Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 802 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Upevňování nákladů v silniční nákladní dopravě pomocí vázacích prostředků
Cháb, Jiří
V úvodní části se práce zabývá legislativními požadavky v oblasti upevňování nákladů v silniční nákladní dopravě. Následně jsou uvedeny jednotlivé způsoby zajištění pomocí vázacích prostředků na ložné ploše vozidla pro vybrané druhy přepravovaných břemen. Třetí část pojednává o druzích vázacích prostředků pro zajištění nákladu a oblastech jejich použití. V závěru se práce věnuje schvalovacímu procesu pro uvedení vázacího prostředku na trh.
Problematika invazních druhů raků na území České republiky
Čuprová, Veronika
Diplomová práce navazující na bakalářskou práci „Invazní druhy živočichů v České republice“ je zaměřena na problematiku invazních druhů raků. Cílem práce je popsat legislativu, dosavadní způsob monitoringu těchto druhů a možnosti jejich regulace. Práce se zabývá monitoringem invazních druhů raků na dvou vybraných lokalitách v České republice a aplikací vhodných regulačních zásahů. Spolu s monitoringem byly odebrány vzorky vody a provedeny rozbory na přítomnost račího moru. Z výsledků je patrné, že na lokalitě Prostřední rybník, kde se vyskytuje rak mramorovaný a kde probíhají eradikační opatření už od roku 2020, se stále nepodařilo tohoto raka zcela úspěšně vymýtit. Z rozhovoru provedeného s místními respondenty bylo zjištěno, že zhruba polovina dotázaných má o této problematice povědomí, a to právě díky akcím uskutečněným v rámci eliminace tohoto druhu a informačním tabulím rozvěšených v okolí. Na lokalitě Besének je kromě raka signálního přítomna i malá populace původního ohroženého druhu raka říčního. I na této lokalitě byly provedeny regulační opatření s cílem co nejvíce eliminovat tento invazní druh a zabránit potenciálnímu ohrožení původních raků. Na základě získaných výsledků byla na obou lokalitách navržena další možná regulační opatření. Do budoucna by bylo zapotřebí se více zaměřit na osvětu tohoto vysoce aktuálního tématu, jelikož právě povědomí a pochopení veřejnosti je považováno za jedno z nejúčinnějších preventivních opatření.
Kvalita vody mokřadu Habřina u Rajhradic
Kejdová, Tereza
Tato diplomová práce se zabývá fyzikálně-chemickými parametry kvality vody mokřadu Habřina u Rajhradic z let 2022 a 2023. Literární rešerše obsahuje vymezení základních pojmů jako jsou biotop, biocentrum, mokřad či se obecně zabývá vodou v krajině. Součástí je i základní charakteristika a popis jednotlivých fyzikálně-chemický ukazatelů kvality vody. Experimentální část se potom zaměřuje na přímé stanovení a vyhodnocení 18 uvedených parametrů kvality vody. Hodnoty jsou stanoveny z pěti odběrů vzorků vody v průběhu let 2022–2023 vždy v ranních hodinách a následná další stanovení probíhala v chemické laboratoři ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Mendelovy univerzity v Brně. Výsledné hodnoty byly porovnány s aktuálními legislativními poža-davky na kvalitu vody, podle kterých je mokřad Habřina zařazen do V. třídy – velmi sil-ně znečištěná voda. V porovnání s obdobnými lokalitami v ČR vykazuje mokřad Habřina podobnou míru znečištění jako rybníky s podobnou nadmořskou výškou. Zkoumané pa-rametry potom udávají i vhodnost mokřadu k chovu ryb a ke koupání. Dle koncentrace chlorofylu-a v koupacím období je mokřad vhodný ke koupání, avšak voda má mírně zhoršené vlastnosti.
Obalové materiály používané v potravinářském průmyslu
Peter, Jiří
Konvenční obalové materiály v potravinářském průmyslu čelí přicházejícím inovacím se záměrem zvýšení udržitelnosti obalového průmyslu a prodloužení údržnosti potravin. Cílem teoretické práce je popsat skupiny používaných obalových materiálů a podložit je aktuálními legislativními požadavky. Zvýšené pozornosti se dostává aktivním, inteligentním a jedlým obalům. Rešerše je uzavřena informacemi o bezpečnosti obalů a vlivu do potravin migrujících látek na zdraví spotřebitele. Během posledních let dostaly svá omezení látky bisfenol A, melamin, formaldehyd nebo ftaláty. Bezpečnost obalů je v tomto směru omezena množstvím toxikologických dat a migračních studií. Jedlé obaly nabízejí řešení zejména v prodloužení údržnosti potravin, slibných výsledků dosahuje oddalování mikrobiální zkázy a zachování senzorických vlastností po delší dobu. Praktické aplikace zatím brzdí chybějící evropská legislativa.
Domácí vzdělávání v České republice a Chilské republice: komparativní studie legislativy, kontrolních postupů ověřující výsledky žáků a motivace rodičů pro domácí vzdělávání
Duchoňová, Denisa
Předložená bakalářská práce se zabývá komparací domácího vzdělávání v Česku a Chile. Cílem bylo porovnat zvolené země v jejich legislativním nastavení domácího vzdělávání, v kontrolních postupech ověřujících výsledky této formy vzdělávání, a také porovnat motivace rodičů, jež je vedly k volbě tohoto způsobu vzdělávání jejich dětí. Podklady pro komparaci stanovených znaků byly získány rešerší dostupné literatury v českém, anglickém a španělském jazyce. Motivy vedoucí rodiče k volbě domácího vzdělávání získané z literární rešerše byly navíc doplněny o ilustrativní případovou studii. Studie proběhla formou polostrukturovaných online videohovorů se dvěma respondentkami, které mají přímou zkušenost s domácím vzděláváním svých potomků. Každá zastupovala jednu zvolenou zemi, tedy první byla z Česka a druhá z Chile. Odpovědi na výzkumné otázky byly shrnuty ve zhodnocení shod a rozdílů porovnávaných znaků pomocí klasifikační stupnice. Průměrné vyhodnocení všech komparovaných znaků bylo ohodnoceno jako dobré, což značí, že zvolené země jsou ve zkoumaných oblastech částečně shodné a částečně rozdílné. Výsledná hodnota výstižně zachycuje vzájemné vztahy porovnávaných znaků u komparovaných jednotek, poněvadž obě porovnávané jednotky, tedy Česká republika a Chilská republika, mají v oblasti domácího vzdělávání svérázná specifika. Zároveň se však vyskytují i značné shody, především v oblasti motivů rodičů pro volbu domácího vzdělávání, kde je míra shody prokazatelně nejvyšší.
Technicko – ekonomické vyhodnocení funkce spalovny infekčního odpadu
Uiberlay, Michal
Diplomová práce seznámí obecně s historickým vývojem vzniku a způsobu likvidace odpadů a podrobněji s problematikou nebezpečných odpadů ve zdravotnických zařízeních. Dále s platnou legislativou, která se vztahuje na likvidaci odpadů a také s technickými požadavky pro spalovny zdravotnických odpadů. Vyhodnotí možnost opravy nebo celkové rekonstrukce a další využití v současné době již nevyužívané spalovny odpadů v nemocnici oblastního charakteru. Dále provedeme popis současného technického stavu spalovny, návrhu na případné řešení formou celkové rekonstrukce a ekonomické posouzení provozu spalovny. Výsledky porovnáme s možnostmi likvidace předáním jiné specializované firmě nebo dekontaminací nebezpečného odpadu přímo ve zdravotnickém zařízení. Navržená možná řešení likvidace odpadů porovnáme.
Multikulturní vzdělávání na středních školách
Koshkina, Yuliya
V této práci je podrobně rozebráno téma multikulturního vzdělávání na středních školách a jeho vztah k procesu integrace žáků z cizích zemí. Důraz bude kladen na to, jak lze vzdělávací procesy a aktivity přizpůsobit potřebám žáků různých kultur a jak lze zvýšit úroveň porozumění a tolerance mezi žáky. Další klíčovou otázkou zde popsanou, jsou charakteristiky osobností, které přispívají k úspěšnému procesu integrace mezi žáky různých kultur a jak lze tyto charakteristiky rozvíjet. Dále práce reflektuje, jaké jsou možnosti a limity pro rozvoj integračních schopností a jak lze tyto schopnosti rozvíjet prostřednictvím vzdělávacích aktivit a programů. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá legislativou, jazykovými a kulturními rozdíly. Rozebírá problematiku nárůstu počtu žáků-cizinců ve školách, podmínky jejich přijatí na středních školách a následujícího procesu výuky. Cílem praktické části bylo zjistit pomoc dat zjištěných z dotazníkového šetření, jak vidí žáci vztahy mezi sebou a žáky-cizinci a naopak, jak vnímají cizinci ostatní žáky. Snahou bylo zjistit, jak se realizuje integrace (inkluze) v praxi v současné střední škole.
Porovnání medů mezi sebou na základě různých parametrů
Bajerová, Kateřina
Tato diplomová práce v teoretické části krátce popisuje získávání a zpracování medu. Poté jsou charakterizovány některé jeho fyzikální a chemické vlastnosti se zaměřením na způsoby jejich stanovení. Práce se dále zabývá účinky medu na lidské zdraví a jeho možnými aplikacemi při léčbě různých onemocnění, a nakonec i krátkým představením ostatních včelích produktů. V praktické části byla provedena analýza vybraných fyzikálních a chemických vlastností (obsah vody, titrační kyselost, aktivní kyselost, barva, obsah glukózy, obsah prolinu) vzorků medu, které byly získány z tržní sítě. Výsledky stanovení byly porovnány s legislativou stanovenými hodnotami. Pro celkové posouzení bylo provedeno rovněž senzorické hodnocení. Na závěr bylo provedeno také statistické srovnání jednotlivých výsledků mezi sebou.
Implementace imigrační politiky Evropskou komisí mezi lety 1999 - 2014
Melíšek, David ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Práce zkoumá imigrační politiku Evropské komise, respektive její implementaci, na základě tří programů Evropské rady (Tamperského, Haagského a Stockholmského). Snaží se ukázat, zda lze teorii failed policy, která tvrdí, že státy nejsou schopny kontrolovat imigraci, aplikovat také pro Evropskou unii. Z programů jsou vyčleněny jednotlivé cíle, které má v následujícím pětiletém období Evropská komise začít implementovat. Na jejich základě poté probíhá samotný výzkum, rozdělený do dvou částí. První z nich se snaží zjistit, zda Evropská komise dokázala skrze vydaná nařízení, směrnice a doporučení v daném období naplnit cíle jednotlivých programů. Druhá část zjišťuje, jak byly vybrané legislativní návrhy implementovány v praxi a zda tedy skutečně sloužily svému účelu. Obě části výzkumu jsou navzájem propojeny, tak aby odpovídaly jednotlivým programům.
Community vermicomposting within student dormitories
Lipan, Andrej ; Innemanová, Petra (vedoucí práce) ; Cajthaml, Tomáš (oponent)
Prostredníctvom pilotného projektu Zelená študovňa, práca skúma integráciu modelu obehového hospodárstva bioodpadu na koleji Otava pod správou Karlovej Univerzity. V práci sa opisuje obehové hospodárstvo ako nevyhnutný spôsob pre efektívne nakladanie s bioodpadom, ktorý má podporu najmä zo strany legislatívny a strategických cieľov udržateľného rozvoja štátov, miest a inštitúcii. Dotazníkovým prieskumom bol vyhodnotené povedomie a záujem študentov o zriadenie komunitného vermikompostoviska. Rekonštrukciou miestnosti študovne sa vytvára priestor ako predchádzať vzniku biologicky rozložiteľného odpadu priamo v objekte koleje. Vermikompostovanie sa použilo ako ekologický prístup, ktorý využíva prirodzené schopnosti dážďoviek premieňať organický odpad na kompost bohatý na živiny. Zriadením komunitnej zdieľanej študovne sa vytvára pôda pre pokračujúce projekty v oblasti centralizovaného nakladania s bioodpadom, vzdelávania študentov a sociálno- psychologických javov spojených s prechodom v udržateľnejšiu spoločnosť. Rovnako sa tým vytvára ideálny priestor pre semináre, workshopy a aktivity univerzity v oblasti zlepšovania životnej úrovne študentov ubytovaných na koleji Otava. Zakomponovaním metódy komunitného vermikompostovanie spojeným s interiérovým pestovaním rastlín, sa vytvára možný ekonomický...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 802 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.