Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 634 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Metodika přípravy bilingvních žáků na zkoušku CCE na úrovni B1
Červeňáková, Hana ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Starý, Karel (oponent)
V diplomové práci představujeme metodiku přípravy bilingvních dětí navštěvujících Českou školu bez hranic, Londýn (ČŠBHL) se zaměřením na přípravu na zkoušku na úrovni B1 pořádanou Univerzitou Karlovou pracovištěm Ústav jazykové a odborné přípravy. V teoretické části práce nejdříve popíšeme ČŠBHL její fungování a krátce i její historii. Dále vymezujeme pojem bilingvismus. Zaměříme se také na specifika výuky češtiny u bilingvních žáků žijících v Londýně, což je důležitým východiskem pro praktickou část práce. Cílem je seznámit čtenáře s ČŠBHL, popsat bilingvismus a specifika výuky bilingvních dětí žijících mimo ČR. Vzhledem k tomu, že učebnice pro výuku bilingvních žáků dosud neexistují, stanovili jsme si v praktické části za cíl vytvořit výukový materiál pro osmý ročník, a to podle potřeb žáků, tedy takový materiál, který by zároveň odpovídal časově-tematickému plánu pro 8. ročník ČŠBHL a zároveň žáky připravil na zkoušku CCE na úrovni B1. Tzn. připravil žáky na 4 části této zkoušky - poslech, čtení, psaní a mluvení. Tento materiál je následně použit ve výuce a reflektován. Učebnice, která byla vytvořena a pilotována v této práci, je dodnes užívána v rámci komunikace a přípravy na zkoušku CCE na úrovni B1 v 8. ročníku ČŠBHL. KLÍČOVÁ SLOVA Bilingvismus, metodika, české školy bez hranic, úroveň B1,...
Aspekty tvorby a realizace virtuálních prohlídek prostor
Borák, Marek
BORÁK, M. Aspekty tvorby a realizace virtuálních prohlídek prostor. Diplomo-vá práce. Brno, 2023. Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu virtuálních prohlídek s využitím dronů a technologií virtuální reality (VR) jako podpůrných prvků. Cílem práce je navrhnout a implementovat systém, který efektivně integruje tyto technologie, a zkoumat, jakým způsobem mohou společně přispět k inovativním a atraktivním zážitkům z virtuálních prohlídek. V první části práce je provedena rešerše současných trendů a metod v oblasti virtuálních prohlídek, dronů a VR. Dále se práce věnuje možnostem integrace těchto technologií a způsobům jejich využití pro vytvoření nových a efektivních řešení v oblasti prohlídek. Druhá část práce se zaměřuje na návrh a implementaci systému pro tvorbu virtuálních prohlídek, který využívá drony pro získání sférických panoramat, a na vytvoření interaktivního prostředí. Díky této kombinaci je možné poskytnout uživatelům poutavý a pohodlný zážitek z virtuální prohlídky, zatímco zároveň je zajištěna efektivita a flexibilita procesu tvorby prohlídek. V poslední části práce je provedeno vyhodnocení a testování navrženého systému.
Geoturistický potenciál vybraných geologických a geomorfologických lokalit v okolí Milov ve Žďárských vrších
Pospíšil, Jan
Zájmem této bakalářské práce je vyhodnocení geoturistického potenciálu sedmi vybraných geologických a geomorfologických lokalit v okolí Milov ve Žďárských vrších, jejich samotná charakteristika a zhodnocení za pomoci již stanovené metodiky geosites/geomorphosites paní RNDr. Lucie Kubalíkové, Ph.D. Vybrané lokality zastupují nejen přírodní památky či přírodní rezervace v podobě skalních útvarů, jež jsou z hlediska geoturismu v rámci zájmového území velice atraktivní, ale i opomíjené Meandry Svratky u Milov. Geoturistický potenciál je hodnocen na základě metodického hodnocení a dotazníkového šetření, určeného pro cílový okruh respondentů. Stěžejními účastníky dotazníkového šetření jsou místní obyvatelé (stakeholdeři) a návštěvníci (turisté). Práce srovnává pohled místních obyvatel a turistů na samotný geoturismus v dané lokalitě a informuje o případných pozitivních i negativních vlivech působení turismu v rámci zájmového území s důrazem kladeným na vybrané geologické a geomorfologické lokality.
Metodika vyšetřování vražd
Gotschalková, Markéta ; Musil, Jan (vedoucí práce) ; Dvořák, Marek (oponent)
Metodika vyšetřování vražd Abstrakt Tématem této práce byla metodika vyšetřování vražd. Jelikož se jedná o téma velice obsáhlé, zaměřila jsem se na vybrané aspekty metodiky vyšetřování. V úvodu práce jsem se věnovala vraždě z pohledu práva a jejímu srovnání s trestným činem zabití a vraždy novorozeného dítěte matkou. Rozebrala jsem zde nuance, kterými se liší. Druhá kapitol je zaměřena na kriminalistickou charakteristiku vraždy. Čtenář se zde dozví, jaké rysy vykazují pachatelé vražd a kdo se nejčastěji stává jejich obětí. V následujících kapitolách se zaobírám jednotlivými komponenty samotné metodiky. Jsou zde popsány typické stopy a vyšetřovací situace, se kterými se kriminalisté v praxi nejčastěji setkávají. Pozornost je věnována také metodám, jakými se provádí ohledání místa činu, ohledání mrtvoly nebo soudně lékařská expertiza. Osmá kapitola pojednává o plánování, organizování vyšetřování a o způsobu, jakým kriminalisté na základě získaných poznatků a nalezených stop konstruují verze, které jsou následně prověřovány. Předposlední kapitola charakterizuje zvláštnosti následných vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů. Zejména pak výslech obviněného a svědka. Zaměřuji se zde také na rekognici, sloužící ke ztotožnění osob a věcí. Dále píši o rekonstrukci trestného činu, která spočívá v obnovením...
Inženýrskogeologické mapování v regionu Karlovarského a Plzeňského kraje
Chocholoušek, Matyáš ; Rout, Jiří (vedoucí práce) ; Král, Jan (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení inženýrskogeologického mapování v měřítku 1: 5 000 na území Plzeňského a Karlovarského kraje (dříve oblast Západočeského kraje). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byla vyhotovena rešerše odborné literatury popisující metodiku tvorby inženýrskogeologických map, skládající se z přípravných prací, terénních prací i samotné kompletace celých elaborátů. Dále pojednává o postupném vývoji inženýrskogeologického průzkumu a mapování v průřezu 40. až 90. let 20. století. V praktické části je zpracováno 23 závěrečných, průvodních a průběžných zpráv spolu s mapovými, laboratorními a dokumentačními výstupy. Mapové výstupy v měřítku 1:5 000 byly digitalizovány pomocí softwaru QGIS nástrojem georeferencování v rastrové grafice. Jako podklad pro lícovací body byla použita ortofotomapa a státní mapa z 50. let 20. století.
Porovnání dosavadní a inovativní výuky futsalu na základních školách.
Šmejc, Ondřej ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Suchý, Jiří (oponent)
Diplomová práce cílí na výuku futsalu na základních školách. V této práci bychom chtěli poukázat na problematiku výuky futsalu na základních školách, jelikož se často nejedná o výuku futsalu, ale pouze o fotbal v hale. Pokusíme se osvětlit zásadní problémy a ukázat cestu učitelům, jak by se správně tento sport na školách měl vyučovat. Zahrnuje historický vývoj futsalu a vývoj tohoto sportu v RVP, pravidla, pohybové schopnosti a dovednosti, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy. V práci naleznete i dva zásobníky cvičení, dosavadní a inovativní. Ambicí diplomové práce je poukázat na zlepšení schopností a dovedností žáků ve futsale skrze specializovaný futsalový výcvik a dodat pedagogům či studentům vysokých škol přehledný manuál k výuce tohoto sportu. KLÍČOVÁ SLOVA Futsal, trénink, metodika, technika, systém, pravidla
Používání metodických materiálů volejbalovými trenéry kategorie U14
Pták, Vojtěch ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Petružela, Jan (oponent)
Název: Používání metodických materiálů volejbalovými trenéry kategorie U14 Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda trenéři volejbalové kategorie U14 používají metodické materiály, jaké metodické materiály používají, které metodické materiály preferují a odkud tyto materiály získávají. Jaký mají pohled na metodické materiály připravované Českým volejbalovým svazem a jaké metodické materiály jim chybí. Metody: Použili jsme metodu společenského průzkumu, kdy jsme data získávali formou online dotazníku. Dotazník jsme rozeslali e-mailem 190 kontaktním osobám kategorie U14, které byly uvedeny na stránkách Českého volejbalového svazu. V e-mailu bylo jasně řečeno, že je určen pouze pro trenéry kategorie U14. Online dotazník obsahoval 24 otázek a vyplnilo ho 105 trenérů. Výsledky: Nejpreferovanější platformou k získávání informací byla platforma YouTube. 51 % trenérů se nejraději vzdělává kombinací psaného textu a videa a 43 % preferuje pouze video. Pouze 25 % trenérů dokáže najít rychle a bez problémů metodické materiály, které zrovna hledají. V sekci vzdělávání se na stránkách ČVS vyzná pouze 30 % trenérů. Pouze 1/3 trenérů se účastní formální formy vzdělávání pořádanou ČVS. Klíčová slova: metodika, trénování, trenér, vzdělávání, volejbal, metodické materiály
Možnosti integrace výtvarné výchovy s českým jazykem a literaturou
Kohl, Lukáš ; Fišerová, Zuzana (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Práce se zabývá možnostmi integrace výtvarné výchovy a českého jazyka a literatury. Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou oba vyučovací předměty představeny. Kapitoly věnované výtvarné výchově se zabývají faktory, které mohou ovlivňovat její postavení v českém školství, hlavními oblastmi, jimž se tento obor věnuje (výtvarné umění a vizuální kultura), a didaktickými přístupy, které se mohou ve výuce výtvarné výchovy uplatňovat. Kapitoly týkající se oboru český jazyk a literatura popisují jeho tři složky (jazykovou výchovu, literární výchovu a komunikační a slohovou výchovu) a dávají je do souvislosti s obsahy výtvarné výchovy. V prvním úseku praktické části této práce jsou navrženy konkrétní školní aktivity interdisciplinární povahy a obecné principy, na jejichž základě lze vystavět vyučovací jednotku integrující výtvarnou výchovu s českým jazykem a literaturou. Ve druhém úseku je předložen plán vyučovací jednotky na téma ilustrace, dále pak záznam a reflexe dvou realizací takto naplánované výuky, v rámci které byl uskutečněn pedagogický akční výzkum, jehož cílem bylo zdokonalit a zefektivnit budoucí výuku. Součástí práce je též analýza žákovských kreseb, jejíž výsledky byly využity k zodpovězení těchto výzkumných otázek: "Jaké motivy se nejčastěji objevují v...
Jak didakticky pracovat s filmem ve výuce psychologie na SŠ
MICHL EGRIOVÁ, Simona
Tato diplomová práce se zabývá tématem, jak didakticky pracovat s filmem ve výuce psychologie na střední škole. Práce je členěna na teoretickou část, která se zabývá teoretickými východisky výuky psychologie na střední škole u nás a v zahraničí, filmem jako didaktickým nástrojem pro výuku psychologie a vybranými duševními poruchami a duševními nemocemi. Cílem empirické části je vytvořit konkrétní metodiku pro výuku psychologie na střední škole s využitím filmu jako didaktického nástroje na téma disociativní porucha identity, bipolární afektivní porucha a schizofrenie. V této části jsou vytvořeny přípravy třech vyučovacích jednotek. V každé vyučovací hodině bylo odučeno jedno téma. Pro zmapování toho, co studenti již vědí o tématu je vytvořen dotazník ke zjištění prekonceptů z oboru psychologie. Dotazník byl studentům rozdán k vyplnění před vyučováním a po vyučování, jejichž odpovědi byly následně vyhodnoceny a porovnány. Pomocí deskriptivní statistiky bylo zjištěno, že všichni studenti (N=59) si u otázky typu "B" vedli na konci vyučování v odpovědích lépe, než u otázky typu "A". U otázky typu "B" došlo k celkovému zlepšení v odpovědích z 59,3 % (N=35) na začátku vyučování na 93,2 % (N=55) na konci vyučování. V případě otázky typu "A" se úspěšnost v odpovědích ze 74,6 % (N=44) před vyučováním zhoršila na 69,5 % (N=41) po vyučování. V empirické části je proto navržena alterace výuky pro všechny tři témata.
Metodika pro stanovení dynamických charakteristik pneumatického aktuátoru turbodmychadla
Hálek, Dominik ; Kocman, František (oponent) ; Novotný, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro stanovení dynamických charakteristik pneumatického aktuátoru turbodmychadla. Pneumatický aktuátor se využívá jako regulační mechanismus ve spalovacích motorech s přeplňováním, který má vliv na výkon, účinnost a spotřebu motoru. Hlavním cílem práce je vytvořit systematický ucelený postup pro sběr a analýzu naměřených dat dynamického chování tohoto aktuátoru. V první části práce je navržena a implementována experimentální metoda pro měření dat potřebných k analýze dynamiky aktuátoru při různých variantách nastavení tlaku, posuvu a frekvence. Je sestaven měřící řetězec s vhodnými snímači a je vytvořeno softwarové prostředí pro sběr a ukládání dat. V druhé části práce jsou vyhodnocována experimentálně naměřená data pomocí matematického modelu v programovém prostředí Matlab, který z naměřených dat extrahuje hodnoty tuhosti a tlumení a určí se jejich závislost na frekvenci, tlaku a posuvu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 634 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.