Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Důvěra v média: analýza determinantů vnímané důvěryhodnosti médií
Smetanová, Kateřina ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Tato diplomová práce s názvem "Důvěra v média: analýza determinantů vnímané důvěryhodnosti médií" se zabývá problematikou důvěry v média u populace ve věku 20-30 let. Tato věková skupina je definována na základě vývojové psychologie jako mladá nebo časná dospělost. Diplomová práce si klade otázku, jak příslušníci vybrané cílové skupiny důvěřují daným médiím a čím je tato vnímaná důvěryhodnost podmíněna. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se ve svém úvodu zabývá ústředním tématem této diplomové práce, kterým je důvěra v média. Zde je věnován prostor také mezioborovým vazbám (trust studies), přístupům k výzkumu důvěry v média, charakteristice a výsledkům výzkumu důvěry v České republice. Dále se zabývá vymezením pojmu důvěra, jejími funkcemi ve společnosti a jejím pojetí v různých oborech jako je sociologie, politologie, psychologie a antropologie. Závěrem teoretická část nabízí potřebné ukotvení tématu z hlediska mediální teorie pomocí definice funkce a účinků médií na společnost a duálního systému vysílání. Analytická část nejprve popisuje metodologii výzkumu, dále se věnuje interpretaci výsledků dotazníkového šetření a ověření formulovaných hypotéz. Konkrétně bylo realizováno internetové dotazování (web survey), ve kterém byly dotazníky distribuovány...
Vliv sociálních médií na poruchy příjmu potravy u současné mládeže
SLUNEČKOVÁ, Martina
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký mohou mít sociální média vliv na vznik poruch příjmu potravy u současné mládeže. Práce je teoreticko-praktická. Teoretická část se zabývá skupinou, na kterou je práce zaměřena, a to konkrétně mladými dospělými. Dále je součástí teoretického pojetí vymezení pojmů jako jsou sociální média, poruchy příjmu potravy a v poslední řadě také jejich možný vzájemný vztah, neboli vliv sociálních médií na tyto poruchy. V praktické části je popsán výzkum, který probíhal formou polostrukturovaných rozhovorů. Cílem praktické části bylo popsat vliv sociálních médií na vznik a vývoj poruch příjmů potravy u žen ve věku od 20 do 25 let.
Užívání návykových látek v prostředí nočního života
Žák, David ; Petruželka, Benjamin (vedoucí práce) ; Barták, Miroslav (oponent)
Východiska: Prostředí noční zábavy je spojeno s vyšší prevalencí užívání návykových látek ve srovnání s obecnou populací. Toto užívání je typicky rekreační. Vzorce užívání, frekvence i motivace bývají různorodé. Nejčastějšími návštěvníky prostředí noční zábavy jsou mladí dospělí, kteří se nachází v turbulentní fázi života. Tato životní fáze se však s postupem času mění a s tím se proměňují i vzorce užívání a hodnota, kterou uživatelé návykovým látkám přiřazují. Cíl: Primárním cílem práce je pomocí kvalitativních výzkumných metod popsat vzorce užívání návykových látek v prostředí noční zábavy a zjistit, zda se v tomto kontextu objevují nové trendy. Sekundárním cílem je popsání vztahu mladé dospělosti a užívání návykových látek. Metody: Práce využívá kvalitativních výzkumných metod. Výzkumný soubor byl vybrán pomocí záměrného výběru a samovýběru. Výzkumný soubor byl složen z osmi respondentů s věkovým průměrem 28,4 let. Data byla fixována pomocí audiozáznamu a následně přepsána a analyzována pomocí tematické analýzy. Výsledky: Rekreační uživatelé ve výzkumném souboru užívají návykové látky s menší frekvencí, než je popsáno v obdobné odborné literatuře. Byly popsány fenomény normalizace a aging out. Respondenti uvedli, že jsou se svým užíváním spokojeni a neprojevovali touhu vzorce užívání měnit. Ty...
Komparativní studie stravovacích návyků studentů vybraných oborů vysokých škol (VKZ/NŠ)
ILLEOVÁ, Annemarie
Má bakalářská práce na téma Komparativní studie stravovacích návyků studentů vybraných oborů vysokých škol (VKZ/NŠ) řeší přístup k otázce stravování u studentů výzkumného soubor, tedy studentek oborů Výchova ke zdraví a Národní škola. Teoretická část zahrnuje v rámci zdravého životního stylu objasnění vlivu výživy na zdraví jedince, popisuje skladbu stravy, a to z pohledu makronutrientů. Praktická část analyzuje a vyhodnocuje data získaná sběrem od studentek. Ty poskytly výsledky svého týdenního zapisování skladby potravy do aplikace kaloricketabulky.cz. Práce je zacílena na příjem tuků, sacharidů a bílkovin v porovnání s průměrnou doporučenou normou.
Rozvod rodičů očima mladého dospělého
STEHLÍKOVÁ, Michaela
Bakalářská práce zkoumá pohled mladých dospělých jedinců, jakým způsobem reflektují zkušenost rozvodu svých rodičů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zaměřuje na teoretické poznatky v oblasti rodiny, samotného rozvodu, porozvodového uspořádání a charakteristiku období mladé dospělosti. Nastiňuje dynamickou křivku rozvodu spolu s jeho fenomény a následně popisuje období mladé dospělosti přinášející náhled na významné aspekty tohoto období. V praktické části najdeme popis a analýzu reflexe zkušenosti rozvodu rodičů, kterou poskytlo šest respondentů nacházející se právě v období mladé dospělosti. Ti do práce vnesli subjektivní zkušenost s rozvodem rodičů, jeho vývojem, pohledem na něj a vnímanými následky na jejich současný život. Data byla sbírána pomocí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů a následně analyzována za použití otevřeného kódování. Výzkumný soubor tvořilo šest mladých dospělých jedinců, kteří si prošli v dětství rozvodem rodičů a byli schopni o něm hovořit na základě vzpomínek, osobních prožitků a zkušeností. Ve výsledcích práce jsou popsány jednotlivé kazuistiky poskytující příběh jednotlivých respondentů a dále kategorie s podkategoriemi umožňující přehled vyvstávajících témat z rozhovorů. Závěrem práce bylo shrnutí a poselství získaných poznatků z výsledků výzkumného šetření. Ukázalo se, že stěžejním faktorem, jak mladí dospělí vnímají rozvod rodičů, je změna, jakou rozvod způsobil v rodinném prostředí z hlediska jejího dosavadního fungování. Respondenti považují rozvod rodičů jako psychicky náročnou situaci pro dítě, které se najednou ocitá ve zcela nové a zásadním způsobem měnícím se rodinném prostředí. Sami pak reflektují, že by tuto zkušenost nechtěli zažít ve své budoucí rodině.
Úroveň a preference pohybové aktivity u studentů učitelství pro 1. st. ZŠ
ZDENĚK, Filip
Bakalářská práce Úroveň a preference pohybové aktivity u studentů učitelství pro 1. st. ZŠ se v teoretické části zabývá vymezením pojmu mladé dospělosti z pohledu vývojové psychologie, definicí zdraví, determinanty zdraví a zejména pohybovou aktivitou. Do oblasti pohybové aktivity je zahrnuto její vymezení, dále její benefity a případná rizika při jejím nedostatku. Teoretická část také obsahuje rešerši doporučení pro PA a zmiňuje výsledky provedených výzkumů z oblasti monitoringu PA. Cílem praktické části bylo zjistit úroveň PA u studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ a její následné vyhodnocení. Výzkum probíhal týdenním monitorováním krokoměry Yamax SW-700 a dotazníkovým šetřením INDARES.COM zjištujícím sportovní preference studentů.
Vztah pohybové aktivity a kvality života u mladých dospělých
Plochá, Johana ; Mudrák, Jiří (vedoucí práce) ; Dostálová, Radka (oponent)
Název: Vztah pohybové aktivity a kvality života u mladých dospělých Cíle: Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit souvislost pohybové aktivity s kvalitou života u mladých dospělých ve věku od 20 do 35 let. Dílčím cílem bylo zjistit, jaký životní styl žijí mladí dospělí v současné době a jak hodnotí své zdraví a kvalitu života. Metody: Metodologicky práce vychází z kvantitativní dotazníkové studie. Data byla získána prostřednictvím online dotazníku, který byl vystaven na sociální síti Facebook. Dotazník zahrnoval dvě škály pohybové aktivity (International Physical Activity Questionnaire a Leisure Time Exercise Questionnaire) a škálu kvality života (WHOQOL-BREF). Průzkumu se účastnilo 379 mladých dospělých ve věkové kategorii od 20 do 35 let. Data z dotazníku byla vyhodnocena prostřednictvím softweru SPSS - Statisctical Package for Social Science. Vztah mezi pohybovou aktivitou a kvalitou života byl zjišťován pomocí korelační a regresní analýzy. Výsledky: Výsledky vycházející z korelační analýzy ukazují vztah mezi intenzivní volnočasovou pohybovou aktivitou a třemi dimenzemi kvality života - psychickým a fyzickým zdravím a kvalitou prostředí. Regresní analýza potvrzovala signifikantní vztah mezi intenzivní volnočasovou pohybovou aktivitou a všemi zjišťovanými dimenzemi kvality života....
Partnerské vztahy u osob se schizofrenním onemocněním
Říhová, Anna ; Loneková, Katarína (vedoucí práce) ; Šivicová, Gabriela (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá partnerskými vztahy u osob se schizofrenním onemocněním (F20). Cílem této studie bylo zjistit, jaký význam přisuzují ženy a muži se schizofrenií v období mladé dospělosti partnerským vztahům, jaké mají zkušenosti, ideály a očekávání. Teoretická část práce je rozdělena na tři části. V první části je popsáno onemocnění schizofrenie, jeho specifika, etiologie, epidemiologie, symptomatologie, deficit v oblasti sociální i kognitivní a současné způsoby léčby zaměřené na psychosociální intervenci. V druhé části je prezentováno téma partnerských vztahů u zdravých osob, aby navázala třetí část, tedy samotné téma partnerských vztahů u osob se schizofrenním onemocněním. V empirické části se vychází z kvalitativní metodologie. Byly zrealizovány polostrukturované rozhovory s 11 respondenty mapující problematiku partnerských vztahů a sexuality. Zjištěné výsledky jsou podrobně popsány a diskutovány s dostupnou odbornou literaturou. V závěru práce jsou doporučeny další výzkumy a intervence v oblasti sociálních vztahů u osob se schizofrenií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.