Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 769 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
STAVEBNÍ ZÁKON: VEŘEJNÝ ZÁJEM NEBO VEŘEJNÝ KONFLIKT? PROCES TVORBY STAVEBNÍHO ZÁKONA POHLEDEM KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PÉČI O VEŘEJNÉ ZÁJMY
Voldřichová, Magdaléna ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Špecián, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá procesem přípravy nového stavebního zákona, s ohledem na vyjednávání a balancování veřejných zájmů, konkrétně na ochranu přírody, krajiny, životního prostředí a kulturního bohatství. Práce sleduje jednak legislativní proces vydávání zákona a dále to, jaký prostor v něm byl vymezen pro vyjednávání o uvedených veřejných zájmech. Zároveň sleduje i výsledek procesu, respektive zda a jakým způsobem bude v zákoně č. 283/2021 Sb. ošetřena ochrana výše uvedených veřejných zájmů. Výzkum je koncipován jako explanatorní případová studie, která si klade za cíl nejen porozumět danému fenoménu, ale tematizovat i vztahy jeho aktérů. Klíčovými zdroji dat pro výzkum byly písemné materiály a expertní rozhovory. Hlavním zjištěním je, že proces přípravy zákona byl, i přes ne zcela standardní průběh, legální a v souladu s procesními požadavky. Právní úprava je i legitimní - přijatá legitimní politickou reprezentací a odborně zaštítěná, a jsou v ní zakotveny mechanismy na ochranu vybraných veřejných zájmů. Klíčová slova: stavební zákon, legislativa, legislativní proces, veřejné zájmy, střet zájmů, rozhodovací proces
Dítě s poruchou sociálního a emočního vývoje v předškolním zařízení.
Piazzová, Irena ; Hanyš Holemá, Irena (vedoucí práce) ; Ferklová, Alžběta (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku úspěšné edukace a komunikace s dítětem předškolního věku s poruchou sociálního a emocionálního vývoje. Na připravenost pedagogů vzdělávat a vychovávat takto znevýhodněné děti, ale i na schopnost předběžné diagnostiky a následně možnosti efektivního působení při výchovném a vzdělávacím procesu. Úvodní kapitoly se zabývají teoretickými východisky, která jsou základem pro následující výzkumnou část diplomové práce. V první část této práce je zaměřena na inklusivní vzdělávání a s ním spojené pojmy. Dále je pak zmapován legislativní rámec, kterým je vymezeno předškolní vzdělávání po právní stránce, poradenská pracoviště i některá podpůrná opatřeni se zákonem souvisejícími. Následně je pak nastíněn zdravý vývoj dítěte v sociální a emocionální oblasti, možné kategorie poruch sociálního a emočního vývoje. Blíže se pak diplomová práce zaměřuje na Aspergerův syndrom, který je jednou z forem poruch autistického spektra. Dále je pak poukázáno na možné symptomy poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). V další kapitole stávající práce je charakterizována osobnost pedagoga a některé předpoklady pro jeho úspěšné působení v oblasti výchovy a vzdělávání, jako jsou pedagogická komunikace a pedagogická diagnostika. K vypracování praktické části byla použita metoda...
Analýza BIM modelů liniových staveb
Kunčarová, Edita ; Gottvaldová, Jana (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je prozkoumání oblasti informačního modelování se zaměřením na dopravní stavby. V rámci teoretické části bude rozebrána podstata metody BIM, její výhody, nevýhody úskalí a základní pojmy. Dále se práce věnuje problematice z pohledu norem, předpisů, standardu, legislativy, zadávacích podmínek a tak podobně, přičemž u všech těchto částí je snaha vysvětlit podstatu daných dokumentů na konkrétních příkladech, které se týkají staveb dopravní infrastruktury. Součástí práce je také praktická ukázka modelů totožných stavebních objektů v různých stupních dokumentace. Záměrem praktické části je aplikace datových standardů, a především demonstrace rozdílného grafického zpracování vzhledem k účelu modelu.
Metodika průzkumu, revize a pasportizace historického knihovního fondu
Šípek, Richard ; Mašek, Petr ; Hájek, Pavel ; Paličková, Tereza
Metodika má za cíl představit přehlednou syntetickou příručku a pomůcku péče o historický knižní fond, jeho analýzu z hlediska obsahového, chronologického a provenienčního a jeho syntetizujícího zhodnocení formou studie. Kromě obsáhlé sekundární bibliografie k problematice historického knižního fondu v nejširším slova smyslu a přehledu platných legislativních předpisů, obsahuje rovněž přehledného průvodce pro globální zpracování historické knižní sbírky podle jejího specifického typu a také doporučení pro její dlouhodobou správu a péči o ni. Součástí metodiky jsou rovněž rady při selekci knih určených ke konzervování a restaurování a při zajišťování vhodných podmínek uložení historického knižního fondu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Problémové chování pacienta v přednemocniční péči
DUŠKOVÁ, Petra
Bakalářská práce se zabývá problémovým chováním pacienta v přednemocniční péči, dotazováni byli zdravotničtí záchranáři Jihočeského kraje. Teoretická část popisuje různé příčiny a projevy problémové komunikace, podrobněji se věnuje alkoholu a návykovým látkám, které jsou nejčastější příčinou agresivního chování, a také uvádí legislativní oporu týkající se práce zdravotnického záchranáře. Praktická část zjišťuje, kolik zdravotnických záchranářů se setkalo s problémovým chováním pacienta v přednemocniční péči, respektive s agresivním chováním, zda se na takové chování cítí připraveni, jestli by o další vzdělání v tomto směru měli zájem a zda cítí dostatečnou oporu v legislativě.
Generální oprava hydraulických nůžek na kovový šrot
RÝVORA, Daniel
V úvodu literární části diplomové práce je popsána problematika úpravy a zpracování kovových odpadů včetně stávající legislativy, která upravuje nakládání s tímto druhem odpadu. Dále je vysvětlena nedestruktivní a destruktivní úprava kovového odpadu a její jednotlivé metody. V závěru literární části je podrobněji popsána úprava kovového odpadu pomocí hydraulických nůžek na kovový šrot a jejich popsání a rozdělení. V praktické části bude představena firma GERA, export import, spol. s r.o., která využívá hydraulické nůžky Ing. BONFIGLIOLI Squalo 1000 t. Na závěr praktické části bude podrobně popsána jejich generální oprava.
Proces zrovnoprávňování neheterosexuálních osob v České republice
JINDRA, Martin
Cílem bakalářské práce je zmapování stále probíhajícího procesu získávání rovných práv neheterosexuálních jedinců na území České republiky. Největší prostor je věnován třem hlavním obdobím - První Československé republice, období 90. let dvacátého století a posledním pěti letům jakožto nejdůležitějším milníkům zkoumaného tématu. Hlavním přínosem práce je shrnující a přehledný popis klíčových aktérů, struktury organizací, vládních zásahů a společenských jevů hrajících důležitou roli v rámci legislativních změn narovnávajících práva těchto menšin vůči heteronormativní většině. Je zde chronologicky analyzován způsob, jímž probíhaly změny vnímání neheterosexuálních jedinců na našem území od roku 1918 do současnosti i s dějiným kontextem tomu předcházejícím. Pro doložení společenských postojů kvalifikační práce též představuje dostupná sociologická šetření na dané téma.
Obsah a význam potravinových etiket
RODKOVÁ, Eva
Tématem této bakalářské práce je obsah a význam potravinových etiket. Práce je založena na studiu literatury daného tématu. Informace byly čerpány především z literatury a dokumentů, které poskytuje Ministerstvo zemědělství ČR. Další zdroje představovaly knihy, webové portály a právní předpisy. Bakalářská práce má informační přínos a může sloužit jako nástroj pro lepší orientaci v potravinách a jejich značení. V dokumentu je vytvořen kompaktní přehled značení potravin v ČR a relevantních zdrojů informací ohledně problematiky označování potravin. Práce se snaží především ucelit informace a předat je srozumitelnou formou spotřebiteli. Rozvíjí další možné cesty, jak se o problematice dozvědět více a jak s informacemi pracovat v běžném životě tak, abychom se nenechali při nákupu oklamat někdy nejasným značením.
Možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením
BRABCOVÁ, Kateřina
V současné době existuje široký rozsah možností pracovního uplatněné, které mohou osoby s mentálním postižením využít. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké možnosti mají osoby s mentálním postižením na trhu práce. Teoretická část obsahuje definice mentálního postižení, statistiky, klasifikaci osob s mentálním postižením, pracovní uplatnění, zaměstnávání osob s mentálním postižením a legislativu. Nedílnou součástí teoretické části jsou možnosti, kde se osoby s mentálním postižením mohou uplatnit. Praktická část se zaměřuje na realizaci výzkumu. K výzkumu byl zvolen polostrukturovaný rozhovor se záměrným cíleným výběrem pracujících osob s lehkým mentálním postižením. Přínosem bakalářské práce je především informovat veřejnost, že lidé s mentálním postižením jsou uplatnitelní na trhu práce. Bakalářská práce slouží také jako přehled možností pro osoby s mentálním postižením při výběru vhodného pracovního místa. Z výzkumu respondentů bylo zřejmé, že osoby s lehkým mentálním postižením jsou velice dobře uplatnitelné na trhu práce a vzhledem k výběru zaměstnání se většina z nich nesetkala s diskriminací. Zaměstnání osoby s lehkým mentálním postižením naplňuje a rozvíjí jejich osobnost, často chtějí mít pocit, že někam patří a společnost je přijímá. Pomocí pracovního uplatnění získávají respondenti určité postavení ve společnosti.
Změna právní formy podnikání z osoby samostatně výdělečně činné na společnost s ručením omezeným
PEKAŘOVÁ, Kristýna
Cílem této bakalářské práce je popsat problémy přechodu z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným a s tím související finanční a daňové obtíže. Práce se snaží podat přehled problematiky transformace právní formy podnikání z hlediska legislativních a daňových výhod a nevýhod. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na právní úpravu podnikání fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným, porovnání daňových výhod a nevýhod těchto forem podnikání a způsoby přechodu včetně všech souvisejících nákladů. V praktické části jsou získané znalosti aplikovány na konkrétní subjekt a tato část také obsahuje návrh vhodných postupů přechodu. Na základě poznatků z teoretické a praktické části mohou být výsledky práce použity jako návod pro lidi, kteří chtějí změnit svou právní formu podnikání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 769 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.