Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 202 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodický manuál pro učitele ke stálé expozici Neživá příroda Znojemska
Zárubová, Eliška
Metodika pro učitele základních a středních škol, seznamující s expozicí Neživá příroda Znojemska a možnostmi jejího využití pro práci s dětmi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodický manuál pro učitele ke stálé expozici Živá příroda Znojemska
Zárubová, Eliška
Metodika pro učitele základních a středních škol, seznamující s expozicí Živá příroda Znojemska a možnostmi jejího využití pro práci s dětmi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návrh inventarizace a katalogizace uložených vzorků Chlupáčova muzea historie Země (CHMHZ)
Drahný, Stanislav ; Mazuch, Martin (vedoucí práce) ; Ekrt, Boris (oponent)
Pro Chlupáčovo muzeum historie Země je připraveno v nejbližší budoucnosti mnoho změn. Nejvíce by jich mělo být spojeno s depozitní částí. Tato práce byla psána jako příručka, na kterou by mohl být brán ohled při těchto obměnách. Měla by sloužit jako plně funkční návod k novému označování sbírkových předmětů, novému systému uložení těchto předmětů a k jejich snadné dohledatelnosti v úložných prostorech. Došlo i k porovnání institucí zabývajících se podobnou problematikou a popsání jejich organizační práce v depozitních odděleních. Zjištěné informace, ať už od kurátorů, z literatury nebo ze zkušenosti autora byly sepsány, abych plnohodnotně navrhl novou katalogizaci a inventarizaci pro CHMHZ. Klíčová slova: muzeum, inventarizace, katalogizace, depozitář, sbírkové předměty. Abstract For Chlupáčovo muzeum historie Země (Chlupač's museum of Earth History) is prepared many changes in the near future. Most of them should be combined with parts of the deosit.This work was written as a guide, which could be taken into account for these variations. It should sere as a fully functional guide to the new tagged artefacts, a new systém of storage of these items and their ease of traceability of storage space. There are also compared to similar institutions dealing with these issues and describe their...
Pivovarské muzeum v Plzni, jeho historie, expozice a edukační programy
Repiská, Terezie ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Charvátová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce Pivovarské muzeum v Plzni, jeho historie, expozice a edukační programy, je rozdělená do pěti kapitol. V první kapitole se věnuje stručné historii Pivovarského muzea v Plzni, jeho aktuální i plánované expozici a spolupráci muzea s plzeňskými pivovary. Následující kapitola se věnuje muzejní pedagogice, kromě legislativy a důležitých pojmů, se v ní čtenář dočte i užitečné rady pro tvorbu edukačních programů. Další tři kapitoly se věnují tvorbě edukačních programů na zakázku Pivovarského muzea. Třetí a čtvrtá kapitola obsahuje popis prohlídek s edukačními prvky. Jedna nese název "Po stopách dávné Plzně se čtyřnohým přítelem" a kromě nástinu plzeňské historie se během této prohlídky dozví žáci i spoustu informací o životě prostých lidí ve středověkých městech. Druhá nese název "Jak se v Plzni vařil tekutý chléb", a obsahuje aktivity vedoucí k pochopení zákonitostí vaření piva a důležitosti pivovarnictví pro rozvoj města Plzeň. Pátá kapitola popisuje edukační program s názvem "Na den bečvářem" a seznamuje žáky s tradičním řemeslem bednářstvím a jeho odnoží bečvářství.
Nová synagoga Jablonec nad Nisou
Gorčák, Lukáš ; Baranyai, René (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh nové synagogy v Jablonci nad Nisou. Stavba by měla být impulsem pro návrat tradic a kultury židovství do města Jablonec nad Nisou. Objekty zahrnují, kromě synagogy také prostory pro židovskou obec i židovskou komunitu i širokou veřejnost. Stavební program počítá s návrhem synagogy, v jejímž přízemí je umístěna rituální očistná lázeň mikveh, dále pak administrativních prostor židovské obce, komunitního centrum s knihovnou, učebnou a přednáškovým sálem, veřejnou částí v podobě kosher restaurace, a muzea s výstavním prostorem věnovaným židovství. Nedílnou součástí návrhu je venkovní veřejný prostor, který nabízí možnost rekreace a trávení volného času. Umístění synagogy má silnou spojitost s pietním místem původní vypálené synagogy v Jablonci nad Nisou. Pro židovskou komunitu je velmi důležité šíření osvěty a zabránění šíření antisemitismu. Stavba synagogy je umístěna v lukrativní oblasti v těsné blízkosti centra města, poblíž důležitého vodního prvku, řeky Lužická Nisa. Atraktivitu oblasti doplňuje taktéž dobrá dopravní dostupnost, především z blízkého autobusového nádraží, vlakové stanice. Dobrá dostupnost je zajištěna i pro automobilovou i cyklo dopravu . Jednotlivé objekty jsou navrženy minimalisticky, tak aby co nejméně narušovaly původní historické stavby, především z období secese a historismu. Formou jsou tři pomyslné kvádry. Jeden samostatný je synagoga, která je zapuštěna do svahu, kde byla situována původní vypálená synagoga. Dále pak dva kvádry navzájem propojeny krčkem, jež jsou k sobě pootočeny tak, aby respektovaly uliční čáru a zároveň otevíraly veřejný prostor u řeky. Fasády jednotlivých objektů jsou upraveny betonovými stěrkovacími omítkami. Barevnost jednotlivých budov je spjata s dekorací původní vypálené synagogy. Čistý betonový vzhled synagogy umocňuje důležitost sakrálního prostoru a nechává možnost zvýraznění dekorační mosazné fasády s perforovaným ornamentem. Budova administrativy a komunitního centra je laděna do žlutých tónů. Objekt zahrnující muzeum a restauraci je probarven do červeného odstínu.
Dějiny německy mluvících obyvatel českých zemí v muzeu: Komparace expozice Prožitek vlast a Naši Němci
Nagy, Kristýna ; Konrád, Ota (vedoucí práce) ; Swider, Malgorzata (oponent)
V diplomové práci jsou porovnány dvě nové muzejní expozice věnované dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí. Jedná se o expozici Prožitek vlast v Sudetoněmeckém muzeu v Mnichově a Naši Němci v Městském museu Ústí nad Labem. Předmětem analýzy je vznik a současná podoba těchto expozic a příběh dějin, které návštěvníkovi prezentují. Obě expozice byly zdokumentovány a porovnány na základě katalogu otázek založeného na kritické analýze historického pramene. Z výsledků analýzy vyplývá, že ačkoliv byla obě muzea plánovaná ve stejném časovém období a v atmosféře podporující společný kritický pohled na dřívější odlišnou interpretaci česko-německých dějin, finální podoby obou muzeí nadále prezentují významnou část dějin odlišným způsobem a ani jedno z nich zcela nenaplnilo svůj původní záměr. Období 18. a 19. století prezentují expozice velmi podobně a kriticky reflektují také vývoj nacionalismu u česky i německy hovořících obyvatel. Politický vývoj 20. století však expozice zachycují každá ze svého pohledu. Výsledky výzkumu naznačují, že i přes současnou fungující česko-německou spolupráci a podrobný výzkum česko-německých dějin na obou strach hranice, prozatím nebylo možné vytvořit expozici, která by se kriticky zcela vyrovnávala s odlišnými podobami kolektivní paměti Němců a Čechů. I přesto je...
Podmalba na skle
Štrbová, Annamarie ; Fremlová, Vendula (vedoucí práce) ; Daniel, Ladislav (oponent)
Bakalářská práce "Podmalba na skle" se zabývá specifickou výtvarnou technikou. Popisuje její historii, pracovní postup a vývoj od nejstarší historie až po nové umělecké přístupy v současnosti. Práce se dále okrajově věnuje muzeím s významnější sbírkou podmaleb. Dvě z nich blíže představuje a porovnává. Jedná se o Muzeum Jindřicha Jindřicha v Domažlicích a Muzeum Kvilda na Šumavě. Didaktická část tvoří návrh možné edukace žáků ZŠ/SŠ - workshop o podmalbách v Muzeu Jindřicha Jindřicha včetně návrhu pracovních listů s tématem podmaleb na skle. Zároveň popisuje a hodnotí proběhlý workshop. KLÍČOVÁ SLOVA podmalba, sklo, technika, muzeum, muzejní edukace
Nová synagoga Jablonec nad Nisou
Janáková, Adéla ; Baranyai, René (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh Nové synagogy v Jablonci nad Nisou na ulici Lipanská. V blízkosti řešeného území se v minulosti nacházela synagoga pro více než 280 věřících. Synagoga byla v roce 1938, během Křišťálové noci, vypálena nacistickým Německem. Dnes se zde nachází plocha veřejného prostranství, veřejné parkování a pomník obětem holocaustu. Cílem návrhu je vytvoření nové synagogy, zázemí židovské obce zahrnující administrativu s rabinátem, komunitní centrum, studovnu a knihovnu židovské literatury, víceúčelové prostory, kosher restauraci pro členy obce i širokou veřejnost, obchod s kosher potravinami, muzeum židovské kultury a rituální lázeň mikve. Objekty budou sloužit pro členy židovské obce a zároveň pro osvětu široké i odborné veřejnosti. Stavba komplexu budov se nachází na území s poměrně složitým terénem. Stěžejním momentem bylo vypořádání se s zasazením stavby do strmého svahu a zároveň navrhnout správný provoz jednotlivých budov. Kosher restaurace svým umístěním láká veřejnost již z přilehlé ulice Lipanská a zároveň je natočena i do klidové části směrem na jih. Její odbytový prostor je dvoupodlažní, a tak zasahuje i do úrovně nižšího podlaží otevřeného k řece. Mezi budovami restaurace a muzea je klidová zóna – letní venkovní posezení, popřípadě výstavní expozice muzea. Muzeum je natočené také podél přilehlé ulice, kde je situován i hlavní vstup do budovy. Fasáda muzea je ozvláštněna střídáním vypouklých a vyklenutých oken směrem dovnitř, které ústí do převýšeného výstavního sálu. Objekty mají vyzařovat minimalismus a čistotu. Proto byly zvoleny světlé odstíny barev. V horní části jsou fasády opatřeny bílou štukovou omítkou. V části parteru byl navržen motiv kanelur směřujících svisle k nebi tvořený pomocí tvarované omítky v odstínu světle šedé barvy.
Zhodnocení výsledků výzkumu třísovského oppida pod vedením L. Franze a C. Streitové v letech 1935 - 1938 se zaměřením na nálezy pozdně laténské malované keramiky.
KOLEGAR, Tomáš
Bakalářská práce se zabývá výzkumem, který by proveden Leonhardem Franzem a Kamilou Streitovovou na třísovském oppidu před druhou světovou válkou a dokumentací části nálezového souboru, který byl vyvezen do zahraničí záhy po jeho ukončení. Pozornost je věnována zejména malované keramice, jejímu vývoji a srovnání s jinými lokalitami.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 202 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.