Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 157 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problémy metodiky a interpretace dat návštěvnosti turistických cílů
Nekolný, Lukáš
PROBLÉMY METODIKY A INTERPRETACE DAT NÁVŠTĚVNOSTI TURISTICKÝCH CÍLŮ Lukáš Nekolný Abstrakt Návštěvnost patří mezi základní kvantitativní ukazatele cestovního ruchu, tedy jednoho z nejvýznamnějších odvětví lidských činností. Znalost počtu návštěvníků má opodstatnění zejména ve vědecké činnosti a ve správném destinačním managementu, pro nějž je zásadní skloubit udržitelnost a ekonomické přínosy. Význam má i z hlediska osvěty a médií. Proto je důležité používat srovnatelnou metodiku a odpovídajícím způsobem data interpretovat. Cílem této práce je tak na základě analýzy metodicky rizikových témat vytvořit doporučení, která zajišťují co největší srovnatelnost mezi daty za jednotlivé turistické cíle. Jako hlavní body těchto doporučení lze označit nutnost srovnání jednotlivých atraktivit bez ohledu na vlastnické struktury, analyzování návštěvnosti jednotlivých prohlídkových okruhů a potřebu uvádět počet návštěvníků s permanentkou bez zkreslujících koeficientů. Vše je doplněno modelovými příklady z praxe, nejčastěji ze zoologických zahrad, které patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle vůbec. Klíčová slova: cestovní ruch, návštěvnost, turistický cíl, metodika, interpretace, zoo
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2019. 1. díl, Muzea, galerie a památkové objekty
Lindnerová, Vladimíra ; Šílová, Hana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2019. 2. díl, Umění - divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Razáková, Jana ; Gonzálesová, Marie ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2019. 3. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Zeitnerová, Olga ; Nová, Hana ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2019. 4. díl, Edukace a veřejná osvěta. 4. díl, Edukace a veřejná osvěta
Gonzálesová, Marie ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků CrossFitu HomeTown
Baborová, Klára ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků CrossFit HomeTown. Metody: Z kvantitativních metod byla pro tuto práci využita metoda dotazování, konkrétně byl využit model SERVQUAL pro měření spokojenosti zákazníků. K získání informací o tělocvičně CrossFit HomeTown bylo provedeno hloubkové interview. Cíl: Cílem diplomové práce je zjistit spokojenost zákazníků tělocvičny CrossFit HomeTown v Praze a na základě získaných výsledků doporučit případné změny vedoucí k větší spokojenosti klientů. Výsledky: Z výsledků zkoumání spokojenosti zákazníků s nabízenými službami v tělocvičně CrossFit HomeTown vyplívá, že všechny zkoumané dimenze nenaplňují očekávání klientů. Ve zkoumaných oblastech vznikly největší rezervy u propagačních materiálů -0,44; včasného poskytování lekcí -0,5; ochoty při řešení problému -0,41 a zájmu o potřeby zákazníků -0,55. Celková výsledná mezera dosahuje negativní hodnoty -3,18. Mezi návrhy patří zdokonalení se u poutavých propagačních materiálů. V první řadě by mělo dojít ke změnám a úpravám webových stránek, také mobilní aplikace a YouTube kanálu. U včasného poskytování lekcí je potřeba primárně zapracovat na informování o čase poskytovaných služeb, kde by docházelo pomocí textové zprávy k oznámení zákazníkům ohledně pozdějšího začátku skupinové lekce. U ochoty při řešení...
Jaký byl minulý rok v GVUO
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila v roce 2019 celkem 14 výstavních projektů, které zhlédlo téměř 50 000 lidí. Návštěvnost GVUO výrazně ovlivnila půlroční plánovaná rekonstrukce střechy Domu umění, kdy byla výstavní budova uzavřena veřejnosti. V ostravském Domě umění se v roce 2019 uskutečnilo 10 výstav a přes 300 doprovodných a edukačních programů. Dohromady je navštívilo 40 000 osob. Další 4 výstavy galerijních sbírek byly realizovány mimo Dům umění v Ostravě ve spolupráci s Domem umění v Opavě, Tatranskou galérii Poprad a Moravskoslezským krajem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Geografická perspektiva nejvíce navštěvovaných míst v České republice
Zezula, Michal
Práce se zabývá geografickou perspektivou nejvíce navštěvovaných míst v České republice. Teoretická část se zaměřuje na cestovní ruch, jeho typologii, dynamiku a především geografii. Praktická část pozoruje vybraných TOP 10 nejnavštěvovanějších míst v rámci České republiky v daném sledovaném období a posléze též sleduje nejvíce navštěvovaná místa v rámci všech krajů České republiky. Praktická část se dále zaměřuje na dynamiku a změny v pořadí daných turistických atraktivit. Data jsou zpracována pomocí souborů, které každoročně vydává příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Czech Tourism.
Marketingová komunikácia firmy Solid Systém
Fandl, Filip
Cílem bakalářské práce je propagace vybrané společnosti na internetu. Propagace firmy bude realizována tvorbou webové prezentace, návrhem a realizací reklamní kampaně v oblasti online marketingu. Cílem je vytvořit novou strukturu webové prezentace na základě novodobých trendů a zvýšit její návštěvnost za pomocí realizované kampaně.
Efektivita využívania zdrojov na triatlonových pretekoch v Hurbanove
Ozorák, Martin
Ozorák, M. Efektivita využívání finančních zdrojů na triatlonových závodech v Hurbanově. Bakalářská práce, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Práce se zabývá efektivním řízením financí Triatlonu Hurbanovo. Práce má dvě části a to teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je popis jak a z čeho se skládají finance sportovní události a finanční analýzy CBA a analýzy návštěvnosti. Praktická část je vlastní práce, ve které je analyzovaný Triatlon Hurbanovo po finanční stránce. Zjišťuje se finanční zdraví triatlonu a jeho přínosy a náklady na subjekty, na které má vliv. V závěru práce jsou definované jednotlivé problematické oblasti ve financování, které jsou zjišťené z finanční analýzy. Ke každé problematické oblasti jsou navrhnutá možná řešení na zlepšení finanční situace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 157 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.