Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,267 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Design přenosného ultrazvukového přístroje
Koluchová, Petra ; Rubínová, Dana (oponent) ; Haltof, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá designem přenosného ultrazvukového přístroje. Cílem práce je navrhnout zařízení, které bude plnit všechny potřebné funkce a bude eliminovat slabé stránky již vyráběných ultrasonografů. Podařilo se odstranit problém s často se poškozujícím kabelem tak, že přenos dat bude uskutečněn bezdrátově. Přenosný ultrasonograf umožňuje lékařům rychlé ambulantní vyšetření.
Přehled technologií rapid prototyping pro využití v lékařských oborech
Jícha, Martin ; Svoboda, Petr (oponent) ; Paloušek, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce má za cíl zmapovat současný stav a možnosti technologií rapid prototyping v medicínském využití. První část je zaměřena na obecný princip funkce technologií RP. Další část se zabývá konkrétními základními technologiemi RP a jejich současnou úrovní aplikace pro lékařské účely, včetně konkrétních příkladů. Následuje nástin budoucího vývoje těchto technologií.
Analýza společnosti Lázně Darkov, a.s. pomocí časových řad
Plhal, David ; Dokoupil, Radek (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením firmy Lázně Darkov, a.s. Téma je zaměřeno na ekonomickou situaci podniku, zhodnocení jednotlivých ukazatelů a jejich posouzení. Téma jsem si vybral, jelikož mě zaujal vývoj ekonomické situace podniku, který byl státem odprodán do soukromého vlastnictví.
Analýza a hodnocení rizik při výstavbě stínících konstrukcí lékařských ozařovačů.
Henzelová, Iveta ; Vymazal, Tomáš (oponent) ; Hobst, Leonard (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením možných rizik při návrhu a realizaci stínících konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. Postupem výpočtu a návrh optimalizace dle platného znění atomového zákona a navazujících vyhlášek je zmíněn jen okrajově. Dle normy ČSN EN 31010:2011 Management rizik - Techniky posuzování rizik vyla porvedena analýza rizik. Pro řízení rizik jsou zvoleny tyto metody - analýza příčin a důsledků (Ishikawův diagram), analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) a Paretův diagram. Za pomocí těchto metod jsou identifikována a ohodnocena zjištěná rizika. Na základě identifikace a hodnocení rizik jsou navržena příslušná opatření pro snížení jejich hodnot.
Konstrukce peristaltického čerpadla
Peslar, Jiří ; Anderle, Martin (oponent) ; Paloušek, David (vedoucí práce)
Předmětem této práce je konstrukce čerpací jednotky volumetrické infuzní pumpy pro použití v oblasti lékařství. Čerpací jednotka je tvořena lineárním peristaltickým čerpadlem. V práci je řešen mechanický návrh a uspořádání jednotlivých prvků čerpací jednotky a osazení potřebných elektronických snímačů. Práce je vypracována jako součást projektu vývoje infuzní pumpy pro soukromou společnost.
Využití metody Fused Deposition Modeling pro lékařské účely
Ševčíková, Lucie ; Zouhar, Jan (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou využití lékařských pomůcek k medicínským účelům. První část práce je zaměřena na současný stav problematiky a popisuje dostupné technologie Rapid Prototyping. Druhá část popisuje realizaci výroby modelu kosti kolenního kloubu na 3D tiskárně uPrint s využitím metody Fused Deposition Modeling a zabývá se také hodnocením nákladů na výrobu 3D modelů pomocí metody Fused Deposition Modeling ve srovnání s jinými dostupnými technologiemi.
Vnímání mužského a ženského těla v české lékařské literatuře druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Najmanová, Veronika ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Storchová, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tím, jakým způsobem bylo v konkrétním druhu lékařské literatury v tzv. domácích lékařích, v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století tematizováno lidské tělo. Práce vychází z předpokladu, že tělo není pouze neutrální biologický základ daný přírodou, ale že vnímání těla a tělesnosti je ovlivněno společností a proto se určité společenské změny mohou odrážet i ve změně nahlížení na lidské tělo, zejména při jeho pojímání jako těla mužského a ženského. Právě zhruba od šedesátých let 19. století docházelo k rozvoji emancipačních aktivit českých žen, k rozšíření jejich práv a obecně k proměně genderových vztahů ve společnosti. Práce se zabývá tím, zda se tyto společenské změny promítly do toho, jakým způsobem bylo o lidském, a potažmo tedy o mužském a ženském těle, referováno v konkrétní lékařské literatuře a zkoumá, co nám zpětně taková pojetí těla říkají o genderových změnách ve společnosti.
Estetika mikrokosmu
Zahradníčková, Jana ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Ovčáčková, Johanka (oponent)
Jana Zahradníčková: Microcosm aesthetics /Bachelor thesis/ Prague 2011 - Charles University in Prague, Fakulty of Education, Institute development in education. Pedagogy. Combined studies. 56 norm. p. Focus of work: research study, which aims to introduce children to the life forms that surround us every day, but they are not visible to the naked eye. Subject: microworld presentation by means of visual material, visible organisms that may be beneficial to us and dangerous at the same time. Aim: To attract attention by simple game for children's science, which can cause both aesthetic and get them thinking. Benefits, knowledge: based on personal experience, I realized how helpful for a foster home profession of educators is. Key words: aesthetics, a microcosm, biology, medicine, Impressionism, education, advertising, deprivation, microbes.
Překlad odborných textů z němčiny do češtiny
Fořtová, Bohuslava ; Svoboda, Tomáš (vedoucí práce) ; Špirk, Jaroslav (oponent)
Cílem diplomové práce je nastínit problematiku překladu odborných textů z německého jazyka do českého jazyka. Teoretická část práce pojednává o současném stavu výzkumu odborných textů v českém a německém jazykovém prostředí, odborném diskurzu a členění textových typů a druhů v závislosti na kontextu. Dále tato práce podává kontrastivní pohled na odborné texty a jejich charakteristické znaky na rovině lexikální, syntaktické, textové a pragmatické. Diplomová práce se zaměřuje na odborné texty v oblasti zdravotnictví, jejich nejčastější textové druhy, specifické rysy a implikace pro překlad z německého jazyka do jazyka českého. Empirická část diplomové práce zahrnuje translatologickou analýzu vybraného textového druhu a přehled hlavních textových druhů z oblasti zdravotnictví s příklady paralelních textů. Pro získání objektivnějších informací je proveden průzkum mezi překladateli a překladatelskými agenturami. Dosažené výsledky jsou porovnány s poznatky nabytými v teoretické části. Závěr diplomové práce shrnuje výsledky zkoumání překladu odborných textů z němčiny do češtiny se zaměřením na oblast zdravotnictví a poskytuje podněty pro další výzkum.
Terapeutické postupy s akustickým nebo komunikačním základem
Bečvářová, Jana ; Volín, Jan (vedoucí práce) ; Skarnitzl, Radek (oponent)
Cílem této práce bylo podat ucelený pohled na problematiku terapeutických možností zvuku se všemi jejich souvislostmi. Zvuk je zde popisován v rámci vzájemných vztahů několika disciplín. Nejprve je zvuk představen jako akustický a psychoakustický fenomén. Následuje popis sluchového ústrojí z fyziologického hlediska a v neposlední řadě poznatky oboru hudební psychologie (resp. psychologie zvuku). Těžištěm této práce je pak oddíl věnovaný léčebným a nápravným účinkům zvuku - hudební terapii. Na krátké uvedení do historického kontextu navazuje hlavní část s popisem a analýzou současné situace. Sledovány jsou různé podoby zvuku - hluk, hudba a zvuk řeči - ve svém pozitivním i negativním vlivu na psychické a fyzické zdraví člověka. Aktuální výzkum reprezentuje výběr relevantních studií (celkem 9), které jsou podrobeny kritice zejména s ohledem na kredibilitu a rigoróznost metodologického postupu. Tento aspekt je také vyhodnocen jako nezbytně nutný v budoucím zkoumání vlivu působení zvuku na lidskou psychiku a fyzické zdraví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,267 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.