Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Konstrukce elektrického velomobilu
Starý, Ondřej ; Blaťák, Ondřej (oponent) ; Hejtmánek, Petr (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh elektrického velomobilu, přesněji jeho přední nápravy a karoserie, jako jedné z možných alternativ k automobilům do měst. Nejprve je zde proveden rešeršní rozbor dostupných elektrických velomobilů. V dalším kroku, kterým je návrh vlastního elektrického velomobilu, jsou určeny parametry a vlastnosti vozidla. Z těch dále vychází samotný návrh přední nápravy. Je zde proveden návrh a optimalizace geometrie zavěšení, výpočet odpružení, návrh řízení a jejich konstrukční řešení. Na závěr je proveden návrh karoserie.
Strategie řízení a vedení pracovníků vzdělávacích organizací
Cílová, Petra ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Každá organizace má, nebo by měla mít, svůj strategický plán rozvoje. Diplomová práce je zaměřena na strategii řízení a vedení pracovníků vybraných vzdělávacích organizací, a to především v oblasti jejich strategických cílů. Pojednává o problematice kooperace, znalosti a následné implementace těchto cílů zaměstnanci v praxi. Cílem práce je tedy zjistit, zda pracovníci vybraných mateřských škol znají strategické cíle své organizace a popsat, jak je ze svého pohledu pomáhají naplňovat v jednotlivých oblastech rozvoje. Vybranými vzdělávacími organizacemi jsou mateřské školy na Rakovnicku a mezi pracovníky, kterých se zjišťování týká, patří pracovníci pedagogičtí i nepedagogičtí. Strategické řízení lidských zdrojů je nedílnou součástí strategického řízení a plánování vzdělávací organizace. Jeho zvládnutí vede k integraci požadavků a tím dosahování stanovených cílů. Za účelem uchopení této problematiky se teoretická část práce nejprve zabývá popisem a organizační strukturou vzdělávacích organizací, jejich personálním managementem a rolemi klíčových pracovníků. Dále popisuje samotné strategické řízení a plánování vzdělávacích organizací a aspekty, které strategii a cíle organizace ovlivňují. Tyto cíle jsou v kompetenci vrcholového managementu, tedy samotného ředitele vzdělávací organizace, ale je velmi...
Vytvoření metodiky pro tvorbu digitální lektorské platformy
Šišková, Vanda ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Práce je věnována zmapování a analýze současné situace digitální lektorské platformy v České republice a pravidel pro lektory jež u nás vzdělávají dospělé. Nabízí stručný vhled do oblasti vzdělávání dospělých, zmiňuje aktuální legislativní situaci oblasti vzdělávání dospělých v České republice, nabízí stručný příklad zakotvení vzdělávání dospělých do celého vzdělávacího procesu v Norsku, věnuje se postavení a využití informačních a komunikačních technologiích ve vzdělávání, a především osobnosti vzdělavatele dospělých. V úvodních částech práce poskytuje přehled, věcí, které se vzděláváním dospělých souvisí a nějak jej ovlivňují, čímž vede k uvědomění si složitosti a celkové náročnosti přípravy, realizace i evaluace takovéto akce. Metodika definuje místo, kde si zadavatel má možnost vybrat lektora na vzdělávací akci. Platforma nabízí místo pro vyhledávání vzdělávacích kurzů, hodnocení kvality, zadání poptávky po vzdělávací akci či žádost o rozvojový plán. Hlavním výsledkem práce je navržení metodiky pro tvorbu digitální platformy v České republice, která bude nabízet určitou míru záruky za lektory v ní vedené a tím nabízet určitou kvalitu ve vzdělávání dospělých. Metodika obsahuje požadavky na lektora, principy pro fungování digitální platformy a podklady pro digitální zpracování. Přínosem vytvoření...
Koncepce fotbalového tréninku mládeže v Dolním Bukovsku
MATOUŠEK, Jiří
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit koncepci pro fotbalový trénink mládeže v Dolním Bukovsku. Práce vychází z vlastní praxe autora jako hlavního trenéra mládeže v TJ Dolní Bukovsko. První kapitola je zaměřena na analýzu výchozí situace v Dolním Bukovsku a na fungování fotbalové mládeže v Dolním Bukovsku. Druhá kapitola se zaobírá vytvořením koncepce pro fotbalovou mládež v Dolním Bukovsku, přičemž se věnuje vyjasnění základního zaměření (orientace, hodnot), kategorizace hráčů a týmů v podmínkách vesnického fotbalu, představení metodicko-organizační a obsahové dimenze tréninku. Ve třetí kapitole je pak představen příklad fotbalového tréninku mládeže pro kategorii mladších žáků, který byl vytvořen v souladu s představenou koncepcí.
Koncepce interního PR na FTVS UK
Viplerová, Tereza ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Opelík, Daniel (oponent)
Název: Koncepce interního PR na UK FTVS Cíle: Cílem diplomové práce je sestavit koncepci interních public relations na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy pro akademický rok 2022/2023 na základě provedených analýz a výzkumu mezi studenty fakulty. Metody: Pro marketingový výzkum byla použita metoda skupinové diskuse, která pomohla pochopit, jaké jsou konkrétní očekávání a klíčové požadavky studentů v komunikaci vůči vedení fakulty a jak studenti vnímají, že jsou tato očekávání a požadavky na UK FTVS naplňovány. Společně s využitím zúčastněného pozorování mohla být sestavena analýza interní skupiny a využívaných nástrojů interních PR. Výsledky: Z uskutečněného výzkumu vyplývá, že studenti jsou na fakultě celkově spokojeni, nicméně vnímají určité nedostatky v komunikaci vedení školy. Největší problém je spatřován v nedostatečné, pozdní a částečné komunikaci, která se objevuje jak při komunikování informací o studiu, tak při informování o jiných skutečnostech na fakultě. Tato neinformovanost se projevuje v rámci ne zcela vhodného využívání některých nástrojů pro interní komunikaci. Nástroje a oblasti, které byly v diskusi nejvíce připomínkovány, jsou studijní oddělení, e-mailová korespondence a využití webových stránek a sociálních sítí jako hlavních komunikačních nástrojů interních PR....
Koncepce bakalářské výuky fyzioterapie. Podtitul: Srovnání výuky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Facultad de Medicina, Universidad CEU San Pablo
Dvořáčková, Terezie ; Sládková, Petra (vedoucí práce) ; Muchová, Renáta (oponent)
Jméno: Terezie Dvořáčková Vedoucí práce: MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D. Oponent práce: Název bakalářské práce: Koncepce bakalářské výuky fyzioterapie Tato práce porovnává koncepce prvního stupně vzdělávání fyzioterapeutů v České republice a ve Španělsku, konkrétně na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Facultad de Medicina, Universidad San Pablo, Centro de Estudios Universitarios. Identifikace rozdílů probíhá metodou kvantitativní i kvalitativní komparace. Podrobněji je zpracován druhý semestr prvního ročníku studia, celkově je srovnání zaměřeno na praktické dovednosti studenta fyzioterapie. Provedeným výzkumem byl shrnut kontext studia v obou zemích, specifikovány výhody a nevýhody obou zavedených vzdělávacích konceptů. Přínosem této práce je náhled do studia fyzioterapie v zahraničí, který může být impulsem k reevaluaci současného systému vzdělávání fyzioterapeutů v České republice. Klíčová slova: fyzioterapie, vzdělávání, koncepce, bakalářská výuka
Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu
Turek, Miroslav ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu Cíle: Hlavním cílem této práce je popsat a zhodnotit vhodnou koncepci tréninku mladšího žactva v judu. Zároveň poukázat na účelné metody tréninku a zdůraznit, čemu by se trenér, zabývající se touto kategorií, měl vyhnout a co upřednostňovat. Cílem je také kontrola trénovanosti a úrovně všeobecných pohybových schopností vybrané skupiny jedinců. Metody: V práci byly použity metody sběru dat, analýzy odborné literatury z oblasti všeobecné sportovní přípravy, studium dostupných materiálů z judistického tréninku, a rovněž také zkušenosti z vlastní praxe autora. Získaný materiál byl společně s použitou literaturou zpracován a uspořádán dle příslušnosti k jednotlivým tématům. Výsledky: Výsledky z naší práce poukazují na to, že je důležité v tréninkovém procesu zaměřovat se na rozvoj všech složek tréninku mladších žáků a do tréninkového procesu zařazovat průběžné kontroly trénovanosti. Klíčová slova: judo, trénink, mladší žák, koncepce, baterie testů
Koncepce trénování kategorie přípravky v judu - mláďata 8 až 10 let
Chytrá, Lucie ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Koncepce trénování kategorie přípravky v judu - mláďata 8 až 10 let Cíle: Hlavním cílem práce je popsat a zhodnotit vhodnou koncepci tréninku kategorie přípravky v judu - mláďata 8 až 10 let. Druhým cílem je vytvořit vhodnou testovou baterii, která je validní pro tuto věkovou kategorii dětí v judu. Metody: Diplomová práce má empiricko-teoretický charakter. V práci jsou využity analýzy odborné literatury z oblasti všeobecné sportovní přípravy a materiálů judistického tréninku, sběr dat a statistické metody t-test a Spearmanův korelační koeficient. Výsledky: Výsledky práce poukazují na to, že během tréninkového procesu je důležité se zaměřovat na rozvoj všech složek tréninku dle věkových a vývojových specifik dítěte. V průběhu sportovního tréninku je patřičné zapojovat průběžné kontroly trénovanosti. Klíčová slova: judo, koncepce, trénování, přípravka - mláďata, baterie testů

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.