Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky
Červinka, Lukáš Lev ; Antoš, Marek (oponent)
- 144 - Abstrakt Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky Tato diplomová práce se snaží zaplnit bílá místa na mapách ústavního systému České republiky podrobným zkoumáním a popisem úlohy a postavení poslaneckých klubů v něm. V žádném případě se však nejedná o obecný úvod do problematiky, nýbrž o komplexní studii aktérů tak nadmíru významných a vlivných, že je až s podivem, jak dlouho zůstávali mimo zájem hlavního proudu vědeckého bádání v naší zemi. Po nezbytném úvodním zasazení poslaneckých klubů do teoretického rámce právní vědy a politologie a kontextu jejich historického vývoje, se postupně detailně zaměřuji na jejich působení na půdě Poslanecké sněmovny a v jejím rámci, na jejich vztah k politickým stranám a jejich provázanost s nimi a nakonec na vnitřní fungování poslaneckých klubů samotných. Při zkoumání poslaneckých klubů bylo třeba se vypořádat s celou řadou problémů a zodpovědět nemálo zásadních otázek - mezi ty nejvýznamnější bezesporu patřila otázka povahy samotných poslaneckých klubů, tj. zdali se jedná o orgány Poslanecké sněmovny, politických stran, nebo zdali jsou kluby dokonce nadány vlastní právní subjektivitou; dále se bylo třeba vypořádat s problematikou nezbytných náležitostí, které skupina poslanců musí splnit, aby mohla založit poslanecký klub, nebo...
Vývoj anglického parlamentu - od počátků do konce 15. století
Vovchuk, Oleksandr ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Seltenreich, Radim (oponent)
Vývoj anglického parlamentu - od počátků do konce 15. století Abstrakt Tato diplomová práce je věnována procesu utváření anglického parlamentu, a to od vydání Magny Charty až do začátku vládnutí dynastie Tudorovců. Skládá se z úvodu, závěru a 13 kapitol s tím, že kapitola pátá má rovněž podkapitoly. První kapitola popisuje kořeny vzniku parlamentu a jeho souvislost s witanem, respektive Velkou radou panovníka. Druhá kapitola se věnuje období vládnutí Jana Bezzemka, které vyústilo ve vzpouru baronů a následné přijetí Magny Charty. Poté jsou zde rozebírána ustanovení Magny Charty a její význam pro tehdejší anglickou společnost a vývoj parlamentu, jakož i význam, který nabyla s uplynutím následujících století. Třetí kapitola se zabývá obdobím vládnutí Jindřicha III., ve kterém klíčový význam měla vzpoura baronů pod vedením Simona z Monfortu, jenž pro zajištění svého mocenského postavení svolal parlament, na kterém byli mimo jiné přítomní i zástupci měst a rytíři. Čtvrtá kapitola povídá o vývoji parlamentu za doby vládnutí Eduarda I., který ve mnohem navázal na Simona z Monfortu a pokračoval svolávat parlament. Rovněž během tohoto období parlament se začal formovat do své klasické podoby, pokud jde o reprezentaci, a zástupci měst a hrabství začali být pravidelně svoláváni na jednání parlamentu. Kapitola se také...
Dopady Brexitu na britskou ústavu
Nosálková, Pavlína ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Říchová, Blanka (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je zanalyzovat dopady Brexitu na britskou ústavu. Brexit představuje proces vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Tento velmi náročný proces má a bude mít velké dopady na britský ústavní pořádek. Velká Británie je velmi unikátní v tom, že nemá kodifikovanou ústavu, proto je zkoumání dopadů Brexitu na britskou ústavu velmi zajímavé téma. Stěžejním cílem této diplomové práce je podat analýzu již viditelných dopadů Brexitu na britskou ústavu a také čtenářům představit možné dopady, které mohou v budoucnu nastat.
Komparativní analýza české a francouzské ústavní úpravy legislativní moci a rozbor příslušné právní terminologie
KUTHANOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce s názvem Komparativní analýza české a francouzské ústavní úpravy legislativní moci a rozbor příslušné právní terminologie pojednává o rozdílné ústavní úpravě legislativní moci v České a ve Francouzské republice. Práce je rozdělena na část praktickou a část teoretickou. Teoretická část popisuje úpravu legislativní moci nejprve v České republice a poté ve Francouzské republice. V praktické části autorka nejprve provádí komparativní analýzu české a francouzské ústavní úpravy legislativní moci, zhodnocuje míru její podobnosti a odlišnosti, poté se věnuje rozboru vybraných francouzských právních termínů a vytváří francouzsko-český glosář. Práci uzavírá francouzské résumé. Primárním cílem této práce je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že francouzský Parlament má v současné ústavní úpravě slabší postavení než ten český. Jejím sekundárním cílem je pak rozbor příslušné právní terminologie.
Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky
Holásek, Jan ; Hřebejk, Jiří (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
1 Autor: Mgr. Jan Holásek, LL.M. Shrnutí/Abstrakt Téma práce: Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky Rigorózní práce na téma "Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky" (dále rovněž jen "práce") diskutuje postavení a fungování Senátu České republiky. Záměrem této práce je vyzdvihnout základní principy dvoukomorových parlamentů, zmínit historii dvoukomorových struktur v moderní historii Československa a České republiky, popsat hlavní principy fungování druhých/horních komor v ústavních systémech, které mohou být pro český Senát inspirací, popsat principy zakotvení, fungování a pravomocí současného Senátu České republiky, včetně dosavadních návrhů na úpravu postavení Senátu v ústavním systému. Záměrem práce je rovněž zvážit způsoby, kterými by bylo možno posílit postavení Senátu v ústavním a politickém systému České republiky, navrhnout konkrétní úpravy pravomocí Senátu s cílem posílení jeho postavení tak, aby byl Senát respektován nejen politickými reprezentacemi, ale rovněž odbornou a veřejností a občany České republiky. Po úvodních ustanoveních se část první zabývá základními principy ústavně právního zakotvení Senátu a jeho historickým vývojem od založení prvního českého Senátu v roce 1920 do ustavení současného Senátu českého parlamentu v roce 1996. Část...
Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky
Červinka, Lukáš Lev ; Syllová, Jindřiška (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
- 144 - Abstrakt Úloha a postavení poslaneckých klubů v ústavním systému České republiky Tato diplomová práce se snaží zaplnit bílá místa na mapách ústavního systému České republiky podrobným zkoumáním a popisem úlohy a postavení poslaneckých klubů v něm. V žádném případě se však nejedná o obecný úvod do problematiky, nýbrž o komplexní studii aktérů tak nadmíru významných a vlivných, že je až s podivem, jak dlouho zůstávali mimo zájem hlavního proudu vědeckého bádání v naší zemi. Po nezbytném úvodním zasazení poslaneckých klubů do teoretického rámce právní vědy a politologie a kontextu jejich historického vývoje, se postupně detailně zaměřuji na jejich působení na půdě Poslanecké sněmovny a v jejím rámci, na jejich vztah k politickým stranám a jejich provázanost s nimi a nakonec na vnitřní fungování poslaneckých klubů samotných. Při zkoumání poslaneckých klubů bylo třeba se vypořádat s celou řadou problémů a zodpovědět nemálo zásadních otázek - mezi ty nejvýznamnější bezesporu patřila otázka povahy samotných poslaneckých klubů, tj. zdali se jedná o orgány Poslanecké sněmovny, politických stran, nebo zdali jsou kluby dokonce nadány vlastní právní subjektivitou; dále se bylo třeba vypořádat s problematikou nezbytných náležitostí, které skupina poslanců musí splnit, aby mohla založit poslanecký klub, nebo...
Volby do Evropského parlamentu - 2004 - 2014
Český statistický úřad
Souhrnný pohled na dosud uskutečněné volby do EP po 10 letech členství ČR v EU. Porovnání výsledků voleb z hlediska účasti voličů a volebních stran, úspěšnosti jednotlivých volebních stran, rámcové porovnání s volbami v ostatních členských státech EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Role a postavení žen ve vrcholné politice v Československu v letech 1948-1968
Kočišková, Jana ; Pernes, Jiří (vedoucí práce) ; Kocian, Jiří (oponent) ; Konečný, Karel (oponent)
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav Politologie Doktorský studijní program: Politologie Studijní obor: Politologie Anotace k disertační práci Role a postavení žen ve vrcholné politice v Československu v letech 1948-1968 The role and status of women in top politics in Czechoslovakia in the years 1948-1968 Mgr. Jana Kočišková Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. Praha 2017 Anotace: Cílem předkládané práce je komplexně zhodnotit a analyzovat roli a účast žen ve vrcholné politice v Československu v letech 1948-1968. Zvolené období patří z hlediska politické participace žen k těm méně probádaným. Práce se zabývá a zkoumá relevanci tří základních druhů faktorů ovlivňujících podíl žen ve vrcholné politice (institucionální, sociálně-ekonomické a kulturní), s ohledem na specifika daná nedemokratickým typem politického režimu, všeprostupující komunistickou ideologií a vedoucí úlohou KSČ. Faktory kulturní zahrnují historickou tradici ženské politické participace v Československu, ženskou otázku v komunistické ideologii a její uplatňování v SSSR a v Československu v praxi. Sociálně ekonomické životní úroveň obyvatelstva, úroveň vzdělanosti, úroveň industrializace země a další. Institucionální faktory charakteristiku politického systému, typu volebního systému, volební zákony a další opatření z hlediska...
Parlamentní volby v SR v roce 2016: analýza příčin volebních výsledků a povolebních vyjednávání
Trojanová, Tereza ; Švec, Kamil (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent)
Cílem práce je analyzovat příčiny výsledků parlamentních voleb na Slovensku konaných v teoretické části práce je na základě Ústavy SR nejprve popsán průběh sestavování vlády. Dále je prostor věnován důrazem na koaliční vládnutí, teo následujících voleb totiž měla na základě vývoje průzkumu voličských preferencí vzejít právě koaliční vláda. Důležitou součást tvoří také olebního systému, které značně ovlivňují politickou soutěž. nějž navazuje vývoj a podoba stranického systému na Slovensku. Následující část volební kampaně a předvolebních možnostech sestavení vlády. Samotné výsledky voleb jsou poté analyzovány zejména ve snaze nalézt příčiny klesající SD a obecně tradičních stran, propadu strany #Sieť a posílení povolebního rokování tvoří závěrečný úsek práce, v němž jsou srovnány předvolební a povolební rétoriky politiků stran, které spolu posléze vytvořily

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.