Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití sekundového lepidla
Nádvorník, Jiří ; Slováček, Marek (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce si klade za cíl posoudit vhodnost použití sekundového lepidla při lepení plastů. Technologie lepení je rozšířená ve všech odvětvích průmyslu. S vyšším využitím nekovových materiálů roste potřeba zkoumat vlastnosti adheziv ve spojení s různými materiály adherendů. Po rozboru vzniku lepených spojů, podmínek pro lepení a úpravu spoje před lepením bude pozornost zaměřena na běžně dostupné sekundové lepidlo. Budou posouzeny jeho vlastnosti a vhodnost pro použití při lepení plastů. Následně bude zvolen vhodný typ lepidla a plastu pro výrobu testovaných vzorků v praktické části práce. Ta bude spočívat v destruktivním testování tahovou zkouškou. Hodnoceny budou pevnostní vlastnosti spojů ovlivněné viskozitou lepidla a teplotou prostředí při vytvrzování.
Virtuální spuštění robotické svařovací a lepící linky za využití Tecnomatix - Process Simulate
Tomeček, Radim ; Juříček, Martin (oponent) ; Simeonov, Simeon (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhy a tvorbou virtuálního dvojčete robotické buňky určené k simulaci a vytvoření virtuálního spuštění této buňky. Cílem bylo vytvořit návrh rozvržení robotické buňky a následně vytvořit plnohodnotné virtuální spuštění automatizovaného robotického pracoviště určeného pro procesy bodového svařování, MIG svařování a lepení. Úvodní rešeršní část se zabývá jednotlivými technologiemi, které budou simulovány. Následně jsou v práci vytvořené tři návrhy uspořádání robotického pracoviště. Po zhodnocení a výběru návrhu je pomocí programu Process Simulate vytvořeno virtuální dvojče robotické buňky a následná simulace všech procesů, jejichž výsledkem je virtuální spuštění buňky.
Přesné lepení kompozitních materiálů
Tellinger, Adam ; Gregor, Lukáš (oponent) ; Kupčák, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lepení kompozitních materiálů. První část bakalářské práce je zaměřena na rešerši problematiky výroby kompozitních materiálů a technologií lepení. Obsahem praktické části je návrh zkušebních vzorků a přípravků pro jejich lepení s následnou výrobou. Dále pak ověření dodržení požadovaných přesností lepených spojů při použití různých lepidel pomocí 3D měření.
Možnosti spojování trubkových dílců
Holusek, Maxmilián ; Štroner, Marek (oponent) ; Peterková, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na metody spojování trubkových dílců a trubek. Je zde uvedena příprava základních spojovaných materiálů, kde jsou zmíněny nástroje a stroje pro dělení a upravování výchozích polotovarů. Dále jsou představeny jednotlivé metody jako je pájení, svařování, zalisování, lepení a závitové spojení. U každé metody je popsán základní princip, používané stroje a nástroje a výhody společně s nevýhodami. Závěrem je uvedeno několik příkladů využití trubkových dílců v praxi.
Lepení FDM 3D tištěných dílů z PLA
Šlimar, Filip ; Slaný, Martin (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Práce se zabývá teorií 3D tisku, materiály pro tisk a lepením. Zaměřuje se na FDM tisk a PLA materiál. Dále srovnává lepení s jinými metodami a věnuje se rozdělení lepidel, postupu lepení a zkouškám lepených spojů. Práce také na základě literární studie navrhuje experiment k hodnocení vybraných lepidel. Praktická část obsahuje popis, výsledky a vyhodnocení experimentu. Hodnocení lepidel probíhalo na základě pevnosti v tahu a smyku.
Vliv technologie vytvrzování laku na kvalitu spoje
Smékal, Jan ; Petrenec, Martin (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je rešerší na témata práškového lakování, lepení a kaučuků. V druhé a hlavní části práce je zpracován postup výroby lepených vzorků, vyhodnocení smluvní tahové zkoušky lepeného spoje. Vliv technologie vytvrzování laku na kvalitu spoje nelze spolehlivě vyhodnotit na základě dosažených výsledků ze smluvní tahové zkoušky smykem. Byla provedena analýza výsledků experimentu a návrh na zlepšení experimentu pro pokračující práce.
Modifikace barvy dubových dýh a její vliv na kvalitu lepení
Rozboril, Tadeáš
Tato práce založená na experimentálním zhodnocení se zabývá modifikací barvy dubových dýh a vlivem této modifikace na kvalitu lepení. Experimenty byly prováděny na dřevě dubu ošetřeném nanočásticemi železa a na dubu neošetřeném. Experimentálně byl hodnocen vliv ošetření na úhel smáčení, přídržnost povrchové vrstvy a možnost proimpregnovat dubovou dýhu zvolenou látkou v celém objemu. Zvolená modifikace neměla v dané sestavě vliv na kvalitu lepení.
Posouzení kvality lepení u kombinovaných kompozitních materiálů na bázi dřeva
Krejčí, Filip
Cílem bakalářské práce je posoudit kvalitu lepení u kombinovaných kompozitních materiálů na bázi dřeva. Budou vybrány dřevotřískové desky od různých výrobců se zastoupením v České republice. V teoretické části budou stručně popsány důležité části procesu výroby a faktory, ovlivňující vlastnosti dřevotřískových desek. V praktické části bude stanovena metodika provádění experimentu a následné provedení zkoušek za účelem zjištění fyzikálních a mechanických vlastností vybraného materiálu. V bakalářské práci budou zobrazeny tabulky a grafy, které budou v závěru vyhodnoceny a okomentovány pro praktické využití.
Vizualizace normálového a tečného napětí u lepených spojů
Havránek, Tomáš
Předložená diplomová práce se zabývá lepenými spoji. Teoretická část práce je zaměřena na základní poznatky, výhody a nevýhody lepených spojů. Velká část je věnována teorii lepícího procesu, adhezi, kohezi a smáčivosti lepených ploch. V závěru teoretické části je vypracovaná rešerše z oblasti namáhání lepených spojů a metody, sloužící k hodnocení kvality vytvořených spojů. Praktická část se skládá z přípravy tuhých a elastických zkušebních vzorků. Experimentální testování lepených ploch zkouškou lámavosti, při které byly monitorovány zvukové signály akustické emise charakterizující porušování lepených spojů. Výsledky tohoto experimentu jsou v závěru práce vyhodnoceny.
Návrh technologie výroby zahradního nábytku vlastní koncepce
Malíková, Aneta
Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zahradního sedacího prvku, kterým je částečně přestavitelná lavice, a návrhem možné technologie výroby daného produktu. Lavice je určena do zastřešeného objektu, jako je terasa či pergola. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na problematiku sezení spojenou s ergonomií a antropometrií. Následuje kapitola týkající se typologie zahradního nábytku (lavice) a průzkumu trhu v dané oblasti. Dále se v práci nachází kapitoly o konstrukčních spojích, materiálech, povrchových úpravách a lepidlech využívaných pro zahradní nábytek. V neposlední řadě se v teoretické části nachází kapitola o vybrané technologii, kterou se dá navržená lavice z vybraného materiálu vyrobit. Praktická část se zabývá vlastním návrhem a částečnou realizací přestavitelné lavice. Pro návrh je použito nabytých poznatků z oblasti typologie, konstrukce a ergonomie sedacího nábytku. Na začátku je zpracována rešerše. Na ni navazuje skicování, 2D kreslení a 3D modelování, které napomáhalo pro ustálení správného tvaru prvku. Výsledkem práce je 3D vizualizace lavice, konstrukční výkresy, montážní návod a část modelu v měřítku 1:10 a 1:1, na kterém lze předvést navrženou konstrukci a mechanizmus skládání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: