černá, Jana (vedoucí práce) ; Doležalová, Kateřina (oponent)
5 ABSTRAKT Název: Využití statického a dynamického strečinku v tréninku dívek kadetské kategorie ve sportovním aerobiku Cíle: Cílem práce je prostřednictvím názorů trenérů sportovního aerobiku zjistit typ, způsob a využití statického a dynamického strečinku dívek kadetské kategorie v tréninku sportovního aerobiku. Teoretickou část tvoří rešerše dané problematiky. V praktické části je použito dotazníkové šetření a rozhovor, veden osobně autorem diplomové práce či zaslán e-mailem, případně veden telefonicky, nebo jinak on-line. Výstupy z tohoto dotazníku + rozhovory jsou následně analyzovány, vzájemně komparovány a vyhodnocovány s konkrétními jasnými výstupy. Metody: Práce se skládá z teoretické a praktické části, přičemž část teoretická je pojata deskriptivně. Ve výzkumné části je použita metoda kvalitativního výzkumu - dotazník. Prostřednictvím dotazníku a formou řízeného rozhovoru jsou dotazováni trenéři sportovního aerobiku. Rozhovor je veden osobně, dle připravených otázek, a odpovědi jsou následně logicky tříděny, vyhodnocovány a komentovány. K vlastnímu třídění a analýze získaných dat je použita popisná statistika. Výsledky: Výsledky práce ukázaly typ, způsob a využití statického a dynamického strečinku v tréninku dívek kadetské kategorie sportovního aerobiku. Ukázaly, jak je flexibilita důležitá, jaké...
Péče o pacienty s kyčelní dysplazií v dětském věku
MAREŠOVÁ, Aneta
Onemocnění Vývojová kyčelní dysplazie patří mezi vrozené vady pohybového aparátu, vyskytující se v dětském věku. Incidence vrozené kyčelní dysplazie se diagnostikuje přibližně u 3 % novorozenců, kdy u dívek, je tato vada 5x častější než u chlapců. Teoretická část této práce se zabývá vrozenou vadou jako takovou, užíváním ortopedických pomůcek, edukací rodičů a také posouzením snášenlivosti ortopedických pomůcek u dětí. Pro tuto diplomovou práci byly stanoveny dva cíle: zjistit povědomí matek o vrozené kyčelní dysplazií a zmapovat důležitost edukace v oblasti péče od zdravotního personálu. Empirická část práce byla zpracována formou kvantitativního výzkumného šetření, prováděného technikou polouzavřeného dotazníku. Výzkumným souborem byly matky, jejichž dětem byla kyčelní dysplazie diagnostikována. Z výsledků vyplynulo, že matky s první graviditou, ve většině případů nemají povědomí o kyčelní dysplazií; jiné povědomí již udávaly vícerodičky, které již s prvním dítětem podstoupily ortopedické vyšetření. Nejlepší povědomí však udávaly matky, které samy měly kyčelní dysplazií diagnostikovanou. Z výsledků dále plyne, že je edukace v oblasti péče a manipulace s dětmi, s kyčelní dysplazií, důležitá. Je nutné, aby všeobecné či dětské sestry edukovaly rodiče především ve správné hygieně dětí. Výsledky této diplomové práce mohou posloužit zdravotnímu personálu, především pro rozšíření znalostí o problematice kyčelní dysplazie u všeobecných či dětských sester, které s takovými dětmi přicházejí do kontaktu. Teoretická část a výsledky z výzkumného šetření mohou posloužit také pro samotné rodiče, jejichž dětem byla diagnostikována kyčelní dysplazie. Pro rodiče je diagnostika kyčelní dysplazie u jejich dětí stresujícím momentem, se kterým se musí vyrovnat. Rodičům je díky této práci možné vysvětlit, jak vada vzniká, přiblížit možnosti léčby a edukovat je v péči o dítě s kyčelní dysplazií.
Humorální aspekty častých obtíží hybného systému
Stanžovská, Adéla ; Machač, Stanislav (vedoucí práce) ; Vránová, Hana (oponent) ; Stollinová Šromová, Lucie (oponent)
Tato rešeršní bakalářská práce pojednává o humorálních aspektech častých poruch pohybového aparátu. Úvodem je podán přehled o nejčastějších diagnózách, se kterými se fyzioterapeut ve své praxi setkává a s jejichž výskytem mohou mít souvislost látky cirkulující v organismu. Z tohoto důvodu je také zařazen stručný přehled možností laboratorní diagnostiky, která je pro stanovení správné diagnózy často zásadní a pomocí níž mohou být odhaleny příčiny zdravotních potíží. Laboratorní diagnostika je důležitá také z pohledu tzv. red flags, jež jsou příznaky závažných patologií, na které by mělo být zvláště při neefektivitě terapie pomýšleno. Nezanedbatelný vliv na tuto problematiku má celkový psychický stav pacienta, který má schopnost tyto parametry výrazně ovlivňovat.
Změny v pohybovém aparátu vlivem úrazu s trvalými následky
Jiráčková, Jana ; Hošková, Blanka (vedoucí práce) ; Vilikus, Zdeněk (oponent)
Název: Změny v pohybovém aparátu vlivem úrazu s trvalými následky Cíle: Cílem diplomové práce je vymezit a definovat změny v pohybovém aparátu vybraných osob s úrazem v anamnéze pomocí vyšetřovacích metod běžně používaných ve fyzioterapii. Dále uvádí některé možnosti terapie a autoterapie, edukace a reedukace v oblasti chování klienta ke svému zdraví. Metody: Diplomová práce je zpracována metodou kvalitativního výzkumu. Jedná se o pilotní studii, které se účastní pět osob s trvalými následky pohybového aparátu. Obsahem vyšetření je anamnéza, orientační sta- tické vyšetření, vyšetření zkrácených svalů, vyšetření svalové síly, hodnocení držení těla a měření tělesných distancí s časovým odstu- pem minimálně 3 - 4 měsíců. Měřením tělesných distancí jsou zkou- mány typické odchylky v držení těla vlivem působení trvalých ná- sledků na pohybový aparát. Výsledky: Získaná data jsou zpracována pomocí tabulek a grafů. Výsledky prokázaly zlepšení stavu různého stupně u všech klientů. Zlepšilo se posturální držení a aktivace svalového korzetu. Cvičení také pozi- tivně působilo na stereotyp dýchání a potvrdila se nutná aktivní spolupráce klientů pro co nejefektivnější účinek. Klíčová slova: Pohybový systém, úraz, trvalé následky, pohybové aktivity, hypoak- tivita, držení těla, kompenzační cvičení

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.