Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 494 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Biologické a sociální prediktory a koreláty lidské morálky
Kopecký, Robin ; Flegr, Jaroslav (vedoucí práce) ; Špinka, Marek (oponent) ; Houdek, Petr (oponent)
V této disertační práci se zabýváme rozličnými oblastmi biologických a sociálních faktorů ovlivňujících lidskou morálku. Spojujícím prvkem tohoto souboru čtyř studií je souběžně zájem o lidskou morálku jako tradiční filozofické téma spolu s využitím metod empirických věd, zejména biologie, behaviorálních a kognitivních věd. První studie se zaměřuje na morální algoritmy v autonomních vozidlech. Zkoumali jsme morální preference týkající se volby mezi typy softwaru, které se liší zabudovanými algoritmy pro řešení smrtelných kolizí. Příslušné typy jsou kategorizovány do tří strategií: sobecké, altruistické a konzervativní. Respondenti preferovali altruistické strategie, a tato preference se ještě posílila, pokud byla signalizována ostatním. Altruistická preference je nejvýraznější, když se vztahuje na všechny ostatní, slabší, když odráží pouze osobní volbu, a nejslabší při volbě pro vlastní dítě. Docházíme k závěru, že zveřejnění volby výrazně ovlivní jedince směrem ke společensky výhodnějšímu řešení. Druhá studie zkoumá vztah mezi infekcí parazitem Toxoplasma gondii a jejím následným dopadem na politické přesvědčení a hodnoty lidí. Nakažení účastníci vykazovali tendenci ke zvýšenému tribalismu a sníženému kulturnímu liberalismu a antiautoritářství. Statisticky odfiltrovaný vliv horšího fyzického a...
Akcentace sociální otázky u T. G. Masaryka v rámci druhé poloviny 19. století
Kozák, Vratislav ; Havelka, Miloš (vedoucí práce) ; Nešpor, Zdeněk (oponent) ; Kubátová, Helena (oponent)
Tomáš Garrigue Masaryk 20. století je osobou, u které mezi badateli panuje všeobecná shoda ohledně charakteristiky i zařazení do dobové společnosti. Masaryk století 19. je ovšem naprosto odlišný případ. Dodnes není mezi badateli shoda v tom, jak přesně Masaryka zařadit, což mnozí zjednodušují zdůvodněním, že sám Masaryk byl v tomto směru nerozhodný, věnoval se mnoha věcem najednou a ne vždy je dokončil. Ústřední otázkou druhé poloviny 19. století byla nepochybně otázka sociální, která je pro mnohé též obtížně uchopitelná, jelikož na ní jde pohlížet buď velmi konkrétním, nebo velmi obecným způsobem. V této souvislosti se v práci zaměřuji nejen na Masarykův pohled na sociální otázku doby, ale přicházím s hypotézou, že právě sociální otázka a její princip rovnosti je ústředním motivem osoby Tomáše Garrigue Masaryka v 19. století. Navrhuji funkční Masarykův model řešení sociální problematiky doby, který je založen na zmíněném pojetí rovnosti, a to hned v několika spolu souvisejících, ale přesto dostatečně nezávislých oblastech, kterými jsou náboženství, politika, nacionalismus, společnost a vzdělání. Umístění těchto jednotlivých aspektů v rámci mého Masarykova modelu následně ověřuji skrze analýzu Masarykových myšlenek, textů a dalších badatelů, kteří se Masarykovi věnovali. Smysluplnost zvoleného...
Rozumová reflexe víry v teologii
Koch, Rudolf ; Salvet, Ondřej (vedoucí práce) ; Svoboda, David (oponent)
Bakalářská práce se zabývá teologickou reflexí nauky o poznání křesťanské víry. Pravé poznání je možné pouze s porozuměním filosofického rozumu, se kterým je víra ve vzájemném vztahu. Rozumové myšlení má svůj původ v řecko-římské moudrosti doby antiky. Cílem práce je popis teologických nauk, které se zabývají hledáním pravdy od doby starověké filosofie. Sapienciální knihy Starého zákona popisují v podobě rozlišování jednotu mezi poznáním víry a rozumovým poznání pravdy člověka. Plnost pravdy byla v dokonalosti zjevená v radostné zvěsti o Ježíši a je přístupná pouze ve světle víry. Hlavními prameny víry jsou svědectví rané doby křesťanství a vznik formulace vyznání víry. Encyklika Fides et ratio, která je primárním zdrojem této práce, spojuje filosofii s teologií. Studium filosofie je podstatnou součástí teologie a společně se podporují při hledání pravdy. Dnešní teologická reflexe zdůrazňuje důležité aspekty v otázkách o poznání podstaty člověka a smyslu života. Tato pravda je dostupná pouze při hledání Boha, které je vrcholem každé teologické reflexe. Klíčová slova Slovo, Ježíš, rozum, víra, pravda, filosofie, encyklika
Náboženská zkušenost a rituály v českém novopohanství
El Ouri, Filip ; Horská, Kateřina (vedoucí práce) ; Klepal, Jaroslav (oponent)
Předmětem této práce je prezentovat výsledky svého etnografického výzkumu v prostředí jedné z nejaktivnějších českých novopohanských organizaci - Slovanský kruh, přičemž se zaměřuji především na zachycení průběhu setkání, pořádaných touto organizací, včetně jejich rituální složky, a na to, jak popisují jejich účastníci svoji zkušenost z těchto setkání. Kromě toho se rovněž soustředím na to, jakou roli ve svém každodenním životě účastníci těmto se- tkáním a zkušenostem připisují, a jak popisují svoji další náboženskou praxi. Moje poznatky v této práci vycházejí z dat nasbíraných během mého zúčastněného pozorování na setkáních této organizace a z rozhovorů s některými účastníky těchto setkání. Klíčová slova novopohanství, Slovanský kruh, náboženství, náboženská zkušenost, rituál, etnografie, antropologie, Česká republika
Náboženství v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů
Formánková, Marie ; Parízek, Michal (vedoucí práce) ; Dostál, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá výskytem výrazů s náboženským významem v záznamech Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. Náboženství se projevuje v soukromě i veřejné sféře, v níž zasahuje i do politického a mezinárodního dění. Jelikož je v různých podobách přítomno i v Organizaci spojených národů, klade si práce za cíl zjistit, zdali se náboženství projevuje i v Radě bezpečnosti a případně v jakých podobách a souvislostech. Dále se snaží nalézt odpověď na otázku, zdali po roce 2001 došlo k dočasnému zvýšení počtu zmínek o náboženství. Diplomová práce kromě odborné literatury vychází z analýzy záznamů jednání Rady bezpečnosti, která se uskutečnila v období let 1996-2006. Byl vytvořen dataset obsahující ¼ jednání za dané období, což znamená 550 záznamů z celkových 1 998. Pomocí analýzy těchto dokumentů se práce zaměřuje nejen na samotný počet náboženských výrazů a jejich podobu, ale i na možné příčiny, které mohou jejich přítomnost ovlivnit. V první řadě se jedná o tematické zaměření jednání RB OSN, se kterým je pracováno jakožto s hlavním faktorem výskytu odkazů na náboženství. Práce se proto snaží zjistit, zdali opravdu představují zásadní roli a v jakých tématech se náboženské aspekty vyskytují nejčastěji. Kromě těchto aspektů se zabývá i složením aktérů účastnících se jednání a jejich...
Výchova dětí na 1. stupni ZŠ k hodnotám za pomoci programů Pedagogického centra Arcibiskupství pražského
Macková, Magdaléna ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Bravená, Noemi (oponent)
Tématem této diplomové práce je výchova dětí k hodnotám za pomoci programů Pedagogického centra Arcibiskupství pražského. Teoretická část se zabývá: tématy běžnými pro život v naší společnosti a zároveň úzce souvisejícími s křesťanstvím, některými vývojovými teoriemi, charakteristikou dítěte mladšího školního věku, rozborem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání z hodnotového hlediska, stručným seznámením s problematikou etické a náboženské výchovy v naší společnosti a představením Pedagogického centra. Hlavním cílem empirické části je zjistit a popsat, jak Pedagogické centrum usiluje o výchovu dětí na prvním stupni základní škole k hodnotám. K dosažení zmíněného cíle jsem využila následující výzkumné prostředky: obsahovou analýzu anotací programů Pedagogického centra zaměřených na první stupeň základní školy, rozhovor se zakladatelkou Pedagogického centra a obsahovou analýzu rozhovorů s osmi učitelkami, které se svými třídami programy navštívily. Na základě empirické části bylo zjištěno, že Pedagogické centrum má velmi široký záběr své činnosti, a to v oblasti výběru témat, volby prostředků a materiálů, ale hlavně v množství a hloubce hodnot, kterých se ve svých programech dotýkají. Činnost Pedagogického centra je učiteli velmi pozitivně hodnocena. KLÍČOVÁ SLOVA výchova, hodnoty,...
Multikulturní přístup v přednemocniční neodkladné péči
JANOVÁ, Andrea
Tato bakalářská práce se věnuje multikulturnímu ošetřovatelství v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Jde o téma aktuální, neboť je v dnešní globalizované společnosti nutné, aby zdravotničtí záchranáři měli alespoň základní znalost této problematiky. Teoretická část vymezuje základní pojmy v multikulturním ošetřovatelství, věnuje se komunikaci a charakterizuje jednotlivé minoritní skupiny žijící v České republice. Pro praktickou část byly stanoveny tři cíle: 1. Zmapovat postup zdravotnických záchranářů při poskytování péče příslušníkovi jiné národnosti v podmínkách přednemocniční neodkladné péče. 2. Zmapovat zkušenosti zdravotnických záchranářů s jedinci daných kultur v rámci přednemocniční neodkladné péče. 3: K naplnění výše uvedených cílů byl využit kvalitativní výzkumný postup pomocí metody dotazování a technikou polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný vzorek tvořili zdravotničtí záchranáři z Karlovarského a Jihočeského kraje s různou délkou své praxe. Výzkumné šetření došlo k závěru, že záchranáři při kontaktu s různými etnickými skupinami volí stejný postup. Jsou si sice vědomi specifik daných kultur a etnik, ale jazyková bariéra jim často nedovolí těmto své jednání přizpůsobit. S poskytováním péče minoritním skupinám mají zdravotničtí záchranáři pozitivní i negativní zkušenosti. Výzkumem bylo odhaleno, že výuka multikulturní péče je spíše nedostatečná, ale zdravotničtí záchranáři jsou ochotni se v problematice dále vzdělávat. Na základě výzkumu byla navržena možnost vytvořit speciální aplikaci, která by v terénu rychle a přesně přeložila lékařské termíny do cizích jazyků. Také byla vytvořena informační brožurka o zásadách poskytování přednemocniční neodkladné péče různým etnickým skupinám. Dále by bylo možné informace z této bakalářské práce využít při tvorbě skript, která by byla určena k výuce multikulturního ošetřovatelství na vysoké škole.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 494 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.