Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 127 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv architektury na ústavní právo
Šedová, Barbora ; Preuss, Ondřej (vedoucí práce) ; Kindlová, Miluše (oponent)
96 Vliv architektury na ústavní právo Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o propojení architektury a ústavního práva. Oba obory se mohou navzájem ovlivňovat, a přetvářet tak svůj obraz ve vnímání lidí. Architektura a urbanismus budov státních institucí totiž významně souvisí s národní symbolikou, s možností identifikovat se se státem, s chováním lidí v prostoru, se znázorněním pravomocí těchto institucí, ale zároveň je jejich podoba často ovlivněná politickými rozhodnutími. Cílem diplomové práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje architektura právo. Architektura totiž může znázorňovat a zhmotňovat principy, na kterých je stát založen. Vzhled a uspořádání budovy tak mohou mít vliv na fungování instituce sídlící uvnitř, zároveň mohou ovlivňovat také to, jak budovu a potažmo instituci vnímají občané. Tento obecný cíl je pak rozveden při analýze českého ústavního systému, který je charakterizován jako systém s parlamentní formou vlády, ačkoliv je možné pozorovat názory, že se přibližuje systému poloprezidentskému. Tento názor, který je zakořeněn především v domnění občanů, totiž mohou podporovat také vzhled a umístění sídel ústavních institucí. Práce se proto věnuje především podobě budov institucí, které mají zásadní význam na fungování systému vlády, a sice budov parlamentů a hlav států. Diplomová práce...
Český novodobý konzervatismus ve světle koalice SPOLU
Rumiantceva, Iuliia ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Charvát, Jan (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá současný český konzervatismus v kontextu koalice SPOLU, kterou v současnosti tvoří tři politické strany (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Hlavním cílem práce je analyzovat různé přístupy ke konzervatismu v rámci koalice. Práce se skládá z teoretické a analytické části, zaměřené na vývoj konzervatismu jako ideologie a jednotlivých stranických rodin, jakož i na současnou politickou situaci v Evropě a konzervativní frakci EU. Tato práce nejprve se zabývá pojmem konzervatismu, jeho vznikem a definici pojmu. Analytická část práce se zaměřuje na analýzu konzervatismu jednotlivých stran koalice SPOLU, včetně jejich postoje k tradičním rodinným hodnotám, národní identitě a kultuře, sociální a hospodářské politice a dalším aspektům, které jsou pro konzervatismus zásadní. Následně se práce zabývá ideologickou pozici jednotlivých politických stran a poté provádí jejich analýzu. Na základě analýzy se definuje, zda jsou strany skutečně konzervativní. Práce bude také zkoumat, zda by se strany koalice mohly sloučit a vytvořit novou politickou stranu. Výzkumné otázky zní, zda lze koalici SPOLU považovat za konzervativní a zda se ustavující strany se můžou spojit do jednoho celku.
Zastoupení žen v národních parlamentech západní a východní Evropy: Srovnání Španělska a Ukrajiny
Rushynets, Anna
Práce srovnává podíl žen ze Španělska a Ukrajiny v parlamentu za období od roku 1945 do roku 2019 pomocí kulturních, politických, socioekonomických faktorů a indikátorů HDI, IHDI, GDI, GII. Práce popisuje reprezentaci žen a její historický vývoj v parlamentech Španělska a Ukrajiny, již zmíněné kulturní, politické, socioekonomické faktory, které ovlivňují podíl žen v parlamentech států, a také je uveden postoj jejich parlamentních stran vůči genderové rovnosti ve vrcholné politice. Práce srovnává historický vývoj reprezentace žen, uvedené faktory a indikátory a postoj politických stran Španělska a Ukrajiny. Na základě výsledků srovnání bylo zjištěno, že vysoký podíl žen v Kongresu poslanců Španělska je důsledkem nastavené genderové politiky státu, případně stanovením povinných volebních kvót a sankcí za jejich porušení. V závěru práce je uvedeno doporučení pro Ukrajinu pro zlepšení současného stavu.
Deficity soudobé legislativní tvorby práva v České republice
Crha, Miroslav ; Wintr, Jan (oponent)
Deficity soudobé legislativní tvorby práva v České republice Klíčová slova: legislativní proces, Parlament, legisprudence Abstrakt: Diplomová práce se zabývá současným legislativním procesem v České republice a snaží se v něm identifikovat slabá místa, která mohou vést ke vzniku nekvalitních zákonů. Hodnocení legislativního procesu není autorem považováno za možné bez řádného filozofického a teoretického zakotvení. Jako teoretické zázemí si tedy volí teorii legisprudence vycházející z myšlení L. Wintgense. Legisprudence je teorií racionální tvorby práva, která se vymezuje proti střednímu proudu současné teorie práva, který se zaměřuje spíše na právní výklad. Dle legisprudence je legitimita práva podmíněna tím, že jeho přijetí přináší pozitivní důsledky ve srovnání s absencí práva. Filozoficky je legisprudence založená na společenské smlouvě, jakožto mandátu zákonodárci přijímat zákony s minimálním zásahem do svobody. Principy a požadavky na zákonodárce, které legisprudence formuluje, jsou v práci aplikovány na konkrétní části procesu legislativní tvorby práva v České republice. Jde zejména o úřední postupy přípravy zákonů, legislativní techniku, důvodové zprávy, hodnocení dopadů regulace a parlamentní proceduru. Tyto části legislativní tvorby práva jsou zkoumány jak z hlediska jejich procesní úpravy, tak z...
Zastoupení žen v parlamentních politických stranách v České republice a ve Francii po roce 2017
Součková, Alžběta ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Guasti, Petra (oponent)
Tato diplomová práce se soustředí na parlamentní politické strany v České republice a ve Francii v období od legislativních voleb v obou zemích v roce 2017. Věnuje se rozdílným postojům a přístupům politických stran k zastoupení žen. Kromě historického kontextu obou zemí a jednotlivých politických stran, představuje také dlouhodobé faktory, které ovlivňují zastoupení žen v politických stranách. Takovými faktory jsou například politická kultura dané země, existence ženských stranických organizací, nebo vnitrostranické nastavení kvót na zastoupení žen. Důležitým faktorem jsou také institucionální opatření nastavená zvenčí, na francouzské politické strany působí zákon o paritě. Následná analýza různých politických prostředí se pokouší postihnout tyto a další faktory ovlivňující zastoupení žen a jejich praktické projevy. Analyzovány jsou nejprve stranické posty ve zkoumaném období, následně kandidátní listiny do legislativních voleb 2017 a výsledky těchto voleb, tedy poměr obsazení poslaneckých mandátů i vyšších funkcí muži a ženami. Dále jsou přiblíženy volby do horních komor a ženy kandidující do funkce prezidenta republiky. Analýza přinese poznání, jak se konkrétní politické strany staví k zastoupení žen a zároveň, které faktory mají největší dopad na zvýšení počtu žen v politice.
Constitutional Conventions of the President of the Slovak Republic
Šedivý, Jakub ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Hájek, Lukáš (oponent)
Významný slovenský autor Marián Giba v súvislosti s ÚZ aplikovanými na Slovensku tvrdí, že slovenský ústavný systém momentálne nie je založený a ani v blízkej budúcnosti nebude na nepísanom práve. Táto skutočnosť však neznamená, že v spoločnosti nie je priestor na aplikovanie vyššie uvedených zvyklostí v praxi. Ústavné zvyklosti sú a naďalej budú neoddeliteľnou súčasťou výkonu mandátu prezidenta SR. Ústavná zvyklosť na rozdiel od ústavného textu nevzniká zo dňa na deň, ale naopak, tento proces tvorby ÚZ je čisto postupný a mnoho krát v praxi aj nenápadný. Problematikou diplomovej práce som sa snažil nadviazať na výskum svojej bakalárskej práce, kde som skúmal, či pri vládnej kríze na Slovensku v roku 2018 boli v praxi prezidentom SR v najkritickejších momentoch ÚZ porušené alebo nie. V tomto prípade som sa snažil zamerať len na jednu, veľmi konkrétnu ÚZ. Výskumnou otázkou záverečnej, diplomovej práce bolo zistiť koncept kľúčovej ÚZ na území SR, teda poverenie predstaviteľa víťaznej politickej strany zostavením novej vlády. Dôkladnou analýzou som dospel k jasnému a logickému záveru, že ÚZ vo všeobecnosti nie je venovaná v spoločnosti dostatočná pozornosť. Ústavná zvyklosť sa mnoho krát rovná a porovnáva s ústavnou tradíciou.
Parlamentní whipové ve Velké Británii, Austrálii a Kanadě
Drobilíková, Tereza ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Skutilová, Marie (oponent)
Bakalářská práce se věnuje parlamentním whipům v britské Dolní sněmovně, australské Sněmovně reprezentantů a kanadské Dolní sněmovně - jak jejich historickému vývoji v každé z vybraných zemí, tak výkonu funkce v dnešní době a následné komparaci. Cílem práce je, na základě dostupných zdrojů, zmapovat historii whipů a popsat funkci whipů v dolních komorách parlamentů vybraných zemí a poté funkci srovnat. Práce je rozdělena na čtyři části. V druhé části jsou pro získání základního porozumění a kontextu stručně popsány politické systémy vybraných zemí, a to hlavně dolních komor parlamentů, neboť zde dochází k výkonu funkce whipů. První částí je definiční kapitola, kde jsou definovány klíčové pojmy pro práci - termíny "whip" a "Chief Whip". Třetí část práce je zaměřena na popis historického vývoje a výkonu funkce whipů až do současnosti. Čtvrtá a závěrečná část práce se poté věnuje samotné komparaci na základě předem stanovených kritérií z úvodu práce.
Legionářská legislativa a legislativa zaměřená na válečné poškozence v období mezi lety 1918 až 1922 - odraz v debatách Národního shromáždění a v dobovém tisku
Hainzová, Petra ; Štemberk, Jan (vedoucí práce) ; Minářová, Markéta (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje poválečnou legislativu týkající se vojáků legionářů a válečných poškozenců, tak jak byla projednávána ve Sněmovně a popisována v dobovém tisku v období od roku 1918 do 1922. Záměrem je porovnat legislativně preferovaného vojáka legionáře s vojákem z rakousko-uherské armády. K výzkumu byly využity stenoprotokoly ze Sněmovny a noviny nebo časopisy z vybraného období. Z výzkumu bude zřejmé, že zákony privilegující legionářské vojáky neměly dle stenoprotokolů a tisku často významný vliv na jejich život a nebyly dodržovány. Úděl pozdě příchozích legionářů zároveň většinu obyvatel již příliš nezajímal, protože situace v poválečné době byla složitá pro všechny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 127 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.