Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Způsob projednávání peticí a podání občanů v parlamentech Francie, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska: studie č. 1.144
Syllová, Jindřiška
Úprava vyřizování parlamentních petic a stížností ve vybraných státech a popis vyřizovací praxe.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky
Červinka, Lukáš Lev ; Antoš, Marek (oponent)
- 144 - Abstrakt Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky Tato diplomová práce se snaží zaplnit bílá místa na mapách ústavního systému České republiky podrobným zkoumáním a popisem úlohy a postavení poslaneckých klubů v něm. V žádném případě se však nejedná o obecný úvod do problematiky, nýbrž o komplexní studii aktérů tak nadmíru významných a vlivných, že je až s podivem, jak dlouho zůstávali mimo zájem hlavního proudu vědeckého bádání v naší zemi. Po nezbytném úvodním zasazení poslaneckých klubů do teoretického rámce právní vědy a politologie a kontextu jejich historického vývoje, se postupně detailně zaměřuji na jejich působení na půdě Poslanecké sněmovny a v jejím rámci, na jejich vztah k politickým stranám a jejich provázanost s nimi a nakonec na vnitřní fungování poslaneckých klubů samotných. Při zkoumání poslaneckých klubů bylo třeba se vypořádat s celou řadou problémů a zodpovědět nemálo zásadních otázek - mezi ty nejvýznamnější bezesporu patřila otázka povahy samotných poslaneckých klubů, tj. zdali se jedná o orgány Poslanecké sněmovny, politických stran, nebo zdali jsou kluby dokonce nadány vlastní právní subjektivitou; dále se bylo třeba vypořádat s problematikou nezbytných náležitostí, které skupina poslanců musí splnit, aby mohla založit poslanecký klub, nebo...
Vývoj anglického parlamentu - od počátků do konce 15. století
Vovchuk, Oleksandr ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Seltenreich, Radim (oponent)
Vývoj anglického parlamentu - od počátků do konce 15. století Abstrakt Tato diplomová práce je věnována procesu utváření anglického parlamentu, a to od vydání Magny Charty až do začátku vládnutí dynastie Tudorovců. Skládá se z úvodu, závěru a 13 kapitol s tím, že kapitola pátá má rovněž podkapitoly. První kapitola popisuje kořeny vzniku parlamentu a jeho souvislost s witanem, respektive Velkou radou panovníka. Druhá kapitola se věnuje období vládnutí Jana Bezzemka, které vyústilo ve vzpouru baronů a následné přijetí Magny Charty. Poté jsou zde rozebírána ustanovení Magny Charty a její význam pro tehdejší anglickou společnost a vývoj parlamentu, jakož i význam, který nabyla s uplynutím následujících století. Třetí kapitola se zabývá obdobím vládnutí Jindřicha III., ve kterém klíčový význam měla vzpoura baronů pod vedením Simona z Monfortu, jenž pro zajištění svého mocenského postavení svolal parlament, na kterém byli mimo jiné přítomní i zástupci měst a rytíři. Čtvrtá kapitola povídá o vývoji parlamentu za doby vládnutí Eduarda I., který ve mnohem navázal na Simona z Monfortu a pokračoval svolávat parlament. Rovněž během tohoto období parlament se začal formovat do své klasické podoby, pokud jde o reprezentaci, a zástupci měst a hrabství začali být pravidelně svoláváni na jednání parlamentu. Kapitola se také...
Dopady Brexitu na britskou ústavu
Nosálková, Pavlína ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Říchová, Blanka (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je zanalyzovat dopady Brexitu na britskou ústavu. Brexit představuje proces vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Tento velmi náročný proces má a bude mít velké dopady na britský ústavní pořádek. Velká Británie je velmi unikátní v tom, že nemá kodifikovanou ústavu, proto je zkoumání dopadů Brexitu na britskou ústavu velmi zajímavé téma. Stěžejním cílem této diplomové práce je podat analýzu již viditelných dopadů Brexitu na britskou ústavu a také čtenářům představit možné dopady, které mohou v budoucnu nastat.
Komparativní analýza české a francouzské ústavní úpravy legislativní moci a rozbor příslušné právní terminologie
KUTHANOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce s názvem Komparativní analýza české a francouzské ústavní úpravy legislativní moci a rozbor příslušné právní terminologie pojednává o rozdílné ústavní úpravě legislativní moci v České a ve Francouzské republice. Práce je rozdělena na část praktickou a část teoretickou. Teoretická část popisuje úpravu legislativní moci nejprve v České republice a poté ve Francouzské republice. V praktické části autorka nejprve provádí komparativní analýzu české a francouzské ústavní úpravy legislativní moci, zhodnocuje míru její podobnosti a odlišnosti, poté se věnuje rozboru vybraných francouzských právních termínů a vytváří francouzsko-český glosář. Práci uzavírá francouzské résumé. Primárním cílem této práce je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že francouzský Parlament má v současné ústavní úpravě slabší postavení než ten český. Jejím sekundárním cílem je pak rozbor příslušné právní terminologie.
Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky
Holásek, Jan ; Hřebejk, Jiří (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
1 Autor: Mgr. Jan Holásek, LL.M. Shrnutí/Abstrakt Téma práce: Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky Rigorózní práce na téma "Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky" (dále rovněž jen "práce") diskutuje postavení a fungování Senátu České republiky. Záměrem této práce je vyzdvihnout základní principy dvoukomorových parlamentů, zmínit historii dvoukomorových struktur v moderní historii Československa a České republiky, popsat hlavní principy fungování druhých/horních komor v ústavních systémech, které mohou být pro český Senát inspirací, popsat principy zakotvení, fungování a pravomocí současného Senátu České republiky, včetně dosavadních návrhů na úpravu postavení Senátu v ústavním systému. Záměrem práce je rovněž zvážit způsoby, kterými by bylo možno posílit postavení Senátu v ústavním a politickém systému České republiky, navrhnout konkrétní úpravy pravomocí Senátu s cílem posílení jeho postavení tak, aby byl Senát respektován nejen politickými reprezentacemi, ale rovněž odbornou a veřejností a občany České republiky. Po úvodních ustanoveních se část první zabývá základními principy ústavně právního zakotvení Senátu a jeho historickým vývojem od založení prvního českého Senátu v roce 1920 do ustavení současného Senátu českého parlamentu v roce 1996. Část...
Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky
Červinka, Lukáš Lev ; Syllová, Jindřiška (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
- 144 - Abstrakt Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky Tato diplomová práce se snaží zaplnit bílá místa na mapách ústavního systému České republiky podrobným zkoumáním a popisem úlohy a postavení poslaneckých klubů v něm. V žádném případě se však nejedná o obecný úvod do problematiky, nýbrž o komplexní studii aktérů tak nadmíru významných a vlivných, že je až s podivem, jak dlouho zůstávali mimo zájem hlavního proudu vědeckého bádání v naší zemi. Po nezbytném úvodním zasazení poslaneckých klubů do teoretického rámce právní vědy a politologie a kontextu jejich historického vývoje, se postupně detailně zaměřuji na jejich působení na půdě Poslanecké sněmovny a v jejím rámci, na jejich vztah k politickým stranám a jejich provázanost s nimi a nakonec na vnitřní fungování poslaneckých klubů samotných. Při zkoumání poslaneckých klubů bylo třeba se vypořádat s celou řadou problémů a zodpovědět nemálo zásadních otázek - mezi ty nejvýznamnější bezesporu patřila otázka povahy samotných poslaneckých klubů, tj. zdali se jedná o orgány Poslanecké sněmovny, politických stran, nebo zdali jsou kluby dokonce nadány vlastní právní subjektivitou; dále se bylo třeba vypořádat s problematikou nezbytných náležitostí, které skupina poslanců musí splnit, aby mohla založit poslanecký klub, nebo...
Volby do Evropského parlamentu - 2004 - 2014
Český statistický úřad
Souhrnný pohled na dosud uskutečněné volby do EP po 10 letech členství ČR v EU. Porovnání výsledků voleb z hlediska účasti voličů a volebních stran, úspěšnosti jednotlivých volebních stran, rámcové porovnání s volbami v ostatních členských státech EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.