Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 639 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika přípravy bilingvních žáků na zkoušku CCE na úrovni B1
Červeňáková, Hana ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Starý, Karel (oponent)
V diplomové práci představujeme metodiku přípravy bilingvních dětí navštěvujících Českou školu bez hranic, Londýn (ČŠBHL) se zaměřením na přípravu na zkoušku na úrovni B1 pořádanou Univerzitou Karlovou pracovištěm Ústav jazykové a odborné přípravy. V teoretické části práce nejdříve popíšeme ČŠBHL její fungování a krátce i její historii. Dále vymezujeme pojem bilingvismus. Zaměříme se také na specifika výuky češtiny u bilingvních žáků žijících v Londýně, což je důležitým východiskem pro praktickou část práce. Cílem je seznámit čtenáře s ČŠBHL, popsat bilingvismus a specifika výuky bilingvních dětí žijících mimo ČR. Vzhledem k tomu, že učebnice pro výuku bilingvních žáků dosud neexistují, stanovili jsme si v praktické části za cíl vytvořit výukový materiál pro osmý ročník, a to podle potřeb žáků, tedy takový materiál, který by zároveň odpovídal časově-tematickému plánu pro 8. ročník ČŠBHL a zároveň žáky připravil na zkoušku CCE na úrovni B1. Tzn. připravil žáky na 4 části této zkoušky - poslech, čtení, psaní a mluvení. Tento materiál je následně použit ve výuce a reflektován. Učebnice, která byla vytvořena a pilotována v této práci, je dodnes užívána v rámci komunikace a přípravy na zkoušku CCE na úrovni B1 v 8. ročníku ČŠBHL. KLÍČOVÁ SLOVA Bilingvismus, metodika, české školy bez hranic, úroveň B1,...
Aspekty tvorby a realizace virtuálních prohlídek prostor
Borák, Marek
BORÁK, M. Aspekty tvorby a realizace virtuálních prohlídek prostor. Diplomo-vá práce. Brno, 2023. Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu virtuálních prohlídek s využitím dronů a technologií virtuální reality (VR) jako podpůrných prvků. Cílem práce je navrhnout a implementovat systém, který efektivně integruje tyto technologie, a zkoumat, jakým způsobem mohou společně přispět k inovativním a atraktivním zážitkům z virtuálních prohlídek. V první části práce je provedena rešerše současných trendů a metod v oblasti virtuálních prohlídek, dronů a VR. Dále se práce věnuje možnostem integrace těchto technologií a způsobům jejich využití pro vytvoření nových a efektivních řešení v oblasti prohlídek. Druhá část práce se zaměřuje na návrh a implementaci systému pro tvorbu virtuálních prohlídek, který využívá drony pro získání sférických panoramat, a na vytvoření interaktivního prostředí. Díky této kombinaci je možné poskytnout uživatelům poutavý a pohodlný zážitek z virtuální prohlídky, zatímco zároveň je zajištěna efektivita a flexibilita procesu tvorby prohlídek. V poslední části práce je provedeno vyhodnocení a testování navrženého systému.
Geoturistický potenciál vybraných geologických a geomorfologických lokalit v okolí Milov ve Žďárských vrších
Pospíšil, Jan
Zájmem této bakalářské práce je vyhodnocení geoturistického potenciálu sedmi vybraných geologických a geomorfologických lokalit v okolí Milov ve Žďárských vrších, jejich samotná charakteristika a zhodnocení za pomoci již stanovené metodiky geosites/geomorphosites paní RNDr. Lucie Kubalíkové, Ph.D. Vybrané lokality zastupují nejen přírodní památky či přírodní rezervace v podobě skalních útvarů, jež jsou z hlediska geoturismu v rámci zájmového území velice atraktivní, ale i opomíjené Meandry Svratky u Milov. Geoturistický potenciál je hodnocen na základě metodického hodnocení a dotazníkového šetření, určeného pro cílový okruh respondentů. Stěžejními účastníky dotazníkového šetření jsou místní obyvatelé (stakeholdeři) a návštěvníci (turisté). Práce srovnává pohled místních obyvatel a turistů na samotný geoturismus v dané lokalitě a informuje o případných pozitivních i negativních vlivech působení turismu v rámci zájmového území s důrazem kladeným na vybrané geologické a geomorfologické lokality.
Metodika vyšetřování vražd
Gotschalková, Markéta ; Musil, Jan (vedoucí práce) ; Dvořák, Marek (oponent)
Metodika vyšetřování vražd Abstrakt Tématem této práce byla metodika vyšetřování vražd. Jelikož se jedná o téma velice obsáhlé, zaměřila jsem se na vybrané aspekty metodiky vyšetřování. V úvodu práce jsem se věnovala vraždě z pohledu práva a jejímu srovnání s trestným činem zabití a vraždy novorozeného dítěte matkou. Rozebrala jsem zde nuance, kterými se liší. Druhá kapitol je zaměřena na kriminalistickou charakteristiku vraždy. Čtenář se zde dozví, jaké rysy vykazují pachatelé vražd a kdo se nejčastěji stává jejich obětí. V následujících kapitolách se zaobírám jednotlivými komponenty samotné metodiky. Jsou zde popsány typické stopy a vyšetřovací situace, se kterými se kriminalisté v praxi nejčastěji setkávají. Pozornost je věnována také metodám, jakými se provádí ohledání místa činu, ohledání mrtvoly nebo soudně lékařská expertiza. Osmá kapitola pojednává o plánování, organizování vyšetřování a o způsobu, jakým kriminalisté na základě získaných poznatků a nalezených stop konstruují verze, které jsou následně prověřovány. Předposlední kapitola charakterizuje zvláštnosti následných vyšetřovacích a operativně pátracích úkonů. Zejména pak výslech obviněného a svědka. Zaměřuji se zde také na rekognici, sloužící ke ztotožnění osob a věcí. Dále píši o rekonstrukci trestného činu, která spočívá v obnovením...
Analýza obsahu prvků v automobilových sklech pomocí neutronové aktivační analýzy a rentgenové fluorescenční analýzy
Kameník, Jan ; Fikrle, Marek ; Kučera, Jan
Mikrofragmenty skel nesou cenné informace o některých druzích zločinů spojených s vozidly. Metodika popisuje využití Rentgenové fluorescenční analýzy (RFA) a neutronové aktivační analýzy (NAA) pro stanovení prvkových přímesí ve střepech automobilových skel. RFA umožňuje rychlé nedestruktivní testování vzorku, které umožní výběr analytických postupů pro další analýzu. Metoda NAA je časově náročnější, má potenciál poskytovat robustní výsledky pro orgány činné v trestním řízení. Metodika zahrnuje popis obou metod a jejich uplatnění při analýze fragmentů skel. Součástí metodiky jsou výsledky analýzy více než 80 vzorků automobilových skel.
Instrumentální neutronová aktivační analýza omamných a psychotropních látek, zejména heroinu, kokainu, metamfetaminu a možných adulterantů
Kameník, Jan ; Kučera, Jan
Instrumentální neutronová aktivační analýza je založena na robustním teoretickém základu a umožňuje analýzu vzorků v pevném stavu bez nutnosti jejich převedení do roztoku. Text metodiky zahrnuje představení základů INAA a příklady postupů používaných pro kontrolu přesnosti výsledků. Uveden je popis postupu analýzy heroinu, kokainu a metamfetaminu. Aplikace pro využití INAA zahrnují odhad čistoty a použitých ředících látek a profilování vzorků drog. Metodika je založena na analýze laboratorních a reálných vzorků.
Výuka hry na niněru v ZUŠ
Moravcová, Lenka ; Hurníková, Kateřina (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na hru na niněru a materiály zpracovávající tuto tematiku. Práce nejdříve představuje historické pozadí tohoto hudebního nástroje, jeho vývoj, mechaniku a možnosti nástroje. Dále zpracovává a porovnává pro hráče dostupnou literaturu zabývající se tématem hry na niněru. Hlavní náplní práce je tvorba metodického materiálu pro hru na niněru využitelného jako pomůcku jak při výuce v prostředí ZUŠ, tak i jako studijního materiálu v rukou samouků. Tento materiál obsahuje potřebné informace, které hráč v začátcích hry na niněru potřebuje znát, tj. informace počínaje funkcemi jednotlivých částí nástroje, přes seřízení a údržbu niněry, až po vysvětlení hry samotné zvlášť pro techniku pravé a levé ruky. Součástí je i notový materiál s repertoárem skladeb na niněru hojně hraných. Přínosem metodiky je také český jazyk, ve kterém je napsána, čímž může doplnit potřebné, ale momentálně chybějící informace o hře na tento nástroj právě v českém prostředí. Materiál byl využit při výuce hry na niněru v základní umělecké škole, součástí práce je tedy i návrh školního vzdělávacího programu pro tento obor. Vhodnost materiálu byla ozkoušena v průběhu jednoho pololetí školního roku 2022/2023 v prostředí ZUŠ a taktéž v rukou několika samouků. V poslední části je poté popsána zpětná vazba a...
Porovnání dosavadní a inovativní výuky futsalu na základních školách.
Šmejc, Ondřej ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Suchý, Jiří (oponent)
Diplomová práce cílí na výuku futsalu na základních školách. V této práci bychom chtěli poukázat na problematiku výuky futsalu na základních školách, jelikož se často nejedná o výuku futsalu, ale pouze o fotbal v hale. Pokusíme se osvětlit zásadní problémy a ukázat cestu učitelům, jak by se správně tento sport na školách měl vyučovat. Zahrnuje historický vývoj futsalu a vývoj tohoto sportu v RVP, pravidla, pohybové schopnosti a dovednosti, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy. V práci naleznete i dva zásobníky cvičení, dosavadní a inovativní. Ambicí diplomové práce je poukázat na zlepšení schopností a dovedností žáků ve futsale skrze specializovaný futsalový výcvik a dodat pedagogům či studentům vysokých škol přehledný manuál k výuce tohoto sportu. KLÍČOVÁ SLOVA Futsal, trénink, metodika, technika, systém, pravidla
Používání metodických materiálů volejbalovými trenéry kategorie U14
Pták, Vojtěch ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Petružela, Jan (oponent)
Název: Používání metodických materiálů volejbalovými trenéry kategorie U14 Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda trenéři volejbalové kategorie U14 používají metodické materiály, jaké metodické materiály používají, které metodické materiály preferují a odkud tyto materiály získávají. Jaký mají pohled na metodické materiály připravované Českým volejbalovým svazem a jaké metodické materiály jim chybí. Metody: Použili jsme metodu společenského průzkumu, kdy jsme data získávali formou online dotazníku. Dotazník jsme rozeslali e-mailem 190 kontaktním osobám kategorie U14, které byly uvedeny na stránkách Českého volejbalového svazu. V e-mailu bylo jasně řečeno, že je určen pouze pro trenéry kategorie U14. Online dotazník obsahoval 24 otázek a vyplnilo ho 105 trenérů. Výsledky: Nejpreferovanější platformou k získávání informací byla platforma YouTube. 51 % trenérů se nejraději vzdělává kombinací psaného textu a videa a 43 % preferuje pouze video. Pouze 25 % trenérů dokáže najít rychle a bez problémů metodické materiály, které zrovna hledají. V sekci vzdělávání se na stránkách ČVS vyzná pouze 30 % trenérů. Pouze 1/3 trenérů se účastní formální formy vzdělávání pořádanou ČVS. Klíčová slova: metodika, trénování, trenér, vzdělávání, volejbal, metodické materiály
Možnosti integrace výtvarné výchovy s českým jazykem a literaturou
Kohl, Lukáš ; Fišerová, Zuzana (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Práce se zabývá možnostmi integrace výtvarné výchovy a českého jazyka a literatury. Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou oba vyučovací předměty představeny. Kapitoly věnované výtvarné výchově se zabývají faktory, které mohou ovlivňovat její postavení v českém školství, hlavními oblastmi, jimž se tento obor věnuje (výtvarné umění a vizuální kultura), a didaktickými přístupy, které se mohou ve výuce výtvarné výchovy uplatňovat. Kapitoly týkající se oboru český jazyk a literatura popisují jeho tři složky (jazykovou výchovu, literární výchovu a komunikační a slohovou výchovu) a dávají je do souvislosti s obsahy výtvarné výchovy. V prvním úseku praktické části této práce jsou navrženy konkrétní školní aktivity interdisciplinární povahy a obecné principy, na jejichž základě lze vystavět vyučovací jednotku integrující výtvarnou výchovu s českým jazykem a literaturou. Ve druhém úseku je předložen plán vyučovací jednotky na téma ilustrace, dále pak záznam a reflexe dvou realizací takto naplánované výuky, v rámci které byl uskutečněn pedagogický akční výzkum, jehož cílem bylo zdokonalit a zefektivnit budoucí výuku. Součástí práce je též analýza žákovských kreseb, jejíž výsledky byly využity k zodpovězení těchto výzkumných otázek: "Jaké motivy se nejčastěji objevují v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 639 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.